::sm-srn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่งโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางศิริพร ศรีน้อยโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวทิพากร นามเดชโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวดาราวรรณ แข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นางประไพ เพียรมีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่งโรจน์ ศุภนามโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรอนงค์ ศรีมงคลโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางกุสุมา แสนสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางสุจิตรา กะการดีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นายสมิท นพเก้าโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นางภัทรภรณ์ ลาวัลย์โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการ
5. นายนนธยา หาญมานพโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีลโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดีโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ ก้านอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ โสมรัตนานนท์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายภัทรพล บุตรดาโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางสาวจิตใส จินกาศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ศรีราชโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางตุลาลักษณ์ วันแสนโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางเกษมณี ศรสระน้อยโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี หมายสุขโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ สมาธิกุลโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
2. นายวิทวัฒน์ คำทุยโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี ขาวงามโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอมโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรา ถาพรผาดโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางจินตนา วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายไพโรจน์ แสนพันธ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายพรมมา สวาศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาวี นามเดชโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธราดล บุญยาพงษ์โรงเรียนศีรขรภูมิพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ นามพูนโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางจารีรัตน์ พลศรีโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ กงล้อมโรงเรียนแร่วิทยากรรมการ
4. นางสุมนา บุญมั่นโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายสามารถ ศรีมงคลโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ หยิบล้ำโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
2. นางรัตติยา ภิญโญภาพโรงเรียนโชคเเพชรวิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสงโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพนม สุวงศ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวศีฏลาศ์ ศีลานุชโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา พิกุลแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
2. นายสุภัญญู ศรีโทโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุลโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
4. นายยุทธภูมิ มีพรหมดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางมณี นรสารโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นายโกศล วงษ์สุนทรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายประวิทย์ วงษ์เก่าโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชัย จันทร์สอนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายคิดลึก สังข์สาลีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิชโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
2. นางชนิภา สำราญสุขโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัส ดีพร้อมโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิดโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวประคอง พันธ์โนลาโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวยอแสง จันทร์เสนโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
2. นางอรสา บุญยาพงษ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางสาวราตรี เจือจันทร์โรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประคอง พันธ์โนลาโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเรไร เผือดนอกโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ บาอินทร์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นายวัฒนา คงทนโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอนุชาติ นาเมืองรักษ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจีราพร เอ็นดูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา จินดาศรีโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวดรุณี เหมาะหมายโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายอาณัติ คัทเนตรโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
5. นางศุภวรรณ โสวภาคโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภูวิภา จันทะเสริมโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล พันธ์ศรีโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวมาริสา อินทรามะโรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ อุปการกุลโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
5. นายกิติภัฎ บุญหวานโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช สุขแก้วโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภัทรา ประดับศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวดรุณี คำประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นางนภาภรณ์ ธาตุระหันโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผลโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุริเยส กิ่งมณีโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลประธานกรรมการ
2. นายธนวัฏ สิงห์แปโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายภากรณ์ นามสวัสดิ์โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางวรณัน ทุมทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุวิชิต สมยิ่งโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกพิสิษฐ์ แวงสันเทียะโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาะแสวงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางยุวดี ชมชื่่นดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ วิเศษวงษาโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
5. นายเทพรัตน์ กิ่งแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประดับ ได้ทุกทางโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญชรัสมิ์ จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐวี ทองดาโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐิพงษ์ ฟองนวลโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฎา สาแก้วโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายครรชิต วงศ์เหิมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิจติกร จำปางามโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายสุริเยศวร์ พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางจินตนา ชัยทองโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ดาศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางณาตยา ผสมวงศ์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจำเนียน โอษะคลังโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพุทธรักษา นามสวัสดิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา นาคีสังข์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นางจิรานุช นาคีสังข์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
6. นายอภิสิษฐ์ เครือวัลย์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
7. นางเพ็ญนภา โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นายประสงค์ เสมศรีโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
