สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 152 6 1 0 159
2 น้ำโสมพิทยาคม 110 7 1 0 118
3 ยูงทองพิทยาคม 52 9 12 2 73
4 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 35 9 9 1 53
5 สามัคคีพิทยาคาร 33 3 1 0 37
6 กุดจับประชาสรรค์ 32 10 14 0 56
7 ภูมิพิชญ 31 12 10 0 53
8 จำปาโมงวิทยาคาร 31 6 6 0 43
9 ภูพานวิทยา 23 4 7 0 34
10 ศศิกานต์วิทยา 15 6 6 1 27
11 น้ำซึมพิทยาคม 15 3 1 1 19
12 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 14 10 11 0 35
13 ภูพระบาทวิทยา 13 6 9 1 28
14 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 12 4 3 0 19
รวม 568 95 91 6 760