สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 33 (สุรินทร์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สิรินธร 135 15 1 0 151
2 สุรวิทยาคาร 118 16 5 2 139
3 รัตนบุรี 92 22 8 3 122
4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 89 25 7 10 121
5 จอมพระประชาสรรค์ 80 23 6 5 109
6 ประสาทวิทยาคาร 68 31 14 6 113
7 สังขะ 66 15 5 11 86
8 บัวเชดวิทยา 60 22 12 7 94
9 สนมวิทยาคาร 51 17 7 12 75
10 สำโรงทาบวิทยาคม 50 20 13 12 83
11 ศีขรภูมิพิสัย 49 29 14 8 92
12 พนมดงรักวิทยา 46 26 7 10 79
13 ชุมพลวิทยาสรรค์ 44 25 3 14 72
14 กระเทียมวิทยา 44 18 11 5 73
15 สุรพินท์พิทยา 42 29 10 15 81
16 วีรวัฒน์โยธิน 41 15 8 13 64
17 ขนาดมอญพิทยาคม 37 21 11 15 69
18 สวายวิทยาคาร 34 19 11 8 64
19 นารายณ์คำผงวิทยา 33 16 10 9 59
20 ห้วยจริงวิทยา 33 16 7 11 56
21 กาบเชิงวิทยา 31 12 8 7 51
22 พนาสนวิทยา 30 16 10 10 56
23 ช้างบุญวิทยา 29 10 5 6 44
24 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 28 17 8 12 53
25 แนงมุดวิทยา 27 17 8 11 52
26 ปราสาทเบงวิทยา 27 11 9 1 47
27 ทุ่งมนวิทยาคาร 26 7 2 3 35
28 เบิดพิทยาสรรค์ 25 18 10 13 53
29 ตานีวิทยา 24 14 7 12 45
30 สินรินทร์วิทยา 23 21 12 12 56
31 เมืองบัววิทยา 22 18 15 14 55
32 ไทรแก้ววิทยา 22 12 14 7 48
33 ศรีณรงค์พิทยาลัย 21 17 14 11 52
34 บุแกรงวิทยาคม 21 14 3 11 38
35 โคกตะเคียนวิทยา 21 13 8 11 42
36 พระแก้ววิทยา 19 13 7 12 39
37 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 19 9 6 2 34
38 หนองแวงวิทยาคม 18 18 12 17 48
39 ลานทรายพิทยาคม 17 16 8 9 41
40 แกศึกษาพัฒนา 17 13 7 7 37
41 เชื้อเพลิงวิทยา 17 9 6 7 32
42 ประดู่แก้วประชาสรรค์ 17 9 3 3 29
43 สุวรรณวิจิตรวิทยา 16 10 12 15 38
44 โคกยางวิทยา 15 15 11 9 41
45 สุรินทร์พิทยาคม 15 12 7 10 34
46 เทพอุดมวิทยา 15 10 8 8 33
47 หนองสนิทวิทยา 14 14 12 6 40
48 สุรินทร์ภักดี 14 6 6 9 26
49 มัธยมศรีสำเภาลูน 13 16 9 5 38
50 ยางวิทยาคาร 13 15 9 5 37
51 ท่าสว่างวิทยา 12 14 10 8 36
52 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 12 12 5 7 29
53 โนนเทพ 12 10 5 9 27
54 บ้านรุน 12 9 3 8 24
55 วังข่าพัฒนา 12 9 2 2 23
56 ธาตุศรีนคร 12 8 6 8 26
57 ศรีสุขวิทยา 12 8 5 2 25
58 พญารามวิทยา 11 7 7 5 25
59 โชคเพชรพิทยา 10 20 8 6 38
60 แตลศิริวิทยา 10 16 8 11 34
61 เมืองแกพิทยาสรรค์ 10 15 7 10 32
62 ลำพลับพลาวิทยาคาร 10 9 2 3 21
63 ตาเบาวิทยา 10 6 12 1 28
64 สุรินทร์ราชมงคล 10 6 2 10 18
65 จารย์วิทยาคาร 9 20 7 6 36
66 ศรีไผทสมันต์ 9 10 5 4 24
67 หนองขุนศรีวิทยา 8 11 7 3 26
68 กุดไผทประชาสรรค์ 8 10 8 4 26
69 ศรีรามประชาสรรค์ 8 10 6 5 24
70 เมืองลีงวิทยา 8 6 6 13 20
71 หนองอียอวิทยา 8 6 3 3 17
72 ศรีปทุมพิทยาคม 8 5 3 9 16
73 มัธยมทับทิมสยาม 04 8 3 6 6 17
74 นาดีวิทยา 7 12 6 13 25
75 เทนมีย์มิตรประชา 7 10 3 11 20
76 มหิธรวิทยา 7 8 11 0 26
77 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 7 4 7 8 18
78 เทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 6 9 1 3 16
79 ทุ่งกุลาพิทยาคม 6 5 7 6 18
80 แร่วิทยา 6 5 4 2 15
81 ตั้งใจวิทยาคม 6 5 3 8 14
82 ขวาวใหญ่วิทยา 6 2 5 7 13
83 บึงนครประชาสรรค์ 5 7 4 4 16
84 มัธยมจารพัตวิทยา 5 6 5 1 16
85 บ้านสะเดา 4 8 6 6 18
86 บ้านตรวจ 4 8 5 5 17
87 นาบัววิทยา 4 4 2 6 10
88 โนนแท่นพิทยาคม 3 8 2 6 13
89 พรมเทพพิทยาคม 3 8 1 8 12
90 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 2 2 6 7
91 ดอนแรดวิทยา 2 4 5 6 11
92 ปริยัติโกศลวิทยา 1 0 0 0 1
93 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 9 4 5 13
94 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 2,149 1,176 642 695 4,662