::sm-ubn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปรมพร วังศรีแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ประสารวรรณ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์กัญญา คำดีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวณัฐนิชา สายลุนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพย์ เกษเจริญคุณโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางแจ่มใส อภิรักษ์มนตรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ จารุแพทย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ บุญรมย์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางวรังคณา ประทานโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นายพรชัย จริยวรานุกูลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาพร พากเพียรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิภา ประสะบาลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรษมน อุดมแก้วโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นางอำไพ จันทกาญน์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางสาววรมณ ฉายจันทร์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายศิริศักดิ์ แสนทวีสุขโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา สายสรรพมงคลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา สารบูรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ทวีศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวสุพักตร์ ทองแสงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายชุติมันต์ จรัสสุทธิอิศรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี มาสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงษิธิตรา ภูริปัญญาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา กัลปดีโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ ก้อนคำโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางแจ่มจิตต์ แสงจันทร์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี เขตมนตรีโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราวัลย์ กอบเกื้อโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
5. นางสุนันทา ประสานสอนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายเอนก สุขรังโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอันธิฌา เตยหอมโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยรัตน์ บุญเนตรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวคำบาง วงศ์คำโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
5. นางพนัชกร นิสาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรนุช เอื้ออารีเลิศโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ ปทุมมาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ แก้วสี่ดวงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวนฤมล จันทนะชาติโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ คำบุญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปราณี แสงชาติโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา กนกวรรณากรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิวาพร สมดวงโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสุชิรา ชุมนุมโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ พลพวกโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธนันดร ใกล้ฝนโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลวัฒฑ์ สีถิ่นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางสาวรวิภา ประสระบาลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวนุชรินทร์ รังษีกาญจน์ส่องโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางละไม มณีพิมพ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสายสมร ภูสีโสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรณ์นภัส กนกชยพรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางวาสนา แยบภายคำโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นางแก้วตา ภารเวชโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวดาวรุ่ง นาควานิชโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประนอม สายแววโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ บุษบงค์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางรัศมี ชมภูศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายปิยะฤกษ์ บุญโกศลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ วรรณชัยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา ไชยชนะโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤตยาภรณ์ ชุมนุมโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางสาวณิชนันทน์ ธนาพัฒน์ดำรงกุลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี ประสาทศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
7. นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่นโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายปิยะฤกษ์ บุญโกศลโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ วรรณชัยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรจนา ไชยชนะโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤตยาภรณ์ ชุมนุมโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางสาวณิชนันทน์ ธนาพัฒน์ดำรงกุลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี ประสาทศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
7. นางสาวอ้อมเดือน แซ่อุ่นโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพียงทอง เงินประดับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ ปัญจพงษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกันทิมา ศรีวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวณภัทธิรา ทองไทยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางทองพูล ท้าวเงินโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
6. นางกนกพรรณ ฉากครบุรีโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
7. นายคำแพง ตันติศิรินทร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชาพล อบอุ่นโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางยุพาพร พื้นผาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวหนูพูล เกตุโสระโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุนันท์ แก้วเคนโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
6. นายสุพจน์ โสภาพลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายกิตติภพ ผิวงามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรินทิพย์ นามศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา กาศักดิ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล แสวงหาโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นายชัยชนะ อ่อนวันนาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ ภาระศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวดรุณี จันสุตะโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจุฑามณี จอมหงษ์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ทองบ่อโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายทรงเกียรติ คำล้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางนารีรัตน์ สมคะเนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิติมา มุขสมบัติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤดี อารยะพงศ์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สายชาลีโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประนอม ผาจบโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางปรารถนา ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายนิยม พงษ์ผาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอำพร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางกิติยารัตย์ ลายทองโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวอระศรี หินนาคโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรยุทธ จันทร์หอมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายโกเมน อรัญเวศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางชลิดา แสนทวีสุขโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุกฤษฏิ์ ทองปันโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยาภรณ์ เขียวหวานโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายเวียงทอง โคสินธุ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย บุญเรืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางศรีสงกรานต์ เซียวสกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา โคระรัตน์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายตะวัน ทองสรรค์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายพัฒนพงศ์ สมคะเนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ชื่นตาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางขจรศรี เวียงแก้วโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร