สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 60 21 17 98 111 7 1 0 119
2 นารีนุกูล 43 33 11 87 95 6 6 2 107
3 เขื่องในพิทยาคาร 11 15 8 34 59 11 6 3 76
4 อาเวมารีอา 11 9 16 36 57 15 8 7 80
5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 10 15 20 45 72 11 8 7 91
6 หนองขอนวิทยา 6 2 3 11 14 1 1 3 16
7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 5 14 15 34 43 13 10 8 66
8 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 4 12 6 22 31 14 6 5 51
9 ปทุมวิทยากร 4 8 4 16 33 19 10 7 62
10 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 4 3 3 10 18 7 5 5 30
11 ดงยางวิทยาคม 4 2 0 6 13 5 2 6 20
12 นารีนุกูล๒ 4 0 0 4 8 6 1 3 15
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 3 3 6 12 21 11 5 7 37
14 ดอนมดแดงวิทยาคม 3 0 1 4 15 6 2 10 23
15 สหธาตุศึกษา 3 0 0 3 12 2 2 2 16
16 ศรีน้ำคำศึกษา 3 0 0 3 10 8 3 3 21
17 เซนต์เอเมลี 2 4 9 15 26 6 2 3 34
18 ไผ่ใหญ่ศึกษา 2 3 1 6 6 5 1 1 12
19 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 2 2 2 6 16 8 5 7 29
20 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 2 1 1 4 5 1 0 0 6
21 เสียมทองพิทยาคม 2 1 0 3 9 0 2 1 11
22 บ้านไทยวิทยาคม 1 4 0 5 13 5 6 11 24
23 เก่าขามวิทยา 1 1 3 5 14 5 4 6 23
24 สมเด็จ 1 1 0 2 3 1 1 3 5
25 ปทุมพิทยาคม 0 7 6 13 31 14 10 5 55
26 ยุวฑูตศึกษา 0 2 0 2 4 4 5 4 13
27 มารีย์นิรมล 0 1 1 2 2 0 1 1 3
28 อุบลวิทยากร 0 0 1 1 5 5 3 5 13
29 ชีทวนวิทยาสามัคคี 0 0 1 1 1 0 3 7 4
30 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 5 3 3 2 11
31 สีทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 3 2 4 5
รวม 191 164 135 490 752 202 124 138 1,078