เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
2 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
3 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
4 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
5 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
6 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
7 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
8 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
9 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
10 นางพชรวรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
11 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
12 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
13 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
14 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
15 นายยรรยงค์ วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
16 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
17 ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
18 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
19 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
20 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
21 ว่าที่ ร.ต. ทดงดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษางานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
22 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
23 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
24 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
25 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
26 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
27 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
28 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
29 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
30 นายรณนภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
31 นายศักดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
32 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
33 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
34 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
35 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
36 ว่าที่ ร.ต. ชยพล บุตรศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
37 นางพชรวรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
38 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
39 นางวัฒนา สมชอบ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
40 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
41 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
42 นายจีระพรรณ เพียรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
43 นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
44 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
45 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
46 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
47 นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
48 นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
49 นางกชพร ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
50 นายศักดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
51 นายรณนภากาศ สุพรรณไกรสีห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
52 นายวิชิตชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
53 นางสิริวิมล ทองเชิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
54 นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
55 นางวัฒนา สมชอบ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครงานศิลปหัตถกรรม (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
56 นายนิติวัฒน์ สมชอบ พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครงานศิลปหัตถกรรม (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
57 นายณกรณ์ บำรุงธรรม พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครงานศิลปหัตถกรรม (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
58 นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครงานศิลปหัตถกรรม (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
59 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครงานศิลปหัตถกรรม (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
60 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
61 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
62 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
63 นายมนตรี ท้าวไชยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
64 นางสาวงามจิตร สมงาม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
65 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
66 นางกชพร นาคประดา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
67 นางศิริวรรณ วรรณดี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
68 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
69 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
70 นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
71 นายวรเทพ บุญประกอบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
72 นายปรียพงษ์ เจริญดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
73 นายธนชัย ชัยศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
74 นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
75 นายวิชัย จันทร์สอน ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่งานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
76 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
77 นางนงเยาว์ ผาสุก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
78 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
79 นายมนตรี ท้าวไชยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
80 นางวัฒนา สมชอบ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
81 นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
82 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
83 นางกชพร นาคประดา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
84 นางศิริวรรณ วรรณดี ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
85 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
86 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
87 นายนิติวัฒน์ สมชอบ พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
88 นายณกรณ์ บำรุงธรรม พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
89 สิบเอกพิพัฒน์ มุมทอง พนักงานราชการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
90 นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
91 นายวิชัย จันทร์สอน ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เวที เครื่องเสียงงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
92 นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
93 นางศิริพร ศรีน้อย ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
94 นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
95 นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
96 นางสาวทิพากร นามเดช ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
97 นางดาราวรรณ แข่งขัน ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
98 นางประไพ เพียรมี ครูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
99 นางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
100 นายรุ่งโรจน์ คุณนาม ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
101 นางอรอนงค์ ศรีมงคล ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการตัดสินคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
102 นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
103 นายภัทรพล บุตรดา ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
104 นางสาวจิตใส จินหาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
105 นางสาวกาญจนา ศรีราช ครูโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
106 นางตุลาลักษณ์ วันแสน ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
107 นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
108 นางเกษมณี ศรสระน้อย ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
109 นางวารุณี หมายสุข ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
110 นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ ครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
111 นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตัดสินพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
112 นางอรพินท์ สมาธิกุล ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
113 นายวิทวัฒน์ คำทุย ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
114 นางสาวสุพรรณี ขาวงาม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
115 นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม ครูโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
116 นางมยุรา ถาพรผาด ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
117 นางจินตนา วงษ์สุนทร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
118 นายไพโรจน์ แสนพันธ์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
119 นายพรมมา สวาศรี ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
120 นางสาววิภาวี นามเดช ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
121 นายธราดล บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
122 นายประเสริฐ นามพูน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
123 นางจารีรัตน์ พลศรี ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
124 นายขจรศักดิ์ กงล้อม ครูโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
125 นางสุมนา บุญมั่น ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
126 นายสามารถ ศรีมงคล ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
127 นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
128 นางรัตติยา ภิญโญภาพ ครูโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
129 นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสง ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
130 นางพนม สุวงศ์ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
131 นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
132 นางกุสุมา แสนสุข ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
133 นางสาวสุจิตรา กะการดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
134 นายสมิท นพเก้า ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
135 นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์ ครูโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
136 นายนนธยา หาญมานพ ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
137 นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
138 นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
139 นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
140 นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
141 นายปรีชา สีตะแกะ ครูโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
142 นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินกาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
143 นายสุภัญญู ศรีโท ครูโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการตัดสินกาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