ใจอุ่นโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ สิมมาเคนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายประจวบ บัวพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ทองพิทักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางหฤทัย บุญช่วยโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณี จันทรถโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางนาลนภา บรรตาธิโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ นาชัยภูมิโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ภูธาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางภาสินี พงษ์อารีย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวจิราพร โพธิวัฒน์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นายยศชาย ครองยุทธโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา ศรีธรรมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ พานิชกุลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมควร สุธรรมมาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวินโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกนภา พาลีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเยาวลักษณ์ วีระพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชนา เฉียงขวาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมฆ ละมุลตรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุมาลี พาหะพรหมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางชโลม สุพิชญ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางทิพนาถ ธรรมชอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางนัยรัตน์ พงษ์เฉลียวโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ ครองยุทธโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางผ่องพักตร์ บัวสดโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางสมควร กันเทพาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี มัดธนูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ตาน้อยโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางธนัญญา หงส์อินทร์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางพินพร แก้วมีศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ เทพทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพัชริดา วีระพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ดวงศรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา แสงงามโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนุชนาถ ศรีงานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสุปราณี เทียมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวคัทลียา ครองยุติโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวณัตินาพร บัวพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ วังคะฮาตโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
8. นางทรรศนีย์ วรรณตรงโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพร บุญสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ ศรีดาโคตรโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธามปรุฬท์ บัวงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางปริศนา สดสร้อยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีทินกร เหล่าอองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายสิทธิศักดิ์ พสุมาตร์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
8. นางจินดารัตน์ บุญปรุงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
9. นางสุพรรณี ขันเงินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
10. นายปรเมศวร์ สุธรรมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร มาคำผุยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ นิตยสุทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอรนิตย์ ประสานศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางผกาสวรรค์ สุทธิ ณ นาวินโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นายศุภาวีร์ ศรีโทโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
6. นางสาวธัญญพร ดุจดาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกุศลใจ วิโรจน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางธัญอินทร์ พรมจำปาโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพุทธา ไชยสัตย์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางอรุณี จันทร์หอมโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ศรีวรบุญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
6. นางฐิรพรรณ สุดโสมโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางจุไรรัตน์ หลักชุมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสิทธิโชติ สุทธิพงษ์พรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางทิพพาภรณ์ ไชยพัฒน์โรงเรียนเซนต์เอเมลีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นางสุชาดา กิจเกียรติ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิทธิพล อุดมวรรณโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
6. นางวาสนา บุญขจรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ช่วยบุญญะโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายเดวิช ไสโพธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติมากร สุขศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นาสารีย์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางนฤมล นวลอินทร์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
6. นางสาวเบญจพร จันทร์จำปาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางรติพร ทวยทนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ภูเดชดีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาดา กล้าหาญโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรสิทธ์ คำวงศ์โรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
6. นายชิติสรรค์ ไชยคุณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
7. นางสาวประทุมมา วงศ์ด้วงโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ คุณะโคตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางไปรดา เกตุไชยเลิศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประภาษ มูลนาโรงเรียนหนองขอนวิทยากรรมการ
4. นางเบญจพร วงพรตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวพิชญาดา สุยะราโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ศรีสมภพโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธิชาพร ชื่นตาโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธการ ขันเงินโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา คำเลิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางกัตติกา ปานะโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวพิมพกา พิมพ์สอนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ วรรณตรงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางทิพพาภรณ์ ไชยพัฒน์โรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุธี วอทองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นเพชร ชาปะวังโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางเบญจพร อินทรสดโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายวราชัย โคตรมงคลโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ วรรณตรงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางจารุณี ทนงจิตรโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ เทพพิทักษ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายขจรเกียรติ แก่นมะรูดโรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย แพทย์เพียรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายอัครเดช คำศิริโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายชัชวาล สารวันโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายเชิดศักดิ์ ทองดาเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
