รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  อึกเหิม
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  พิมวัน
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางสาวสิริพร  กลิ่นหมื่นไวย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวศุทธินี  สารเหล่า
 
1. นางสาวทิพากร  นามเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวมาริศา  จำปาทอง
 
1. นายบัววรณ์  เชิงหอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนลินทิพย์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสนันท์  มีธรรม
 
1. นางศุภลักษณ์  แข่งขัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิจิตรานุช  จันทเกษ
 
1. นางทิตยาภรณ์  ชาวนา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงรินลฌา  เรียงเงิน
 
1. นางฉัตรตะวัน  เตียงทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเขมิสรา  ไหมทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาววราภรณ์  วิถี
 
1. นายวิชัย  จันทร์สอน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ถือเหมาะ
 
1. นายไพโรจน์  ก้านอินทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงสิริญญา  ดอกกระโทก
 
1. นางอสิพร  ไชยเทพ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายเอกอธิป   อินทรนุช
 
1. นางศิริพร  ศรีน้อย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสาลิกา  ดีพลงาม
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวนุชจรี  ใจงาม
 
1. นายนนธยา  หาญมานพ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทภัค  ทองวาว
 
1. นางสาวอรณิชา  กระจายแก้ว
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอียอวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาติมนตรี
 
1. นางรัตน์มณี  พรมมา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กชายธนาพงษ์  จันทร์ภา
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ผาผล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. นายณัฐวุฒิ  ถาพันธ์
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ผาผล
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวมยุริณ  ชมจันทึก
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีโสภา
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายขวัญชัย  มะโนศรี
 
1. นางจิรภา  รัตนาวิวัฒน์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทร์สำราญ
 
1. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ชูเชิด
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ปัญญาเหลือ
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายสาธิต  พวงจันทร์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  สอนสี
 
1. นายสมาน  โสสุข
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวเจริญศรี  โสรกนิษฐ์
 
1. นางสาวศีฏลาศ์  ศรีลานุช
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายชญานินท์    ตุแก้ว
2. เด็กหญิงวริษา   สำรวมจิตร
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
2. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุศรีนคร 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  สวยสอาด
2. เด็กหญิงสิริญาพร  เท่าเทียม
 
1. นางสายทอง  พรหมประเสริฐ
2. นายสุภัญญู  ศรีโท
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หัสนา
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นายรณชัย  หวังกวดกลาง
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  อินทร์สำราญ
2. นางสาวอรยา  สุขรัมย์
 
1. นางสาวปุญญาภา  วันดี
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  พรมเทศ
2. นางสาวภัณฑิลา  ลาล่องคำ
 
1. นายคิดลึก  สังข์สาลี
2. นางสาวจันทิมา  แก้วอรสาร
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  วิยาสิงห์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ป้อมบ้านต้า
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วลอย
2. นายรณชัย  หวังกวดกลาง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  เกตพิบูลย์
2. เด็กหญิงสายทรัพย์  สาลี
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. เด็กชายพีระภัทร  อุภัยชีวะ
2. เด็กหญิงสุภาลัย  สุนทรสนิท
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทเกตุ
2. นางวชิราภรณ์  มั่นคง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  โขงรัมย์
2. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  พรมวงษ์
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
2. นางวันเพ็ญ  ตันทะอธิพานิช
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กะการดี
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนิตา  ลาวิลัย
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัณทิมา  วรโคตร
 
1. นางสาวนงเยาว์  ไชยวัฒน์
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายพิชญ์  อารยะรังษี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ตันสุวรรณรัตน์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  การะเกตุ
 
1. นายแสงเทียน  มั่นยืน
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิดา   หอมห่วน
 
1. นายวัฒนา  คงทน
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายภาณุพงศ์  ภูนาเงิน
 
1. นายอุทัย  อุดทุม
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธันยพร  พิศเพ็ง
 
1. นายสังเวียน  ประคองชื่อ
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติยา  คิดนุนาม
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงดุจตะวัน  มั่งมี
2. เด็กหญิงธัญดา  โล่เสถียรกิจ
3. เด็กหญิงปัณณลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง
 
1. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
2. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงตติยาพร  โสภังค์
2. เด็กหญิงธันวานนท์  วงษ์ปิติรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เสมอภาค
 
1. นางสาวนฤมล  พันธ์ศรี
2. นายปรัชญา  กะการดี
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พูนมาก
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เทพโภชน์
3. เด็กหญิงปิยพร  บุญแจก
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวญาณิศา  พุฒิดำรง
2. นางสาวนงนภัส  ยอดพรหม
3. นางสาวปริชญา  พรหมลิ
 
1. นายธีระพล  เสาะแสวง
2. นายชัชวาลย์  มณีวัตร์
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญรัตน์  วิมลโนช
2. นายกุลโชติ  เพ็งสว่าง
3. นางสาวสุธาสินี  แสวงสิทธิ์
 
1. นางสาวสุมณฑา  มีสุข
2. นายสายบุตร  พันธ์เสน
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทิมากรณ์  พรมท้าว
2. นางสาวนนทิยา  ลุนาบุตร
3. นางสาวมนรดา  บุณยะฤทธิ์
 
1. นายคมกริช  สุขแก้ว
2. นายจรัส  พิเลิศ
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญเจือ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สืบศรี
3. เด็กหญิงอริยาพร  เคนลำโกน
 
1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
2. นายสงัด  จันทร์พลี
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงพัชริญา  คำนึงสุข
3. เด็กหญิงวรินธร  เถรี
 
1. นางวรณัน  ทุมทอง
2. นางสาวสุภาวดี  เสนภูงา
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองแม้น
2. เด็กหญิงผ่องนภา  เกษสิมมา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  อินทร์งาม
2. นางสาววชัญญา  มันธุภา
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนภมณี  วันทะณี
2. นางสาวพิมลภา  โพธิ์สุข
3. นางสาวสิริญญา  ต้นเขียว
 
1. นางวรณัน  ทุมทอง
2. นางสาวสุภาวดี  เสนภูงา
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวณิชา  ประจวบสุข
2. นางสาวรัตนากร  ก่อแก้ว
3. นางสาวเยาวภา  อินทร์สำราญ
 
1. นางบุญเรือง  โมคศิริ
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวภัทราภรณ์  สิริสุข
2. นางสาวรัตน์ติกา  คอกกลาง
3. นางสาวอนุศรา  รัตนแสง
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  เพิ่มผล
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงแพรววนิต  เกสรเจริญกุล
 
1. นางสาวนิตยา  จินดาศรี
2. นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ทนทอง
 
1. นายธนพล  อาจจุฬา
2. นายบัญชา  สะตาดี
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงมณีรินทร์  เสามั่น
2. เด็กหญิงอินทิรา  ทองนำ
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจารุวรรณ  เชยคำแหง
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  จินดาศรี
2. นายวริศ  จันทเขต
 
1. นางศุภวรรณ  โสวภาค
2. นางสาวจิราภรณ์  ดุมนิล
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพรพิมล  ดาวผักชี
2. นางสาวอรปรียา  บุญเจือ
 
1. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์
2. นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกุลจิรา  วารุลังค์
2. นางสาวบุญสิตา  โสสิงห์
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางจีราพร  เอ็นดู
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  ปิยะวงค์
 
1. นางอมรรัตน์  สมบัติ
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ยินดีงาม
 
1. นางสาวจุฬา  สุภิมารส
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ได้ทุกทาง
 
1. นางเพ็ญนภา  โสติยา
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายกฤษณะ   เล็งหา
 
1. นายยุทธนา  นาคีสังข์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. นายวิโรจน์  เอี่ยมละออง
 
1. นายโกวิทย์  ชัยทัพ
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. นายชนัญชัย  หกสีดา
 
1. นายธีรพงศ์  คงทน
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายกิตติธัช  ธีระบุตร
2. เด็กชายธนภัทธ  มูลดับ
 
1. นางสาวมาริสา  อินทรามะ
2. นางสาวอุนนดา  ศาลางาม
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  สมอไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ
 
1. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
2. นางสาวนลินี  ธรรมบุตร
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดีอยู่
2. เด็กหญิงวรรณะฉัตร  ปัญสุทธิ์
 
1. นางนัยน์ปพร  กูลรัตน์
2. นางอ้อมนภา  เอื้อยฉิมพลี
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวมาริษา  วิเศษวิสัย
 
1. นางภัคภร  ใสแจ่ม
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวอาภรรัตน์  ศรีช่วย
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายอภิลักษณ์  ขาวภา
 
1. นายศราวุฒิ  วงค์คำปัน
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
 
1. นางเอื้อมพร  เที่ยงธรรม
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์
 
1. นางปริญญา  จุลทัศน์
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายศิตภัทร  ผสมวงศ์
 
1. นางณาตยา  ผสมวงศ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี
 
1. นางสาวสายสมร  เจือจันทร์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นายวีระศักดิ์   ภูมิสุข
 
1. นายวิวัฒน์   สำราญใจ
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวพิรดา  สายแก้ว
 
1. นายศราวุฒิ  วงค์คำปัน
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณฐพล  ชุณห์กุล
 
1. นางสาววิภาทรงศิริ  ยงคง
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงนภัสชล  หงษ์ชัย
 
1. นางสาวชวิศา  สุริยะงาม
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ทันแก้ว
 
1. นางสุภาพร  สุริยะสุขประเสริฐ
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณฑิราภาสุ์  พงษ์ปิยานุรัตน์
2. เด็กหญิงอัยย์วรา  ทางดี
3. เด็กหญิงแสนแก้ว  เหลืองพัฒนผดุง
 
1. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์
2. นางสรัณทิพย์  หมวกเหล็ก
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนสุดา  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  วงษา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  หัสดร
 
1. นางภัคจิรา  วงศ์เจริญ
2. นางสาวธัญพิชชา  อุ่นรัมย์
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายปัญญา  จันทรเทศ
2. เด็กหญิงปิยนันท์  สิมราช
3. เด็กหญิงวันวิสา  แสวงนาม
 
1. นางรัชนีวรรณ  กงทอง
2. นางสาวสุธีวัลย์  บุติมาลย์
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  คิดดีจริง
2. นางสาวพิจิตรา  มีบุตรดี
3. นายมงคล  สุขจิตร
 
1. นางเพ็ญทอง  ยิ่งยงยุทธ
2. นางสาวศิรินภา  ชิ้นทอง
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตติกานต์  พิมพ์น้อย
2. นางสาวเปรมสิณี  มณีพรรณ
3. นางสาวเมชญา  รัตนแดงสกุล
 
1. นางสาวลัดดา  สุขยานุดิษฐ
2. นางสิริกร  คงกล้า
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายณัฐิวุฒิ  สระแก้ว
2. นางสาวปทุมวรรณ  หาญบาง
3. นางสาวพิมพ์ชนก  สังข์โสม
 
1. นางสาวพรนภา  พุทธานุ
2. นางณัฐฏิกานต์  ทองเกษม
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชัยชาญ
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวพูนทรัพย์   ไชยโคตร
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สถิโยธาพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  สุจิรพงศ์
3. เด็กหญิงไอย์รัก  นพพิบูลย์
 
1. นางอัชญา  แก่นดี
2. นางสาวสิวพร  ไพรกังวาล
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วลา
2. เด็กหญิงลักขณา  กิเลน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เยรัมย์
 
1. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
2. นางสาวศิรดา  ชัยสุวรรณ
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพริมา  แซ่แต้
2. นางสาวลลิตา  คงสกุล
3. นางสาววิชิตา  วาพัดไทย
 
1. นายธำรงศักดิ์  บุญจรัส
2. นางวรรณี  มณีพงศ์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวปิยฉัตร  กะการดี
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สร้อยจิตร
3. นางสาวสุนันทา  ไกรสูรย์
 
1. นางกิ่งดาว  ผงทวี
2. นางสาวรัตภูมิ  แจทอง
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกฤษณราช  แก่นมั่น
2. นายบุรินทร์  การินทร์รัตน์
3. นางสาวสุภิญญา  ใจสว่าง
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวศรีสุดา  เวือนประโคน
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายตรัย   ยอดไธสง
2. เด็กหญิงรจนา   จันทร์เหลือง
3. เด็กชายวุฒิชัย   วสุวัชร์
 
1. นางบุษบา   อาจพรหม
2. นางอรุณรัตน์   พลหาญ
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  แว่นดี
2. เด็กชายชีวะ  กูลรัตน์
3. เด็กหญิงศรัญญา   ทรัพย์มาก
 
1. นายไกรวิชญ์  สีนิล
2. นายวิทยา  สายไทย
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทิวัตถ์  เชิดรัมย์
2. เด็กชายภูริพันธ์  อรุณปรีดิ์
3. เด็กชายเกียรติสกุล  สุดชารี
 
1. นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์
2. นายภัทรวรรธ  พะเนตรรัมย์
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกรณิกา  เพ่งพิศ
2. นางสาวกิตติมา  อัคชาติ
3. นางสาวนิจวรรณ  แสนดี
 
1. นายบัวชิต  อุทธารัมย์
2. นางศิริพร  ศรีเพชร
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  ใยวัน
2. นางสาวญาณิศา  คงหาญ
3. นายวิศิษ  กองคำ
 
1. นางสาวพรพิมล  แพงภูงา
2. นางสาวณัฐธิดา  หม้อทอง
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนันทิชา  พรหมนุช
2. นางสาวพรชิตา  เทพนอก
3. นายวีรภัทร  นาดี
 
1. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิรัชญา  เจนรอบ
2. เด็กหญิงพันธกานต์  สายรัตน์
3. เด็กหญิงสุพนิดา  ปรากฎหาญ
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีชะอุ่ม
2. นางสาวสุชาดา  เฉลียวไว
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต
2. เด็กหญิงวิมุตติยา  ภูละมุล
3. เด็กหญิงเอมมิกา  นิมารัมย์
 
1. นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์
2. นางสาวธัญพิชชา  อุ่นรัมย์
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์เกียรติ
2. เด็กหญิงปรียาภัทร  แรงหาญ
3. เด็กหญิงอรพิน  ดวงดี
 
1. นางสสินา  ปิ๊บกลาง
2. นางสาวอัมพร  ยืนยง
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นางสาวจิดาภา  บุตรงาม
2. นางสาวพิทยาธร  คล้ายคลึง
3. นายภัทรพงษ์  ตาละคำ
 
1. นางสาวสุวิสา  สุจริต
2. นางจีรภาวีร์  เป็นมงคล
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  คนชาน
2. นางสาววราภรณ์  ทำคาม
3. นางสาวอรอุมา  วิชิตมงคล
 
1. นายวิทยา  รอบคอบ
2. นายพงษ์พัฒน์  ทองอ้ม
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวชนม์ภัสสร  สมสุข
2. นายชนุดม  ป้องกัน
3. นายอัมรินทร์  พรมเลิศ
 
1. นางสุรัตยา  แซ่ภู
2. นางไกรษร  คงยืน
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปิ่นทอง
2. เด็กชายธนกร  เอ็นดู
 
1. นายสัญญา  นาคเจือ
2. นางสาวสุทธินี  ขุขันธิน
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายธนพล  บุตรดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายเก่งกานต์  แก่นดี
2. นายสุริยา  คำดี
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายทีปกร  นิมิตรัมย์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  หอมจันทร์
 
1. นางสาวปราณี  ใจกล้า
2. นางสาวณัฐนิช  บุญลาภ
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. นางสาววิลาวัลย์  ชาญสูงเนิน
2. นางสาวสิรินีย์  คงคาลัย
 
1. นายสดมภ์  ทอนโพธิ์
2. นายเติมศักดิ์  มีสติ
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  เครื่องไธสง
2. นางสาววรรณิศา  ขันตรี
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายสันติภพ  มาลีหวล
2. นายสุรศักดิ์  งามเลิศ
 
1. นายสิงห์ศักดา  ธรรมดา
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีน้อย
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพงศ์สุริยัณ  หมายมั่น
2. เด็กชายพีรภัทร  วิศิษฐ์สุขสกุล
 
1. นายจักราวุธ  ตุ้นทัพไทย
2. นายจรัส  อนุพันธ์
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  จันทะวาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองสันติ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นางสาวทิพย์อาภา  ดวงดี
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายธนพล  วิเศษไธสง
2. นายวัชรพล  บุญเต็ม
 
1. นายสำรอง  สันทาลุนัย
2. นายภราดร  บุญชม
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายนคร  เรืองชาญ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  จำปางาม
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
2. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นัยนิตย์
2. เด็กชายธนวัชร์  ไพเราะ
 
1. นายพิพัฒน์  ดำเนิน
2. นายธัญญ์วริทธิ์  คำผง
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายอธิเมศร์  สุริยาโชติรัตน์
2. นายอิสระ  ปัญญา
3. นายเกียรติชัย  สมัญญา
 
1. นายธงชัย  บุญวงศ์
2. นายสำรอง  สันทาลุนัย
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  แกล้วกล้า
2. นายวงศธร  พิศงาม
3. นายสุพจน์  จันทร์แดง
 
1. นายนพพร  กาแก้ว
2. นายสุข  ยิบรัมย์
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายกิตติ  เกตุทิพย์
2. นายศราวุฒิ  สุยะ
3. นายศักดิ์ดิพร  ประสบศิลป์
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
2. นายปกรณ์  บัวแย้ม
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก่นศิริ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  หวังสุข
3. เด็กหญิงวนิดา  โปร่งจิตร
4. เด็กหญิงวีรณัฐ  ดามะนาว
5. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร  โทขันธ์
 
