งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง, อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 และ 227 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ที่หอประชุมรวมฤทัยธำรงและสอบข้อเขียนเวลา 09.00 น., สอบภาคปฏิบัติที่อาคาร 2
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง, อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 และ 227 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ที่หอประชุมรวมฤทัยธำรงและสอบข้อเขียนเวลา 009.00 น., สอบภาคปฏิบัติที่อาคาร 2
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 1 เวลา 07.30 - 008.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 1 เวลา 07.30 - 008.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 1 เวลา 07.30 - 008.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 1 เวลา 07.30 - 008.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 3 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 3 เวลา 07.30 - 008.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 3 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 3 เวลา 08.00 - 09.00 น. ทีมใดไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 1 เวลา 07.30 - 008.30 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โดมหน้าอาคาร 1 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โดมหน้าอาคาร 1 เวลา 07.30 - 008.30 น.
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมเผ่าแผน 8 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โรงยิมเผ่าแผน เวลา 07.30 - 08.30 น.
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงยิมเผ่าแผน 9 ก.ย. 2561 09.00-17.00 รายงานตัวที่โรงยิมเผ่าแผน เวลา 07.30 - 08.30 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 411 และ 412 8 ก.ย. 2561
9 ก.ย. 2561
09.00-17.00 รายงานตัวที่ห้อง 411 เวลา 07.30 - 08.30 น. วันที่ 9 ก.ย. 61 บินที่สนามแสดงช้าง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]