7. นางสาวปริชญา พลศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีประเมษฐ์ ไมตรีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกัณนิกา โสมาพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรรองประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย ยาพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายธวัชชัย ชมภูมาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายวงศ์พันธ์ ชูราโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธีระพล บานทีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวประพาภร หอมหวนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล สารวันโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตราพร ไกยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวธญศศิ จันทะแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางธมกร อาภาวัณสงค์โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวัฒน์ สาดศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ โกมลมาลย์โรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางปณิตา ทางทองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจวัลย์ บุปผาพันธ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา มุธุสิทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้องรัก กออินทร์โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ ภาคเจริญโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ภูธิจักรโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเศวตกนิษฐ์ ศรีสนายโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางรพีพร พรหมศรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิริยาภรณ์ ช่วงโชติโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางนุบาล จริยวรานุกุลโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางดรุณี บุญพึ่งโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปทุมมาศ สุริยฉายโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียวโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางพิรุณ ทองกลมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ลวดทองโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ นนธิจันทร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายพร ผุดพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทินกร พันธ์วงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมนูญ สารพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายพันธ์ ช่วยบุญญะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางหนูเพียร ปรุโปร่งโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายพร พุดพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทินกร พันธ์วงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมนูญ สารพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายพันธ์ ช่วยบุญญะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวบุษบา ด้ามพรหมโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสนองรัตน์ แสงผาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญพนต์ ค้ำชูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพร คำนึงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวบุษบา ด้ามพรหมโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสนองรัตน์ แสงผาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญพนต์ ค้ำชูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพร คำนึงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ ตีรกานนท์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิศสมัย แก่นกอโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร แสนทวีสุขโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางสาวนันทพร โสตถิวัฒนานนท์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางกานดา ขุนเมืองโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร สุขสายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสัมภาษณ์ หมวดคงทองโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย ส่งสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ พรมจรรย์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นายวีระ เวฬุวนารักษ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวแจ่มใส พุทธจักรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ ประครองโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา สบายใจโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวจินตนา มีศรีโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางณัชชา ทองพิเศษโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนุชณีภรณ์ วงษ์กลมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ คำศรีสุขโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางภัคฐ์พิชา นนทาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายสถิตย์ กุแก้วโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวณัฐวีย์ คำภาษีพรธวัลโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจาฬุวรรณ พรรณวงศ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดารกา บุญกาญจน์โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวสุนิศา อ่อนจันทร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสุจิตรา หงส์กฤษดากรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางตุลาพร ประดับศรีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ บัวขาวโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางคณิตา ภารเวชโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นายสมบัติ มูลภาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
5. นางสมทรง สารธิยากุลโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
6. นางเจิดจรรย์ ศรีสุขโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายรังสรรค์ ภาณะรมย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทูลศักดิ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
4. นายนพพร วงศ์เมืองจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ ภาณะรมย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทูลศักดิ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นายนพพร วงศ์เมืองจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายรังสรรค์ ภาณะรมย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทูลศักดิ์ สืบภาโรงเรียนบ้านหนองไข่นกกรรมการ
3. นายนพพร วงศ์เมืองจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ มีทรัพย์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางนุชจรี ใจเกื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ ธรรมานุชิตโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นายสมพงษ์ วงศ์วานโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสุวนันท์ สิทธิหงษ์โรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
5. นายสมบัติ มูลภาโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ธรรมชอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ รัชพันธ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสนิท สาระทิศโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายสุนทรี กีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นายจักรรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นายจักรรินทร์ คล่องดีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ภูมิเขียวโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ มานะกุลโรงเรียนมารีย์นิรมลกรรมการ
3. นางสุชนนี สุวรรณเนตรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายรณกฤต อ่อนเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอุทัย มณีศิลป์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุชนนี สุวรรณเนตรโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นายรณกฤต อ่อนเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ศิวิไลย์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางวริศรา ดีงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ศิวิไลย์โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
3. นายจีระศักดิ์ คุณะโคตรโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาวนริศรา วิมารโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสมปอง สุดเต้โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
3. นายสงกรานต์ คงสีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางสาวนริศรา วิมารโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ภูมิเขียวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกาญจนี ประสานพันธ์โรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นายธนชิต ศรีสวัสดิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล บุญชุ่มโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สายแววโรงเรียนเก่าขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบล บุญชุ่มโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
3. นางเปมิกา อุปัชฌาย์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางละมูล ธนะคุณโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายการุณ พูลเพิ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางละมูล ธนะคุณโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
3. นายธนพล กลั่นความดีโรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางรุจีวรรณ อาจกมลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายยันต์ พาละพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
3. นางอรวรรณ ศิลาโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นายนากัณฐ์ กองอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นายนากัณฐ์ กองอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพล ทศโยธินโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทวุฒิ ลีลาศสง่างามโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางจุฬีภรณ์ อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์โรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์โรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์โรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ พุ่มกำพลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก สุ่มมาตย์โรงเรียนสหธาตุศึกษากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายธีระพงษ์ แก้วเนตรโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุจิต ศรีงานโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ อุปวรรณโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายชาญชัย ทองทับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการ
4. นางศิริรัตน์ อำลอยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร พัฒชูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ อิทธิจักรโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายไมตรี เหง้าเกษโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนวมนตณ์ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายดนัย กัณหรักษ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ บุดดาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา วาภพโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นายนากัณฐ์ กองอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนาวดี พลอาษาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางนภิสพันธ์ ครองยุทธโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
3. นางกัลยากร สังเกตการณ์โรงเรียนอุบลวิทยากรกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ สายแววโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจินตนา ทองแจ่มโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร สิงคิบุตรโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
3. นางปัทมาวดี จำปาอ่อนโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางอนงค์ โพธิ์ขาวโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิต วีสเพ็ญโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ขัมภรัตน์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปุณยนุช ผลไม้โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. Mr.John Ganderโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางประยงค์ แสงสีดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ทองผุดโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ก้อนคำดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกกาญจน์ กิ่งวิชิตโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
4. Mr.Jeroen Oppersโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ ธานีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพิณทิพย์ แสงสาครโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร แก้วชมพูโรงเรียนเซนต์เอเมลีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริอร บุญบรรจบโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. Mr.William Gloveโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวปาริชารัชต์ สมเทพโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิมลศรี มณีกาญจน์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ชุมเสนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชาวทองโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรศักดิ์ พิทักษ์เทพสมบัติโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. Mr.Ian Riceโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ กัลปพฤกษ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางแก้วตา ชาวไทยโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายหริศักดิ์ พลตรีโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์โสภณ เศรษฐมาตย์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Elias Mendozaโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสุชาดา ขันอาสาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกล ต้นสายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ครองยุติโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา พูนพลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. Mr.Riccado A. Riccadoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวขัตติยานี ผดุงเวียงโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางกวีกาญจน์ พุฒพิมพ์โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุณณาสา คำชัยโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางรุ่งธิวา สายเพชรโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. Ms.Herminia Tacuyogโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
6. นางมะลิวัลย์ เสนาใหญ่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาววิชุดา เอกสุขโรงเรียนปทุมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณธนสุทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissRenée Coxโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวสุภาศรี โขมะพัฒน์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายชยุตม์ โล่ห์คำโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชอบงามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Ms.Xu Keyiโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพาพร สังฆมโนเวศโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒กรรมการ
4. นางรวีวรรณ ดวงโสภาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวภัทรอรญา เจริญบุญโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชอบงามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Ms.Xu Keyiโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพาพร สังฆมโนเวศโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒กรรมการ
4. นางรวีวรรณ ดวงโสภาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางสาวภัทรอรญา เจริญบุญโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Sasaki Youheiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์ธารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Sasaki Youheiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์ธารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ พวงมาลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ แจ้งไพศาลโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mrs.Roselyne Charoensarnกรรมการ
5. นางสาวเสาวรินทร์ ชาแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉราภรณ์ เกษละครโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางธัญลภัส ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิรดา พันชัยภูโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชณัฏฐิยา ชมภูพื้นโรงเรียนอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. Ms.่Jiang Jiโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. Ms.Xin Yaoโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒กรรมการ
4. Ms.Hao Yujueโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. Ms.Xiang Ming”aoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Sasaki Youheiมหาวิทยาลัยฏอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์ธารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ พวงมาลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ แจ้งไพศาลโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mrs.Roselyne Charoensarnกรรมการ
5. นางสาวเสาวรินทร์ ชาแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms.Wang Yujueโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Ms.Su Hongโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสโรชา ลารบุตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวคัทลียา ปรีชมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววนัสนันท์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Sasaki Youheiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์ธารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางธัญญารัตน์ พวงมาลาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ แจ้งไพศาลโรงเรียนวิจิตราพิทยากรรมการ
4. Mrs.Roselyne Charoensarnกรรมการ