144 นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุล ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการตัดสินกาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
145 นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
146 นางมณี นรสาร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินโคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน    
147 นายโกศล วงศ์สุนทร ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินโคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน    
148 นายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินโคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน    
149 นายวิชัย จันทร์สอน ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินโคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน    
150 นายคิดลึก สังข์สาลี ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินโคลงสี่สุภาพ ระดับชั้น ม.4-6 ประเภททีม ทีมละ 2 คน    
151 นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
152 นางชนิภา สำราญสุข ครูโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
153 นายมนัส ดีพร้อม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
154 นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิด ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
155 นางสาวประคอง พันธ์โนลา ครูโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว    
156 นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
157 นางสาวราตรี เจือจันทร์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
158 นางอรสา บุญยาพงษ์ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
159 นางยอแสง จันทร์เสน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 ประเภทเดี่ยว    
160 นายชวลิตร วรรณดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
161 นางสาวงามจิตร สมงาม ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
162 นางกชพร นาคประดา ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
163 นางสาวทิพากร นามเดช ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
164 นางวัฒนา สมชอบ ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
165 นายวิชัย จันทร์สอน ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
166 นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลงานศิลปหัตถกรรม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
167 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
168 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
169 นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
170 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
171 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
172 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
173 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
174 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
175 นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
176 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
177 นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
178 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
179 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
180 นายยอดชาย เพียรดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
181 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
182 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
183 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
184 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
185 นางสาวปิยนุช ดุมนิล พนักงานราชการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
186 นายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
187 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
188 นายสุนทร คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
189 นายเกริกวิทย์ จันทเขต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
190 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
191 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
192 นายสุเมธ มังจันทึก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
193 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
194 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
195 นางจริน พรมสี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
196 นางศุภวรรณ โสวภาค ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
197 นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
198 นางวิไลจิตร นพพิบูลย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
199 นายนฤพนธ์ สายเสมา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
200 นายกฤษฎากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
201 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
202 นายธีรเมธ งามทวี เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
203 นายไพสิทธิ์ คงทน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
204 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
205 นางกวีวรรณ์ อรัญเวศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
206 นางสาวเอมอร ดาศรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
207 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
208 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
209 นางอัญรินทร์ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
210 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
211 นางวรรธนีย์ ทองนรินทร์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
212 นางปัญจาภรณ์ กันตยาสกุล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
213 นางดั่งฤทัย สมเพ็ชร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
214 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
215 นางไตรสรณ์ สาลี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
216 นายขวัญชัย แก้วเขียว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
217 นางธัญวรัตน์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
218 นายสุเมธ มังจันทึก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
219 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
220 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
221 นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
222 นางวิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
223 นายไกรลาส พรจินดาสกุล ครูโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
224 นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
225 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
226 นางพัสณีย์ บุญยง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
227 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
228 นางลักขณา คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
229 นางธัญวรัตม์ ประยงค์หอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
230 นางวิไลจิตร นพวิบูลย์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
231 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
232 นางสาวจิราภรณ์ ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
233 นางกัลยรัตน์ สุบินยัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
234 นางไตรสรณ์ สาลี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
235 นางสาวเอมอร ดาศรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
236 นางสาวปิยนุช ดุมนิล ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
237 นางสาววิภาทรงศิริ ยงคง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
238 นางครองศรี นามพูน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร เครื่องดื่ม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
239 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
240 นายวรพงศ์ มีมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
241 นายศุภชัย ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
242 นายศรีสุนทร ส่งเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
243 นายไพบูลย์ เมินขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนพญารามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
244 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
245 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
246 นายทศพร สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
247 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
248 นายตฤณ สุขนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
249 นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
250 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
251 นางประจวบ บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
252 นางมะลิ บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
253 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
254 นางแพงศรี ศรีมงคล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
255 นางบงกช บุญโต ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
256 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
257 นางอรวรรณ รัมพณีนิล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
258 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
259 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
260 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
261 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
262 นายอำพล รติธรรมกุล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
263 นางสาวนิดต้า เจริญศิริ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
264 นายชรินธร ศรีลานุช ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
265 นายพงศกร ผจญกล้า พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
266 นายสุชิน ยอดเพชร พนักงานโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
267 นายมนตรี ท้าวไทยชนะ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
268 นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
269 นางยุพาจิตรา บุญจรัส ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
270 นางกาญจนาพร สุจินพรัหม ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
271 นางสาววาสนา สาลี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
272 นางสาววรากร ผลาผล ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
273 นางสาวเกศณี นับถือดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
274 นางสาวอำภา กลองชัย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
275 นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ ครูพิเศษโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
276 นางสาวภัทรินทร์ แก้วคำ ครูพิเศษโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
277 นางสาวศิรประภา โกสีห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
278 นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
279 นางสาวอรอนงค์ อินทร์ตา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
280 นางสำเรียง ศรีเพชร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
281 นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
282 นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
283 นางอัชญา แก่นดี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
284 นางรุจิรา มาลาทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
285 นางสาวปณัฐดา ทราจารวัตร ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
