รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  สารีราช
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุกานดา  ตันชมพู
 
1. นางดวงแข  นามแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชลิตา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนา
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายธณภัทร  เหล่าสุวรรณ์
2. นายเจติพงษ์  มาตสี
 
1. นายปรีชา  จำปาทอง
2. นางสาวจันทิพา  มีชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียภัทร์   กราบไกรแก้ว
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   นาราษฏร์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายจตุรวิตต์  นาคศรี
2. เด็กหญิงชิชาภร  วิริยะภาพ
3. เด็กชายณัฐกิตตื์  ธรรมวงศา
 
1. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
2. นายสันติ  แซงบุญเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  โสดา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ประทุมทิพย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  จันที
 
1. นายสันติ  แซงบุญเรือง
2. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพชร  แก้วหงษ์
2. นายเอกพล  แข็งแรง
 
1. นางสาวณัฐวดี  วันตา
2. นางสาวสิรินภา  วะชุม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   จันทร์ชัย
 
1. นายสุพันธ์   ประเสริฐสังข์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังบอน
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วคูณ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์   กลางแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กชายจิิตรทิวัส  เดชะกุล
2. เด็กหญิงปวีณา   โยทาธร
3. เด็กชายรัชนาท  ลีละบุตร
 
1. นางสาวสุภาพร  เชื้อคำเพ็ง
2. นายอชิรวัตติ์  ตั้งสมบัติสันติ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูเรีย   โรสซี่
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   ฮังกาสี
3. เด็กหญิงสรัลชนา   วรรณพรามณ์
 
1. นางสาวปวีณา   ดรบันดิษฐ
2. นายสุรชัย  สดไธสง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นันทะ
2. เด็กชายเอกธวัช  หอมแพงไว้
 
1. นางอภิญญา  โยวะ
2. นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญนามพิทักษ์
2. นางสาววรากรณ์  หงษ์คำ
3. นางสาววาสนา  พนัส
4. นางสาวสุดารัตน์  ลาหนองแคน
5. นางสาวอริสา  แสนโคตร
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัชชา  ซานโจเซ่
2. นางสาวนัฐริกา  ขาวสร้อย
3. นางสาวนิโรบล  เปาวะนา
4. นางสาวอรญา  บุญสิทธิ์
5. นางสาวอัจฉรา  บุญตะวัน
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน   แสนสอาด
2. นางสาวปริยดา   โบสถ์ดอน
3. เด็กหญิงสุนิชา   กอแก้ว
4. เด็กชายอัฏวราวุฒิ   ไชยะนาน
5. เด็กชายอาณัฐ   บุญคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์   เสถียรภัทรนันท์
2. นายอนุชา    หาสอดส่อง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชนะหาญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีส่อง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนัติ
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงนิรนิล  สีดวงดี
 
1. นายภัทร  พุทธิวงศ์
2. นายคัมภีรภาพ  วรรณกุล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐชนน  วอนอก
2. นายนครินทร์  จันปุ่ม
3. นายนฤเบศ  มาดขาว
4. นางสาวศิริอมร  วงศ์สามารถ
5. นางสาวสุกัญญา  โสดาบุตร
 
1. นายทิฏฐานุ  นาคเสน
2. นายจิรวัฒน์  พิลาสา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกานต์สิริ   นาถ้ำทอง
2. นางสาวฐิติมา   ต่อชาติ
3. นายณรงค์ชัย   บุญถาวร
4. เด็กหญิงณัฐพร   คุ้มสุวรรณ
5. นายณัฐพล  ไชยวงศ์
6. เด็กหญิงธณิสรา   ผาฤทธิ์
7. นายธนวัตน์   สีหะวงษ์
8. นายนันทพงศ์   อุ่นแก้ว
9. นางสาวนิตยา  คุ้มสุวรรณ
10. นางสาวพัชรินทร์   ชินรัมย์
11. เด็กหญิงพัณณิตา   พิสัยกุล
12. นางสาวภัทรพร   ภารตุ้ม
13. นายภานุวัฒน์  สุทธิประภา
14. นายยุทธพิชัย   ทองเฟื่อง
15. นางสาววิราวรรณ   วิเจดีย์
16. นางสาวศิรารักษ์   สีหานาม
17. นางสาวสาวิตรี  ทิพย์อินพรม
18. นางสาวสุภาภรณ์   มุราพร
19. นางสาวหงษ์ฟ้า   ใสเย็น
20. นางสาวอณัญญา  ดาผา
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
2. นายทิฏฐานุ  นาคเสน
3. นายธีระศักดิ์   บุตรโคตร
4. นายจิรวัฒน์   พิลาสา
5. ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์   สาริศรี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติพงษ์  พาเสน่ห์
2. นางสาวชนิดา  อุดมพันธ์
3. นางสาวชลณี  ชัยศรี
4. นายฐานทัพ  แดนขนบ
5. นายทัศไนย  น้อยยะ
6. นางสาวธนัญญา  อนันตสกุลวงศ์
7. นายธัชพล  น้อยโสภา
8. นายธีรศักดิ์  กำเนิดสิงห์
9. นายนพกร  สันติมุนินทร์
10. นางสาวนฤมล  บุญสาย
11. นางสาวผ้าทอ  ผงพิลา
12. นายพงค์สกร  นินทระ
13. นายภัทรพล  ร้อยแก้ว
14. นางสาววิราวรรณ  วงสุวรรณ
15. นายสุคณิศร์  สายนนท์
16. นางสาวสุชาดา  มั่งมูล
17. นางสาวสุนิสา  มาดี
18. นายอภิศักดิ์  คงแก้ว
19. นางสาวเจริญขวัญ  ป้องคำไหล
20. นายไพโรจน์  วงศ์ธรรม
 