9. นายภุชงค์ คนคงโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
10. นางสาวรติยา พรามเกษรโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการ
11. นางวิไลจิตร นพพิบูลย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ ไตรรัตน์โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางปริศนา ทรงวาจาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำฝน บุญมากโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมลพันธ์ พรมพิไสย์โรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
5. นายสุริยะ สาแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายวีระวัฒน์ ดวงมณีโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นายเอกนรินทร์ ธรรมนิยม โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
8. นางกิรณา แม่นผล โรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
9. นายสิทธิพร พวงสดโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
10. นางสาวอนงค์ภัทร์ ใบบัวโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
11. นางน้ำข้าว เสนครามโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นางสาวเอมอร ดาศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางภัคภร ใสแจ่มโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อุดมสินานนท์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางดรุณี วงศ์เหิมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา บุญเลิศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนฤพนธ์ สายเสมาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางภัคภร ใสแจ่มโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางรัชนี อุดมสินานนท์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง พิศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นางดรุณี วงศ์เหิมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนิตยา บุญเลิศโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนฤพนธ์ สายเสมาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจริน พรมสีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสมร เจือจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สมานจิตรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางไพลิน จุไรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ มณีวัตร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นางนฤมล ธรหาญโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
7. นายสวัสดิ์พงษ์ คงดีโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
8. นางสาวอรพินท์ ดาศรีโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
9. นางเอื้อมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
10. นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางจริน พรมสีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสายสมร เจือจันทร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา สมานจิตรโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
4. นางไพลิน จุไรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ มณีวัตร์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นางนฤมล ธรหาญโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
7. นายสวัสดิ์พงษ์ คงดีโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
8. นางสาวอรพินท์ ดาศรีโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
9. นางเอื้อมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
10. นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาภรณ์ สกุลทองโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายถวิล ศรีสุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวัชรี กมลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางนัยน์ปพร กูลรัตน์โรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร วงศ์ม่วยโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
6. นางรติมา ธงงาม จิตรแม้นโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประภา ธุรานุชโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัคจิรา วงศ์เจริญโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางยุวดี ผูกดวงโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางอัญญารัตน์ ลือขจรโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็กโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิรุณ ไพสนิทโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนภา พุทธานุโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรผกา ดนเสมอโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางยุพาจิตรา บุญจรัสโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
6. นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวรรณี มณีพงศ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสิริกานต์ วายโศรกโรงเรียนสวายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ เครือมั่นโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นายรักไทย แบบอย่างโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
5. นางอรอุมา สำรวมจิตรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ รัมพณีนิลโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายพิฑูรย์ ศรีแก้วโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชารองประธานกรรมการ
3. นายวิธิวัติ รักษาภักดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายกรกฎ รัตนกรกาญจน์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นายสำราญ เมินดีโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา เจริญยิ่งโรงเรียนหนองสนิทวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมีฉัตร ศรีเที่ยงโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
4. นายไกรวิชญ์ ศรีนิลโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปตินุช พรหมบุตรโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤษฎ์ ภูมิสูงโรงเรียนสุรพินท์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพาพร พลสามารถโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการ
4. นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นางวารุณี แก้วสังข์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ นพพิบูลย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางไกรษร คงยืนโรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา จันทร์จำปาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นางนภาลัย บุรีวัฒน์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่มโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางยุวธิดา ลอยประโคนโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสสินา ปิ๊ปกลางโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางฉวีสุข เสร็จพร้อมโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา เฉลียวไวโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเก่งกานต์ แก่นดีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมากร คชเสนาโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจันทรา เป็นสุขโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางรังสิมา ดวงดีโรงเรียนนาบัววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธำรงศักดิ์ บุญจรัสโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายบุญประเสริฐ วันดีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสดมภ์ ทอนโพธิ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
4. นายอภิวุฒิ คำแสนราชโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอนก พลคะชาโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวรเชษฐ์ บุญยงโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ศรีขาวโรงเรียนแร่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายแมนพล สุวรรณเสวกโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ พูนวิเชียรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
6. นายจักราวุธ ตุ้นทัพไทยโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
7. นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัยโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรเมศ กูลรัตน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภิญโญภาพโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ดำเนินโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสริญญา อินทรนุชโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายนิติธร สุขุมพันธ์พิพัฒนาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายเสมอ บรรลือทรัพย์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดม บริสุทธิ์โรงเรียนลำพลับพลาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสิริกร คงกล้าโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายนิรุต ฉิมเพชรโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสิวพร ไพรกังวาลโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
7. นางสาวนิดต้า เจริญศิริโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจิรภาส ภูลีโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา อิ่มใจโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัลลภา สุขบันเทิงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายชินกร ศรีทรโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
5. นางพิรุณนี สายยศโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
6. นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิตยาพร พิมพ์ศรีโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ไชยทองโรงเรียนสนมวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ เขียวอ่อนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางกวิศา สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
5. นางมยุรี ปัญญาเอกโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายชัยพิชิต คนหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ใจองอาจโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนรัตนบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ สมสุระโรงเรียนแตลศิริวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ เสาสูงโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
5. นางสุนันทา ศิลาอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวิริญญา ดุมกลางโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกันธืมา ยวงแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
4. นายชุมพล วรรณดีโรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
5. นายสรวุฒิ รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
6. นางยุพิน หมื่นสายรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญร่วม กลิ่นหอมโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปราโมช กระแสเทพโรงเรียนลานทรายพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศาสตราวุธ มีดีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นายสราวุธ แพงเจริญโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นายมนตรี จิตต์หาญโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
6. นายธนัญฐ์ ศรัญยูญาติวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภาโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่นโรงเรียนไทรแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพัฒน์ อินจนาโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประกายวัลย์ ไชยเสริฐโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ เสาศิริโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูรโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายรวิชญ์ อานไมล์โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายครองสุข หารไชยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
5. นางสุจิตรา เจิมสมโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางจันทรา สารกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางผ่องศรี หงษ์สูงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกันยา หลวงยีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันทนา ยวงทองโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางสุพัฒน์ จันทร์เหลืองโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรเดช มะแพทย์โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
6. นายสามารถ หงษ์สูงรองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง สุดโสมโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นายจำรัส เสียงเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทิวากร ธนะมูลโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสำรวย พันธุ์เพ็งโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
5. นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางชนิตา แสนศรีโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมชาติ งาขาวโรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์รัฐ สามพิมพ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรภัทร สุขสงวนโรงเรียนสุรพินทร์พิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ชูรัตน์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายจำรัส เสียงเพราะรองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางบังอร สหัสชาติโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอำนวย ม่วงอร่ามโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
5. นางสาวบุรี โปรยกลางโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐกฤตา ธรรมธุระรองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร ลอยทองโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์โรงเรียนสิรินธรรองประธานกรรมการ
3. นางสาคร วัฒนกุลโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน บรรเทพโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวชุติปภา วรรณศรีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางณัฐกฤตา ธรรมธุระรองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระเอกชัย ชยเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพเรศ พระวัยโรงเรียนประสาทวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสไบพร คำภิรมย์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชยโรงเรียนพระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางพานทอง ไกรทองโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นายจารุทัศน์ รู้รักษารองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ วานิชข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชาญสิทธิ์ เกษีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
3. นางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุลโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
4. นางทวีพร วานิชข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. จ.ส.อ.นรากรณ์ แสนกล้าโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายศุภัทรพันธุ์ จันพุทซาโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล พวงศิริหัวหน้ากองการศึกษา อบต.นอกเมืองกรรมการ
3. นายภานุพันธุ์ ตั้นจัดอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ตั้นจัดค่ายมวยครูวอร์มมวยไทยกรรมการ
5. นายขวัญชัย ถึงดีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศิริเวชโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายโสภิณ ผลเจริญโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรีโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวรวุฒิ แยบดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายภาติยะ สายรัตน์โรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายชนะศึก จินดาศรีโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมทิพย์ ทองประดับโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ งามทวีโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
4. นายวรวุฒิ แยบดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
5. นายถนัด มงคลสารโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวรากร ทรงพระโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
3. นายพีระพนธ์ ทองศรีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธภูมิ ดวงเด่นโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