286 นางสาวพรระวี บุญสุยา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
287 นางสาวเสาวลักษณ์ เนื้อทอง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
288 ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
289 ว่าที่ร้อยตรีอภินันทน์ จันทะเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
290 นายวสันต์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
291 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
292 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
293 นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
294 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
295 นายสมชัย นามสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
296 นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
297 นายนิเวศ ทิวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
298 นางบุษบา อาจพรหม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
299 นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
300 นางยุพิน หมื่นสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
301 นางจันทรา สารกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรัก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
302 นายสามารถ หงษ์สูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรัก คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
303 นายพิชิตชัย คนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
304 นางฐาปนี ปราบสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
305 นางสุนันทา ศิลาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
306 นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
307 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
308 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
309 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
310 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
311 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
312 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
313 ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
314 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
315 นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
316 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
317 นายสมยศ กะการดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
318 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
319 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
320 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
321 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
322 นางทิพวรรณ ยืนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
323 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
324 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
325 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
326 สิบเอกอนุชัย วันศรีรัตน์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
327 นายวีระ สระศิริ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
328 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
329 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
330 นายวิชัย คงศิริ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
331 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
332 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
333 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
334 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
335 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
336 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
337 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
338 นางสาวณัฎฐณิชา กำจัดภัย ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
339 นางสาวกัญญาพัชร มาลีหวล นักเรียนโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
340 นางสาวกัญญาณัฐ เนียมบุญ นักเรียนโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
341 นางสาวศศิพิมพ์ ลีลาเลิศพาณิชย์ นักเรียนโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
342 นางสาวโยชิตา ตระกูลโศภิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
343 นางสาวฐิติพร หงษ์วุธ นักเรียนโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
344 นางสาวนิสากร นิสังรัมย์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
345 นายถิรายุ โจระสา ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
346 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
347 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
348 นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
349 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
350 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
351 นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
352 นายสุรัตน์ โสมกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
353 นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
354 นายวัชรากร ใยแก้ว ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
355 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
356 นายสมยศ กะการดี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
357 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
358 นางสาวกัญญา วงษ์เกิด ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
359 นางทิพวรรณ ยืนยง ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
360 นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
361 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
362 นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
363 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
364 ว่าที่ร้อยตรีนที ทรงประโคน ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
365 นางสาวจันทิมา จินดาศรี ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
366 นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
367 นายวีระ สระศิริ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
368 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
369 นายวิชัย คงศิริ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
370 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
371 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
372 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
373 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
374 สิบเอกอนุชัย วันศรีรัตน์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
375 นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
376 นางวารุณี แก้วสังข์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
377 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
378 นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
379 นายชวลิต คุชิตา ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
380 นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
381 นางสาวยุพเรศ พระวัย ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
382 นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
383 นายจิรภาส ภูลี ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
384 นางสาวสุกัญญา อิ่มใจ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
385 นางวัลลภา สุขบันเทิง ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
386 นายชินกร ศรีทร ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
387 นางพิรุณนี สายยศ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
388 นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
389 นางนิตยาพร พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
390 นายชัยวัฒน์ ไชยทอง ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
391 นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
392 นางกวิศา สุนทรดี ครูโรงเรียนตาเบาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
393 นางมยุรี ปัญญาเอก ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
394 นายชัยพิชิต คนหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
395 นายประเสริฐ ใจองอาจ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
396 นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
397 นางพิลาสลักษณ์ รวมธรรม ครูโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
398 นางกนกวรรณ สมสุระ ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
399 นางจุฬาลักษณ์ เสาสูง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
400 นางสุนันทา ศิลาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
401 นางยุพิน หมื่นสาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
402 นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
403 นางวิริญญา ดุมกลาง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
404 นางกันธิมา ยวงแก้ว ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
405 นายชุมพล วรรณดี ครูโรงเรียนท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
406 นายสรวุฒิ เสาสูง ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
407 นายธนัญฐ์ ศรัณยูญาติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
408 นายบุญร่วม กลิ่นหอม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
409 นายปราโมช กระแสเทพ ครูโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
410 นายศาตราวุธ มีดี ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
411 นายสราวุธ แพงเจริญ ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
412 นายมนตรี จิตต์หาญ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
413 นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
414 นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
415 นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น ครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
416 นายกิตติพัฒน์ อินจนา ครูโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
417 นางสาวประกายวัลย์ ไชยเสริฐ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ภักดี คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
418 นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
419 นางจันทรา สารกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
420 นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร ครูโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
421 นายรวิชญ์ อานไมล์ ครูโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
422 นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
423 นางสุจิตรา เจิมสม ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
424 นายครองสุข หารไชย ครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
425 นายสามารถ หงษ์สูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
426 นางผ่องศรี หงษ์สูง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
427 นางกันยา หลวงยี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
428 นางสาววันทนา ยวงทอง ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
429 นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
430 นายวีรเดช มะแพทย์ ครูโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
431 นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
432 นางสมหวัง สุดโสม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
433 นายสนชัย ทวีอินทร์ ครูโรงเรียนสุรพินทร์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
434 นายทิวากร ธนะมูล ครูโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
435 นายสำรวย พันธุ์เพ็ง ครูโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
436 นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
437 นายจำรัส เสียงเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
438 นางชนิตา แสนศรี ครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
439 นางเฉลิมชาติ งาขาว ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
440 นายอาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
441 นางพรภัทร สุขสงวน ครูโรงเรียนสุรพินทร์พิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
442 นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ ครูโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
443 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
444 นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
445 นางบังอร สหัสชาติ ครูโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
446 นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
447 นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์ ครูโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
448 นางสาวบุรี โปรยกลาง ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
449 นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
450 นางสุภาพร ลอยทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
451 นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
452 นางสาคร วัฒนกุล ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
453 นางยุพิน บรรเทพ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
454 นางสาวชุติปภา วรรณศรี ครูโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
455 นายจารุทัศน์ รู้รักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
456 พระเอกชัย ชยเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
457 นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
458 นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
459 นางวนรัตน์ รุ่งพิสิทธิ์ไชย ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
460 นางพานทอง ไกรทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.1-6 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและอาเซียน    
461 นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
462 นายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
463 นายวสันต์ ปัญญาธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
464 นายแชม มุ่งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
465 นางสุมณี บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
466 นายนิวัฒน์ โพธิมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
467 นายมนัด เทศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
468 นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
469 นายวายุคล จุลทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
470 นายประเสริฐ พิสมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
471 นายภัทรพล หมวกเหล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
472 นางประจวบ บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
473 นายชัยณรงค์ ลอยประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
474 นายสมชิต พันตาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
475 นายไกรสร ธุนาสูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
476 นางศิวพร นิลเนตร รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
477 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
478 นายชูชาติ ชูแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
479 ว่าที่ร้อยตรี ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
480 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
481 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
482 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
483 ว่าที่ร้อยตรี ทองดี ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
484 นายสมชิต พันตาแสง รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
485 นายไกรสร ธุนาสูรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
486 นางศิวพร นิลเนตร รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
487 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
488 นายชูชาติ ชูแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
489 นายครรชิต วงศ์เหิม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
490 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
491 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
492 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานทั่วไป ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
493 นายสมชิต พันตาแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
494 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
495 นายสุชาติ ศรีเพชร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
496 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
497 นางสาวรสกร ใบบัว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
498 นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
499 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
500 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
501 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
502 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
503 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
504 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
505 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
506 นางสาวคนาพร โสฬส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
507 นางวรรณา สียาชีพ ครูโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
508 นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ ครูโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
509 นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว ครูโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
510 นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล ครูโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
511 นางสาวอัชฏาพร ใจใหญ่ ครูโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
512 นางอลิษา พิมวงษา ครูโรงเรียนสิริธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
513 นายชูชาติ ชูแก้ว รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
514 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
515 นายพิเชฐ นับถือดี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
516 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
517 นายอภิสิทธิ์ ว่องไว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
518 นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
519 นางราตรี พลเยี่ยม ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
520 นางสาวสุรัตนา จินดาศรี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
521 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
522 นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
523 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
524 นายพิเชฐ นับถือดี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
525 นางบังอร ชูแก้ว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
526 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
527 นางสาวคนาพร โสฬส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
528 นายไพรัตน์ ทองเถาว์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
529 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
530 นางสาวคนาพร โสฬส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
531 นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
532 นางสาวคนาพร โสฬส ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
533 นายพิเชฐ นับถือดี ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
534 นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
535 นางนพรัตน์ วิวาสุขุ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
536 นางสาวเสาวภา ทองนำ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
537 นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
538 นางสาวรสกร ใบบัว ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
539 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
540 นายนภดล หมายถูก ครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
541 นายประสบสุข บุตรงาม ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
542 นายนิรุท โบราณประสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
543 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
544 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
545 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
546 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
547 นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
548 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
549 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
550 นายอธิชา มีสิทธิ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
551 นายพอย สุดจำนง ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
552 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
553 นายชวิศ สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
554 นายพอย สุดจำนง ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
555 นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ ครู โรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
556 นายเดชา คิดกล้า ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
557 นายพลาจินตวรรธน์ ประดับศรี ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
558 นายอาทิตย์ พรมดวง ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
559 นางสุนิศา สุดจำนง ครู โรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
560 นางสาวสำลี ธนูแก้ว ครู โรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
561 นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
562 นางสาวสุวรรณา คำมณี ครู โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
563 นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
564 นางรัตนา เนื่องขันตรี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
565 นายกันตภณ อังสนุ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
566 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
567 นางสาวจันทิมา แก้วอรสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
568 นางสาวพรรณิภา มาลีหวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
569 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
570 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
571 นางสาวกนกอร หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
572 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
573 นางสาวเบญจวรรณ พอกพูน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
574 นางสาวสุธิดา สุขตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
575 นางนเรศินี แข่งขัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
576 นายจตุพร ยอดลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
577 นายอัจฉริยะ บุญยืน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
578 นางสาวศนัญญา สุขตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
579 นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
580 นางสาวนิตยา จันทร์แดง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
581 นางสาวนันท์ณภัส เนื้อแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
582 นายรัชพล สวยรูป นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
583 นายพิทยา สาแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
584 นางสาวศศิยาภรณ์ สร้อยแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
585 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
586 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
587 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
588 นางชนัดดา อัมพะวะสิริ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
589 นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
590 นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
591 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
592 นายพัทยา ห่อทรัพย์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
593 นายจอมณรงค์ งามงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
594 นายเกริกเกียรติ ตรงเที่ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
595 นางสาวศนัญญา สุขตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
596 นางสาวศศิยาภรณ์ สร้อยแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
597 นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
598 นายปรีชา พรมแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
599 นายจตุพร ยอดลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
600 นายรัชพล สวยรูป นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
601 นายขวัญชัย ถึงดี ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
602 นายธนาพงศ์ เมฑะโชติอนันต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
603 นายอัจฉริยะ บุญยืน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
604 นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
605 น.ส.พราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
606 นางณัฏฐิยา ชิดนอก ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
607 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง ครู โรงเรียนท่าตูมประเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
608 นางจันทิรา เกตุโสระ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
609 นางสาวกนกพร พรมมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
610 นางสาวชลธิชา พิสะโสระ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
611 นางสาวอนุชิดา ขวัญใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
612 นางสาวลลิตา พัณมะณีย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
613 น.ส.นันท์ณภัส เนื้อแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
614 นางอัญชลี มะลิหวล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
615 นางกนกอร ซื่อตรง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
616 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
617 นายประเทียร แก้วชนะ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
618 นายบุญประเสริฐ วันดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
619 นายอุทัย สมเพ็ชร ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
620 นายอรรถพล พดภูงา ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
621 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
622 นายวิบูลย์ บัวเงิน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
623 นางศริญ เชยคำแหง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
624 นางอำพา ปรากฎชื่อ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
625 นางพนม สุวงศ์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
626 นายมนตรี สุดาปัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
627 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
628 นางผกาวดี สุวงศ์ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
629 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
630 นางสาวศนัญญา สุขตาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
631 นางสาวศศิยาภรณ์ สร้อยแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
632 นายอรรถพล พดภูงา ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
633 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
634 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
635 นางณัฎฐิยา ชิดนอก ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
636 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
637 นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
638 นายคณิน อินทร์ชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
639 นายพิทยา สาแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
640 นายชินวัตร ศรีอำไพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
641 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
642 นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
643 นายยรรยง วงค์คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
644 นายพัลลภ พัวพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
645 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
646 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
647 นายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
648 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
649 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
650 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
651 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
652 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
653 นางสาววรกร สิงห์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
654 นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
655 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
656 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
657 นางยุพาพรรณ เกษเมือง ครูโรงเรียนตาคงวิทยาฯ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
658 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
659 นายโกเมน เห็นได้ตอบ ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
660 นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
661 นายมนตรี อกอุ่น ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
662 นางปานระวี มั่นยืน ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
663 นายประวิทย์ คดีเวียง ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
664 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
665 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
666 นางพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
667 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
668 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
669 นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
670 นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการบันทึกข้อมูลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
671 นายกฤษฎากร แก่นดี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
672 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
673 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
674 นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
675 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
676 นายฐานะ บุญรอด ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
677 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
678 นางจินดาพร บุญหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
679 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
680 นายทรงชัย บุญสุยา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
681 นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
682 นางปานชนก ขวัญอ่อน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
683 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครูโรงเรีียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
684 นายเอนก นรสาร ครูโรงเรียนวีระวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
685 นางภูริตา จันทสุข ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
686 นายอนุสรณ์ จันทสุข ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
687 นายวีระยุทธ พิมวงษา ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
688 นายกัมปนาท พวงบุญ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
689 นายเอกกร สีดามาตย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
690 นายอนัน ขาวงาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
691 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
692 นางนิตยา ทองสระคู ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
693 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
694 นายภาสกร นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
695 นายสมชาย เกตุวิจิตร ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
696 นายโกเมน เห็นได้ตอบ ครูโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
697 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
698 นายประเสริฐ บุญมาก ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
699 นายศํกดิ์กฤษ ประดับประดา ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
700 นายมนภัทร สุธรรม ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
701 นายสุทธิศักดิ์ กำจร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
702 นายสุทธิศักดิ์ กำจร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
703 นายมนตรี อกอุ่น ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
704 นายวิทยา รอบรู้ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
705 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
706 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
707 นางยุพาพรรณ เกษเมือง ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
708 นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์ ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
709 นางสาวกมลรัตน์ บุญเนื่อง ครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
710 นางวรรณี พูนเสงี่ยมศิลป์ ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
711 นางนิติยาภรณ์ ไกรเสือ ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
712 นางศุภกร บุญเผย ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
713 นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
714 นางปานระวี มั่นยืน ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
715 นายศรีชัย หวังสม ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
716 นายมังกร เป็นสุข ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
717 นางรุ่งลาพร เรืองจันทร์ ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
718 นายฐานะ บุญรอด ครูโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
719 นายประวิทย์ คดีเวียง ครูโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
720 นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
721 นางสาวฐายิกา ศรีะอุดม ครูโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
722 นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
723 นายธนดล คำเสมอ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
724 นางสาวนุชรี ผิวละออง ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
725 นายอาทิตย์ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
726 นางสาวมาริษา เหล่าชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
727 นางสาวสุกัญญา หาสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
728 นางสาวกิติกัญญา วงค์คล่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
729 นางสาวพรวิไล พลคำมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
730 นางสาวเสาวลักษณ์ ดำละออ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
731 นางรุ่งทิวา ประมวลรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
732 นายสิริโชค นาคนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
733 นางสาวนุศรา ทาจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
734 นางสาวมินตรา ไชยลาภ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
735 นายสหพล เที่ยงกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
736 นายถนัดกิจ สว่างภพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
737 นายชูชาติ คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
738 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
739 นายชัยณรงค์ แก้วละมุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
740 นายสมฤทธิ์ เสาทอง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
741 นางจินดาพร บุญหมั่น ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
742 นางชมพูนุท ฉลาดเฉลียว ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
743 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
744 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
745 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
746 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
747 นางธัญชนก สุตวณิชย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
748 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
749 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
750 นางเสาวลักษณ์ บัวบาน ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
751 นางสาวแคทรียา วังเย็น ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
752 นายสหพล เที่ยงกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
753 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
754 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
755 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
756 นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
757 นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
758 นางสาวสุวิมล บุญเสริม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
759 นางสาวกุลิสลา มะลิงาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและถ่ายภาพ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
760 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
761 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
762 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
763 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
764 นางนวลรัตน์ จันทร์เพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
765 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
766 นางลดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
767 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
768 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
769 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
770 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
771 นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ประธานสหวิทยาเขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
772 นายสฤษดิ์ วิวาสุ ประธานสหวิทยาเขต ๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
773 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ประธานสหวิทยาเขต ๔ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
774 นายยรรยง วงคำจันทร์ ประธานสหวิทยาเขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
775 ว่าที่ รต.บัญญัติ สมชอบ ประธานสหวิทยาเขต ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
776 นายสุนทร พลศรี ประธานสหวิทยาเขต ๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
777 นายปริญญา พุ่มไหม ประธานสหวิทยาเขต ๖ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
778 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
779 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
780 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
781 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
782 นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
783 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
784 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
785 นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
786 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
787 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
788 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
789 นางจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
790 นายวีรพงษ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
791 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
792 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
793 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
794 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
795 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
796 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
797 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
798 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
799 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
800 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
801 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
802 นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
803 นายชนาวุธ คงดี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
804 นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
805 นายวิชิต ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
806 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
807 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
808 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
809 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
810 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
811 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
812 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
813 นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
814 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
815 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
816 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
817 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
818 นายธนิตพงษ์ มนต์ดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
819 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
820 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
821 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
822 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
823 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
824 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
825 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
826 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
827 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
828 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
829 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
830 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
831 นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
832 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
833 นางสาวนภาพรรณ บุญปัญญา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
834 ว่าที่ รต.ธรรมจักร วีระพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
835 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
836 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
837 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
838 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
839 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
840 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
841 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
842 นายชนาวุธ คงดี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
843 นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
844 นายวิชิต ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
845 นายสุรศักดิ์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
846 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
847 นางสาวธนัชพร จะเหมาะดี ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
848 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
849 นางวาสนา ทองประดับ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
850 นายธนิตพงษ์ มนต์ดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
851 นางสาวสุวนันท์ ภูเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
852 นางสาวอรทัย คำหล่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
853 นางสาวกิ่งกาญจน์ ชาญวาปี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
854 นางสาวนิตยา เจริญรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
855 นางสาวชนัญธิดา โต๊ะสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
856 นายธนกร พนัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
857 นางสาวปิยะนุช โลนะลุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
858 นางสาวชนาธิป วงศ์ศรีสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
859 นางสาวนิศาชล อุดหนุนชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
860 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
861 นายก้องกำพล ไผ่ล้อม ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
862 นายสมทิพย์ ทองประดับ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
863 นายวิชิต ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
864 นายกฤณพงศ์ กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
865 นายสุวิช แหวนหล่อ ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
866 นายวชิระ เดชศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
867 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
868 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
869 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
870 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
871 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
872 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
873 นายสุขสวัสดิ์ สาศิริ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
874 นายปรัชญา สายรัตน์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
875 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
876 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
877 นายยุทธ เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
878 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
879 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
880 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
881 นายฉัตรนภดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
