สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 111 7 1 0 119
2 นารีนุกูล 95 6 6 2 107
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 72 11 8 7 91
4 เขื่องในพิทยาคาร 59 11 6 3 76
5 อาเวมารีอา 57 15 8 7 80
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 43 13 10 8 66
7 ปทุมวิทยากร 33 19 10 7 62
8 ปทุมพิทยาคม 31 14 10 5 55
9 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 31 14 6 5 51
10 เซนต์เอเมลี 26 6 2 3 34
11 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 21 11 5 7 37
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 18 7 5 5 30
13 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 16 8 5 7 29
14 ดอนมดแดงวิทยาคม 15 6 2 10 23
15 เก่าขามวิทยา 14 5 4 6 23
16 หนองขอนวิทยา 14 1 1 3 16
17 บ้านไทยวิทยาคม 13 5 6 11 24
18 ดงยางวิทยาคม 13 5 2 6 20
19 สหธาตุศึกษา 12 2 2 2 16
20 ศรีน้ำคำศึกษา 10 8 3 3 21
21 เสียมทองพิทยาคม 9 0 2 1 11
22 นารีนุกูล๒ 8 6 1 3 15
23 ไผ่ใหญ่ศึกษา 6 5 1 1 12
24 อุบลวิทยากร 5 5 3 5 13
25 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 5 3 3 2 11
26 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 5 1 0 0 6
27 ยุวฑูตศึกษา 4 4 5 4 13
28 สมเด็จ 3 1 1 3 5
29 มารีย์นิรมล 2 0 1 1 3
30 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 0 3 7 4
31 สีทองอุปถัมภ์ 0 3 2 4 5
รวม 752 202 124 138 1,216