5. นางสาวเสาวรินทร์ ชาแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms.Wang Yujueโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Ms.Su Hongโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสโรชา ลารบุตรโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวคัทลียา ปรีชมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววนัสนันทน์ สุกทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. Mr.Sasaki Youheiมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางวิศรุตา เฟอร์ธารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ สุขทานโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร จันทร์ลาโรงเรียนเซนต์เอเมลีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พวงธรรมโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. Mr.Edgar Barbieraโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายภานุวัฒน์ สุทธินนท์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายบรรจง เขจรสายโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา วรรณวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอภิรัตน์ คมขำโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. Mr.Matin Rooneyโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นางพรทิวา บุษยเหมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมศรี อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ชมพูวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ดวงสิทธิ์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายฉัตรชัย นนตาโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมศรี อุทัยพันธ์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กิ่งแก้วโรงเรียนสหธาตุศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ชมพูวิเศษโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสมชาย จันทร์ศรีโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายฉัตรชัย นนตาโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางจิราทิพย์ ไชยเดชกำจรโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางธนวัน สายเนตรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเปรมมินทร์ จันทร์กองกวินโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดอกเกตุ ดวงโสมาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายทองชัย กอแก้วโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล แดงชาติโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางจงรักษ์ ผ่องโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางชุติอร ประทีปทองโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางธนวัน สายเนตรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางธนาภรณ์ ศิริกุลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญวิไล จำปาหอมโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ผ่องแผ้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร ทันจิตร์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ การกล้าโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เชื้อบุญโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ รัชโพธิ์โรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒กรรมการ
4. นางสมแปลง บุญจริงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลชนก ก้านเพชรโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพรรณ แสงวงศ์โรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒รองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ งามสนิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุภาพรรณ แสงจันทร์โรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ งามสนิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เพียรชนะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. ผศ.ชัชวาลย์ ขันติคเชนชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์สุดา สันพนวัฒน์โรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายคงศักดิ์ วิเวกวินโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นายสถิตย์ บุญสอนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายนิธินันท์ นาครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
6. นางสาวนฤชล เหรัญกิจโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ผศ.ธเนศ ศรพรหมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล บุญหล้าโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นายวิทวัส พลพวกโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา มนัสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายนิธินันท์ นาครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการ
6. นายนิธิกร ประสาทศรีโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัดชัย แก้วตามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวพัชณีวรรณ์ จิบทองโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤชล เหรัญกิจโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชัดชัย แก้วตามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธเนศ สีตะริสุโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นางนันทพร ร่วมสุขโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
5. นายเจษฎา กิตติภาณุกูลโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ศรีภาค์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิภาวรรณ ทองสรรค์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา นำพาโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นายโชคชัย ชุมนุมโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางสาวปิยนุช รักพงศ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ ชัยแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมนพิชญ์ พลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล ใจโชติโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช รักพงศ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ งานสัมพันธฤทธิ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. ดร.ธิติพร ชาญศิริรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล บุญหล้าโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นายภัทรดนัย พลสูงเนินโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายยวิทยา โสมณีโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นายประเสริฐ ชัยแสงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เดชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ตระการไทยโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรอุมา จิตตังโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางวะรัตน์ มูลณีโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา แดนดีวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ เดชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ คำแผ่นโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
5. นางสาวนิดา เชื้อประทุมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปนิดา สนิทนวลโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิชัย กระมุทกาญจน์โรงเรียนนารีนุกูล ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ วิลัยแก้วโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางธารทิพย์ ธานะโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
4. นายวัลลพ บุญช่วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายชนก พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธารทิพย์ ธานะโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายมหิศธร ชุมแสงโรงเรียนนารีนุกูล ๒รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ บุญสรางโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ เวชพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
5. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริมา ชมาฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีรองประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย ชุมนุมโรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นายนนทนันท์ วิชาพูลโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายราวี รอบโลกโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริมา ชมาฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสลีลา ผกาสิทธิ์โรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นายอนุรัฐ วามะลุนโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
4. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายราวี รอบโลกโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ วงษาพรหมโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ บุญสอนโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
4. นายภูมิชาย สิมมาเคนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางปุณิกา นวะแก้วการุณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ บุญศักดิ์ดีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิลัยพร สิทธิธรรมโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาววรรวิภา แสงกล้าโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางปุณิกา นวะแก้วการุณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ชนก ขาววงศ์โรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เดชะศิริโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางเขมจิรา โสพรมมากฤษโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ พิมสุตตะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายโชติช่วง ทีอุทิศโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเขมจิรา โสพรมมากฤษาโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายอ๊อดสวอน ริ้วทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา อ่อนมิ่งโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ พิมสุตตะโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางเขมจิรา โสพรมมากฤษาโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมนพิชญ์ พลศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายพิริยะ ทองเหลืองโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นายทองคำ มากมีโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายกันตพล คำลือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ก้อนทองดีโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววาริณี ไชยโอชะโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจตนิพิฐ บุญเพศโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สินธุ์งามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
