เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนนารีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลฯ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นายถวิล สุมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นายเกรียงไกร สอนอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นายวีระชัย มณีพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นางสาวอังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางวริศรา ดีงาม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นางเจิดจรรย์ ศรีสุข ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางสาวบุญหลาย หมื่นท้าว รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายเรวัตร พัฒชู ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นายอาคม วงศ์วัน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางสุนทรี กีฬา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางสายสมร ภูสีโสม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายวิชชุญาณ วังศรีแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายสุรพงษ์ โสพัฒน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นางอมลรชา ทองงอก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นางดวงชีวัน นิลรัตนานนท์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นางรุจิรา ตรีนิคม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
20 นางสมปอง จันทป ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
21 นางวิภาวดี วงศ์เมืองจันทร์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
22 นางสาวอรดา พิสุทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายรับและรวบรวมผลการแข่งขัน
23 นางสาวแพรววดี สร้อยคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายรับและรวบรวมผลการแข่งขัน
24 นายรณกฤต อ่อนเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายรับและรวบรวมผลการแข่งขัน
25 นางสาวภัคภรณ์ สังวิบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายรับและรวบรวมผลการแข่งขัน
26 นายอาทิตย์ สาระกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายรับและรวบรวมผลการแข่งขัน
27 นายศราวุธ ศรีมาคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายรับและรวบรวมผลการแข่งขัน
28 นางสาวนิตยา บุตรอ่อน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นางเกศินี จันทร์ศรี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและงานอนามัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]