สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลฯ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา  มุ่งสิน
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาววาสนา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงบงกช  จารุแพทย์
 
1. นางแจ่มใส  อภิรักษ์มนตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 4 1. นางสาวอาภัสรา  ประสานพิม
 
1. นางแจ่มใส  อภิรักษ์มนตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  สายงาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  แก้วงาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวมุกดา  เดชมุงคุณ
 
1. นางสาวปิยะนุช  แก้วงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  สุขจิต
 
1. นางสาวกชกร  บัวตูม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวอรทัย  น้อยวงศ์
 
1. นางสาวกชกร  บัวตูม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรสุพรรณ
 
1. นางปราณี  แสงชาติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อนันตศรี
2. เด็กหญิงปนิตา  ปุระกัน
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  นาควานิช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นายกายสิทธิ์  ผลาคุณ
2. นางสาวฟ้าใส  แจ่มสกุล
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  นาควานิช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.16 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  คำพิภาค
2. เด็กหญิงนวภัทร  อนุรัตน์
 
1. นางสาวปิยะนุช  แก้วงาม
2. นางสาวกชกร  บัวตูม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88.73 ทอง 7 1. นายทรงพล  จันทวี
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  เกษเจริญคุณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 10 1. นายดวงตะวัน  สิ่งสา
 
1. นายสุพจน์  โสภาพล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 6 1. นางสาวภัทรวดี  คลาดโรค
 
1. นางจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.13 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เกษเจริญคุณ
2. เด็กหญิงธัญชนก  แพงวงศ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พันธา
 
1. นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
2. นางสุกานดา  โคระรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา  ป้องภัย
2. นายธนพร   เสมอศรี
3. นางสาวธนพร  บุญสิทธิ์
 
1. นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
2. นางสาวอระศรี  หินนาค
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธิณีรัตน์  นามอาจ
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  วงศ์ละคร
 
1. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน
2. นางสุกานดา  โคระรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสกุลเงิน  ภูมิลักษณ์
 
1. นางนวลนภา  บรรพตาธิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชบุญ
 
1. นางสาวอระศรี  หินนาค
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงอภัสรา  สาระวัน
2. เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มสกุล
 
1. นางพินพร  แก้วมีศรี
2. นางเยาวลักษณ์  โคตรมงคล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67.92 ทองแดง 12 1. นายเจษฎา  ทองจันทร์
 
1. นางพินพร  แก้วมีศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นามตำตา
 
1. นางเยาวลักษณ์  โคตรมงคล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 8 1. นายธวัชชัย  ขจัดภัย
 
1. นางสาวดรรชนี  ดอกดวง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ถาเรือง
 
1. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีศรี
2. เด็กหญิงวิไลพร  เรียงรัมย์
3. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  สุขเดชา
 
1. นางสาวธัญญพร  ดุจดา
2. นางสุชาดา  กิจเกียรติ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะพร  สุภโกศล
2. นางสาวสุปราณี  โพธิ์แสน
3. นางสาวเปรมิกา  จอมวุฒิ
 
1. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
2. นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัสยา  ภาคสุโพธิ์
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  หวังลาภ
3. เด็กชายอภิชาติ  ทัศนารักษ์
 
1. นางสาวธัญญพร  ดุจดา
2. นางสุชาดา  กิจเกียรติ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิตยาภรณ์  อุไรวงศ์
2. นางสาวมานิดา  ลำต้น
3. นางสาววรรณิดา  อินเลิศ
 
1. นางอรุณี  จันทร์หอม
2. นางวชิราภรณ์  ศรีดาโคตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปฏิภาร  บุญเอื้อ
2. เด็กหญิงมุฑิตา  หอมอ่อน
3. เด็กหญิงออมรัก  ป้องคำ
 
1. นายวราชัย  โคตรมงคล
2. นางสาวญาดา  กล้าหาญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวธิติสุดา  จันหอม
2. นางสาววิภาภรณ์  ดวงคำ
3. นางสาวอรทัย  หงษามารถ
 
1. นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน
2. นางสาวธิติยาพร  อาศาสิงห์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายภวินท์  ไวมาตร
2. เด็กชายภูธเนศ  งามพงษ์
 
1. นางสาวธัญญพร  ดุจดา
2. นางสาวญาดา  กล้าหาญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.1 เงิน 4 1. นายธีรพล  หาเนาสุข
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  สายสมุทร
 
1. นางจารุณี  ทนงจิตร
2. นายวงศ์พัทธ์  ชูรา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิดา  แสวงวงศ์
2. เด็กชายมนัสวี  มาคำ
 
1. นายขจรเกียรติ  แก่นมะกรูด
2. นายวงศ์พัทธ์  ชูรา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงวนารักษ์  สุจริต
2. เด็กชายสุภทัต  รักษ์ไทย
 
1. นายขจรเกียรติ  แก่นมะกรูด
2. นายวงศ์พัทธ์  ชูรา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ภาเรือง
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  แฝงบุญ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อาวรณ์
4. เด็กหญิงสุนันทา  อุ้มบุญ
5. เด็กหญิงอรปรียา  จันทา
 
1. นายพันธ์  ช่วยบุญญะ
2. นางธมกร  อาภาวัณสงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญรักษา
2. นางสาวจิดาภา  อินนา
3. นางสาววรัชญา  จันดารัตน์
4. นางสาวเกษราภรณ์  ประสานพิมพ์
5. นางสาวเกษสุดา  จูมพระบุตร
 
1. นางธมกร  อาภาวัณสงค์
2. นายพันธ์  ช่วยบุญญะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวชุติกาญจน์  สมบูรณ์
2. นายธนกร  บันทอน
3. นายมณัฐพงษ์  ยานะรมย์
4. นางสาวอริษา  เจริญพงษ์
5. นางสาวเกษรา  เอกพันธ์
 
1. นายสุรพล  กิจเกียรติ์
2. นางจันทร์สุดา  หอมหวล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงณัฐดนัย   สุขใส
2. เด็กชายทิวารัตน์   บุญเหลือ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   พรหมดี
4. เด็กหญิงอาร์ตีก้า  กูล
5. เด็กหญิงเมทินี   วงษาลี
 
1. นายพันธ์  ช่วยบุญญะ
2. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  ศุภสุข
2. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญจรัส
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เพชรนาวา
4. นางสาวพีรยาพร  ทองจันทร์
5. นายภทรดล  สุหงษา
 
1. นายพันธ์  ช่วยบุญญะ
2. นายเปรมมินทร์   จันทร์กองกวิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงแก้วมุกดา  อ้วนผิว
 
1. นางกานดา  ขุนเมือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 1. นางสาวณัฐภรณ์  อุปแก้ว
 
1. นางกานดา  ขุนเมือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายกัมพล  คำพันธ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  กำแก้ว
 
1. นางสาวชวิศา  บุญเพ็ง
2. นางจันทร์สุดา  หอมหวล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.74 ทอง 13 1. นายกิตติธัช  อุทามนตรี
2. นางสาวอนุศรา  สังสุวรรณ
 
1. นางจันทร์สุดา  หอมหวล
2. นางสาวชวิศา  บุญเพ็ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรัสย์  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงชลลดา  กุลบุตร
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ทรัพย์มูล
4. เด็กหญิงธิฏารัตน์  กิ่งทอง
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญมั่น
6. เด็กชายนำโชค  พิมแก้ว
7. เด็กหญิงปริชมน  บัวแก้ว
8. เด็กชายพุฒิพร  คงประสพ
9. เด็กหญิงวรรณธิดา  แก้วคำพันธ์
10. เด็กหญิงหัทยา  อมาตยกุล
 