5. นางพัชรี สาเเก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางจินดาเพชร เกลียวทองโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสถาพร เสาวรัจโรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
3. นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลีโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายปรีชา พรมเเก้วโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ปลื้มรัมย์โรงเรียนจารย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นายลิขิต สิงจานุสงค์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
6. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
10. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
11. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
12. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกตุ ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ปลื้มรัมย์โรงเรียนจารย์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุทิตย์ สันทัยพรโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นายอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
8. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
9. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
10. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรพัทธ์ รุ่งพิศิฐไชยโรงเรียนพระแก้วกรรมการ
8. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
10. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
11. นางสาวศศิประภา จินพละโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
12. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนรามรัชมังคลาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวังโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์โรงเรียนท่าสว่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
4. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นายวิโรจน์ เตะประโคนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
8. นายวรพัทธ์ รุ่งพิศิฐไชยโรงเรียนพระแก้วกรรมการ
9. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
10. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
11. นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุลโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
12. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์โรงเรียนรามรัชมังคลาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์โรงเรียนห้วยจริงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
6. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
8. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
9. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
10. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
11. นางสาวกัญญาภัทร บุตรสาลีโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
12. นายวรพัทธ์ รุ่งพิศิฐไชยโรงเรียนพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
5. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
8. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
9. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
10. นายวรพัทธ์ รุ่งพิศิฐไชยโรงเรียนพระแก้วกรรมการ
11. นางสาวกัญญาภัทร บุตรสาลีโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
12. นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์โรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์โรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นางบุญถึง สุขวาสนะโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
5. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
9. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
10. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
11. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
12. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
13. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
14. นางนารีวรรณ คำสิมโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวังโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สินโสดโรงเรียนวังข่าพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์โรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
4. นางบุญถึง สุขวาสนะโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
5. นายวันชัย นิลหุตโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้วโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
9. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
10. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
11. นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์โรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
12. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
13. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
14. นางนารีวรรณ คำสิมโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอมร พันชนะโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ ทองแม้นโรงเรียนมหิธรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวพิไลพร เส้นเศษโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
7. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
9. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยากรรมการ
10. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
11. นางศิริพร ใจเมืองโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
4. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
5. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
8. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
9. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
10. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
11. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
12. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
13. นายศึกษา จุนเสริมโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ศรีโคตรโรงเรียนสุรพินท์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุมพร เพ่งเล็งดีโรงเรียนพญารามวิทยากรรมการ
4. นายปฏิวัติ นรสารโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
6. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
7. นายชรินทร์ มหานามโรงเรียนสังขะกรรมการ
8. นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
9. นางสาวลำยงค์ แสนมาโรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
10. นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรีโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
11. นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางกัญญาณัฐ เมืองศรีโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
13. นายศึกษา จุนเสริมโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุขคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีรองประธานกรรมการ
3. นางนัฐกานต์ พลดงนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
7. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
8. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
9. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยากรรมการ
10. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
11. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุขคุม ลอยประโคนโรงเรียนนาบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติชาติ แก้วสนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีรองประธานกรรมการ
3. นางนัฐกานต์ พลดงนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายยอดชาย เสาทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์โรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธาวี บริสุทธิ์โรงเรียนสังขะกรรมการ
7. นายธนธร สมใจหวังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยากรรมการ
8. นายบุญร่วม สมานโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
9. นางอุปการี มณีนิลโรงเรียนตาคงวิทยากรรมการ
10. นางสาวสายลม ที่รักโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