882 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
883 นายธงชัย สวัสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
884 นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
885 นายสมเกตุ ใจเมือง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
886 นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
887 นางเจริญศรี กลีบแก้ว ครูโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
888 นายสุเมธ บุญขาว โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
889 นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
890 นางสาวิตรี ดีประดวง ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
891 นางขวัญจิรา วงแหวน ครูโรงเรียนสิรินธร คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
892 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
893 นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
894 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
895 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการการตัดสินการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
896 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
897 นางศศินา พรมตวง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
898 นางกาญจนา กิ่งมณี ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
899 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
900 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
901 ว่าที่ รต.วรวิทย์ กมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
902 ว่าที่ รต.ศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
903 นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
904 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
905 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
906 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
907 นายวันชัย นิลหุต ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
908 นางดารา ปุยะติ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
909 นางรัสนา อนันตสุข ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
910 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
911 นายภูมินทร์ นันทพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
912 นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
913 นางวิภาพรรณ บุดดี ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
914 นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
915 นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
916 นางสาวนภาพรรณ บุญปัญญา ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
917 ว่าที่ รต.ธรรมจักร วีระพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
918 นายไพทูล หาดคำ ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
919 นายยุทร เบ้าทอง ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
920 นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว ครูโรงเรียนรัตนบุรี ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
921 นายธนกร พนัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
922 นางสาวสุวนันท์ ภูเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
923 นางสาวกิ่งกาญจน์ ชาญวาปี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
924 นางสาวอรทัย คำหล่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
925 นางสาวชนัญธิดา โต๊ะสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
926 นางสาวปิยะนุช โลนะลุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
927 นางสาวชนาธิป วงศ์ศรีสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
928 นางสาวนิศาชล อุดหนุนชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
929 นางสาวนิตยา เจริญรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ลงทะเบียนและบันทึกผลคะแนน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
930 นายไพทูล หาดคำ โรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการผู้ดูแลและจัดการระบบ (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
931 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
932 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
933 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
934 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
935 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
936 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
937 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
938 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
939 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
940 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
941 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
942 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
943 นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
944 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
945 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
946 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
947 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
948 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
949 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
950 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
951 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
952 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
953 นายสวัสดิ์ โพธิ์ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
954 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
955 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
956 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
957 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
958 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยคาร คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
959 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
960 นายปารมี นามโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
961 นายสมเกตุ ใจเมือง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
962 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
963 นางสมใจ บุญโต ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
964 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
965 นายจรูญ ชัยยิ่ง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
966 นายสมเกตุ ใจเมือง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
967 นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
968 นายอดุลย์ บุราคร ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
969 นายชูชัย มูลดับ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
970 นายนเรนทร สุรินทราบูรณ์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
971 นายปัญญวัฒน์ สุรินทราบูรณ์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
972 นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
973 นางนันทนา วัฒนะรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
974 นางดวงมณี นิ่มปรางค์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
975 นางสาวเกวลี มูลชาลี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
976 นางสาวสรรนิภา สีทา ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
977 นางสาววิรัตน์ อัปมะให ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
978 นางสาวศรัณยรัตน์ วัฒนะรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
979 นางสาววริษา พรหมบุตร ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
980 นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
981 นางสาวกานติมา เติมสุข ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
982 นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
983 นางเยาวลักษณ์ ประทุม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
984 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
985 นางกองแก้ว แพงสุดโท ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
986 นางอำไพ มุลาลินน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
987 นางวรรณวณัฐ บุญมา ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
988 นายจรูญ ชัยยิ่ง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
989 นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
990 นายตรีวัฒน์ ศรีนพวิทย์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการประสานการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
991 นางจันทา สังโสมา ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
992 นางปภังกร นาเมืองรักษ์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
993 นางสาวสุวภัทร สวัสดี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
994 นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
995 นางสาวกมลชนก ธานี ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
996 นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
997 นางชนัดดา อัมพะวะสิริ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
998 นายกัมปนาท คงนุรัตน์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
999 นางเบญจพร ด้วงมั่ง ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1000 นางปวีณรัตน์ มีงาม ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1001 นางกัณฐภรณ์ ศรีตัมภวา ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1002 นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการพยาบาล ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1003 นายปารมี นามโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1004 นางสุภัทรกุล มั่นหมาย ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1005 นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1006 นางยุวดี ชมชื่นดี ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการการเงิน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1007 นายธีระวัฒน์ สุระศร ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1008 นายเอนก นรสาร ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1009 นางประใพวรรณ สมจันทร์ ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1010 นายสุวรรณ ก้านเหลือง ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1011 นายจาตุรน ศรีละพันธ์ ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1012 นางสาวสุชาดา สามาลย์ ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน (Admin) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1013 นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1014 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1015 นายปารมี นามโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1016 นายสมเกตุ ใจเมือง ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1017 นายไพบูลย์ หัดรัดชัย ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1018 นางสมใจ บุญโต ครูโรงเรียนวีรวัฒ์โยธิน คณะกรรมการตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1019 นายทวีศักดิ์ สนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1020 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1021 นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1022 นางกิมาภรณ์ เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1023 นายปารมี นามโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1024 นายภักดี เติมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1025 