งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   8 ก.ย. 2561   9 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521-522 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 79
09.30-11.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523-524 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 79
09.30-11.00
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531-532 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 47
09.30-11.00
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533-534 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 53
09.30-11.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร5 ชั้น 2,3 ห้อง 527,537 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 48
09.30-16.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 541,548 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 35
09.30-16.00
7 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต1 9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 42
09.30-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 (นรินทรเทพ) ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 9 ก.ย. 2561 09.00-11.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมเอนกประสงค์ หน้าอาคาร 2 9 ก.ย. 2561 09.00-16.30
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 2 9 ก.ย. 2561 09.00-16.30
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น ล่าง ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 9 ก.ย. 2561 09.00-16.30
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้อง เรียนรวม 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศรีสุระ ชั้น 3 ห้อง ศรีสุระ1,ศรีสุระ2,ศรีสุระ3 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ศรีสุระ ชั้น 3 ห้อง ศรีสุระ4,ศรีสุระ5,ศรีสุระ6 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง, อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 และ 227 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 3 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
6 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมเผ่าแผน 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 411 และ 412 8 ก.ย. 2561
9 ก.ย. 2561
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สนามบาสเกตบอล 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
4 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมธารน้ำใจ 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้องโสตฯ 7 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 39

9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 40 - 78
09.00-17.00
7 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 1 - 39

9 ก.ย. 2561
ลำดับที่ 40 - 79
09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 302 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 411 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 409 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 207 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 202 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล หอพักชาย 1 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 2 ห้อง 101 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 2 ห้อง 101 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 408 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 408 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้น
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 402 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 402 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 401 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 301 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 412 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 412 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
11 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวทีใหญ่สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
12 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 311-312 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
13 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 311-312 9 ก.ย. 2561 13.00-16.00
14 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 309 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
15 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 309 9 ก.ย. 2561 13.00-16.00
16 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวทีกลาง 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
17 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เวทีกลาง 9 ก.ย. 2561 13.00-16.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 307 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
19 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 307 9 ก.ย. 2561 13.00-16.00
20 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 403 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
21 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อาคาร 3 ห้อง 403 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวที หอประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวที หอประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวที หอประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2561 13.00-16.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวที หอประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวที โรงอาหาร 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวที โรงอาหาร 9 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้อง โสต 11 9 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00
2 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้อง 1138 9 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
3 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้อง 1138 9 ก.ย. 2561 13.00 - 14.30
4 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้อง 1138 9 ก.ย. 2561 14.30 - 15.30
5 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้อง 1138 9 ก.ย. 2561 15.30 - 16.00
6 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้อง โสต 13 9 ก.ย. 2561 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 9 ก.ย. 2561 08.30-16.30
2 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อาคาร1 ห้อง ประชุมสัตตบรรณ 9 ก.ย. 2561 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 132 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 135 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อุตสาหกรรม1 ชั้น 2 ห้อง resource 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 9 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 113,114 9 ก.ย. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร ห้อง หอประชุม 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร ห้อง หอประชุม 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
3 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร ห้อง หอประชุม 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป
4 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร ห้อง หอประชุม 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดมอุตสาหกรรม ชั้น 1 9 ก.ย. 2561 9.00-13.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สนามวอลเลย์บอล 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุน 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 1 ชั้น 2 ห้อง สื่ออุตสาหกรรม 1 9 ก.ย. 2561 9.00-เป็นต้นไป
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงยิมพลศึกษา 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00
6 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคารอุตสาหกรรม 2 ชั้น 2 ห้อง สื่ออุตสาหกรรม 2 9 ก.ย. 2561 9.00-เป็นต้นไป
7 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00
8 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงจอดรถจักรยานยนต์ ห้อง หน้าอาคาร 5 9 ก.ย. 2561 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เวทีใหญ่สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2561 09.00-เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]