11. นายไพจิตร ทองพันธ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางจีระ ศรีชัยโรงเรียนตาคงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี จรัญศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทุหาโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายรัตนะ แสงลาโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
3. นางจงชญา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนพชัย อุปชิตโรงเรียนมหิธรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม มหานามโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวญาดา ฉายแก้วโรงเรียนพนาสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางประภาวัลย์ สายยศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์โรงเรียนยางวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา นาคะเกศโรงเรียนแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพงศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. สิบเอกพิพัฒน์ มุมทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพงศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. สิบเอกพิพัฒน์ มุมทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพงศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. สิบเอกพิพัฒน์ มุมทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพงศักดิ์ แสนสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัยโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. สิบเอกพิพัฒน์ มุมทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางละออ ศรีไทโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ แล้วกล้าโรงเรียนโนนแท่นวิทยากรรมการ
3. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางละออ ศรีไทโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้าโรงเรียนโนนแท่นวิทยากรรมการ
3. นายพิภาพ แก้วยศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางอรไท เขียวลือโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์ แฝงบุญโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เหมมันตาโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวทยาฯกรรมการ
3. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายทนงศักดิื เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย นนธิจันทร์โรงเรียนรามวิทยาฯรองประธานกรรมการ
3. นายคีตะ กระจายศิลป์โรงเรียนสังขะกรรมการ
4. นายทนงศักดิื เจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
5. นายวชิระ เดชศิริโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ทิพยบุญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
2. นายสฎาษิต สุนทรดีโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี วรรณโยโรงเรียนไทรแก้ววิทยากรรมการ
4. นายศิริชัย แก้วเขียวงามโรงเรียนศรีไผทสมันต์กรรมการ
5. นางเจริญศรี กลีบแก้วโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา โพธิ์ผาโรงเรียนกุดผไทยประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสุเมศ บุญขาวโรงเรียนเทนมีย์มิตรประชากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ บุตรกันหาโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากรรมการ
4. นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยา กรรมการ
4. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายยรรยง โสติยาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ มณฑาโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต โจมสติโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย คำขาวโรงเรียนวังข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนภา บุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิชัย คำขาวโรงเรียนวังข่าพัฒนากรรมการ
2. นายนภา บุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชัย คำขาวโรงเรียนวังข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนภา บุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชัย คำขาวโรงเรียนวังข่าพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนภา บุญยะสารโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายภูมินทร์ นันทพันธ์โรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยงโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายนวพล กิ่งวิสิทธิ์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายนวพล กิ่งวิสิทธิ์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายนวพล กิ่งวิสิทธิ์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ฉัตรทองโรงเรียนมัธยมจารพัตร์วิทยากรรมการ
3. นายเอนก ศรีนาคโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
4. นายนวพล กิ่งวิสิทธิ์โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายอัษฎา นวลสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
3. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุสร รัศมิงแก้วโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายอัษฎา นวนสะอาดโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญมากโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการ
3. นายชัยกฤต บุญธนาสิริโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุสร รัศมิงแก้วโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์โรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิรักเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุริยาพร เทพาโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ สุขจำนงโรงเรียนปราสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีรพรรณ มะลิซ้อนโรงเรียนเมืองลีงวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิรักเขตร์ สังข์สาลีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ สุพินดีโรงเรียนสนมวิทยาคาร กรรมการ
3. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายยรรยงค์ สุพินดีโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
3. นางขวัญจิรา วงแหวนโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ สันตระการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนพัต บันลือทรัพย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ เข็มทองโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ สันตระการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนพัต บันลือทรัพย์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายยรรยง สุบินดีโรงเรียนสนมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธัญนันท์ ละออศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ กรรมการ
3. นางบุหงา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ดีประดวงโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธัญนันท์ ละอองศรีโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์กรรมการ
3. นางบุหงา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนปราสาทกรรมการ
4. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงอินทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี เกตุชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายประยูร ทองสุทธิ์โรงเรียนปราสาทกรรมการ
4. นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางรัตนา พรหมลิโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางรัตนา พรหมลิโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์โรงเรียนตานีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริพร ชัยมงคลโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวภักษร มหาเทียนธำรงโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางจิตรา สุขคุ้มโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ทองนำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจริญญา ดีสมโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ดอกประทุมโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ พิศเพ็งโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารกรรมการ
7. Mr.Colin Roseโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงินโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสมบุญ สุบินยังโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ครองสุขโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปิยรัตน์ ไพรสินธุ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
