เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายประสุข ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสันทัศน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายถนอม ไพรหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายจำนง ศิลารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมง คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายมงคล รัตนอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวราวุธ หาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุวิทย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเฉลิม มุ่งป่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 สมาน ธนะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางปานธิพา สุวรรณแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศศิกานต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวสุรัตน์ จงกลณี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิพิชญ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายโชคชัย แก้วดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเจริญ อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางขนิษฐา ลุ่นภาชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 ว่าที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางอภิสรา ซินเม รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวสุธาทิพย์ นิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายจีรศักดิ์ ผิวสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิทวัส ก่อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสุชาดา ทิพยวิชิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายก้องตะวัน โสภิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายบรรพต โสดากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางศิรินธร ศิริจันทรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายเสถียร สุกรีฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นายเสถียร สุกรีฑา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นายประวัติวิทย์ ศรีเชียงสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นางจรัสศรี เริ่มรักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นางอรสิน พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 นายประจักษ์ ราชโยธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นางศุภรักษ์ วรรณลี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นางอาภาภรณ์ สงศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นายถนอม ทีคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นายผจญไพร อิ่นอ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นายพงษ์ศักดิ์ โอทาตะวงษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นางพิศมัย บรรเลงรมย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางรุ่งนภา ทองทิพย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นางวิยะดา หัตถีชาติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางสาวพัชรพร โพธิ์ชัยยา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางศิรินธร ศิริจันทรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นายมณเทียร เกษโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
55 นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
56 นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
57 นายวีระ ธรรมกาโร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
58 นายประจักษ์ ราชโยธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
59 นายชัยวัฒน์ สุรภีร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
60 นายอนุชม นามโส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
61 นายปัญญา พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
62 นายชัชวาล เจริญชนม์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
63 นายผจญไพร อิ่นอ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
64 ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีอภิทรัพย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
65 นายธนะเศรษฐ เกษกุ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
66 นายสุรสิทธิ์ ดอนสีดา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
67 นายธันวา วงษ์อุบล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการสถานที่
68 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
69 นางจรัสศรี เริ่มรักษ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
70 นายประจักษ์ ราชโยธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
71 นางอรสิน พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
72 นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
73 นายอนุชม นามโส ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
74 นางณิชาภัทร บุตรไชย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
75 นางอาภาภรณ์ สงศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
76 นายผจญไพร อิ่นอ้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
77 นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
78 นางศุภรักษ์ วรรณลี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
79 นางสาวทิพวรรณ รสชา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
80 นายศักดิ์ชัย คันธี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
81 นางพิศมัย บรรเลงรมย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
82 นางสาวศุภลักษณ์ ผดุงเวียง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
83 นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
84 นางสาวจตุรพร ศุกรนันทน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
85 นางสาววยุรี โสภา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
86 นางสาวชนม์นิภา ทองโชติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
87 นางสาวศุภมาศ ขาวขำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
88 นางสาวพัชรพร โพธิ์ชัยยา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
89 นางวิยะดา หัตถีชาติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
90 นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
91 นางสาวธนธร ปราบพาล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
92 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
93 นายวริทธิ์ ทีปสว่าง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
94 นางสาวอรอนงค์ บุญแสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
95 นางสาวปิยะพร โลหะพรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
96 นางสาวเพ็ญพร พันแฮด ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
97 นางสาวศิริวรรณ โนนสุราช ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
98 นางสาวทรรศวรรณ ทองไวย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
99 นางสาวศุภนิดา นนท์คำวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
100 นางสาวจิรัฐติกาล กุลธิราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
101 นางศิรินธร ศิริจันทรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
102 นางสุภาพร บุญตาระวะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
103 นางสาวนิสา ศูนย์ประทุม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
104 นางสาวนิศาชล พรมพัฒน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
105 นายวริทธิ์ ทีปสว่าง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
106 นายนิรัตน์ เพ็งพารา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
107 นางสาวศิริวรรณ โนนสุราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นางสาวทรรศวรรณ ทองไวย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นางสาวศุภนิดา นนท์คำวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
110 นางสาวนิพาดา นารายณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
111 นายมณเฑียร เมืองแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
112 นางสาวจิรัฐติกาล กุลธิราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นางอรสิน พรมสิทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
114 นางสาวเกศินี จันทรประทักมี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
115 นายวุฒิกร แก้วอาษา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
116 นางชมภู เทาดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
117 นายวันเฉลิม บุญเกษม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
118 นายกฤชนัท วงษ์คำพระ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
119 นายสุรชัย ทองทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน
120 นางสาวศิริพรรณ คริสเตียนเซ่น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน
121 นางสาวสุภารัตน์ วีรวัฒนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน
122 นายอนุชิต ชัยพุทธา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน
123 นางพิศมัย บรรเลงรมย์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน
124 นายธานี ใจญาณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน
125 นางวิยะดา หัตถีชาติ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน
126 นางศิรินธร ศิริจันทรา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประกาศผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]