1. นายสมคิด  แก้วเขียว
2. นางพิรุณนี  สายยศ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกิตติยากร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงธิดาพร  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงพรชิตา  สุดสงวน
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา  กัมประทิก
5. เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์วัฒนาสันติ์
 
1. นางศศลักษณ์  สมชื่อ
2. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  สิมมา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหนียวบุบผา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองปลั่ง
4. เด็กหญิงอรนลิน  พันโน
5. เด็กหญิงอลิษา  มั่งมี
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
2. นางชุติมา  ทีปีเนตร
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวฉัตรธิดา  นาหนองบัว
2. นางสาวชลธาร  โสรถาวร
3. นางสาวมลธิรา  อาจหาญ
4. นายอนุชิต  ทาวังราช
5. นางสาวอรุณรัตน์  ชมโพธิ์
 
1. นางสาวยุพา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวหทัยกานต์  ปลุกใจหาญ
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติพร  เกษรนวล
2. นางสาวณัชชา  อรรถสกุลรัตน์
3. นางสาวปนัดดา  ตาประโคน
4. นายภควัต  พริ้งเพราะ
5. นายอภิสิทธิ์  นันทพงษ์
 
1. นางมยุรี  ปัญญาเอก
2. นางกอบกุล  ชำนาญหมอ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวนิตยา  สิทธิจันทร์
2. นางสาวภิรมณ์พร  ชินวงศ์
3. นายวีระพล  ล้ำเลิศ
4. นางสาวศิรินทิพย์  บุญล้อม
5. นายสิริชัย  สุทธินา
 
1. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
2. นายธนิกกุล  บุญอาจ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์ขมิ้น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภจิตร
3. เด็กหญิงธีจุฑา  ทีงาม
4. เด็กหญิงนพรัตน์  วิยาสิงห์
5. เด็กหญิงอริสา  สาละ
 
1. นางสาววิสุดา  ทองแสง
2. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีละบุตร
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  โสระธิวา
2. เด็กหญิงญาดา  เกิดนอก
3. นายทวิช  ยืนยง
4. นางสาวมณีรัตน์  ทองประดับ
5. นางสาววรัญญา  มิ่งสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพรรณยุภา  แสวงชอบ
2. นางสาววันทนา  ยวงทอง
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  แหวนหล่อ
2. นางสาวพิมพกา  นพเก้า
3. นายศรีวุฒิกร  จันทร์แดง
4. นายอัษฎาวุธ  แข็งกล้า
5. นางสาวเกศรากร  ปัญตะยัง
 
1. นางเสาวลักษณ์  สวยรูป
2. นางสุนทรีย์  ก่อกุศล
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวพลอยชมพู  บุญเลือม
2. นางสาวพัชรฎา  โสรถาวร
3. นายวิษณุ  ลักขษร
4. นางสาวสิริมนต์  นาคกระแส
5. นางสาวสุจิกา  อินทร์ยิ่ง
 
1. นางสาววิสุดา  ทองแสง
2. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุบูรณ์
2. นางสาวรมย์นลิน  สมิงภู่
3. นางสาวศศิกานต์  บูรณ์เจริญ
4. นางสาวสุชาดา  บูรณ์เจริญ
5. นางสาวสุพาดี  อรุณโน
 
1. นายสรวุฒิ  รัตตัญญู
2. นายศุภัทรพันธุ์  จันพุดซา
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวฐาปนี  สิงห์ชัย
2. นางสาวนัฐมล  แหวนวงศ์
3. นายปัญญา  อัคชาติ
4. นางสาวปิยธิดา  ศาลางาม
5. นางสาววรรณวิสา  มังษะชาติ
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
2. นางสาวศุภลักษณ์  ปัตยะสา
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  อุดรเขต
2. เด็กชายนนทวัฒน์   ผลเจริญ
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญปก
4. เด็กหญิงวริศรา  วันลักษณ์
5. เด็กหญิงอินทุอร  ทีงาม
 
1. นายพงศ์ศิริ  พวงศรีเคน
2. นางสาวขนิษฐา  สมใจ
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  ใสสุด
2. เด็กชายชนะชัย  คำขาว
3. เด็กหญิงชาลิสา  พรมอุก
4. เด็กหญิงวรัชยา  อุรารื่น
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  โพหิรัญ
 
1. นายเฉลิมพล  พรหมสูง
2. นายหัตถสอน  การประดิษฐ์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนพรัน  ถมปัทม์
2. เด็กหญิงปวิศรา  สมานจิตร
3. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อุไร
4. เด็กหญิงภัทรธิรา  ศรีทองสุข
5. เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมบุญ
 
1. นางสาวนุจรีย์  ภักดีกลาง
2. นายมนตรี  จิตต์หาญ
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิราภา   อินทร์เพ็ง
2. นางสาวศิรประภา   นธีนาม
3. นายสุประสิทธิ์  ชินวงศ์
4. นายเกียรติชัย  บุญแพง
5. นางสาวเพชรลดา   บุริวัน
 
1. นายปรัชญา  สายรัตน์
2. นางวันวิสา  สระแก้ว
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายชนายุทธ  สีลา
3. นายปริญญา  บุญเหมาะ
4. นางสาวสิริวิมล  แสงหิรัญ
5. นางสาวอรปรียา  มงคล
 
1. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์
2. นางสาววิจิตรา   ปิดณรงค์
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นางสาวพรนภา  เชื้อฉลาด
2. นายพัฒนา  จารัตน์
3. นายวิสุทโธ  บูรณ์เจริญ
4. นายอนุชา  อาจหาญ
5. นายอรรถวุฒิ  อุดหนุน
 
1. นางสาวจิรภิญญา  สารชาติ
2. นายบัณฑิต  จันทานิตย์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วแล้ว
2. นายกรวิน  รักษ์คิด
3. นางสาวกุลธิดา  บุญชอบ
4. นางสาวจันทร์จิรา  สมัครดี
5. นางสาวจันทิมา  จันทสุข
6. นางสาวจารุวรรณ  สุขดี
7. นางสาวฐิดารัตน์  บุญศรี
8. นางสาวปวีณา  จันทรารักษ์
9. นางสาวพนิดา  คำคม
10. นางสาวพัชริดา  งามวิเศษ
11. นางสาววินัดดา  ขจรโมทย์
12. นายวิษณุ  ใจงาม
13. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์กล้า
14. นายสมชาย  ทองฝอย
15. นางสาวสุธาสินี  แสนรู้
16. นางสาวสุมิตรา  พวกพูนดี
17. นางสาวสุราณี  แผ่นจันทร์
18. นางสาวสโรชา  ไตรรัตน์
19. นางสาวอธิษฐาน  เหนียวคง
20. นางสาวเกศรา  สวนงาม
 
1. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร
2. นางเหมมาภรณ์  โพธิมาศ
3. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล
4. นายกิติภัฏ  บุญหวาน
5. นางสาวทิตติยา  ลดาวัลย์สุนทร
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกฤติกา  ประไวย์
2. นายกอบชัย  ประเสริฐศรี
3. นางสาวจันทรา  ทรงวาจา
4. นางสาวฐิติพร  ยอดลี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  กมล
6. นายณัฐนันท์  สิทธิชัย
7. นางสาวปิยนันท์  สุขศรีนวล
8. นางสาวพรจิรา  สกุลพรหม
9. เด็กหญิงพรสุดา  ว่องไว
10. นางสาวพิมลพร  เสาไสย์
11. นายภาณุพงษ์  ราษีทอง
12. เด็กหญิงวรารัตน์  บ่อศีล
13. เด็กหญิงศรัญญา  ลอยเลื่อน
14. นางสาวสุธิตา  แนบทางดี
15. นางสาวอภิญญา  พอกสนิท
16. นางสาวอลิสา  คูณสว่าง
17. นางสาวอัจฉรา  ใจแจ่ม
18. นางสาวอัจฉรา  มีสิน
19. นางสาวอัญชลีพร  งามเยี่ยม
20. นางสาวเจนจิรา  สร้างสวน
 
1. นายชวลิต  คุชิตา
2. นางสาวจันทิมา  จินดาศรี
3. นางสุจิตรา  เจิมสม
4. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
5. ว่าที่ร้อยตรีนที  ทรงประโคน
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวกรกนก  วังสาวดี
2. นางสาวกัลยาณี  จำปาทอง
3. นางสาวกิตติมา  ผิวอ่อน
4. นายฐิติพันธ์ุ  กะเสาทอง
5. นางสาวธิดารัตน์  เอิบบุญ
6. นายพัชรพล  กุลดวงจันทร์
7. นายพีรพัฒน์  อยู่เย็น
8. นายยรรยง  อันมัย
9. นางสาวระพีพัฒน์  วันทองสังข์
10. นางสาววิลาวัณย์  ผาสุขใจ
11. นายวิษณุพงศ์  คงศรี
12. นายศิวะพงศ์  อุระงาม
13. นางสาวสริญญา  สหุนันท์
14. นางสาวสุทธิกานต์  สุขประเสริฐ
15. นางสาวสุมิตรา  สุขประเสริฐ
16. นายอภิชาติ  มั่นคง
17. นางสาวอุบลวรรณ  สมสวย
18. นายเทพพิทักษ์  จำปาจีน
19. นางสาวเบญญา  พรมช่วย
20. นายเศรษฐา  บุญไสย์
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญโญ
2. นายชัยวัฒน์  ไชยทอง
3. นายเอกราช  บุญสงค์
4. นางสาวเสาวณี  บัวทอง
5. นางสาวพุทธิดา  ชอบดี
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกิมหงษ์  ใสยแก้ว
2. นางสาวฐนิชา  พรหมชาติ
3. นายธนพล  ศรีรุ่งนภาพร
4. นายธนพัฒน์  มีดี
5. นายปฏิภาณ  เครือบุตร
6. นายประสิทธิ์ชัย  ปฏิบูรณ์
7. นางสาวปริมาศ  ที่ดี
8. นายพงษธร  บัวจันทร์
9. นายพีรยุทธ  แผ่นทอง
10. นางสาวรินรดา  จงหาญ
11. นางสาวรุจิกาญจ์  คงชำนาญ
12. นางสาววนิดา  แหวนวงค์
13. นางสาววัลญา  บุญจันทร์
14. นางสาวศิริลักษณ์  สุดงาม
15. นางสาวสุชาดา  มุ่งหมาย
16. นายอนุชา  โกดหอม
17. นายอภิสิทธิ์  เทียมพงศ์
18. นางสาวอรสา  ดวงศรี
19. นายเกษม  สงสัย
20. นายเมธาธัช  บุตรดี
 
1. นายธีร์วศิษฐ์  ใจชื่น
2. นายภานุพันธ์  ศรีวงษ์
3. นางสาววรัญญา  ทำคำทอง
4. นายกำพล  คำทา
5. นางสาวชนกานต์  ดวนใหญ่
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรมัย  หอมเนียม
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีละบุตร
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชุติมา  อยู่ยืน
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุภาสัย
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ศรีสุมัง
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายธรรมนูญ  สระแก้ว
 
1. นางวัลลภา  สุขบรรเทิง
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายดนุพร  ยืนยง
 
1. นางสาวศรีไพร  พริ้งเพราะ
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวหทัยชนก  ไชยราช
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายคชาพงศ์  โพธิ์เลิง
2. เด็กหญิงปภาวี  อังคสิทธิ์
 
1. นางสาวพรศรี  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายจิณณวัตร  ดาบุตรดี
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  พูนศรีธนากูล
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สำรวมใจ
2. เด็กชายวุฒิชัย   หล่าไธสง
 
1. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
2. นางสาวศรสวรรค์  จินาวัลย์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาะสมบูรณ์
2. นายภูรินทร์  บุญสูง
 
1. นางสาคร  วัฒนกุล
2. นางรุ่งทิพย์  สายแสงจันทร์
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิตภินันท์  โอฬาระชิน
2. นายธีรภัทร์  แสงงาม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุปิงคลัด
2. นางสาวสวลักษณ์  บุญญะสิริสิทธิ์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจันทกานต์  คงหาญ
2. นายปฏิภาณ  อรพรม
 
1. นางศิริพรรณ  ธรรมานิตย์กุล
2. นางสาวพริ้งศิโรรัตน์  บุญภา
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงญาดา  ท่อนแก้ว
2. นางสาวพรธิตา  บุราคำ
3. เด็กหญิงภัทธิยา  ม่วงอ่อน
4. นางสาวภาทรงศิริ  รัตนธิวัต
5. นางสาวรัตนาภรณ์  โตกระโทก
6. เด็กหญิงวีสวัสดิ์  สำราญใจ
7. นางสาวศิริพร  พันจันดา
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไหว้พรหม
9. เด็กหญิงสุพักตรา  ชินวงษ์
10. นางสาวอารียา  แก้วดี
 
1. นางปะวินา  ใจกล้า
2. นางสำเรียง  สุขพันธ์
3. นางกิ่งดาว  วิเศษศิลป์
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกาญจนธัช  สุมาลุย์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กองแก้ว
3. เด็กหญิงญาปกา  ถิ่นทัพไทย
4. นางสาวธมนวรรณ  เผ่าพันธ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  ปุณริบูรณ์
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  โถทอง
7. เด็กหญิงพิชญภา  อมรวิชัยกุล
8. นางสาวสกุลชญา  บุญสิงห์
9. นางสาวเบญจพร  โทขันธ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดพุ่ม
 
1. นางสาวอำนวย  ม่วงอร่าม
2. นางสาวสไบพร  คำภิรมย์
3. นายณัฏฐพงศ์  จันทร์สุวรรณ
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรุนันท์  สำรวมสุข
2. นายณัฐพงษ์  เอกอิ่มผล
3. นางสาวนภัชชา  เชษฐาธนาพรม
4. นางสาวบุษบาวรรณ  จารัตน์
5. เด็กชายภูริภัทร  ดาทอง
6. นางสาวรุ้งฟ้า  ทองแม้น
7. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีพรหม
8. นายศักรินทร์  แป้นเงิน
9. นายสิทธิพงษ์  ปานทอง
10. เด็กชายอัษฏาวุธ  ทะเกิงสุข
 
1. นายประเสริฐ  ทองอุดม
2. นายวิรัติ  พนารัตน์
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  บรรณการณ์
2. นางสาวชลดา  ทั่วดี
3. เด็กหญิงณรินทร์  ศรีสุข
4. นางสาวดวงกมล  บูรณ์เจริญ
5. เด็กหญิงธิภาพร  ศรีสุข
6. นางสาวนภัสวรรณ  ประดุจชนม์
7. เด็กหญิงวรางคณา  นาดี
8. นางสาวสิริวรรณ  สติพลัน
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วกอง
10. นางสาวอนันตยา  สืบสันต์
 
1. นายอภิศักดิ์  อุดหนุน
2. นายวีระวัฒน์  นามวัฒน์
3. นางสาววรรณิศา  สุขหาได้
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยา  ผิวละออง
2. นางสาวจันทร์จิรา  ศิลา
3. นางสาวจิราวรรณ  แสงเพ็ง
4. นางสาวประภัสสร  อินทนู
5. นางสาววราลี  เหลาศรี
6. นางสาววริษฐา  เหลาศรี
7. นางสาวสุกัญญา  ดาระหงษ์
8. นางสาวสุนิษา  ภาโนมัย
9. นางสาวอรัญญา  สอนงาม
10. นางสาวเจนจิรา  เอื้อนไธสง
 
1. นายสุทธิพงศ์  ศรีสุวรรณ
2. นายบุญส่ง  ปานใจนาม
3. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจริยา  สมภักดี
2. นางสาวนิยากรณ์  ศรเหม
3. นางสาวปารฤดี  พวงบุญ
4. นายพงษ์ศักดิ์  สุจริต
5. นายพายัพ  โอทอง
6. นางสาววริศรา  ศรีงาม
7. นางสาววิไลวัลย์  รักไทย
8. นางสาวศศิธร  โรมรัน
9. นายสุรเดช  เชิดสังวาลย์
10. นางสาวอรรถมาภรณ์  จุลเสริม
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. นายวิทยา  เอลาวัน
3. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยมา
2. นางสาวจันทรพิมพ์  ยารัมย์
3. นางสาวจิราวรรณ  พันจันทร์
4. เด็กหญิงชนกนันท์  คลายทุกข์
5. นายฐิติกร  โสระถาวร
6. นางสาวณัฐภัทร  สำนักนิตย์
7. นางสาวทักษพร  ดำเนินงาม
8. นางสาวมุกดา  ศิริไสย์
9. นางสาวสุนิดา  โครัมย์
10. นางสาวอรชุดา  ประรุมรัมย์
 
