สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๙ (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลฯ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แผ่นทอง
 
1. นางลดาวัลย์  คนขยัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 1. นางสาวกิตติมา  กิจทวี
 
1. นางลดาวัลย์  คนขยัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษ์สุข
2. เด็กชายศรายุทธ  วันทา
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
2. นางสาวผุสดี  สุกเหลือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  วันทา
2. เด็กชายอดินันท์  อัคราช
 
1. นายชัชวาล   สารวัน
2. นางธัญอินทร์  พรมจำปา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวนินทร์  บุญประสิทธิ์
2. นายปริวัฒน์  วงษ์สุข
3. นายระพีพัฒน์  อนันต์
 
1. นายชัชวาล   สารวัน
2. นายไพศาล  ปวงสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กชายฐิติคุณ  จิตทวี
2. เด็กหญิงปวรินรัสมิ์  บุญทา
 
1. นางเอื้องทิพท์  วิไลสุทธิวงศ์
2. นายศิริวัฒ  วิไลสุทธิวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.55 ทอง 10 1. นางสาวกมลธิดา  บุญสุข
2. นายต้นพรรษา  ทีวงษ์
 
1. นางเอื้องทิพย์  วิไลสุทธิวงศ์
2. นายศิริวัฒ  วิไลสุทธิวงศ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีรภัทร์  มนัส
2. เด็กหญิงนิภาพร  เริ่มศรี
 
1. นายอุทิศ  พันชาติ
2. นายไพศาล  ปวงสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายสหัสวรรษ  จิตทวี
 
1. นางจิดาภา  เครือสีดา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  กระอาจ
 
1. นางจิดาภา  เครือสีดา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรุ่งทิวา  คันธจันทร์
 
1. นางจิดาภา  เครือสีดา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวดาวนภา  สุดโททอง
 
1. นางจิดาภา  เครือสีดา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นายคฑาทอง  บุญลี
2. นายเจษฎา  ชาภักดี
 
1. นายไพศาล  ปวงสุข
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิตทวี