สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 039 โรงเรียนบ้านตรวจ 23 37 34
2 040 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 36 71 58
3 041 โรงเรียนบ้านรุน 34 60 48
4 042 โรงเรียนบ้านสะเดา 26 48 35
5 001 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 87 238 131
6 002 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 62 147 93
7 003 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 32 72 44
8 005 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 88 210 140
9 006 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 22 38 33
10 009 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 117 284 169
11 010 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 44 121 67
12 012 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 90 231 142
13 011 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 58 108 71
14 015 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 22 33 25
15 016 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 25 48 36
16 017 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 38 107 60
17 018 โรงเรียนตานีวิทยา 58 146 90
18 019 โรงเรียนตาเบาวิทยา 31 65 42
19 021 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 30 45 35
20 024 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 29 64 48
21 025 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 40 98 69
22 022 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 141 373 233
23 023 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 50 93 71
24 030 โรงเรียนธาตุศรีนคร 38 72 52
25 031 โรงเรียนนาดีวิทยา 42 64 58
26 032 โรงเรียนนาบัววิทยา 22 42 34
27 033 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 85 173 127
28 038 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 105 275 170
29 044 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 23 40 28
30 045 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 51 100 79
31 047 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 37 92 62
32 048 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 121 296 183
33 049 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 52 102 76
34 053 โรงเรียนพญารามวิทยา 42 77 64
35 054 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 98 234 152
36 055 โรงเรียนพนาสนวิทยา 73 152 111
37 056 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 22 39 27
38 057 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 57 90 78
39 062 โรงเรียนมหิธรวิทยา 27 54 43
40 063 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 21 46 29
41 064 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 25 52 40
42 065 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 51 104 80
43 069 โรงเรียนยางวิทยาคาร 48 148 82
44 070 โรงเรียนรัตนบุรี 130 377 227
45 071 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 77 165 114
46 073 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 55 118 88
47 074 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 27 59 41
48 075 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 28 86 50
49 077 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 78 199 119
50 078 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 64 131 101
51 079 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 36 47 43
52 103 โรงเรียนศรีผไทสมันต์ 1 3 2
53 081 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 36 76 59
54 082 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 33 95 55
55 080 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 30 57 44
56 083 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 107 227 167
57 084 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 95 258 149
58 085 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 76 134 99
59 086 โรงเรียนสังขะ 101 230 156
60 104 โรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคม 0 0 0
61 088 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 103 217 160
62 089 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 70 149 106
63 090 โรงเรียนสิรินธร 151 364 233
64 091 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 100 284 164
65 092 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 147 364 236
66 093 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 44 86 50
67 094 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 38 56 51
68 095 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 30 50 42
69 098 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 40 85 58
70 100 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 52 102 80
71 101 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 21 30 23
72 099 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 67 149 106
73 102 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 69 154 108
74 013 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 39 74 55
75 026 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 33 56 42
76 027 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 48 91 73
77 046 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 72 162 103
78 067 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 75 150 118
79 068 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 34 56 43
80 066 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 45 117 75
81 004 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 46 82 65
82 020 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 48 92 74
83 034 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 68 139 88
84 072 โรงเรียนแร่วิทยา 19 49 33
85 097 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 24 41 36
86 007 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 57 93 82
87 008 โรงเรียนโคกยางวิทยา 50 100 73
88 014 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 54 93 73
89 035 โรงเรียนโนนเทพ 41 89 63
90 036 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 19 40 32
91 029 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 60 103 86
92 037 โรงเรียนบวรธรรมประยุทธวิทยา 0 0 0
93 028 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 20 34 28
94 043 โรงเรียนบาลีสาธิต วัดศาลาลอย 0 0 0
95 051 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 1 0 0
96 052 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0
97 050 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 1 6 2
98 058 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดจอมพระ 0 0 0
99 059 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0
100 060 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
101 076 โรงเรียนวัดบ้านกาบเชิง (แผนสามัญศึกษา) 0 0 0
102 096 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 54 106 82
103 061 โรงเรียนโพธิศึกษา วัดโพธิศึกษาราม 0 0 0
104 087 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 14 26 18
รวม 5051 11140 7624
18764

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]