1. นายขวัญชัย  ถึงดี
2. นายวัชรวิชย์  พระทองสุขสกุล
3. นายกัมปนาท  คงนุรัตน์
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายทรงพล  ล้วนขาว
2. นายนครินทร์  ดีนัน
3. นายนายศิรวัฒน์  พระเทพ
4. เด็กชายปัญญา  เหมาะดี
5. เด็กชายวิวัฒน์  โทคำเวท
6. นายหัสดิลทร์  พานิชย์
7. นายอธิวัฒน์  งามสุข
8. เด็กชายอัครพลธ์  นนท์ศิลา
9. เด็กชายอโนชา  ชมชื่น
10. เด็กชายเจริญศักดิ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ   บุดดา
3. นายมรุพงศ์  ภิรมย์ตระกูล
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  เชื้อมาก
2. นายจำรูญ  หงษ์สูง
3. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยลุน
4. นางสาวธิญาดา  เงาทอง
5. เด็กหญิงพรรณษา  ตระกูลโส
6. เด็กหญิงรสริน  มะลิวัลย์
7. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อมาก
8. นางสาววรดา  ทนนศรี
9. นายอนุวัฒน์  กรรัมย์
10. นางสาวอารีรัตน์  รักชื่อดี
 
1. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม
2. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก
3. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายก้องภพ  สิทธิศรี
2. เด็กชายณัฐวัตร  ชาติเหิม
3. เด็กชายทรงทัต  แสนมั่น
4. เด็กชายทรงยศ  รสหอม
5. เด็กชายปรีชา  จันปา
6. เด็กชายมงคล  เกษแก้ว
7. เด็กชายวัชระ  ป้างทอง
8. เด็กชายสราวุธ  แสนเสร็จ
9. เด็กชายอนันตพัฒน์  คลองงาม
10. เด็กชายอิสรา  จันดาผล
 
1. นายมนตรี  สุดาปัน
2. นายวัฒนา  กิ่งจันทร์
3. นายพัทยา  ห่อทรัพย์
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  ผักกูด
2. เด็กชายจารุกิตติ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   พิมพ์เก่า
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทรงศรี
5. เด็กชายธัญกร  การทาง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ
7. เด็กชายบุญยกร  นะเรศรัมย์
8. เด็กชายภัครพล  ขันตี
9. เด็กชายรังสรรค์  พิมพ์ยนต์
10. เด็กหญิงโสรยา  เกตุโสระ
 
1. นายจตุรงค์  ไชยมูล
2. นางแขไข  ยอดรักษ์
3. นางเฉลา  สายยศ
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สุกใส
2. เด็กหญิงกุลลวี  วิลัย
3. เด็กหญิงจิราพร  บุญศรี
4. เด็กชายชัยนันท์  ผมรี
5. เด็กหญิงทิพธิดา  บุญนอง
6. เด็กชายธีรศักดิ์  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงสุพิชญา  เป็นรงค์
8. เด็กหญิงเกศแก้ว  พาอุดม
9. เด็กหญิงเจนจิรา  อำภา
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  หกเงิน
 
1. นายรัชพล  อินทร์ชัย
2. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
3. นายไชยพร   สำราญสุข
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายจีรวัฒน์  เอมสมบูรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์  วิทศิริ
3. นายปิยะ  พันจันดา
4. นายพยากรณ์  นันท์ไสย์
5. นางสาวพรนภา  เจือจันทร์
6. นายพัชรพล  จันดาชาติ
7. นายภานุพงศ์  สุขวงษ์
8. นางสาวอทิตยา  ชาญเชี่ยว
9. นางสาวอลิษา  แท่นเเก้ว
10. นางสาวเพชรดา  วุฒิยา
 
1. นายรัชพล  อินทร์ชัย
2. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
3. นายอณุศักดิ์  จันเเสน
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มุ่งดี
2. นางสาวกัลยา  หวังผล
3. นางสาวกัลยาณี  วาไทย
4. นางสาวจันทกานต์  ไม้หอม
5. นางสาวชลณัฐ  ศาลางาม
6. นางสาวทิพวรรณ  สำราญใจ
7. นางสาวธาริณี  บรรลือทรัพย์
8. นางสาวธิดาทิพย์  บุญโสดากรณ์
9. นางสาววิมลรัตน์  ดาทอง
10. นางสาวโชติมณี  สมบูรณ์
 
1. นายโสภิณ  ผลเจริญ
2. นายชูชาติ  ชูแก้ว
3. นายจีรศักดิ์  วงษ์ศรี
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายคณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายคมสันต์  เที่ยงธรรม
3. นายธีรภัทร์  สมณะ
4. นายปริวัฒน์  สุขพราม
5. นายรัฐศาสตร์  ศรีสอน
6. นายศุภชัย  ใจกล้า
7. นายศุภชัย  ทองมาก
8. นายสหชาติ  วงสนิท
9. นายเจศฎากรณ์   วีรเลิศ
10. นายเอเซีย  แก้วเกิด
 
1. นายกฤตภาส  มาลาคำ
2. นายมนตรี  สุดาปัน
3. นายปรีชา  พรมแก้ว
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลินี   แสงทอง
2. เด็กหญิงมาริสา  ศิลาขาว
 
1. นางเทียมจันทร์  เทศบุตร
2. นางสุขใจ  ชมชื่น
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ร่วมสุข
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ศิริพัฒน์
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายนัฐพล  เทียงคำ
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐานิตา  ทองนำ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เจือจันทร์
 
1. นางสุนิศา  สุดจำนง
2. นายพิชยนนท์  หอมนวล
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกิ่งดาว  ขันสีลา
2. นายพงศ์ปณต  คำเภา
 
1. นางณัฐธยาน์  นอกุล
2. นางลมัย  สวัสดี
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวบุษบา  ไชยทัศน์
2. นายวรเทพ  มุมทอง
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายนัฐพล  เทียงคำ
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชวิศา  มะลิมาตย์
2. นางสาวพรชิตา  วงค์จันทร์
 
1. นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายบรรจบ  ด้วงมั่ง
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชาติตะวัน  เตียวเจริญสุข
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชญาดา  ยอดเสาดี
 
1. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงชวิกา  ชูตาลัด
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายทักษิณ  มาลาล้ำ
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวชัญญา  อุทัยพัฒนาพงศ์
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาววัลวลี  ดีนี
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศาลางาม
 
1. นางสาวลำยงค์  แสนมา
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  สีคำแซง
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลนิภา  รัตนาธิวัด
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวพรลดา  ผงทวี
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฟ้าใส  มะวังนุทูล
 
1. นางสุทธิลักษณ์  สมใจหวัง
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกาญจนา  ยังคง
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิรินดา  หินอ่อน
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายทิวากร  เชื้ออภัย
 
1. นางอมร  พันชนะ
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวประกายดาว  นันทรัตน์
 
1. นางสาวจินตหรา  เกรินรัมย์
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายณัฐกานต์  ศิลางาม
 
1. นางสุภัชญา  กอสาลี
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวเนตรนภา  จิตณรงค์
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสิชาพร  ซ่อนกลิ่น
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายวันนะ  วาพัดไทย
 
1. นายศึกษา  จุนเสริม
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงมนัสนันต์  พูลพล
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวมณฑิรา  ชัยทอง
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกวินพรรษ  นิธิหิรัญวงศ์
 
1. นางสาวจันทกานต์  เหล่าเก้า
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพิมพ์พัสสร  แม่นงาม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงวราพร  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สมสวย
 
1. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
2. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กหญิงพรชิตา  เทพคูบอน
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญยัง
 
1. นางพัณณ์ชิตา  ปัญญาเอก
2. นางสาวกัญญา  ครองไธสง
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทเขต
2. เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองเทศ
 
1. นายไพจิตร  ทองพันธ์
2. นางสาวกัญญาภัทร  บุตรสาลี
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายสุเมธ  เกสรนวล
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขสำโรง
 
1. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายนิรวิทย์  ก่อแก้ว
 
1. นางรุ่งอรุณ  ปรียานุภาพ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวสุนทรี  พูนศรี
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายเมธา  บุตแย้ม
 
1. นายชรินทร์  มหานาม
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  กระแสโท
2. เด็กชายศิวศิลป์  ทองเหลื่อม
3. เด็กชายอภินันท์  ควรมี
 
1. นางนัฐกานต์  พลดงนอก
2. นายอิสระพงษ์  มั่งมีศรี
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เกสรชื่น
2. เด็กหญิงนฤมล  เพชรมาก
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วหล้า
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
2. นายกรวีย์  คงตน
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกชกร  นรจ้อย
2. เด็กหญิงณรีพรรณ  รู้รักษา
3. เด็กหญิงณัชชา  แถวทิม
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นายชรินทร์  มหานาม
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายกฤษณะ  กิ่งแก้ว
2. นายธณณัฐฐ์  วงค์มา
3. นางสาวศศิณัฎฐ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
2. นายชรินทร์  มหานาม
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. นายธนวัฒน์  สร้อยเสน
2. นายปริญธรณ์  สาวิลัย
3. นายภูษิต  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวผการัตน์  เต็มเปี่ยม
2. นายปริญญา  ดวงตา
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวธัญนิภา  เชื้อเดิม
2. นางสาวพรรณธิภา  พระพรหม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นใจดี
 
1. นายธีระวัฒน์  สมยิ่ง
2. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทวีคง
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายโกมินทร์  เอียนไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายจตุพรรดิ์  ล้อมนาค
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. นายนภสินธ์  อุ้มดีไวย์
 
1. นายสุทธิชัย  เพ่งพิศ
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัษฐณิชา  สมปาง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภาส  ชวธนาสุขกุล
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายภานุวัตร  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายฉัตรมงคล  แต้มทอง
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เผือกแก้ว
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. นายภิรมย์  พวงทอง
 
1. นางจิรวรรณ  บุญจูง
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอรอนงค์  บังเอิญดี
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายภควัตรคีตะ  พุทธระสุ
 
1. นายจักรพันธ์  แต้มทอง
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เผือกแก้ว
 
1. นายรัตนะ  แสงลา
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายชิณวัตร  สุขจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวไอลดา  งามเหมาะ
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายปราโมทย์  ยามดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. เด็กชายพรสวรรค์  สัมพันธ์สินก่อ
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุภัทร  เครือเหม
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายขุมทรัพย์  ภูมิสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 1. นางสาวทิพารัตน์  เลี่ยมทอง
 
1. นายณัฐินากร  เทียมเงิน
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต   อุสาขะ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพัทธ์  เจริญวิวัฒนานนท์
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปาสาวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองเกร็ด
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  สุขประสพ
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายธเนศ  บุญครอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายวัชระ  ศรีแย้ม
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายศุภกรณ์  แก้วสุรีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายปรีชา  เกลียวศรี
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายวีรพงษ์  นิทะรัมย์
 
1. นางอรไท  เขียวลือ
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายภานุพงษ์  ผิวงาม
 
1. นายเฉลิม  มหานาม
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงชลฉัตร  ดวงอินทร์
 
1. นายยุทธนา  ทองนำ
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอมรา  ปานทอง
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาววิไลพร  วงศ์เครือศร
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศินัดดา  ชุมศรี
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี   สมเสร็จ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวนภัสวรรณ   อนุศิริ
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฐิตวันต์  โอชรัมย์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอรอุมา  สิงห์เพียง
 
1. นายยุทธนา  ทองนำ
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายสุพรรณ  พิมเขตร
 
1. นายธนภพ  สุภาษา
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เนื้อขาว
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมันตา
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กชายธนากร  ดวงจิตร
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  กะประโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา   นวลสะอาด
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต  อุสาขะ
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนารี  เสือแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำแสน
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมันตา
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชลธิชา  จำปาทอง
 
1. นายอดิศร  วรรณะ
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายวิธู  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธนวัฒน์   เหลือล้น
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธิลุน
2. นางสาวณัษฐณิชา  สมปาง
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  อ่อนหัวโทน
4. เด็กหญิงมิรันตี  ศรีทอง
5. นางสาววงศ์สิริรักษ์  บุตรดี
6. นางสาววรินธร  พลศรี
7. นางสาวสุณิตตา  คิดอยู่
8. เด็กหญิงหทัยมาศ  น้อยสุวรรณ
 
1. นางละออ  ศรีไทย
2. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวกนกพิชญ์  เหมหงษ์
2. เด็กชายจิรเมธ  พรมงาม
3. นายถทธิเกียรติ  ใจงาม
4. เด็กชายธนวัฒน์  สีมันตะ
5. นายพัฒน์  มุมทอง
6. เด็กชายวงศธร  จันทร์ทอง
7. เด็กชายศักดิธัช  ผลเจริญ
8. นายศิวกร  สายแวว
9. เด็กชายสมศรี  สาลีพิพ์
10. นางสาวสุดารัตน์  สาลีงาม
11. เด็กชายอัคเดช  ไหมทอง
12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
2. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
3. สิบเอกพิพัฒน์  มุมทอง
4. นายไกรวิทย์  เชาว์ชัยพัฒน์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวงามจิต   อุสาขะ
2. เด็กหญิงจตุพร   เจริญยิ่ง
3. เด็กชายธนบูรณ์   สุขแสวง
4. นายธนวัฒน์   เหลือล้น
5. เด็กชายนฤเบส   สุดสัมฤทธิ์
6. นายปริญญา    แสงลา
7. เด็กชายปัณณวิชญ์   ปิยะอำพรศักดิ์
8. นายวชิระ  คำกองแก้ว
9. เด็กหญิงสุภาวดี   สมเสร็จ
10. นายอมรเทพ   ปูประโคน
11. เด็กชายเจษฎา   แจ่มใส
 
1. นายนพัฒน์  สมัญญา
2. นายปฏิวัติ   นรสาร
3. นายบรรจง   ทองกระจาย
4. นางสาวทัศนีย์   ศรีทน
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  มีสิทธ์
2. เด็กหญิงการะเกษ  สนโศก
3. นางสาวครีม  ศาลางาม
4. เด็กหญิงฉนิตา  ภูคำน้อย
5. นางสาวณัฐฐาพร  ก้านอินทร์
6. เด็กชายธนากร  กะประโคน
7. นางสาวพรศิริ  ทรัพย์มาก
8. นางสาวพิชชาพร  แสนดี
9. เด็กชายภูมินทร์  สุขทวี
10. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยทาง
11. เด็กชายวราวุธ  อ่อนไธสง
12. นายวีรชัย  สนโศก
13. นางสาวสิมิลัน  พันธ์นุรัตน์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงพันธ์
15. เด็กชายสุวิทย์  สนโศก
16. นายอนันต์  ดาทอง
17. นางสาวอรสา  มุ่งหมาย
18. นายอัษฎา  ปาสาวัน
19. นางสาวอาทิตยา  ศรีบูรณ์
20. นายอาทิตย์  เทศธรรม
21. นางสาวเกษณีย์  หอมหวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาประจิตร
2. นางยุพิน  สร้อยจิตร
3. นางอรสา  สุขเหลือง
4. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
5. นายคณิต  เพ็ชรกล้า
6. นางสาวนิจฉรา  นพเก้า
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงผัลย์สุภา  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   หอมห่วน
3. นายอานนท์   ประหยัด
4. นายเกษมทรัพย์   พันยากิจ
5. นายเกียรติศักดิ์  ไชยคำภา
6. นายเจษฎา  ฉันสิมา
 
1. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
2. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
3. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลืมพิศ
2. เด็กชายธนเดช  เดชายศกุล
3. เด็กชายประสิทธิ์โชค  โตแย้ม
4. เด็กหญิงพัชริดา  อินทนูจิต
5. เด็กชายวสันต์  จารุนิภา
6. เด็กชายสิรวิชญ์  อิ่มสะอาด
 
1. นายสมาน  แสงสุภา
2. นายอนุชิต  เพ็ชรสุข
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชินวัตร  สุโพธิ์เมือง
2. เด็กหญิงณคภัทร  คำพันธ์
3. เด็กหญิงนิสา  โสดาจันทร์
4. นางสาวภัคจิรา  แป้นไชยวงศ์
5. เด็กชายสิรดนัย  ชุมพล
6. นางสาวอณัญญา  กลิ่นสายทอง
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1. นายธนภัทร  ชาติไทย
2. นายนิกร  เหลือล้น
3. นายพิทักษ์  สุขยานุดิษฐ์
4. นายภูสิทธิ์  ชาวนา
5. นายสันติกาล  พูนริด
6. นายสุธน  ปัญญา
 
1. นายชญานนท์  ก้อนศรี
2. นายธนพัต  บรรลือทรัพย์
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายคมกฤษ  กล่อมสุข
2. นายจตุรวิทย์  แจทอง
3. นายดนุพล  กิ่งกูล
4. นายสันศกฤต  ชนะงาม
5. นายอัครเดช  พึงแดง
6. นายอัษฎาวุธ  ฉิมนอก
 