1. นางสาวจาฬุวรรณ  พรรณวงศ์
2. นายสุรพล  กิจเกียรติ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมเกษ
2. เด็กหญิงกรรติญา  สิทธิพงษ์
3. เด็กหญิงนิจจารีย์์  ชุมภูแสง
4. นายปรมินทร์  ก้อนทอง
5. เด็กหญิงปิยะดา  สายงาม
6. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  กิ่งสุวรรณ
7. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญจอม
8. นายสุรเดช  เชื้อแก้ว
9. เด็กหญิงอรชร  เงินลุน
10. เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุคติ
 
1. นางสุพัตรา  คำจันทร์
2. นางอุบลวรรณ  บัวขาว
3. นางวลัยพร  เชื้อตาแสง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวิษณุ  แก้วชัยปุ่น
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ผลจันทร์
 
1. นางอัญญานี  โคตถา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวฟ้าใส  แจ่มสกุล
2. นางสาววสุมดี  พันธ์โชติ
 
1. นางอุบลวรรณ  บัวขาว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นายชัชดนัย  สนธิสง่า
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวยุพารัตน์  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเดือนฉาย  กิ่งสิวงศ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนผิว
 
1. นายวิษธร  แสงชาติ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาววรนุช  แกะมา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัฐขวัญ  แสวงบุญ
 
1. นายดนัย  กัณหรักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนัฐขวัญ  แสวงบุญ
 
1. นายดนัย  กัณหรักษ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกวีนิพนธ์  รัตนโสภา
2. เด็กชายก้องเกียรติ  คำหอม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  วรรณเวช
4. เด็กชายตระกูล  แก้วม่วง
5. เด็กชายปพนวิช  สายแวว
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กำทอง
7. เด็กหญิงศิรัฐตินันท์  ชมาฤกษ์
8. เด็กหญิงศิริประภา  โมฬีชาติ
9. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญสุข
10. เด็กหญิงเพชรลดา   เนียมเกิด
 
1. นางปัททมาวดี   จำปาอ่อน
2. นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขรรค์ชัย  ฐิตะสาร
2. นางสาวณัฐธยา  แถลงจิตต์
3. นายธาดาพันธ์  แจ่มสกุล
4. นายธีรภัทร  ลิชผล
5. นางสาวนิศามณี  ยานะรมย์
6. นางสาวพัทธวรรณ  ชูหา
7. นายอลงกต  แสนทวีสุข
8. นางสาวอารียา   แสนทวีสุข
9. นางสาวเมธาพร  แซ่ตั้ง
10. นายไกรสิทธิ์   ศิรินัย
 
1. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
2. นางสาวอรวรรณ  ศิลา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สนิทสนม
 
1. นายพงศ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดรัลพรลักษณ์  บุญแข็ง
 
1. นายพงษ์โสภณ  เศรษฐมาตย์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขวัญเมือง  บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงธนาพัชร  บัวขจร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองอ่อน
4. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธ์โกศล
5. เด็กชายสุรชัย  คำพันธ์
 
1. นางกวีกาญจน์  พุฒพิมพ์
2. นางสาววิชุดา  เอกสุข
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤชฏาภรณ์  หาระสาร
2. นางสาวกฤตติยาภรณ์  พรรณา
3. นางสาวพรอุษา  ทรายแก้ว
4. นายภูวดล  ผิวงาม
5. นางสาวเจษฎากรณ์  บัวรัตน์
 
1. นางสาววิชุดา  เอกสุข
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 -1 -    
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67.875 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกชกร  เอมโอษฐ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  พาแก้ว
3. เด็กชายอภิรักษ์  แสนนาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  แก้วงาม
2. นางสาวกชกร  บัวตูม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพร  สวาสูต
2. นางสาวธัญญารัตน์  สุขจันทร์์
 
1. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม
2. นายเจษฎา  กิตติภาณุกุล
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัชราภา  เถลิงรัมย์
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  สุดถนอม
3. เด็กหญิงอารียา  ประสานพิม
 
1. นายสมชาย  จันทร์ศรี
2. นางสุกานดา  โคระรัตน์
 
66 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุทธิพงษ์  คงงาม
 
1. นายดนัย  กัณหรักษ์