5. นางปิยะมาศ สานนท์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวีระชัย วรสุขโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางวิไล ส่งเสริมโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชำนาญ สายทิพย์โรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางลักษมี สินธ์ุงามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ วันทาโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนันทะ โสภามีโรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา โคระรัตน์โรงเรียนปทุมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพอเจตน์ เลยกลางโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนู แต่งงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ศิริบูรณ์โรงเรียนหนองขอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนู แต่งงามโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ โสพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นายสมร เศลารักษ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลภัสส์ เผ่าภูรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี เทียนสิงห์วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางคำปอง มรรคานิเวศน์โรงเรียนยุวทูตศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางงามใจ สุวรรณพงษ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตทวีโรงเรียนเสียมทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา สกุลพองโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรัชนี เทียนสิงห์วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ พรมกาโรงเรียนเบญจธัญพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ศรีแสงโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการ
5. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายดวงจิต กุดแถลงโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นางรุ้งเพชร ทองคำสุขโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวิภา ศรีมากรณ์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางทัศนี โพธิ์วิสันต์โรงเรียนนารีนุกูล ๒รองประธานกรรมการ
3. นางชูสุดา มุขสมบัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการ
4. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ โอษฐิเวชโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ โสพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ จันทกาญจน์โรงเรียนเซนต์เอเมลีรองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา โคระรัตน์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัทธนันท์ คำลือโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยกรรมการ
5. นางสิริรัตน์ วุฒวัณณ์โรงเรียนอาเวมารีอากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางราตรี ล้อมวงค์โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย พรหมจันทร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นายพงศ์ชัย เสนาวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางญาดา ชมภูนุกูลรัตน์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางอภันตรี ผลสมบัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒รองประธานกรรมการ
3. นางคำเพชร สายงามโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ โอษฐิเวชโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
5. นางสาววาสนา ตังคโณบลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนภาพร วิเวกวินย์โรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาววไลภรณ์ แก่นอ้วนโรงเรียนดงยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ โอษฐิเวชโรงเรียนปทุมวิทยากรกรรมการ
4. นางอัจฉรา ณรุณโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยากรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วงศ์เจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี อุดมชราโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา ตังคโณบลโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางจิตรลัดดา ลาน้ำคำโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางนันทวัน พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิริยา จันทร์อุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวมนต์ทิวา นามบุญโรงเรียนอาเวมารีอากรรมการ
3. นายสุวิช กันเทพาโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุภัญญาณี นันทศิริพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ประธานกรรมการ
2. นางจารุณี อุดมชราโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิริยา จันทร์อุไรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ชัย เสนาวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี เจริญศรีโรงเรียนอาเวมารีอารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพูนสิน ทูลสิงห์โรงเรียนยุวทูตศึกษากรรมการ
4. นางสาวนภาภรณ์ สมสะอาดโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันทวัน พุ่มศฤงฆารโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางขจีรัตน์ นนทะภาโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุวรรณเศษโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางคำปอง มรรคานิเวศน์โรงเรียนเซนต์เอเมลีกรรมการ
4. นางลักษมี สินธ์ุงามโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษากรรมการ
5. นางรัชนี ศรีจักร์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร จอมโคตตรโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธมกร อาภาวัณสงค์โรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี ดวงสินธุ์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวิชญ์ภาส สังกะเพศโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ คำวันโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนดงยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกานต์ รุ่งแสงโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะวรรณ จันสมัครโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพนัส ดอกบัวโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุทธิกานต์ รุ่งแสงโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ สุวรรณเศษโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายพนัส ดอกบัวโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีรัตน์ คำวันโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ จันสมัครโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางชัญญา บังศรีโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สุวรรณเศษโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนดงยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวรรณ จันสมัครโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายดิลก ราตรีโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธรรมเนียม พงษ์ศิริโรงเรียนดงยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ คำวันโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววราทิพย์ หมื่นยุทธโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายดิลก ราตรีโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางชัญญา บังศรีโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
6. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
6. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
6. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
6. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
6. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประดิษฐ์ แสงใสโรงเรียนนารีนุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภัยมณี แก้วคำวงศ์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารกรรมการ
3. นายราชันย์ คำเพราะโรงเรียนปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองใส ทับถนนครูพิณพื้นบ้านอีสานกรรมการ
5. นายอาคม สอนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
6. นายอาคม วงศ์วันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล โทร 0862603777 กรุณาโทรติดต่อในเวลาราชการนะครับ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]