1. นายภูมินทร์  นันทพันธ์
2. นายวชิระ  เดชศิริ
3. นายก้องกัมพล  ไผ่ล้อม
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายชนกนันท์  คำหล้า
2. นายพงศธร  ชีวาจร
3. นายวรากร  ทวีโภค
4. นางสาวสุดารัตน์  ปัสสาโก
5. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ยาม
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา   แสงระบิล
2. นายจรณินท์   ตัณฑ์สุระ
3. นายจิตติพัฒน์   จันผอง
4. เด็กหญิงจิริยา   สมสอาด
5. นายทัศนพร   อุดหนุน
6. นางสาวทิพยาภรณ์  ดีรอบ
7. เด็กหญิงธนัชญา   เกลียวเพียร
8. นายธรรพ์ณธร   อยู่นาน
9. นายปฏิพัทธ์   เอี่ยมสะอาด
10. นางสาวประภาพร    ปานทอง
11. เด็กชายพนาวุธ   แสงสัย
12. นางสาวพรวิภา   นามแก้ว
13. นางสาวพรสกุล   มั่งสมบัติ
14. นางสาวพัชรินทร์   เสาวคนธ์
15. เด็กหญิงพัชรี   จารัตน์
16. นางสาวภัทราภรณ์   ทองปลั่ง
17. นางสาวมนัสวี   อดทน
18. นางสาวรินรดา   เขียวพรหมมา
19. นางสาวลีฟอง   แก้วสุข
20. เด็กหญิงวรยล   กุลรัตน์
21. นายวุฒิชัย   เพ็งพิศ
22. นางสาวศรุตา   มูลทอง
23. นายศิลา   ดาทอง
24. นายสุทธิชา   ดาวงศ์
25. นางสาวสุทธิดา   เสาแก้ว
26. เด็กหญิงสุทธิตา   สามกุล
27. นางสาวสุพรรษา   ประดับ
28. นางสาวสุภาพร   สุวรรณคำ
29. นายอนุชิต   ดีรอบ
30. เด็กหญิงอริศรา   พยัคษา
31. นางสาวอลิตา   คงสิงห์
32. นางสาวอลิตา   คงสิงห์
33. นายอัศฎายุธ   เฉลียวไว
34. นางสาวอารีรัตน์   จอมเกาะ
35. เด็กหญิงเกศกนก   บัวพุฒ
 
1. นายทนงศักดิ์  เจียรนัย
2. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
3. นางอุดมพร  สิงห์ชัย
4. นายจำปา  สุขยา
5. นางชุติมา  ทีปีเนตร
6. นางสาวอนัญญา  ฉิมกุล
7. นางสาวจิระนันท์  นนทะบุตร
8. นายนิรุต  แข็งกล้า
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกฤษณะ  รักชอบ
2. นางสาวกัญญพัชร  ทนทาน
3. นางสาวกัญญาณัฐ  มุมทอง
4. เด็กหญิงฉัตรมณี  สมใจชนะ
5. เด็กชายชาติอาชาไนย  ภูตะดา
6. นางสาวญาดา   จารัตน์
7. เด็กชายฐานกร  ขันธ์แก้ว
8. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีอนุตร
9. นางสาวณัฐชญา   อินทะเสน
10. นายธนบูรณ์  ตุ้มทอง
11. นายธวัชชัย   มาลัย
12. นายนพดล   บรรดาศักดิ์
13. นางสาวปิ่นอุมา  สินมาก
14. นางสาวพรนภา  พูนสวัสดิ์
15. นางสาวพิชญพร  นพพิบูลย์
16. เด็กชายพิเชษฐ์   จันทร์ศิริ
17. เด็กชายพุฒิเทพ  เหล่าธีรกาญจนา
18. เด็กหญิงภัสราภรณ์  สุภิษะ
19. นางสาวระวีวรรณ   มาลัย
20. นายรัชวุฒิ  มอบอิว
21. นายศุภพล  อินทร์ตา
22. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พันธ์ชัย
23. นายสหรัฐ   ดีนิยม
24. เด็กหญิงสุทธิพร  สืบสุข
25. นางสาวสุภาวดี  ศรีประเสริฐ
26. นางสาวสุวนันท์   สูงยิ่ง
27. เด็กชายสุเมธัส  ศรีภูมิพฤกษ์
28. นางสาวอารีรัตน์   สมัครดี
29. นางสาวเกศณีย์  สังข์ลาย
30. เด็กชายเจษฎา  น้อยสุข
31. เด็กชายเทวา  เสนาะเสียง
32. เด็กชายเริงศักดิ์  วิเศษ
33. เด็กชายโภคิน  ชินรัมย์
 
1. นายสุชาติ   คำเสียง
2. นายสมศักดิ์   บุญโต
3. นายธงสี   วรฉัตร
4. นางสาวศิริลักษณ์   อินขาว
5. นายไพจิตร   ทองพันธ์
6. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
7. นางปุญยานุช   อนุเคราะห์
8. นายสนชัย   ทวีอินทร์
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
2. นายกรวิชญ์  บุญศรี
3. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วเกิด
4. นายจักรกฤษณ์  กะการดี
5. เด็กชายจารุวัตร   งามเลิศ
6. เด็กหญิงชธัญญา   แวงสุข
7. นางสาวชนานันท์  สาแก้ว
8. นายชินกร  ยางสุข
9. นายถิระวัฒน์  ทองสงคราม
10. นายทศพร  นามโสม
11. นายทักษิณ  มาลาล้ำ
12. นายธนากร  พรมศรี
13. นายธีรวุฒิ  ปานทอง
14. นางสาวปิยฉัตร  ทองเกิด
15. นายพงศธร  บุญเหล่
16. นางสาวพรรัตน์  โพธิ์หอม
17. เด็กหญิงพรวิภา  พรมบุตร
18. นายภูธเนศ  สุขประเสริฐ
19. นางสาวมณีญา  จารุรัตน์
20. เด็กหญิงมนัสนันท์  วารุลัง
21. นางสาวลดารินทร์  ค่อมสิงห์
22. นางสาวลลิตา  บุตะกะ
23. เด็กชายวรกันต์  สิงห์ทอง
24. เด็กชายวุฒิชัย   โดนชัยภูมิ
25. เด็กชายศุภณัฐ  คงทรัพย์
26. เด็กหญิงสหัชญาณ  คำมูล
27. เด็กชายสุเทพ  ชูเชิด
28. นางสาวสโรชา  ต่างใจ
29. นายหัสดี  ศรีแก้ว
30. นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง
31. นายอริสรา  ทวีเหลือ
32. เด็กหญิงอาทิติยา   มาลาล้ำ
33. นางสาวอุษา  พรมเทศ
34. เด็กชายเก่งกล้า  ทองนำ
35. นายเจษฎา  สุวรรณ
36. นายเดชา  ร่วมกล้า
37. นางสาวเปรมฤทัย  แสงล้ำ
38. นางสาวเพียงพิศ  ลาภจิตร
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
2. นายชินวัตร  ศรีอำไพ
3. นางสาวพิไลพร  เส้นเศษ
4. นางสาวสุรีรัตน์  หมื่นมี
5. นางสาวดวงตา  เกลียวเพียร
6. นายอดิศร  วรรณะ
7. นางสาวลลิตา  พันมะณีย์
8. นางสาวอนุชิดา  ขวัญใจ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายกันทรากร  ัวัชรโชติ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายทนงศักดิ์  สุโทสา
 
1. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. นายอานนท์  พวงจันทร์
 
1. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายเดชา  ร่วมกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายประพัฒน์  วงมา
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสนา  เงินเก่า
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงมณฆกานต์  รูปงาม
 
1. นางกาญจนา  เมชบุตร
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เด็กหญิงประวีณา   ฐานเพิ่มพูน
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสาว์ยงค์
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาวจิรฉัตร  ดาศรี
 
1. นางสาวอรพินท์  ดาศรี
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนงรัตน์  สาแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีราช
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวสุดารัตน์  ประเจริญ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายชยพล  พวงศิริ
 
1. นายสุรศักดิ์  ลับโกษา
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายพชร  จึงเมธาวุฒิ
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายพุฒิโชติ  ภูหอม
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นายทิพย์มงคล  คงมั่น
 
1. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ล้ำประเสริฐ
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ผิวทน
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทร์งาม
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ประเมินชัย
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปรัศนีย์  บุญมาก
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นางสาวทับทิม  สุขจิตร
 
1. นายจุลศักดิ์  ทุหา
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  ใสยิ่ง
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
1. นางจันทิรา  เกตุโสระ
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กชายวีระ  รัตนธิวัตร
 
1. นางสาวปราณี  หาญประโคน
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศาลางาม
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กชายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายอิสระ  มะลิงาม
 
1. นายรักดาว  มะลิงาม
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทอฝัน  หามนตรี
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันนิดา  สระแก้ว
 
1. นางสุดาบัณฑิต  สุดชารี
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ขำมะณี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ปลัดกอง
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอัญชลี  จิตจำ
 
1. นางวิมล  เสียงหวาน
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นางสาวเปี่ยมบุญ  มีศิริ
 
1. นายไกรวิทย์  เชาว์ชัยพัฒน์
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. เด็กชายปัญญากร  นันทา
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กชายภูธเนตร  ทรงแสงจันทร์
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายวิทยาคาร 1. นายคมกฤษ  ศุภผล
 
1. นายเอนก  ศรีนาค
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายอัฐพล  ยิ่งเชี่ยว
 
1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายอภิสิทธิ์  คำภิรมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ   บุดดา
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แก่นโสม
 
1. นายปรัชญา  ทีปีเนตร
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงปวีณา   สุขสังข์
 
1. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนิรินธนา  นนธิจันทร์
 
1. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวอัญธิการ์  เมินดี
 
1. นายอัษฎา  นวลสะอาด
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  พันชวะนัส
 
1. นางสาวฐานิตตา  สวยสะอาด
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำรงสกุลสุข
2. เด็กชายธเนศ  พรไธสง
3. เด็กชายปองเดช  สิงห์มณี
4. เด็กชายปัญญพัฒน์  กุลบุตร
5. เด็กหญิงพัชรา  ใสสะอาด
6. เด็กชายรัฐชัย  หงษ์ทอง
7. เด็กชายวิษณุพงษ์  บุญมาคาร
8. เด็กชายศิริศักดิ์  ผลเกิด
9. เด็กชายศุภณัฎฐ์  เจริญพันธ์
10. เด็กชายสิรภพ  อัมพะวะสิริ
11. เด็กชายอานนท์  บัญกลาง
12. เด็กชายไกรฤกษ์  ทิพย์โกสุม
 
1. นายอัครวัฒน์  คีตภิรมย์
2. นายศรัทธา  เชิงหอม
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามบ้านค้อ
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  วันลักษณ์
4. เด็กหญิงพรวิภา  พรมบุตร
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ชูเชิด
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  วารุลัง
7. เด็กชายวงศกร  เสาทอง
8. เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีบุษย์
9. เด็กหญิงสหัชญาณ  คำมูล
10. เด็กชายสุเทพ  ชูเชิด
11. เด็กหญิงอาทิติยา  มาลาล้ำ
12. เด็กชายไพบูลย์  โนนสาลี
 
1. นายสุเทศ  กาบทอง
2. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
3. นายชินวัตร  ศรีอำไพ
4. นายอดิศร  วรรณะ
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกวินทิพย์  มีภูงา
2. นางสาวจิตมั่น  จันทน์หอม
3. นางสาวณัฐธยาน์  คงชัย
4. นายทรัพย์หิรัญ  สกุลมาศวงศ์
5. นางสาวทัดดาว  คงกล้า
6. นางสาวธารารัตน์  เจริญพันธ์
7. นางสาวธิษณามดี  บำรุงแคว้น
8. นายมงคลชัย  มั่นคง
9. นายลัทธวีร์  พึ่งชาติ
10. นางสาวอรุโณทัย  จุ้ยม่วงศรี
11. นางสาวโชติกา  สุจินพรัหม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนสุข
2. นางวลัยพรรณ  จารุทรัพย์สดใส
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายกรวิชญ์  บุญศรี
2. นายจักรกฤษณ์  กะการดี
3. นายณัฐพล  แสงสุรินทร์
4. นายพงศธร  บุญเหล่
5. นายภูธเนศ  สุขประเสริฐ
6. นายหัสดี  ศรีแก้ว
7. นายอริสรา  ทวีเหลือ
8. นายเดชา  ร่วมกล้า
 
1. นายสุเทศ  กอบทอง
2. นายประสิทธิ์  ทิพยบุญ
3. นายชินวัตร  ศรีอำไพ
4. นายอดิศร  วรรณะ
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวขนิษฐา  เจริญถนอม
2. นายชนกนันท์  คำหล้า
3. นางสาวชุติมา  ศรีอนุช
4. นายนฤปนาท  ยอดจันทร์
5. นางสาวนลินรัตน์  ศรีบริบูรณ์
6. นายปุณณภพ  หงษ์ชัย
7. เด็กหญิงพรชนก  บัวทอง
8. นางสาวพัชราภา  ไชยเหนือ
9. นางสาวสุนทรี  ประทุมมา
10. เด็กหญิงอัยลดา  โพธิ์ปิ่น
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
3. นายรัตนะ  แสงลา
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  เทียบคำ
2. เด็กหญิงจันดารา  สมัญญา
3. เด็กหญิงณัฐติกา  แสสินธุ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสสินธุ์
5. เด็กหญิงดาริกา  บุญเผย
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลัยนันท์
7. เด็กชายธีรพงษ์  สันทาลุนัย
8. เด็กชายธีรยุทธ  แสงตะวัน
9. เด็กชายนวัตร  พันพม่า
10. เด็กหญิงนิรมล  อบอุ่น
11. เด็กหญิงปนัดดา  วิมล
12. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเต็ม
13. เด็กชายพัชรพล  พาแก้ว
14. เด็กชายพิทักษ์  พันพะม่า
15. เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ่งพิศ
16. เด็กชายภัทรพงศ์  สุขรมย์
17. เด็กชายภานุพงษ์  สอนดี
18. เด็กหญิงยอดขวัญ  การะเกษ
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไทยแท้
20. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แพทย์เมืองจันทร์
21. เด็กหญิงวิศรุตา  หารคุโน
22. เด็กหญิงวิสา  จันนุบิน
23. เด็กชายศักดิ์ดา  เกสรศักดิ์
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมัญญา
25. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขเมือง
26. เด็กหญิงอมรรัตน์  เค้าแก้ว
27. เด็กหญิงอลิสา  บุญเต็ม
28. เด็กหญิงอารียา  อุ่นใจดี
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมัญญา
 
1. นางสาวจงบุญ  จากภัย
2. นายว่องไว  ธุอินทร์
3. นายสรรเสริญ  เมืองวงษ์
4. นางภัสร์นลิน  จรัสถาวรพงศ์
5. นางพัณณิตา  ธุอินทร์
6. นางณัฐพร  ทาทอง
7. นางอัญชลี  โพธารินทร์
8. นางสาวกัญญกานต์  มาตผล
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  ก้านน้อย
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรักมาศ
3. เด็กชายกรวิชญ์  งามสง่า
4. เด็กชายกิตติธัช  บำรุงนาม
5. เด็กหญิงกุลชาติ  สีดำ
6. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุญใจ
7. เด็กหญิงชนิสรา  แรงหาญ
8. เด็กชายณรงค์ชัย  สินโท
9. เด็กชายณัฐนันท์  จันนุกูล
10. เด็กหญิงณัฐสุดา  แม่นหมาย
11. เด็กหญิงตรีธารทิพย์  ชาชิต
12. เด็กชายทัตพงศ์  จิตหนักแน่น
13. เด็กชายธณทรรศ์  สมหวัง
14. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญช่วย
15. เด็กชายธีระยุทธ  สายโสดา
16. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุริยงค์
17. เด็กหญิงนภาพร  สอนคำจันทร์
18. เด็กหญิงนันทิดา  มาตรบุรมย์
19. เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤชกะพัน
20. เด็กหญิงปริม  ล้อมค้อม
21. เด็กชายพงษ์พิศ  จิตหนักแน่น
22. เด็กชายมลปฤทธิ์  เขียวศิริ
23. เด็กหญิงมุกอันดา  ทองขนาน
24. เด็กชายวงศ์พัทธ์  ทะนูแก้ว
25. เด็กชายวุฒิพงษ์  สมศรี
26. เด็กหญิงศรสวรรค์  สามีพันธ์
27. เด็กหญิงศศิกานต์  ผิวสร้อย
28. เด็กหญิงศิริกัญญา  วงศ์เบาะ
29. เด็กหญิงศุภัคษร  สุขสกุล
30. เด็กชายสุริยศักดิ์  พิมพ์ลา
31. เด็กชายอานุภาพ  โสมนัส
32. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมสามาลย์
33. เด็กหญิง่จันทร์ธิชา  บัวไข
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นายเกรียงไกร  บานสดชื่น
4. นายสมชัย  บุญหวัง
5. นายรักดาว  มะลิงาม
6. นายวิทยา  ดอกจันทร์
7. นางสุภัชญา  กอสาลี
8. นางนารีนาท  แป้นทอง
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  ทองพุก
2. นางสาวกันตพร  แก่นไทย
3. นายกิตติศักดิ์  สร้อยเพชร
4. นางสาวจิราวรรณ  กันนุฬา
5. นางสาวชลิตา  เหยียดรัมย์
6. นางสาวณัชยาพร  สุภนาม
7. นายธนพล  แก้วบุตรดี
8. นายธนาธร  ว่องไว
9. นายธีรพงษ์  วิบูลย์อรรถ
10. นางสาวนงนุช  นิสัยกล้า
11. นายนนธวัฒน์  แดงงาม
12. นายปรเมศ  ศักดิ์จำปา
13. นายปิยะ  ประภาสัย
14. นางสาวพัชรีภรณ์  สร้อยเพชร
15. นางสาวพิมพ์นภัส  ดัชถุยาวัตร
16. นางสาวมุกลดา  กลิ่นสุคนธ์
17. นางสาวรัตนาพร  เรียมไธสง
18. นางสาววชิรญาณ์  วิบูลย์อรรถ
19. นางสาววรดา  สาธร
20. นายวีรพงษ์  ดัชถุยาวัตร
21. นายวีระยุทธ  ประทุม
22. นางสาวศศิกานต์  ผมทอง
23. นางสาวศศิมล  พวงประยงค์
24. นางสาวศิริลักษณ์  กำลังหาญ
25. นางสาวสุทธิดา  ผาสุข
26. นายสุบิน  สุภานิตย์
27. นางสาวสุภาพร  สร้อยเพชร
28. นายอนุชา  ศุภนาม
29. นายอรรถพล  อรรถมนัส
30. นายเดชา  ศุภนาม
31. นางสาวเมวดี  สร้อยเพชร
32. นางสาวเสาวนีย์  สายกระสุน
 