4. นางมัลลิกา พรมมาโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการ
6. นางสาวพีระลักษณ์ รักษะประโคนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
7. Mr.Samir Marhoumโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
8. นางสุพน สุกแสงโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพรนภัส สถานพงษ์โรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุอังคณา เบ็ญเจิดโรงเรียนเทศบาล ๓ "เทศบาลอนุสรณ์"รองประธานกรรมการ
3. นางปริยาภัทร กะการดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางคำนงค์ พันไผ่โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ใกล้ผลโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Christian P. Ewaldโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวกฤติกา สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางแม้นมาส อัครกตัญญูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางอุดม กำมนาฎโรงเรียนศรีสุขวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรินรดาภา สุวรรณเสวกโรงเรียนมหิธรวิทยากรรมการ
4. นางลำเพียร นามสวัสดิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
5. นางจันทิรา เกตุโสระโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
6. นางเนตรนภา วาลีประโคนโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
7. นางจงกล ปัดภัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
8. Mr.Patrick Bellโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
9. นายทวีชัย กลับบัวโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกรรญา สีดาพาลีโรงเรียนธาตุศรีนครประธานกรรมการ
2. นางชูศรีธัญญาลักษณ์ สมานรักษ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดวงเดือน ชำนิโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
4. นางจันทราภา งามศิริโรงเรียนเมืองบัววิทยากรรมการ
5. นางดวงรัตน์ ตาชูชาติโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ พลศรีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Stuart Galbanโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
8. นางสุกัญญา สะอาดยิ่งโรงเรียนจารย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ถมปัทม์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางทัศวรรณ เดวิสโรงเรียนโชคเพชรพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา พงษ์สุริยะโรงเรียนดอนแรดวิทยากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ วินทะไชยโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววรางคณา งามศิริโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการ
6. Mr.Gaduski Browneโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
7. นางมะลิวรรณ อนุติโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศริญ เชยคำแหงโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรนภัส สถานพงษ์โรงเรียนบัวเชดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปริยาภัทร กะการดีโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Stuart Leonard Galbanโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นายประพนธ์ ศรีวัฒนางกูรโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
6. นายพรพิพัฒน์ สอื้นรัมย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางปัทวรรณ จุทาไทยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่วโรงเรียนสังขะกรรมการ
9. นางบังอร ชูแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสัณห์ฤทัย โลนุชโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแม้นมาส อัครกตัญญูโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา สุทธิธรรมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
4. นางสาวนฤทัย เนินทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. Mr.Jonathan Fildesโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวปาลิดา ไชยโพธิ์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
7. นายชนาธิป กรองทองโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
8. นายบรรจง สดสีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายนภดล หมายถูกโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. Mr.Gao Ruibiaoโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพลสุดา เอิบสุขโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาพร สารพัฒน์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissJang Xiao Yanโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
3. นางสาวอุบล ธรรมดาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธุ์ฤกษ์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Kazuhiko Matsuoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. Mr.Kohei Oiโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ แว่นดำโรงเรียนบัวเชดวิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Minori Horiguchiโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. MissMihana Oguraโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่โรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissHong Jun Sukมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. Mr.Jo Namsukวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบันภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยซันมูน ประเทศเกาหลีใต้ สาขาประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. Mr.Matthieu Guingueneโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวลลิตา คิอินธิโรงเรียนไทรแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. Miss Liang Yingโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุลโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. MissMinori Horiguchiโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Kohei Oiโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางสาวภรณ์กนก เติมใจโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissHong Jun Sukมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์รองประธานกรรมการ
2. Mr.Jo Namsukวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบันภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยซันมูน ประเทศเกาหลีใต้ สาขาประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Matthieu Guingueneโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวญาณิภา บาลุนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. Miss Song Wen Jingโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ จันตะโรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอารีรัตน์ ไชยศรีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. Miss Kazuhiko Matsuoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. MissMinori Horiguchiโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุลโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิวิมล พูนชัยโรงเรียนสุรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. Mr.Matthieu Guingueneโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. MissHong Jun Sukมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. Mr.Jo Namsukวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบันภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยซันมูน ประเทศเกาหลีใต้ สาขาประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์โรงเรียนตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. Miss Tang Xiao Huiโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. MissSong Wen Jingโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสาวจิรัตติกาล รักพรมโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธุ์ฤกษ์โรงเรียนรัตนบุรีประธานกรรมการ
2. Miss Kazuhiko Matsuoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. MissMihana Oguraโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ แว่นดำโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Miss้Hong Jun Sukมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. Mr.Jo Namsukวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นายอภิพัฒน์ เต็มเอี่ยมผู้อำนวยการสถาบันภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยซันมูน ประเทศเกาหลีใต้ สาขาประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ม่วงอร่ามโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา ทองนำโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ พลศรีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
4. นางละเอียด เกิดศิลป์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิฤมณ มั่นยืนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
6. นางฉัณแข รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ม่วงอร่ามโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนภกุล ไตรเรืองกุลโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางอภิญญา วงค์คำจันทร์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ พลศรีโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการ
5. นางละเอียด เกิดศิลป์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิฤมณ มั่นยืนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยกรรมการ
7. นางฉัณแข รัตตัญญูโรงเรียนสิรินธรกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ลอยประโคนโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คิดดีโรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
6. นายเรืองณวิน มีดินดำโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
9. นางนฤมล ทิมแท้โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายธัชชัย ยั่งยืนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
12. นายชาติชาย ทองนำโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการ
13. นางสร้อยเพชร วุฒิงามโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีกฤติชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นายนฤดล คงนุรัตน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
16. นายจรูญ ชัยยิ่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภักดี เติมสุขโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ คิดดีโรงเรียนสังขะรองประธานกรรมการ
3. นายเอกพล สีบางโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการ
4. นายวสุเทพ ฉิมถาวรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยากรรมการ
6. นายเรืองณวิน มีดินดำโรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
7. นายสมชาย ปิยไพรโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
8. นายนฤพันธ์ ภักดีโรงเรียนโคกยางวิทยากรรมการ
9. นางนฤมล ทิมแท้โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการ
10. นายวัชรินทร์ กิ่งมณีโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นางสร้อยเพชร วุฒิงามโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการ
12. นายธัชชัย ยั่งยืนโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดีโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายนฤดล คงนุรัตน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
15. นายจรูญ ชัยยิ่งโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัยโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางวรรภา กฤติยาวรรณโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล อินสุวรรณโณโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ภิญโญภาพโรงเรียนโชคเพชรพิทยากรรมการ
3. นางสาววลีวรรณ วัดตรงโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูงโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ ทองไทยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเกสร ทองศรีโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวิรุจ ก่อแก้วโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางมณีกานต์ ทนทองโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการ
4. นางบุญยืน สุขสำโรงโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณวณัฐ บุญมาโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร สงวนดีโรงเรียนศรีไผทสมันต์ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรตะวัน เตียงทองโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิทราพร มีเจริญโรงเรียนสังขะกรรมการ
5. นางณฐพร เบ็ญเจิดโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจำปา สุขยาโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกัตติกา คำอินทร์โรงเรียนสุรพินท์พิทยากรรมการ
3. นางภัทรพร พึ่งชาติโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
4. นางสาวประวัติศรี อุกอาจโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
5. นางกองแก้ว แพงสุดโทโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ขันคำโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิตยา เตยอ่อนโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นางสาวอำไพ มุลาลินน์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสุภัตรา อ่อนอกโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูลโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางภาวิณี วงษ์เดือนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด สายบุตรโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทอนไชยโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ตะวันหะโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางธนพร พัตราภักดิ์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริจันทร์ เกตุชาติโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชระ โกติรัมย์โรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพัทธณะไชย ห่วงแก้วโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกวลี ศุภเลิศโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอุดมสิน ชื่นใจโรงเรียนยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่มโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางรุ่งนภา กลิ่นกลางโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎฐญา ใจหาญโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ทองสะอาดโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ อนันมาโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ อนงค์ชัยโรงเรียนเทพอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ อยู่ยืนโรงเรียนจารย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา ทอนทมโรงเรียนหนองอียอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ เทียมคลีโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นางไลลา อุดมทวีพรโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอำภา ลัดดาไสวโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายประณต ชุบสุวรรณโรงเรียนสุรพินท์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ สาดาโรงเรียนโนนเทพกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเลข ทิวคู่โรงเรียนสินรินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอเนก นรสารโรงเรียนวีรวัฒร์โยธินกรรมการ
3. นายธนดล คำเสมอโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายภาณุ ครอบเพชรโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ นิราศภัยโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการ
3. นายกำชนม์ สุทธิหาญโรงเรียนสนมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ทองมาโรงเรียนดอนแรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์โรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีระยุทธ พิมวงษาโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แก่นแก้วโรงเรียนพรมเทพพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์โรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นางสาวเทพสุดา พราหมสวัสดิ์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางจีรา ศรีไทยโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัฐชญา ปาแปงโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสุรภา เสนาบูรณ์โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย แรงกล้าโรงเรียนหนองสนิทวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนิต เยี่ยมรัมย์โรงเรียนช้างบุญวิทยากรรมการ