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1026 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1027 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1028 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1029 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1030 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการตั้งใจวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1031 นายสุโขทัย เครือศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1032 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1033 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1034 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1035 นางสาวนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1036 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1037 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1038 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1039 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1040 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1041 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1042 นายกฤษ ละมูลมอญ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1043 นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1044 นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1045 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1046 นางชมพูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1047 นายสนอง สินโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1048 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1049 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1050 นางลัดดาวัลย์ ไชยา ผูู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1051 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1052 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1053 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1054 นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1055 นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม.33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1056 นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.33 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1057 นายทันใจ ชูทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1058 นายสาโรจน์ พฤษภา ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1059 นายสุโขทัย เครือศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1060 นายชนะศึก จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
1061 นายปริญญา พุ่มไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ    
1062 นายจิดาภา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1063 นายฉัตรนพดล คงยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1064 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
1065 นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1066 นายยุทธศาสตร์ แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุศรีนคร คณะกรรมการอำนวยการ    
1067 นายสุพินทร์ พุฒตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1068 นายปิยวัฒน์ ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนาวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1069 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
1070 นายวีรพงศ์ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ คณะกรรมการอำนวยการ    
1071 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1072 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1073 นายภูธร พวงสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1074 นายพัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1075 นายถนอม บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1076 นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1077 นายชำนาญ เกตุโสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
1078 นายทศพร สมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
1079 นายรัชพงษ์ อ่อนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1080 นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1081 นายวินัย ศิริเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1082 นายปรีชา พรมแก้ว ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1083 นายมนตรี สุดาปัน ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1084 นายกฤตภาส มาลาคำ ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1085 นายอรรถพล พดภูงา เจ้าหน้าที่ ICT โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1086 นางกาญจนา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1087 นางลมัย สวัสดี ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1088 นางณัฐธยาน์ นอกุล ครู โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
1089 นายสุวรรณ สายไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1090 นางอุดมพร สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1091 นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1092 นายขันติ จารัตน์ ผู้อำนวยการมัธยมศรีสำเภาลูน คณะกรรมการอำนวยการ    
1093 นายสุรพงษ์ รัตนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยาฯ คณะกรรมการอำนวยการ    
1094 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1095 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1096 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสถาม ๐๔ คณะกรรมการอำนวยการ    
1097 นายอนุวัตร เหมือนคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1098 นายบุญช่วย ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1099 นายวีระเดช พูนทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1100 นายชูชาติ คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1101 นางสาวมาธวรรย์ อิงแอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
1102 นางสุพิชฌาย์ เทศทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1103 นายชัยณรงค์ แก้วละมุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1104 นายชวิศ สมบัติวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
1105 นางสาววรกร สิงห์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ    
1106 นายอายุ คิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
1107 นายสุพิน บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ    
1108 นายประสงค์ ตอนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1109 นางอิงอร ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1110 นางพาสันติ บุญธรรม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1111 นายจำรูญ สุขอุ้ม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1112 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1113 นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสังขะ คณะกรรมการอำนวยการ    
1114 นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1115 นายวัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1116 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1117 นายสนอง สินโพธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1118 นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1119 นายเสนอ ประพันธ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1120 นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1121 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1122 นางปาริชาต เสียงสนั่น ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.33 คณะกรรมการอำนวยการ    
1123 นายภูธร พวงสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน    
1124 นางเกษร ศรีจำปา ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน    
1125 นางสาวสโรชา ศรีสะอาด ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน    
1126 นางสาวศุภักษร เทียมพล ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน    
1127 นางสาวกันตินันท์ สำนักนิตย์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน    
1128 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณเถื่อน ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน    
1129 นางวชิราภรณ์ มั่นคง ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน    
1130 นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1131 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1132 นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1133 นางนาถสุดา จินดาศรี ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1134 นางณัฐกานต์ ปีเหล่ ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1135 นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1136 นางพชรพรรณ ด่านวิไล ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1137 นายรวิชญุฒน์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1138 นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1139 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1140 นายประเสริฐ บุตรดี ศึกษานิเทศก์ สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1141 นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ นักวิชาการศึกษา สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1142 นางสาวปานิศา สมมี นักทรัพยากรบุคคล สพม. 33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1143 นางสาวกัณฑมาศ แช่มแร่ม พนักงานราชการ ช่วยราชการ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1144 นางสาวธัญญารัตน์ ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยราชการ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1145 นายวัชรา พงาตุนัดถ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่วยราชการ สพม.33 คณะกรรมการดำเนินงาน    
1146 นายภัทรชัย พึ่งตน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม. ๓๓ คณะกรรมการดำเนินงาน    
1147 นายเสมา ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1148 นายภูธร พวงสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1149 นายสุวัฒน์ งามทวี ครูโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1150 นายนพรัตน์ ทองแม้น ครูโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1151 นางนารีรัตน์ สุระสังข์ ครูโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1152 นางสาวขนิษฐา อินทร์เหลา ครูโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1153 นางสาวนันณภัชสรณ์ อนุลีจันทร์ ครูโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1154 นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก ครูโรงเรียนมหิธรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1155 นายชาญชัย ผสมวงศ์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1156 นายชัชวาล มั่นคง ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1157 นายคำจันทร์ มณทาหอม ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1158 นายพชธกร นันทพันธ์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1159 นายพยงค์ สันทาลุนัย ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1160 นายณัฐพล แสงทวี ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน    
1161 นายพธชกร นันทพันธ์ ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน    
1162 นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน    
1163 นายสามารถ ศรีมงคล ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสรุปผลการแข่งขัน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]