1. นางรัตนา  บุญธนาสิริ
2. นางสาวสุดใจ  ยังมี
3. นางสมพร  สาธร
4. นางสาวฐานุตรา  อินทรศรี
5. นางสาวจุฑารัตน์  พิมพ์พอก
6. นางสาวสรินญา  พิมพ์ทอง
7. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
8. นายชัยกฤต  บุญธนาสิริ
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. นายครรชิต  แสนทวีสุข
2. นางสาวจิตติมา  ศรัทธามาก
3. นางสาวจุรีรัตน์  ตั้งแต่ง
4. นางสาวชื่นกมล  บุตดี
5. นายณรงค์ศักดิ์  ธาตุระหัน
6. นายธนพล  สมบัติ
7. นางสาวธิติยา  ทันทะลัย
8. นายนภดล  ผ่องพันธ์
9. นางสาวนิรัตติญา  บุญจันทร์
10. นางสาวปนัดดา  อิ่มทรัพย์
11. นางสาวปนัดดา  เพชรกล่ำ
12. นายพงษ์เพชร   จันทร์อ่อน
13. นางสาวพรกนก  ร้อยจำปา
14. นายพิทักษ์ชัย   บุญตวง
15. นางสาวภารวี   ภูชากิจ
16. นางสาวรัตนา  สิบพลกรัง
17. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีชัย
18. นางสาวรุ่งทิวา   พรประเสริฐ
19. นางสาวลิ้นจี่  จิตติอมรรัตน์
20. นางสาววรางคณา  นามน้อย
21. นายวัชรินทร์  ช่อจำปา
22. นางสาววิไลวรรณ  สุดโลก
23. นายวีระชัย  มนทาหอม
24. นายวุฒิชัย  โสพันธ์
25. นางสาวศิริยา  สีโสดา
26. นายศุภกร  ล้อมวงศ์
27. นางสาวศุภาลัย  ทีงาม
28. นายสหชาติ  ใจหาญ
29. นายสุชาดา  จ่าหนองหว้า
30. นางสาวสุพรรณา   จิตมั่น
31. นางสาวสุพิชฌาย์   งามแสง
32. นายอนุวัฒน์  ห่อทรัพย์
33. นางสาวอภัสรา   พู่พวง
34. นางสาวอริสา  แสงราม
35. นางสาวอลิษา  สระประทุม
36. นางสาวอาทิตยา  ประคองใจ
37. นายอานนท์  อนันตสุข
38. นางสาวอุมาภรณ์   พุฒซ้อน
39. นายอุเทน   หอมห่วน
40. นางสาวเมธาวี  อนันตศิลป์
 
1. นายทนงศักดิ์  อินทร์ชัย
2. นายนวพล  กิ่งวิสิทธิ์
3. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
4. นางสาวสุพรรณี   ชื่นจิตร
 
341 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดำรงศักดิ์
2. เด็กหญิงจุฑทามาศ  นิราศภัย
3. เด็กชายฐิติโยติ  เปรียบดีสุด
4. เด็กชายธนศักดิ์  สาคเรศน์
5. เด็กชายธนากร  ใยแดง
6. เด็กชายนพเก้า  พื้นนวล
7. เด็กหญิงประภัสรา  เสถียรรัตน์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแก้ว
9. เด็กหญิงยศวดี  คงบุญ
10. เด็กชายสืบศักดิ์  ศุภผล
 
1. นายประยูร  ทองสุทธิ์
2. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชัยณรงค์  บุญเติม
2. เด็กหญิงนภสร  ปิ่นทอง
3. เด็กชายพีระพงษ์  กำลังกล้า
4. เด็กหญิงมุทิตา  คำภิรมย์
5. เด็กหญิงลักษมา  คุ้ยมอญ
6. เด็กชายวิชิต  แก้วใส
7. เด็กชายศุภชัย  สีทะโน
8. เด็กหญิงสายสุนีย์  สุภาพ
9. เด็กหญิงสุธิดา  ครุฑทอง
10. เด็กชายไกรวัลย์  คงมงคล
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นายไชยยา  เสมศรี
3. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
343 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีสันงาม
2. เด็กชายณัฐพล  เพลินสุข
3. เด็กหญิงดารารัศมิ์  ศรีชะตา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามวัฒน์
5. เด็กหญิงธีรดา  สุชาตะวัฒน์
6. เด็กชายปกรณ์  โต๊ะงาม
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เทียนทอง
8. เด็กชายภาคิม  บุญคำ
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาคร
10. เด็กชายไทธชา  มดกล้า
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
3. นายกรรวี  ผมผอม
 
344 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้วนดี
2. นางสาวกิริยาพร  หาญบาง
3. นางสาวชมภู่  สุโพธิ์
4. นางสาวณัฐทริกา  ชะตาถนอม
5. นางสาววัชราภรณ์  ทิพย์บุญผล
6. นายวิศิษฐ์  งามชื่น
7. นายวโรดม  มาดมอญ
8. นายศุภกิจ  สว่างผุย
9. นายสมพงษ์  ดวงมาลา
10. นายสรายุทธ์  บุญเต็ม
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
 
345 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายชรินทร์  นพเก้า
2. นายถิรายุส์  พิมพ์ทอง
3. นางสาวบัณฑิตา  พอกพูน
4. นายพิทักษ์  ทองหล่อ
5. นายภูดิศ  อย่าลืมดี
6. นางสาววันเพ็ญ  อานประโคน
7. นางสาววิชุดา  สำราญใจ
8. นางสาวอัมพร  สังข์ลาย
9. นางสาวอารีรัตน์  อุปถัมภ์
10. นายเอกรินทร์  เทียนทอง
 
1. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
3. นางสาวกัญญาภัทร  บุตรสาลี
 
346 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวทรงศิริ  ติราวรัมย์
2. นายธนากร  เกิดชื่น
3. นางสาวมณฑกานต์  สีชมภู
4. นายวีรยะ  บุญญัติ
5. นายศุภกร  จันเอก
6. นางสาวสุดารัตน์  เปรียมดีสุด
7. นายสุรศักดิ์  ทรงศรี
8. นางสาวอทิตยาพร  คชเคลื่อน
9. นายอมรเทพ  ประชุมฉลาด
10. นางสาวอัญชุลี  สำราญล้ำ
 
1. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
2. นายประยูร  ทองสุทธิ์
 
347 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รัตรกร
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ประสานดี
3. เด็กหญิงภณิดา  สีทน
4. เด็กหญิงภณิดา  กับรัมย์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   คลองงาม
6. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวศศิประภา  ควรคำนึง
3. นางสาวนิตติญา  ชัยสุภา
 
348 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พรมสาร
3. เด็กหญิงนภสร  พุทธเมฆ
4. เด็กหญิงปณัฐฐา  เสนาะเสียง
5. เด็กหญิงพรนภา  พุ่มพวง
6. เด็กหญิงฟ้าพราว  ดีอยากได้
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  เจตนาดี
 
1. นางดวงมณี  นิ่มปรางค์
2. นางศศลักษณ์  สมชื่อ
3. นางสาวพรรณรพี  พงศ์ผลาดิศัย
4. นางสาวศรัณยรัตน์  วัฒนะรัตน์
 
349 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
2. เด็กหญิงคูณทรัพย์  จันดารักษ์
3. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  บัวไข
4. เด็กหญิงณัฐธญา  ใจสัตย์
5. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
6. เด็กหญิงศศิภาตา  วังสะอาด
7. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ใจรักษ์
8. เด็กหญิงอุมาพร  กะการดี
 
1. นายยรรยง  สุบินดี
2. นางสาวเฟื้องฤทัย  ชวนชม
3. นางสุภัชญา  กอสาลี
4. นางพัชรนันท์  เจริญศิริวิชญกุล
 
350 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
2. นายธรรมปพน   สีขาว
3. นางสาวพรพิมล  วิเศษวงษา
4. นายพัชรพล  บุญเพิ่ม
5. นางสาวอรุโณทัย  ทองดอนใหม่
6. นายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
3. นายไชยยา  เสมศรี
 
351 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวพิชญาภา  เรือนพรม
2. นางสาวภัทรภี  ฉันทกุล
3. นางสาววนิดา  เพชรจันทึก
4. นางสาวศิริกาญจน์  ลาบึง
5. นายสิรวิชญ์  พลศรี
6. นางสาวสุจิตรา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นางสาวสินทวี  ชมพูนุช
 
352 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  บรรณการณ์
2. นางสาวนริศรา  องอาจ
3. นางสาวนันทิกานต์  เสาว์ทอง
4. นายภูฤทธิ์  ดำเนินงาม
5. นายภูวดล  สุพาพันธ์
6. นางสาววชิราภรณ์  สืบเพ็ง
7. นายสมเจตน์  อัมหะธร
8. นางสาวอทิตยา  สังข์ลาย
9. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูฆัง
10. นางสาวไพรินทร์  วรรณภักดี
 
1. นายไพจิตร  ทองพันธ์
2. นายปรเมศวร์  กัมพูโรจนมงคล
3. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
4. นางสาวยศณีย์  สุทธิดี
 
353 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  อินทร์ชำนาญ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ใจสุกใส
4. เด็กหญิงสายธาร  หวังผล
5. เด็กหญิงสุนันทา  พิมพ์วงษา
6. เด็กหญิงสุภาพร  ดาศรี
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ก้อนทอง
8. เด็กหญิงอุไรรัตน์  พวงจันทร์
9. เด็กหญิงเปรมสิณี  เมืองมาก
 
1. นางสาวบัวพัน  แก้วคำ
2. นายศราวุธ  ถึงสุข
3. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
4. นางสาวมุกรินทร์  ตันตระกูล
 
354 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจินตนา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ชูยิ่ง
3. เด็กชายทัตพงศ์  อุ่นทรัพย์
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมื่นเจริญ
5. เด็กหญิงปณิตา  ภูนาเงิน
6. เด็กหญิงปรียานุช  สุทธิสน
7. เด็กหญิงวีรญา  เลาต๋า
8. เด็กหญิงสิริพิพัฒน์  สืบเพ็ง
9. เด็กหญิงอริษา  ยศกล้า
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  นิลจันทร์
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
4. นายไชยยา  เสมศรี
 
355 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สิงห์เงิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใยเมือง
3. เด็กหญิงนฤมล  บุตรดี
4. เด็กหญิงพินญดา  บุญเต็ม
5. เด็กหญิงภัทราวดี  สุดหาร
6. เด็กหญิงมุกธิดา  โชคเกิด
7. เด็กหญิงสุจิตรา  ร่วมทวี
8. เด็กหญิงเบญจพร  เสกแสร้ง
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นายศุภณัฐ  ศิริลา
 
356 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกิติยากร  จันทร์อุดม
2. นางสาวณัฐวดี  ประสานทอง
3. นายธรรมปพน  สีขาว
4. นางสาวพรพิมล  วิเศษวงษา
5. นายพัชรพล  บุญเพิ่ม
6. นางสาววาทิยา  สีพิมพ์
7. นางสาวอรุโณทัย  ทองดอนใหม่
8. นายเดชฤทธิ์  ชินศรี
 
1. นายธนิตพงษ์  มนต์ดี
2. นายไชยยา  เสมศรี
3. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งฤทัย  ชัยเสน
 
357 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นางสาวกนกทิพย์  นามเขต
2. นายณัฐพล  มุลพล
3. นายธีรณัฎฐ  แสงรุ่งสว่าง
4. นางสาวรุ่งตะวัน  เสมาชัย
5. นางสาววันวิสา  จันทร์ภักดี
6. นายวิชย์พล  สุขศรีเด่น
7. นายวุฒิยา  สุขศรีเด่น
8. นางสาวอรยา  เสกแสร้ง
9. นางสาวอริสา  เสกแสร้ง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจแม่น
 
1. นายตุรงค์  โสภณเกษมสาร
2. นายศุภณัฐ  ศิริลา
 
358 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดมทวี
2. นางสาวฐิติวรรณ  สมเป็น
3. นางสาวทิพย์สุดา  วิเศษสังข์
4. นางสาวบุษยาพร  ขันทอง
5. นางสาวภูริษา  มั่นยืน
6. นางสาววรันธร  พิมพ์จันทร์
7. นางสาวศุภิกา  ช่างผัส
8. นางสาวศุวิกานต์  บุญเปล่ง
9. นางสาวสุนิสา  สุขประจำ
10. นางสาวอรุณีย์  มีด้วยดี
 
1. นางสุนทรี  เกตุชาติ
 
359 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายจิตรภานุ  ลำดับจุด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเพชร
3. เด็กหญิงธนวรรณ  แจ้งสว่าง
4. เด็กหญิงนริศรา  ขบวนกล้า
5. เด็กหญิงนิชนันท์  สังข์เงิน
6. เด็กหญิงพิมพร  สุดทิศ
7. เด็กชายภัคพล  ยวงแก้ว
8. เด็กหญิงมุกธิดา  แสงเงิน
9. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิลารัง
10. เด็กชายสิทธิกร  สุขจิตร
11. เด็กชายืทรรศนะ  พริ้งเพราะ
12. เด็กหญิงเสาวภา   กองโคกกรวด
13. เด็กหญิงแพรวา  โพธิปัสสา
 
1. นายอธิจิต  ฉายแก้ว
2. นายชาญ  หมื่นยิ่ง
3. นางสาวอภิญญา  จินดาศรี
4. นางสาวสาวิณี  เหลื่อมล้ำ
5. นายศักดิ์ชัย  สมดัง
 
360 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กหญิงกิมรั้ง  ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  มหานาม
3. เด็กหญิงจิราพร  สัญญารัตน์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยินดี
5. เด็กหญิงปฏิมา  ทำบุญ
6. เด็กหญิงประภาวรรณ  มหานาม
7. เด็กหญิงปรียะนุข  วุฒิฉันท์
8. เด็กหญิงภาวดี  ศรีษะแก้ว
9. เด็กหญิงรัตนาพร  พวงเกตุ
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงทอง
11. เด็กหญิงสุจิวรรณ  แอ่งสุข
12. เด็กหญิงสุริดา  ศรีษะแก้ว
13. เด็กหญิงสุวิชาดา  สอนดี
14. เด็กหญิงอาฬีญา  วงศ์แก้ว
15. เด็กหญิงแก้วทิพย์  ว่องถิ่นเถื่อน
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
2. นางสาวปวีณ์พร  วิศาลศาสตร์บำรุง
3. นางสาววรรณา  ก้านอินทร์
4. นายกัณฑ์เอนก  บุญลาภ
5. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
361 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวกัญญ์วรา  สอิ้งทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  โสฬส
3. นางสาวชญานิศฐ์  เหล็กเข็ม
4. นางสาวชฎาพร  ทำดี
5. นางสาวณัฐริกา  ศิริไสย์
6. นางสาวนภัสวรรณ  ยืนยงค์
7. นางสาวพัชริตา  เรืองสุข
8. นางสาวภาวิณี  อุกอาจ
9. นางสาวมินตร์ตรา  สุขสมาน
10. นายวรโชติ  วลัยศรี
11. นางสาวศศิกานต์  สุขลอย
12. นางสาวสิริระ  ธิจักร
13. นางสาวสุภาวดี  มีโชค
14. นางสาวอรดี  วิมุตกุล
15. นางสาวอัจฉริยา  ยองทอง
16. นางสาวอำภาภร  จันทร์กลิ่น
 
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์  ส่งเสริม
2. นางศิราภรณ์  พิมพ์ศิริ
3. นางนางตรีเกศ  รุจิยาปนนท์
4. นางพจนีย์  มีมาก
 
362 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกกร  เป็งทอง
2. นายธนดล  แก้วเกตุ
3. นางสาวนาราธร  พันทอง
4. นางสาวพัชริดา   พาเจริญ
5. นางสาวภัณฑิรา  สุระ
6. นางสาวศศิตา  ศรีบาง
7. นางสาวศิริยา  แสงเพ็ง
8. นางสาวสุชญา  จงหาญ
9. นางสาวสุดารัตน์  สุการี
10. นางสาวสุนิษา  โภคทรัพย์
11. นางสาวอารีลักษ์  พงษ์คละ
12. นางสาวเสาวภาคย์  จิตรวงศ์
 
1. นายอุเทน  สมจิต
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มุติโสม
3. นางสาวชนกกานต์  ฉายแก้ว
4. นางสาววรินดา  ศรศรี
 
363 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายกนกพล  ย่ำรัมย์
2. นางสาวจุฑารัตน์   สนใจ
3. นายณัฐพล  แข็งกล้า
4. นางสาวนภัสสร   ปิ่นเพชร
5. นางสาวนิลาวัลย์   ศรีแก้ว
6. นางสาวบัณฑิตา   พรมแป้น
7. นางสาวบุญญิสา   แสงล้ำ
8. นางสาวพนิดา    ศรีมารักษ์
9. นางสาวพีรยา   ดีล้วน
10. นางสาวภรธิญา   ตินชาติ
11. นางสาววราภรณ์  ศรีลำเนาว์
12. นางสาวศศิกานต์   แสนกล้า
13. นางสาวศิริวิมล   สุขดาษ
14. นายศุภณัฐ  อินทชัย
15. นางสาวสุดารัตน์   โยงรัมย์
16. นางสาวสุรินทรา   รสหอม
 
1. นายยุทธนา   พวงพิมาย
2. นางสาวพชรวรรณ  ทาระพันธ์
3. นางสาวอัจฉราวัลย์  สิงห์ภูงา
4. นางสาวกัญนภัทร  ฉลาดดี
5. นางสาวจันทิพา  ฉลาดดี
 
364 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎิ์ชยากร  เงางาม
2. นายคุณานนท์  มั่นยืน
3. นายจีรวัฒน์  จันทร์งาม
4. นายนวพล  มุจรินทร์
5. นายวรวรรณ  วาระนุช
 
1. นายอัครชัย  ทองดี
2. นางสาวอินทราณี  ปานทอง
 
365 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  แช่มรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ   เดชบุญ
3. นายธนพล  คำชนะชัย
4. นางสาวอารี  อ่างคำหงษ์
 
1. นางกาญจนา  เมชบุตร
2. นายปริญญา  ดวงตา
 
366 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายชินวัตร  เป็นไทย
2. นายทับทิมสยาม  นามสมบูรณ์
3. เด็กชายนิวรรชัย  ดวงเวา
4. เด็กชายภูวดล  ไสย์สุด
5. เด็กชายไชยเชฐษ์  ชุมน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
2. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
367 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวมลิสา  พลโยธิน
2. นายสงคราม  อินเพ็ง
 
1. นายโอภาส  เครือมั่น
2. นางศิรภัสสร  กำจัดภัย
 
368 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. นายสุุทธิพงษ์  ธนประเวศน์
2. นางสาวอาทิตยา  วงษ์สุรินทร์
 
1. นางสาวพลอยนิตา  แก้วจีระอดุลย์
2. นางนาตยา  ชิดชอบ
 
369 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หินโทน
2. เด็กชายชนะชัย  ปราบหนองบัว
 
1. นางธัญนันท์  ละอองศรี
2. นายสุวิศิษฏ์  ละอองศรี
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  แสงมาศ
 
1. นางสาวบังอร  สว่างภพ
 
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงพจมาน  ศุภกิจชัยศิลป์
 
1. นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตพิทักษ์
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวธณัชชา  บัวใหญ่
 
1. นางพจนพร  กรองไตร
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพรประภา  พงษ์ลภัสธร
 
1. นายฐิตินันท์  ธนปฐมพงศ์
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาววชิรินทรา  รัตนเวฬุ
 
1. นางศริญ  เชยคำแหง
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวอริสา  รุขะจี
 
1. นางดวงตา  มอนดี้
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีทับทิม
 
1. นางอลิษา  พิมวงษา
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เทพณรงค์
 
1. นางสายฝน  มหานาม
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สิมมา
 
1. นางสุบรรณิภา  แก่นแก้ว
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1. นายศิริพงษ์  ศรีคำ
 
1. นางสาววรรณิกา  แผ่นทอง
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวเกศสุดา  อุ่นมี
 
1. นางสาวบุหงา  แจ่มใส
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุบูรณ์
 
1. นางสาวมินตรา  ไชยา
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวพิมพ์มณี   น้องดี
 
1. นางสาวพรนภัส  สถานพงษ์
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงอนัญญา  เทพเสนา
 
1. นางสุวภา  ภิญโญภาพ
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายสืบศักดิ์  ไชยจางวาง
 
1. นางยุพาพิน  ช่วยวัฒนะ
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มใส
 
1. นางบังอร  ชูแก้ว
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายชวินธร  สมชื่อ
 
1. นางรัมภ์รดา  เครือศรี
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นายณัฐนันท์  สามสี
 
1. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พวงลำภู
3. เด็กหญิงพรรณธร  จันทินมาธร
4. เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิ์เสือ
5. เด็กชายมหิทธิฤทธิ์  ชูสง่า
 
1. นางวรรณา  สิยาชีพ
2. นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตพิทักษ์
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนัญญา   หมั่นรอบ
2. นายธีรภัทร  บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  เสริมจันทร์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  จำปาศรี
5. เด็กหญิงเปรมฤดี   มาลีหวล
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. นายธรรมศักดิ์  ทองเดือน
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุลโชติสถิตย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  มะลัยทอง
3. เด็กหญิงภัทราพร  ลาล่องคำ
4. นางสาวศุภชา  สวัสดิ์เอื้อ
5. เด็กชายเอกปรัชญา  วิชัย
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกัญญาพัชร์  บุญสว่าง
2. นางสาวญาณิศา  มิตมาตย์
3. นายนัฐพงษ์  คำนนท์
4. นายพงศ์พัทศ์  หวังผล
5. นายพงศ์พันศ์  หวังผล
 
1. นายวีระชาติ  ผิวอ่อน
2. นางสาวชนิดา  ใยบุรี
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายชัยชนะวุฒิ    ท้าวนิล
2. นางสาวนิรชา   แยงรัมย์
3. นางสาวปิยพร    เฉลิมรัมย์
4. นางสาวมะลิตา  นาโควงค์
5. นางสาวอัจฉราพรรณ  จันทร์แดง
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
2. นายธรรมศักดิ์  ทองเดือน
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ธีรกิตติ์ธนบดี
2. นายบรรณกร  สุนันต๊ะ
3. นายพชรพล  แก้วกาญจน์
4. นางสาวศิริเทพ  สืบเทพ
5. นายอนันตชัย  สุขสงวน
 
1. นางสาวสุรัตนา  จินดาศรี
2. นางบังอร  ชูแก้ว
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงมลธิกานต์  วาปีสา
2. เด็กหญิงมาริษา  ไสสมบัติ
 
1. นางสาวสุมิตรา  สดทรงศิลป์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  มุติโสม
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชุ่มเย็น
2. เด็กชายสรยุทธ  สุมา
 
1. นางสาวนีรบล  อนุกูล
2. นางสาวธัญญารัตน์  ยาเงิน
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงอติมา  คิดรัมย์
2. เด็กหญิงเกริดา  ช่ำชอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เสียงวังเวง
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  อ่อนอัฐ
2. นางสาวไพลิน  แว่วงาม
 
1. นางสาวกัญญาวีณ์  จูมทอง
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฐิตาพร  แสนกล้า
2. นางสาววราภรณ์   ผึ่งผาย
 
1. นางสาวกัสมา   อัศวภูมิ
2. นางสาววรดา  แสนเสริม
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามณี  ศรีกันยา
2. นางสาวภัทรา  รัชตภูษิต
 
1. นางสาวอวตี  บัณฑิตนิธิกุล
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ผดุงสุข
2. เด็กชายธรรมปพน  ศรีเจริญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สมอ่อน
2. นางสาวทักษอร  เชื้อเจริญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ศูนย์ตรง
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงคณิศร  ชัยยงค์
2. เด็กหญิงมานิตา  อุไรล้ำ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์
2. นางสาวสุนันทา  นาเจริญ
 
403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายชัชวาลย์  จงหาญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แผนไธสง
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวพฤกษา  หล่อแท้
2. นางสาวพิมพ์รภัส  สาลีพิมพ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  สุขแล้ว
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจิราวรรณ  ร่วมสำโรง
2. นางสาวสุวัจนา  งามแยะ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนากร  ยันอินทร์
2. นางสาวธรัญญา  พิศงาม
 
1. นายปกครอง   มีสมบัติเลิศ
2. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวกชกร  พลไพล
2. นายกฤษฎา  คำสัตย์
 
1. นางเบญจวรรณ  บุญอาจ
 
408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวธัญวลัย  พันดา
2. นายเสฎฐวุฒิ  แก้วมรกต
 
1. นางสาวกัสมา  อัศวภูมิ
2. MissJiang  Xiao Yan
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวฉัตรฑริกา  ชาญรอบ
2. นางสาวณภัทร  ฐิติปรีชา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เสียงวังเวง
2. MissSong  Wenjing
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกานต์  หอมหวล
2. นางสาวญาดา  มานุจำ
 
1. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวบุษกรกนก  พรมลา
2. นางสาววราภรณ์  ศรไชย
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวทายฉมาร์  โสวภาค
2. นายอภิวัฒน์  อินทรีย์
 
1. นายธนากร  กายสง่า
2. นางสาวโสภิดา  ผู้สมเก่า
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤติกา  หิ้งงาม
2. นายจักรกฤษณ์  ล้ำเลิศ
3. นางสาวรัตติกาล  ศิริกาล
4. นายสราวุฒิ  บุตรงาม
5. นายอภิวัฒน์   กันฮะ
 
1. นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ
2. นางสาวเขมิสรากาญจน์  สมถวิล
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีพิมพ์
2. นายธีรวุฒิ  ปานทอง
3. นายบุญฤทธิ์  ลาภจิตร
4. นางสาวสุชาดา  สืบสาม
5. นางสาวเมทนี  สร้อยจิตร
 
1. นางสาวพลสุดา  ศรีมงคล
2. นางสาวมะยุรี  ทุ่มโมง
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนัทธมน  ซุยวัฒนา
2. นางสาวนารีกุล  สุวรรณแกม
3. นางสาวพัณณ์ธิตา  มณีปรุ
4. นางสาวภัทท์ชนก  โคตรพันธ์
5. นางสาวศศินา  ศิลาเลิศ
 
1. นางสาวสิริภรณ์  นามสวัสดิ์
2. MissSong  Wenjing
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายจักรชัย  คงวารินทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  หอมเนียม
3. นางสาวชุติมณฑน์  สุขวาสนะ
4. นางสาวเรือนทอง  บำรุง
5. นางสาวเอื้ออารีย์  แจ้งไพศาล
 
1. นางสาวอัชฎาพร  ใจใหญ่
2. Mr.Kazuhiko  Matsuo
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกิตติธัช  ตุ้มทอง
2. นางสาวนัฐทมล  พรมมินท์
3. นางสาวบุญฑิกา  คุมสุข
4. นางสาววงเทวัญ  บัวจันทร์
5. นางสาวสุกฤตา  ใสสุด
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
2. นางสาวภูวษา  ไตรเรืองกุล
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวกุลสิลา  บุตรงาม
2. นางสาวจุฑามาศ  เมืองไทย
3. นางสาวปาริชาติ  ตาอุตร
4. นางสาวพิมพ์ผกา  ทวีอินทร์
5. นางสาวสนชนก  บุญสถิตตระกูล
 
1. นายปกครอง   มีสมบัติเลิศ
2. นางสาวศศิวิมล  พูนชัย
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาววาณิศา  อินสุวรรณ
2. นางสาวสุจิรา  วรรณตรง
3. นางสาวอนรรฆวี  วีรวงศ์สาร
4. นางสาวอารียา  นวลดี
5. นางสาวเมทินันท์  เจนรอบ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. Mr.Jo  Kyuha
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวอชิตา  หิรัญวงศ์
 
1. นางสาวอวตี  บัณฑิตนิธิกุล
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวปฏิมา  พิลาสุข
 
1. นางสาวกัสมา  อัศวภูมิ
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวศุภัฏณ์ฏา  มุงคุณ
 
1. นางสาวพิราวรรณ  ผากา
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธัญศร  ใจกล้า
 
1. นายสมปอง  ประทุมปี
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวน้ำหนึ่ง  โกรธกล้า
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีทนษา
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวณัฐณิชา  ไกยสวน
 
1. Mr.Jo  Kyuha
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ช่อมะลิ
2. เด็กหญิงยวิษฐา  ปานทอง
 
1. นายเจตริน  ศรีสรรงาม
2. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงบัวชมภู  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชีวาจร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แก่นแก้ว
2. นางสาวกมลวัฒน์  สิมมา
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติณัฐ  เพชรสุริยา
2. เด็กชายภูริช  ศิริทิพย์
 
1. นางลัดดา  ม่วงอร่าม
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวรัตติยากร  หาสุข
 
1. นางนภกุล  ไตรเรืองกุล
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวแพรวฤดี  พิศเพีง
 
1. นางวิไลรัตน์  ละมูลมอญ
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายพิชญุตม์  สายเชื้อ
 
1. นางลัดดา  ม่วงอร่าม
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  อังสนุ
2. เด็กชายปัญญา  แก้วเหลี่ยม
3. เด็กชายภัทรชัย  ทองแก้ว
4. เด็กชายภูวนาถ  จาบทอง
5. เด็กชายรัชพล  แซ่ตั้ง
6. เด็กชายวีรวัฒน์  เสริมวิเศษ
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองมาน
8. เด็กชายเจษฎากร  การุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุนัน
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ใจกล้า
4. เด็กหญิงวาริษา  ทองนำ
5. เด็กหญิงสกุนาไพร  ขึมสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใหมทอง
7. เด็กหญิงสุริวิภา  ใหมทอง
8. เด็กหญิงแพรวา  จันทะชา
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ
3. นางสาวเกศินี  ศิวพิทักษ์พงษ์
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายกฤษดา  มั่งสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐดิษฐ์   รวีกิตติวัฒน์
3. นางสาวธัญชนก  นิลภูมิ
4. นางสาวน้ำหนึ่ง  ยอดเพร็ช
5. เด็กชายพงศพัศ    นุตโร
6. นายพงษ์เพชร  ศรเล็ก
7. เด็กชายมนัญชัย   เชิดชีวี
8. นายเด่นชัย  คิดชนะ
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
3. นายนฤดล  คงนุรัตน์
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 1. นายคมสันต์  ระบือนาม
2. นายชนัญ  บุญล้อม
3. นายธวัชชัย  มาลีหวล
4. นายพันกร  สิทธิศรี
5. นายสมณะ  อังสนุ
6. นายสุรชัย  สุทธิมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์  มนต์ดี
2. นางอรุณีย์  มนต์ดี
3. นายบุญเลิศ  เมชบุตร
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ชัยแหม่ง
2. นายธีรภัทร  สาโสภา
3. นางสาวปนัดดา  แจ่มใส
4. นางสาวปาริชาติ  เรืองโรจน์
5. นายสหรัฐ  บุญเจริญ
6. นางสาวสินีนาฎ  บุญเลิศ
 
1. นายเรืองณวิน  มีดินดำ
2. นายธวัชชัย  มีสะอาด
3. นางนภาลัย  บุรีวัฒน์
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นายชัชณรงค์  พันธ์ศิริ
2. นายทยากร   โชคเกิด
3. นายนครินทร์   ชนะงาม
4. นายบำรุง   พยอมหอม
5. นายศิวัช   ประโนรัมย์
6. นางสาวสิริยากร   ดีอ้อม
 
1. นายจรูญ   ชัยยิ่ง
2. นายไพบูลย์  หัดรัดชัย
3. นายนฤดล  คงนุรัตน์
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นายคุณากร  จันทร์แดง
2. นางสาวชญาดา   แจ่มจำรัส
3. นางสาวชุติมณฑน์  มวลทอง
4. นางสาวปิยารัตน์  เลาสง
5. นางสาวพนิดา  เพ็ชรพงค์
6. นางสาววาสนา  นามม่วง
7. นางสาวศิริกัญญา   แก้วสว่าง
8. นางสาวสุดารัตน์   บุญแจก
9. นางสาวอรวรรณ   ทองยวง
10. นางสาวอรุณี  ใสแก้ว
 
1. นายอิทธิพล  จิตรแม้น
2. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
3. นางสาวลัดดา  สกุลทอง
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  สิงห์แก้ว
2. นายชลสิทธิ์  วังฐาน
3. นางสาวธิดารัตน์  มั่งคั่ง
4. นางสาวนาเดีย  ประสพเงิน
5. นางสาวพัชรินทร์  อินทร์สำราญ
6. นายพิชยุตม์  ลักขษร
7. นางสาววรยา  สุขบรรเทิง
8. นายวสุพล  ดียิ่ง
9. นางสาวสาริกา  ก้านอินทร์
10. นางสาวสุชาดา  ปานเพชร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
3. นายนัสบดี  อ่อนสา
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มสูงเนิน
2. นางสาวณหทัย  นวฤกษ์
3. นางสาวธันย์ธารีย์  สุวรรณทรรภ
4. นางสาวนภัส  ลีมางกูร
5. นายบุญรักษา  คงรัตนานนท์
6. นางสาวปุณยภา  เมินดี
7. นายพันธบัตร  ศรีทอง
8. นางสาวพิมลณัฐ  ศรีสวัสดิ์
9. นางสาววรศิญา  ยอดสิงห์
10. นางสาวศิริรัตน์  สิงบุดดี
 
1. นางสาวรัตนา  หวังสุดดี
2. นางสาวสุวรรณี  เสาร์ทอง
3. นางสาวภัทรินทร์  แก้วคำ
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนานนท์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิยม
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลับ
4. เด็กหญิงลักษิกา  กระต่ายทอง
5. เด็กหญิงสุนิสา  เสริมแก้ว
 
1. นางรัชดาภรณ์  ประคองชื่อ
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงชื่นกมล  รู้ชอบ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ลาวัณย์
3. เด็กหญิงพัชชา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงวงศ์วณิช  ทรายเพชร
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสะเทือน
 
1. นางไพรวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นางสาววลีวรรณ  วัดตรง
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารินี  ประกายแก้ว
2. เด็กชายธนพัฒน์  ขาวประโคน
3. เด็กชายปวริศ  ภู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวดี  เปรื่องวิชา
5. เด็กหญิงอภิญญา  แผลงดี
 
1. นางสาวลัดดารัตน์  หาสุข
2. นางสาวโชติกา  ศรไชย
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรชนก  คงมั่น
2. นายชนิสร  สวัสดี
3. นางสาวชัชพิมุข  ชะฎาแก้ว
4. นายสุรพัฒน์  บริพันธ์
5. นางสาวเบญจพร  คุชิตา
 
1. นายศักดิ์ศรันย์  สาทิพจันทร์
2. นางสมใจ  วาพัดไทย
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายกิตติภณษ์  โพธิ์คำ
2. นางสาวชลิตา  เสนานิคม
3. นางสาวณัฐริกา  ทีภูงา
4. นางสาวอัญธิกา  วงศ์วิไล
5. นางสาวเรือนทอง  ไชยขันธ์
 
1. นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์
2. นายสุเทพ  กรุงพิทักษ์
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐ์วรินทร์  วงษ์โสภา
2. นายบุญส่ง  สังเกตกิจ
3. นายภาคภูมิ  เรืองสุขสุด
4. นางสาวสุวัจณี  เปรียบยิ่ง
5. นางสาวอรปรียา  สำราญสุข
 
1. นางพิมพ์ฤดี  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวศิริปิน  หมายลึกดี
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สินี  พิมพ์จันทร์
2. เด็กหญิงพรพรหม  น้อยห่วง
3. เด็กหญิงพันธิตา  จันทราสา
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
2. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกำไล  ปาลวงษ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  เหลาฉลาด
3. เด็กหญิงจิลภา  ศักดิ์เทวิน
 
1. นางอรอุมา   ป้องหมู่
2. นายคณิศร  พุทธานุ
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ฟุ้งทศธรรม
3. เด็กหญิงศศินา  เกศาโร
 
1. นางสาวอักษรวดี  กงทา
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวน้ำทิพย์  มะลิทอง
2. นางสาวสุจิรา  สามศรี
3. นางสาวสุชาดา   หารสระคู
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวเดือนเต็ม  ลามณี
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  ประดับศรี
2. นางสาวดวงดาว  ระวังชน
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ยามดี
 
1. นางสาวรัตยาภรณ์  ปริยะสิทธิ์
2. นางมณีกานต์  ศาลางาม
 
452 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เสียงเพราะ
2. นายชูเกียรติ  ชาวสวน
3. นางสาวเขมมิกา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาววิภาพร  แสวงสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ขาวงาม
 
453 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนัชชา  เสนาโนฤทธิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  กระแสเทพ
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  แหล่เกลี้ยง
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวอัมพร  บองเพชร
 
454 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สะปะ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ฆ้องเพราะ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉุนกล้า
 
1. นางสาวอำไพ  มุลาลินน์
2. นางสาววิไลพร  เงาศรี
 
455 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงบุญศิตา  สังข์สูงเนิน
2. เด็กหญิงรัตติยากร  บุราไกร
3. เด็กหญิงสุนิตา  อุรารื่น
 
1. นางสาวจิณห์ณณัช  สิมมา
2. นางสาวอุไรพร  เตี้ยแอก
 
456 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  แพงเจริญ
2. นางสาวอภิชญา  มุงธิราช
3. นางสาวเพชรรดา  ทับผา
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวอัมพร  บองเพชร
 
457 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวตรีนุช  สุวิเศษ
2. นางสาวปิยธิดา  พรมศิริเดช
3. นางสาวมุกดา  นาดี
 
1. นางสาวนิตยา  เตยอ่อน
2. นางสาวพจน์สุณี  แพงประโคน
 
458 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวนารถลดา  สารสุข
2. นางสาวพิยดา  กมลรัมย์
3. นางสาวสุธนี  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวสุรางค์ทิพย์  สุขพูล
2. นางมณี  นรสาร
 
459 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  คงชื่นจิตร
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ทรงงาม
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กหญิงชุติกานต์  ท่าดี
2. เด็กหญิงธนกนก  บุญยงค์
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
 
461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณิสา  แก่นสาร
2. เด็กหญิงพรนภา  ก้านอินทร์
 
1. นางสาวอุดม  บุดศรี
2. นางสาวจีระวรรณ  วังอาจ
 
462 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชุลี  ผู้สมเก่า
2. เด็กหญิงสโรชา  จิตรเอก
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางจิดาภา  ฤทธิวงศ์
 
463 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งแย้ม
2. เด็กชายพรชัย  สุกใส
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
 
464 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงญาตาวี  แก้วมณี
2. เด็กหญิงวัชริยา  รัตนกำเหนิด
 
1. นายประสิทธิ์  ตะวันหะ
2. นายอานนท์  มุ่งดี
 
465 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์โสม
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
466 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายวีระวัฒน์  สาระติ
2. เด็กหญิงเกษแก้ว  คางคำ
 
1. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณฐนนท์  พันธ์สำโรง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  แปะทอง
 
1. นางปภาดา  เจียมเมืองปัก
2. นางสาวอุรัจชา  เตียงทอง
 
468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายณัชพงษ์   คลองแสนเมือง
2. นายศุภกฤต   วัชรมงคลกุล
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวปวีณา  ทุรารัมย์
2. นายวีระศวัส  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นางสาวพัฒสลี  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวนิศารัตน์  นิลศักดิ์
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรากรณ์  สุรสิทธิ์
2. นายธรรมรัตน์  สละ
 
1. นางธนพร  พัตราภักดิ์
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพุทธฤทธิ์   จันทร์สระคู
2. เด็กหญิงสุภาลักษณ์   นนท์เต
 
1. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน
2. นางจินดาพร  บุญหมั่น
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายชลวิทย์  มีสัตย์
2. เด็กชายชุติวัต  นาเจริญ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
2. นางวิภาพันธ์  บุดดี
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวัณณุสรณ์
2. เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์
 
1. นางสาวณัฏฐญา  ใจหาญ
2. นางบุญมี  กิ่งก้านจันทร์
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นายพลกฤต  อนงค์ชัย
2. นายอภิเทพ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
475 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาววณิรญาณ์  โสพัง
2. นางสาวสุธารินี  ฤทธิเดช
 
1. นางวิภาพันธ์  บุดดี
2. นางสาวพิรุณรัตน์  ศักดิ์แก้ว
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวรตา  มหัทธนศักดิ์
2. นายศิวกร  ยวงแก้ว
 
1. นายวีระยุทธ  พิมวงษา
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
477 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวมาริษา  คานงอน
2. นายอิทธิกร   ชูชื่น
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นางเสาวลักษณ์  บัวบาน
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายชัชพงศ์  แก่นแก้ว
2. นายภีมร์ณภัทร  คำงาม
 
1. นางสาวทัศนพร  วิบูลย์อรรถ
2. นายขุนธนา  ปัญญาเพชร
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวกิตินันท์  มาดี
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ทรัพย์มาก
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวธิดาภา  ชาญเชี่ยว
2. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  พลศรี
 
1. นางปานรวี  มั่นยืน
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แต่งยอนรัมย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ตนกลาย
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  อาวอร่ามรัศมิ์
2. เด็กชายธนกฤต  ศรีพิมพ์
 
1. นางสาวเทพสุดา  พรหมสวัสดิ์
2. นางสาวอารุณี  บุญยืน
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำวงค์
2. นายธนกฤต  แม่นผล
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
484 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นางสาวกัญชนา  เปรมทา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หลอมประโคน
 
1. นายสมหมาย  หลอมประโคน
2. นางทิวาพร  หลอมประโคน
 
485 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤษณี  ภิญโญ
2. เด็กหญิงทอฝัน  จันทร์งาม
 
1. นางผกาวดี  สุวงศ์
2. นายกัมปนาท  เกษแก้ว
 
486 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ราชรักษ์
2. นางสาวปุณิกา  จรจอม
 
1. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
2. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
 
487 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนพนธ์  เจาะดี
2. นางสาวเบญจรัตน์  แสงอังคนาวิน
 
1. นายวัชระ  โกติรัมย์
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
488 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายมิตรภาพ  มณีวรรณ
2. นายอ้อมบุญ  วงศ์วาน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางดารา  ปุยะติ
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. นายภิชาติ  กำลังหาญ
2. นายศุกล  สหุนาลุ
 
1. นายทรงศักดิ์  บาอินทร์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวฟ้าประทาน  อุดทุม
2. นางสาววรัญญา  ประวันโน
 
1. นายไพทูล  หาดคำ
2. นางรัสนา  อนันตสุข
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายปิติพร  นนทะพันธ์
2. นายพริษฐ์  จงหาญ
 
1. นางสาวนุชรี  ผิวละออง
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
492 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงสายทิพย์  บุญเนือง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  อิ่มบุญ
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
493 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบงกช  จันทะขาน
2. เด็กหญิงวัลดา  ปาสานะโก
3. เด็กหญิงสมิตา  วงอามาตย์
 
1. นายสุวัฒน์  สมหวัง
 
494 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โหล
2. เด็กหญิงปิ่นภัสศร  ดาบทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสร  เติมกล้า
 
1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา
2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์
 
495 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกันต์  มะลิงาม
2. นางสาวพรหมพร  บุพศิริ
3. นายศิวกานต์  ศรีมารักษ์
 
1. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
2. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
 
496 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 1. นายณัฐพล  จิตรกลาง
2. นายยุทธนา  โทธะรินทร์
3. นางสาวรัตนาพร  นามพรม
 
1. นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ
2. นางสาวสุมาลี  วงค์หอม
 
497 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  แย้มดวง
2. นางสาวลลินธร  ชาติสันติกุล
3. นางสาวสุภาวิดา  อนุมาลย์
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
498 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายนนทพัทธ์   ดวงใจ
2. นางสาวพลอยชมพู   รุ่งพิสิฐไชย
 
1. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
2. นายจิตรภณ   บูรณ์เจริญ
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายชาญชล  หนูสวัสดิ์
2. นายประโยชน์  มุมทอง
 
1. นายศุภชัย  ราชนู
2. นางสาวชฎารัตน์  สำนักนิตย์
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  ศาลางาม
2. นางสาวภาวดี  จงใจงาม
 
1. นายธนิต  เยี่ยมรัมย์
 
501 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิวัติ  บุญเลิศ
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญเลิศ
3. เด็กชายภัทรพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
502 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายภัครพล  เจนรอบ
2. เด็กชายรัชชานนท์   แก้วเรือง
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดเหมาะ
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
503 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายพชร  สระแก้ว
2. เด็กชายพิริยะพงษ์   แบบอย่าง
3. เด็กชายภูมิพันแสน  ศรีอ่อน
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสมรัตน์  กนกแก้ว
 
504 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ไชยงาม
2. นายวินัย  สิมลี
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
505 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายสุทธิพงศ์  อิ่มหมื่นไวย
2. นายอธิคม  จงใจงาม
3. นายอนันตชัย  มณีปัญญา
 
1. นายเอกกร  สีดามาตย์
2. นายอนัน  ขาวงาม
 
506 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายชัยวัฒน์  สกุลรักษ์
2. นายธนพล  ชั้นวงค์
3. นายวรเมธ  พาหา
 
1. นายทองเด่น  จันทร์เสน
2. นายสุขสวัสดิ์  สาศิริ
 
507 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสด
2. เด็กชายกิตติภพ  ผิวทวี
3. เด็กชายพลพล  ปาปะไพ
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายสุระชัย  พุฒซ้อน
 
508 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แป้นปลัด
2. เด็กชายวุฒิชัย   เบี้ยไธสง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญนาค
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายฐานะ  บุญรอด
 
509 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
2. เด็กชายปิติพล  แผ่นทอง
3. เด็กชายสุเมธ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายไพรัตน์  ทองเถาว์
 
510 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. นายกาญจน์  บุญสุยา
2. นายทัศนพงศ์  ธานีวรรณ
3. นายรัฐพงศ์  เชื้อเจริญ
 
1. นายอนุสรณ์  จันทสุข
2. นางภูริตา  จันทสุข
 
511 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายปฏิภัทร  เที่ยงตรง
2. นายศุภกร  ทะรีรัมย์
3. นายอนุทิตย์  อุตส่าห์ดี
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายจิรศักดิ์  พูนวิเชียร
 
512 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายธนากร  หอมหวล
2. นายนิติศักดิ์  อรโมน
3. นายอัษฎาวุธ  แสงดี
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นายฐานะ  บุญรอด
 
513 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สร้อยแสง
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์จุ้ย
3. เด็กชายเขตตะวัน  ต้นเขียว
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายศิวกร  กลางคาร
 
514 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณธกร  ผลเกิด
2. เด็กชายทีฑายุ  จันทิพย์
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์  เมฆกัลจาย
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
515 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา   อินทชัย
2. นายอภินันท์  จงใจงาม
3. นางสาวเมธาวดี  อนุรัตน์
 
1. นายสุริยะ  สร้อยแสง
2. นายจักรพงษ์  ทวยจตุรัส
 
516 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนโชติ  ใจกล้า
2. นายวริศ  อังคสิทธิ์
3. นายสิรวิชญ์  มาประจวบ
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
 
517 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วัณโชค
2. เด็กชายพสธร  บาลี
3. เด็กชายโภคิน  เหมาะตัว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
 
518 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยธวัช  เยี่ยมรัมย์
2. เด็กชายพิมลสรรค์  ลัดดาหอม
3. เด็กชายสัญธนา  พานิชรัมย์
 
1. นายกฤษฎากร  แก่นดี
2. นายมนภัทร  สุธรรม
 
519 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นางสาววัชรินทร์  วิสัยเกตุ
2. นายสุริยา  ศรีสอน
 
1. นายบรรพต  นนธิจันทร์
2. นางสาวอรวดี  วันโสภา
 
520 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นายธนากร  หน้านวล
2. นางสาวสยาม  พากเพียร
3. นายสิทธิชาติ  ภาสดา
 
1. นายศราวุธ  จันทร์วิเศษ
2. นางสาวธิตยา  นัดครบุรี
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีกะชา
2. เด็กชายพีรศักดิ์  ผลเจริญ
3. เด็กชายสุริโย  นามรักษ์
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
522 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก่นอากาศ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  วังสันต์
3. เด็กชายอนุวัช  มาลัยทอง
 
1. นายทรงชัย  บุญสุยา
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
523 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายกรินทร์  วันศุกร์
2. เด็กชายธนพล  เที่ยวทอง
3. เด็กชายวีระพงษ์  จินพละ
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
524 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นายคงเดช  พริ้งเพริด
2. นายภานุวัฒน์  มุกดาหาร
3. นายสถาพร  สมใจ
 
1. นายฉันท์ติ  จุลกองฮ้อ
2. นายอนุรักษ์  พูลสวัสดิ์
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายธนาวัฒิ  ศรีจันทร์
2. นายนฤนาท  บัวไข
3. นายพิริยะชัย  ศิลาอ่อน
 
1. นายพัฒนศักดิ์  พสุนนท์
2. นายศักดา  บุตรน้อย
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายชนวีร์  กระแสโท
2. นายมีชัย  เงางาม
3. นายวิษณุ  จันทร์ดี
 
1. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงอานันตยา  วิยาสิงห์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มะลิ
 
1. นายศุภชัย   บุติมาลย์
2. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ว่าดี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเจือ
3. เด็กชายโยธิน  กล้วยทอง
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีทาวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐมน  แข่งขัน
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  วารุลังค์
 
1. นางกนกอร  ซื่อตรง
2. นางสาวปิยพัชร์  เครือนิล
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกชกร  ค้ำชู
2. นายมงคลชัย  พิมพ์แมน
3. นายสามารถ  ศฤงคาร
 
1. นางสาวปิยพัชร์  เครือนิล
2. นางกนกอร  ซื่อตรง
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วิชุมา
2. นางสาวชนินาถ  ใจสุระ
3. นางสาวนิภาวรรณ  ดวงสวรรค์
 
1. นายศุภชัย   บุติมาลย์
2. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวณิชารีย์  คงสนอง
2. นางสาวนิสา  ดวงน้อย
3. นายอภิสิทธิ์  สะใบ
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายอภิวุฒิ  คำแสนราช
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ส่งเสียง
2. เด็กชายณัฐดนัย  สวายสมสีกุล
3. เด็กหญิงณัฐติกานต์  แซ่ไหล
4. เด็กหญิงถิรดา  แสวงมี
5. เด็กหญิงพรกนก  สุดใจ
6. เด็กหญิงภักดิ์วิภา  พรมวงศ์
 
1. นายสุนทร  คงทน
2. นายครรชิต  คงสำราญ
 
534 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนการ
3. เด็กหญิงชนวินท์  ไพรัมย์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสลา
5. เด็กหญิงอรญา  สมภาร
6. เด็กหญิงอรวรา  วังนุราช
 
1. นายกีรติ  ปรุงเกียรติ
2. นายณัฐพงษ์  นะราประโคน
3. นางสาวมธุรส  ยอดสิงห์
 
535 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ผ่องศิลป์
2. เด็กหญิงดลธิดา  กล้าแข็ง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นะทร
4. เด็กหญิงยุวดี  ทองมี
5. เด็กชายสุทธิเดช  คำสุมาลี
6. เด็กชายอรรถพล  บุตรศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
3. นางสาวกานดา  เงางาม
 
536 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1. สามเณรทรงพล  บุญเสร็จ
2. สามเณรทักษิณ  ดีสม
3. สามเณรธีรพันธ์  มีดี
4. สามเณรวสุพล  ยิ่งหาญ
5. สามเณรศิริชัย  แซ่เต็ง
6. สามเณรสิริมงคล  เทียนทอง
 
1. นางสาวชมภู   นึกมั่น
2. นางภัสราภา  มั่นยืน
 
537 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกานศินา  ราชบัณฑิต
2. นางสาวชลธิชา  ผลสมหวัง
3. นางสาวนันทิดา  สองวงค์
4. นางสาวนิภาพร  วรรณคำ
5. นางสาวพรพรรณ  หอมหวล
6. นางสาวอิศริยาภรณ์  สามพุดซา
 
1. นางวันดี  นิตยวัน
2. นายอุทัย  นิตยวัน
3. นางสาวกัลยาณี  รุ่งเรือง
 
538 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤษนา   ทองอ้ม
2. นายกันติทัต  บุญย้อย
3. นายกิตติธัช  สมฤทธิ์
4. นายธีรชัย  พิมพ์จันทร์
5. นายสิรวิชญ์  พลศรี
6. นายอภินันท์  บุญตั้ง
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
539 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายชาคร  นวนจันทร์
2. เด็กชายฐานากร  เงินยวง
3. เด็กชายวีรพล  มุลทุลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นายสุวัสดิ์  แสงสุข
 
540 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กหญิงสรินยา  ศาลางาม
2. เด็กหญิงอารยา  อันวิเศษ
3. เด็กหญิงอารียา  สุขศรี
 
1. นางสาวธาริณี  ภูครองตา
2. นางสาวกัญญารัตน์  จงใจงาม
 
541 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  บุญไทย
2. เด็กหญิงธนิดา  สมัญญา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มูลทอง
 
1. นางดวงตา  บุติมาลย์
2. นางสาววิภาดา  จำปาทอง
 
542 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุนินทรบูรณ์
2. นายสมพร  เพ็ชรเจริญ
3. นางสาวแสงอรุณ  ชำนิ
 
1. นายจักรพงศ์  พรหมสิทธิ์
2. นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ์
 
543 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชลธิชา  จิตเพ็ง
2. นางสาวนาตยา  อินทร์ยิ่ง
3. นางสาวอมิตา  ปิ่นจันทร์
 
1. นางสาวปิยพัชร์  เครือนิล
2. นางกนกอร  ซื่อตรง
 
544 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวพัชรินทร์  เกษรแก้ว
2. นายภูรี  ปรากฏดี
3. นางสาวอังคณา  สิทธิสอน
 
1. นายสัมฤทธิ์  เสาทอง
2. นางสาวไลลา  อุดมทวีพร
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  หวังทางมี
2. เด็กหญิงสาริกา  อรรถมงคล
3. เด็กหญิงสุภาวณี  สายสร้อย
 
1. นางกมลทิพย์  ทองหย่อน
2. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล
 
546 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงรัตติกานันท์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงอภิลดา   ผงทวี
 
1. นายสมพงษ์  โสมสุข
2. นายสิทธิศักดิ์  เอ็นดู
 
547 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1. นายณัฐพล  คงทวี
2. นายเฉลิมวงศ์  ชัยมา
3. นายโกมุทพันธ์  ขันธะพานิช
 
1. นายพิทยา  ติงสะ
2. นายประกอบ  สงวนดี
 
548 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวลักษณพร  จันต๊ะมาต
2. นายวัชรินทร์  ดวงดี
3. นายอรรทชัย  ไสยยิ่ง
 
1. นางสาวมาลิไพร  นามมะ
2. นายรัฐพงศ์  จำปาสุข
 
549 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. นางสาวศรีสุดา  ตู้คำ
2. นางสาวเกศสุดา  พิมพ์วงษา
3. นางสาวเอวิตรา  กองสุข
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นางรัชดาภรณ์  ใจกล้า
 
550 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์พิลัย  อยู่ทะเล
2. นางสาววิมลรัตน์  มูลคำ
3. นางสาวแพรวพรรณ  หอมภิลา
 
1. นายสนั่น  ศรีคราม
2. นายสุริยนต์  สมบูรณ์
 
551 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรติยา  เสียงเพราะ
2. เด็กชายพรรรังษี  แก้วดี
3. เด็กชายวชิรวิทย์  กันผา
 
1. นางสาวชมทิพา   กะภูทิน
2. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
 
552 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุตรแวง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีสนิท
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พากล้า
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
2. นางสาววรัญญา  นิยมพันธ์
 
553 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงไชย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ขาวงาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  มีลาภ
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
 
554 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวปวรรณรัตน์  สุขคุ้ม
2. นายสุทธิพงษ์  ประดุจชนม์
3. นางสาวอัญชนิตา  โภคะสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมทิพา   กะภูทิน
2. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
 
555 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายภาณุพงศ์  เหมาะดี
2. นางสาวรุ่งนภา  บุญราช
3. นางสาวศุภลักษณ์  แสงเนตร
 
1. นางปราณีต  เหล่าสกุล
2. นางสาวกาญจนา  กิ่งมณี
 
556 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวฐิติภา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอัญชณา  พัฒน์ผล
3. นางสาวเกวลิน  กัลยานาม
 
1. นางรุ่งลาพร  เรืองจันทร์
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงจิตติรัตน์  ศรีสุรินทร์
3. เด็กหญิงณชญาดา  กนกบุญพิทักษ์
 
1. นางผ่องศรี  พัวพันธุ์
2. นางสาวยศวดี  ประกิจรัมย์
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติมา  จุประมัตตัง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็ชรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  เกาะแก้ว
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
2. นางจินตนา  แฉล้มไธสง
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงปัญญาภา  สิมมา
2. เด็กชายสหรัฐ  สุขพราม
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ใจกล้า
 
1. นางกนกอร  ซื่อตรง
2. นางจิตรา   เชื้อเจริญ
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  วานิยาม
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสุข
3. นางสาวมะลิวัลย์  สวรรณเขต
 
1. นางอำภร  สุทธิมูล
2. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  วงค์มาเกตุ
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นายชลธี  ศรีสอน
2. นางสาวอมาวศรี   ลาภจิตร
3. นางสาวเพ็ญพิชชา   สุกใส
 
1. นางกนกอร  ซื่อตรง
2. นางสาวอารุณี  บุญยืน
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายกฤษดา  หงษ์วุธ
2. นายประธาน  ตะลาโส
3. นายอรุณศักดิ์  กำจร
 
1. นางสาวณิชชา  ผลเกิด
2. นางสาวรัชนีกร  เพียรดี
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิรา  วัฒนา
2. เด็กหญิงพรฤดี  เสนาะเสียง
3. เด็กชายอโณทัย  ยลพันธ์
 
1. นายณัฐพงษ์  นะราประโคน
2. นางสาวมธุรส  ยอดสิงห์
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัสสร  วิจิตรปัญญา
2. เด็กหญิงฤดี  รัตนตรัยวงศ์
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุตรสอน
 
1. นางสุวรรณา  งามสง่า
2. นางสร้อยสังวาลย์  คำเกลี้ยง
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายกวี  ชิณภา
2. เด็กหญิงณัฐชา  คงครบ
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เปล้ากระโทก
 
1. นายศิริกาญจน์  บรรณวัฒน์
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราวรรณ  จันทสาร
2. นางสาววรรณิศา  กล้ากระโทก
3. นางสาววิจิตรา  โสมหาว
 
1. นางยุพาพรรณ  เกษเมือง
2. นางสาวกมลรัตน์  บุญเนื่อง
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 1. นางสาวจิตรา  บุญแนบ
2. นายฐิติวัฒน์  กล้าแข็ง
3. นายปิยณัฐ  บุญมา
 
1. นางสุวรรณา  งามสง่า
2. นางสาวนิติยา  เจริญราช
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวชุติธิดา  บัวเชย
2. นายธราธร  บุญญาวิเศษ
3. นางสาวปิ่นมณี  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายศิริกาญจน์  บรรณวัฒน์
2. นายจารุวัฒน์  ภูนะยา
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เขียวงาม
2. เด็กชายธนากร  แก้วเฮียง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข
 
1. นางตุลาลักษณ์  วันแสน
2. นายพีรเดช  เลิศงาม
 
570 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมบัติวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยืนยง
3. เด็กหญิงประนอม  วงศ์บุญ
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีมาพร  สุขสกุล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ขันชัย
3. เด็กหญิงศิรประภา  สุโทษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
2. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
 
572 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1. นางสาวกมลชนก  บุญเหมาะ
2. นางสาวชลธิชา  ริมวรรณ
3. นายฐนกร  สายสุด
 
1. นางสาววรรณภา  สืบสังข์
2. นายไพฑูรย์  ชัยณรงค์
 
573 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายฐนกร  เขียวสะคู
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  เครือเนียม
3. นางสาวเบญรัตน์  ศาลางาม
 
1. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
2. นางนิตยา  ทองสระคู
 
574 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายกฤษตะวัน  อินทา
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญเพ็ง
3. นางสาววิสาขา  มูลคำ
 
1. นางสาวกิติยาวดี  เฉิดรัศมี
2. นางเสาวลักษณ์  บุญมาก
 
575 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสนธยา  อิ่มจิต
 
1. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า
 
576 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองทา
 
1. นางวนิชนันท์  มณฑล
 
577 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ด้วงพวง
 
1. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์
 
578 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สิงคเวหน
 
1. นางสาวฐิติวรดา  กิ่งแก้ว
 
579 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นางสาวบุญเหลือ  สายวัน
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
580 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เขจรดวง
 
1. นางสายฝน  เจริญรัมย์
 
581 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กชายประสิทธิ์  แผ่นงา
 
1. นายสมบัติ  มงคลสาร
 
582 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายณรงค์  ชาลวรางกูล
2. เด็กหญิงบุญญลักษณ์  ทองเกลี้ยง
3. เด็กชายอัสนี  ทรงยินดี
 
1. นางรังสิมา  ดวงดี
2. นางสาวเกตุวลี  สายส่อ
 
583 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายธัญวรัตน์  เดชะนากุล
2. เด็กหญิงธิญาดา  อินถนอม
3. เด็กชายสันติ  ศิลป์พันธ์
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางสาวอุุมารินทร์  อินทะนัย
 
584 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายนครินทร์  พุ่มพวง
2. นางสาวมยุริน  พันธ์สุข
3. นางสาวศิริลักษณ์  สังวาลย์
 
1. นายปรีชา  สีตะแกะ
2. นางรุ่งนภา  นันทวิสุทธิ์
 
585 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภาพร  รับขวัญ
 
1. นางสาวพัชรีพร  วงศ์บุญ
 
586 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  พัฒนแสง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศาลางาม
 
587 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  จันนอ
 
1. นางนิติอร  บุญคงเดช
 
588 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สืบศรี
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรหมภูวัลย์
 
589 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 1. เด็กชายนภสินธุ์  พิศเพ็ง
 
1. นางผุสดี  มีแก้ว
 
590 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายสาริน   อินทร์พิชัย
 
1. นางลัดดา   นาสาวงศ์
 
591 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แก้วสมุทร
 
1. นางนิติอร  บุญคงเดช
 
592 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดสีเลี้ยง
 
1. นางสมถวิล  สระแก้ว
 
593 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. เด็กชายนนทกร  ส่วนสเน่ห์
 
1. นายธงชัย  แผ่พันธ์
 
594 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเบญจมาพร  แท่นดี
 
1. นายสนธิ  แสงชมภู
 
595 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กหญิงสตางค์  ไกรราช
 
1. นางอมรรัตน์  สมบัติ
 
596 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  พมหมศรี
 
1. นายสุรชัย  กุลรัตน์
 
597 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 1. นายกัณตภณ  อุส่าห์ดี
 
1. นางชนิภา  สำราญสุข
 
598 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริพงค์
 
1. นางสายฝน  เจริญรัมย์
 
599 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวสุดารัตน์  สุระสร
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
600 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 1. นางสาวแววดาว  ยอดลี
 
1. นางสาวปรัชญาพร  จันพุทซา
 
601 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชณิตา  เพ็ชรวิเศษ
 
1. นายลาภิศ  นามไพร
 
602 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 1. นางสาวชัชฎา  ผนึกดี
 
1. นางเสาวนีย์  พิศเพ็ง
 
603 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวศศิกานต์  แหวนวงศ์
 
1. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์
 
604 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. นายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นางสุนิจฉา  ฤทธิจรูญ
 
605 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์   ศิริสุข
 
1. นางลัดดา   นาสาวงศ์
 
606 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายเอกราช  พันธ์งาม
 
1. นายสมคิด  ศรีจำปา
 
607 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. นายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
 
608 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1. นางสาวศรัญญา  เจียรนัย
2. นายสัณหพิชญ์  วันนะทำ
 
1. นางรัชนี  นพพิบูลย์
2. นางสาวนัทธมน  วัฒนธรรม
 
609 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนบุรี 1. เด็กชายทองมนตรี  สมสอน
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นารอต
 
1. นางอมรรัตน์  สมบัติ
2. นางจิราภรณ์  ชูเสน
 
610 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 1. เด็กชายภวัต  วารีรักษ์
2. นายอภิชัย  ทรงศรี
 
1. นางอุษณีษ์  ศรีสม
2. นางขวัญชนก  สินค้า
 
611 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวชลลดา  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงวัลย์วิสา   สุขสบาย
 
1. นางภัททิยา  ศรีหาตา
2. นายจิราพันธ์  แก่นแก้ว
 
612 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิวพร  นาคพิพัฒน์
2. เด็กชายอาทิตย์  พรหมเก่า
 
1. นายเอกอภิสิทธิ์  ดอกศรีจันทร์
2. นางสาวฐิติวรดา  กิ่งแก้ว
 
613 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายขันติ   บอนประโคน
2. เด็กชายสัทพงศ์   อุ่นจิตร
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เนตรแก้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์
 
614 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายสรยุทธ  คำพันธ์
2. เด็กชายอำนาจ  บุญชำนาญ
 
1. นางเบ็ญจมาศ  สาดา
2. นางอัมราภรณ์  ห้าวหาญ
 
615 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายมนตรี  จรัญศรี
 
616 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  กายดี
 
1. นายสุทธิชัย  เพ่งพิศ
 
617 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายประสิทธิ์ศักดิ์  หมายมั่น
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
618 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เขียวดี
 
1. นางสาวเบญญทิพย์  อินทร์งาม
 
619 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นายนิพิฐพนธ์  สุมิตร
 
1. นายสุริยาพร  เทพา
 
620 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมสินี  สีกาลัง
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
621 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองบัววิทยา 1. เด็กชายธนกรณ์  สนิทพจน์
 
1. นายปริญญา  ดวงตา
 
622 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 1. นายบดินทร์ธรณ์  สันทาลุนัย
 
1. นางสาวดารากร  สาทิพจันทร์
 
623 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชลชาติ  แจ้งใบ
 
1. นายสมโภชน์  นอบน้อม
 
624 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 1. เด็กหญิงสิริภา  ไวฉลาด
 
1. นายศราวุธ  ถึงสุข
 
625 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายธนภัทร  สุภาษา
 
1. นายศรัทธา  เชิงหอม
 
626 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนมวิทยาคาร 1. นายชลชาติ  แจ้งใบ
 
1. พระสมุห์สุพรรณ  กตปุญโญ
 
627 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์   ประดาสุข
2. เด็กชายกัปตัน   พวงเพชร
3. นางสาวกาญจนา   ดวงศรี
4. นายคมสัน   ขันถม
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ดอกคำ
6. นายชัยยะวัตร์   ใสยิ่ง
7. เด็กหญิงฐิติพร   กิ่งวงษา
8. เด็กชายณัฐภัทร   เหง่าพันธ์
9. เด็กหญิงณัฐริกานต์   วุฒิยา
10. เด็กชายนนทณัฐ   จันทร์ตี
11. เด็กหญิงนฤสรณ์   ประสิทธิ์
12. เด็กชายปรเมษฐ์   พนารินทร์
13. เด็กหญิงปวีณา   อุตราศรี
14. เด็กหญิงมนัสรินท์   ผลบุญ
15. นางสาวมลธิดา   วิชัยวงศ์
16. นางสาวรัตนา   พัดพรม
17. เด็กชายศรีสมบัติ  สาระ
18. เด็กหญิงศุภกานต์   ศรศรี
19. เด็กหญิงสายธารา   หนูไพโรจน์
20. นายสิทธิกร   จันทะมาท
21. นายสิทธิพร   พนารินทร์
22. นายสุริโย   บัวทอง
23. นายอดิศักดิ์   แก้วมาก
24. เด็กหญิงอภิรัญญา   สินสุพรรณ
25. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญแจ่ม
26. นางสาวอมรรัตน์   เอี่ยมสำอางค์
27. เด็กหญิงอรอนงค์   รัตนะวัน
 
1. นายธนะรัตน์   ทองสุก
2. นายพีระ   จันเหลือง
3. นางสาวสุทธาวรรณ   เทศบุตร
4. นายประจักษ์   พอกสนิท
5. นางสาวจินตหรา   เกรินรัมย์
6. นางสาวอนิสา   ไกรสะรัมย์
7. นางสาวพิชญาพร  วงสามาร