สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 117 7 1 0 125
2 นารีนุกูล 97 7 6 2 110
3 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 73 11 8 7 92
4 เขื่องในพิทยาคาร 61 12 6 3 79
5 อาเวมารีอา 57 15 8 7 80
6 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 48 14 10 8 72
7 ปทุมวิทยากร 34 21 10 7 65
8 ปทุมพิทยาคม 32 14 10 5 56
9 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 32 14 6 5 52
10 เซนต์เอเมลี 27 9 2 3 38
11 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 21 11 5 7 37
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 19 7 5 5 31
13 ดอนมดแดงวิทยาคม 17 6 2 10 25
14 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 16 8 5 7 29
15 ดงยางวิทยาคม 15 5 2 6 22
16 เก่าขามวิทยา 14 5 4 6 23
17 หนองขอนวิทยา 14 1 1 3 16
18 บ้านไทยวิทยาคม 13 5 6 11 24
19 สหธาตุศึกษา 12 2 2 2 16
20 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 11 3 3 2 17
21 ศรีน้ำคำศึกษา 10 8 3 3 21
22 เสียมทองพิทยาคม 9 0 2 1 11
23 นารีนุกูล๒ 8 6 1 3 15
24 ไผ่ใหญ่ศึกษา 6 6 1 1 13
25 อุบลวิทยากร 5 5 3 5 13
26 สมเด็จ 5 1 1 3 7
27 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 5 1 0 0 6
28 ยุวฑูตศึกษา 4 4 5 4 13
29 ชีทวนวิทยาสามัคคี 2 0 3 7 5
30 มารีย์นิรมล 2 0 1 1 3
31 สีทองอุปถัมภ์ 0 3 2 4 5
รวม 786 211 124 138 1,259