3. นายประวิทย์ คดีเวียงโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิรุจ เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายนิรุจ เสาประโคนโรงเรียนโคกยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ สุระศรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ ทองเถาว์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ จันทสุขโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
3. นายกฤษฎากร แก่นดีโรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรพต นนธิจันทร์โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี อกอุ่นโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ โสมกุลโรงเรียนประสาทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เลื่อนทองโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายภาณุรุจ บุญสังข์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนแตลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลย์ แคลนกระโทกโรงเรียนเทพอุดมวิทยากรรมการ
3. นายภาณุรุจ บุญสังข์โรงเรียนสำโรงทาบวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ทองนำโรงเรียนนาดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิดโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
3. นายอนัน ขาวงามโรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ โสมสุขโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเหลียน ผุยโพนทันโรงเรียนกาบเชิงวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ปิ่นหอมโรงเรียนห้วยจริงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสายปัญญา อนันตกาลโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยประธานกรรมการ
2. นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางธนาตา พะนงรัมย์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยากรรมการ
4. นางฐิติญารัตน์ สมหมายโรงเรียนสินรินทร์วิทยากรรมการ
5. นางพัชรา ศิริเลิศพงศ์พันธุ์โรงเรียนสุรินทร์ภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิภา หลิมศิริวงศ์โรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ วรมากุลโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกนกลักษณ์ เกศรีสังข์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายรัตน์ชตะ อินทรวิศิษฎ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
5. นางชนิดาภา บุญยะรัตน์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง งามสะอาดโรงเรียนแตลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ สุขอุ้มโรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นางสาวนันทกุล บุญเสริมโรงเรียนบัวเชดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสำราญ สร้อยจิตรโรงเรียนไทรแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกกร สีดามาตย์โรงเรียนสังขะกรรมการ
3. นายประเทียร แก้วชนะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ท้าวไทยชนะโรงเรียนสิรินธรประธานกรรมการ
2. นายสิริวัฒน์ แสงกล้าโรงเรียนประสาทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวมาลีิไพร มามนะโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายศรีชัย หวังสมโรงเรียนกระเทียมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ทองหย่อนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิทยา รอบรู้โรงเรียนสังขะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ทองสระคูโรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์โรงเรียนโนนเทพกรรมการ
3. นางปราณีต เหล่าสกุลโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจิตรา เชื้อเจริญโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรติพร ทบทอบโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ จันทร์สิงห์โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์โรงเรียนสุรวิทยาคารกรรมการ
3. นางรุ่งลาพร เรื่องจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางธนาตา พะนงรัมย์ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเทพประทาน อินทร์งามโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
3. นางยุพาพรรณ เกษเมืองโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรพิมล วงศ์เสนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางละออ กระแสโสมโรงเรียนพญารามวิทยาคารกรรมการ
3. นางจุฬาลัย เวชสกลโรงเรียนลานทรายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. ผศ.พรพิมล วงศ์เสนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทรงพร โคตรพันธ์โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยกรรมการ
3. นางกนกอร ชายกลางโรงเรียนธาตุศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์โรงเรียนสังขะประธานกรรมการ
2. นางณิชาดา บึ้งชัยภูมิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมธุรส ยอดสิงห์โรงเรียนพนมดงรักวิทยากรรมการ
5. นางเนตรชนก สำคัญยิ่งโรงเรียนสวายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุทัศนี ใจกล้าโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณิชาดา บึ้งชัยภูมิวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์กรรมการ
3. นางดาเรศ อยู่สบายโรงเรียนโคกยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางระวีวรรณ งามสะอาดโรงเรียนบุแกรงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ พนัสโรงเรียนแกศึกษาพัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางเด่นนภา บุตรหินกองโรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางเด่นนภา บุตรหินกองโรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยา รองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางเด่นนภา บุตรหินกองโรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางเด่นนภา บุตรหินกองโรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรัชนี นพพิบูลย์โรงเรียนท่าสว่างวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนีรัตน์ ปานมนต์โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคมกรรมการ
3. นางเด่นนภา บุตรหินกองโรงเรียนสำโรงทาบพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชญา ศรีฮุยโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิราวรรณ โฉลกดีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพุดตาน สมศรีโรงเรียนรามวิทยา รัชมัคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชญา ศรีฮุยโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิราวรรณ โฉลกดีโรงเรียนแนงมุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวพุดตาน สมศรีโรงเรียนรามวิทยา รัชมัคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์กรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์กรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์กรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์กรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีรพล อุ่นศิลป์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ วงษ์มณีโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์กรรมการ
3. นายจำรัตน์ หวังชอบโรงเรียนนาดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสมคิด ศรีจำปาโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏธ์นนท์ เหลาเลิศโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยะ จิตรจำโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชดา ล้อทองกุลโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกันตินันท์ สำนักนิตย์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชดา ล้อทองกุลโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกันตินันท์ สำนักนิตย์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชดา ล้อทองกุลโรงเรียนประดู่แก้วประขาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด วุฒิยาสารโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกันตินันท์ สำนักนิตย์โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอาทร วรรณปักสินโรงเรียนลานทรายพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตราโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร วรรณะโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนกรรมการ
5. นายศราวุธ ถึงสุขโรงเรียนหนองสนิทวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]