1. นายคำนึง  เลื่อนแก้ว
2. นางอมรรัตน์  โคตรชมภู
3. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน
4. นางสาวกรรณิการ์  ระวิโรจน์
5. นางอนันท์  ศรีโคตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายยสินทร  มีกูล
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  เวียงคำ
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง
4. นางสาวพรมยุรินทร์  โยธะวงค์
5. นางสาวพรสวรรค์  สอนเสนา
6. เด็กหญิงยัสมิน  เบิซ
7. เด็กหญิงสิริวิมล  ซุ่นเส้ง
8. เด็กหญิงสุจิรา  พุฒเขียว
9. นางสาวสุนิตา  โยธาคุณ
10. นางสาวอารีรัตน์  พลสุวรรณ
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
3. นางนงเยาว์  อันทรง
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายฉัตรชัย  เพ็ชรยิ้ม
2. นายณัฐพงษ์  บรรหาร
3. เด็กหญิงทิพปภา  ปู่บุตรตรา
4. เด็กหญิงทิพย์พากร  ปู่บุตรตรา
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  กรมวังก้อน
6. เด็กหญิงมานิตา  ทวีสุข
7. เด็กหญิงลภัสรดา  บุตรสาลี
8. เด็กหญิงสุมิตรา  สืบมงคล
9. เด็กหญิงอาวีนัฐ  แก้วรอด
10. เด็กหญิงเมธาพร  แฝดกลาง
 
1. นายสรไกร  พรูแล่นเร็ว
2. นายนิคม  เคหฐาน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวชมภูนุช  แพงสุข
2. นางสาวชุติมา  สารพล
3. เด็กหญิงมาริณี  จันทะแสง
4. นางสาวยุพิน  บัวระดี
5. นางสาวลดาวัลย์  โสมชาลี
6. นางสาวสุภาพร  สุุขรี่
7. นางสาวอุมาพร  สิทธิ
8. นางสาวเบญญทิพย์  เจริญดี
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สารณีย์
10. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ชาวประสัน
 
1. นางสายรุ้ง  กว้างทะเล
2. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
3. นายศราวุธ  ปุณริบูรณ์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  พรมสคุ
2. นางสาวปนัดดา  มีศรี
3. เด็กชายภราดร  กิจการ
4. นางสาวมนัฐชญา  สาวก
5. นางสาวรัชนีกร  ปุลาชโต
6. นางสาวศิริรัตน์  ถนอมดี
7. เด็กชายศิวกร  แสนอุบล
8. นางสาวอรวรรณ  ทองน้อย
9. นายอังคาร  สามารถ
10. เด็กชายเอกพล  ปุลาชโต
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นายทรงพล  ทะรังศรี
3. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณัฐพล  สืบนุสรณ์
2. นายณัฐวรรษ  ยมโคตร
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัตน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงษ์แก้ว
7. นายพรชัย  ปัททุม
8. นายภูชิต  แนบชิด
9. นางสาวศุพัชรา  ไชยวร
10. นายอัฐพงษ์  หาหวย
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายคมปกรณ์  อัคราช
2. เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ตันนรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุทธิประภา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นรทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นรทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุปถานา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชนชิต
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   กระทู่นันต์
 
1. นางนริศรา  นิลแสงศรี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง
 
1. นางสาวเกศวรินทร์   ราชคำ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจันธิมา   วรกา
2. เด็กหญิงชลธิชา   โภคาแสงสวัสดิ์
3. เด็กชายธเรศ  คลังกลาง
4. เด็กชายปฐมพงษ์   พันธุสันต์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุขคุ้ม
 
1. นางสาววาสนา   วิเจดีย์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม
 
1. นางสาวศิรัญญา  พลรักษา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวรักษณาลี   จันทะกิจ
2. นางสาวสุพรรษา   บุตรเสน
 
1. MissNiu  Zihan
2. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  กลางนอก
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  วีระศักดิกุล
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
2. Mr.Shogo   Teramoto
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพัชราภา   เครือเกาะ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissMai  Tsutsumi
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวอริสา   แก้วกลมรัตน์
2. นางสาวอริสา   โขพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
2. นางสาวมันทนา  ศรีวาที
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวญาณิน   ปัญญาวงศ์
2. นางสาววาธิณี  พรหมเขจร
 
1. MissLi  Wang
2. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวปริสา  สาลีรัตน์
2. นางสาวศันสนีย์   ดาวเรือง
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
2. นางสาวประไพ  พาหา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนวิชญ์   สายศรี
2. นางสาวสุนิตา  ค่ายสูงเนิน
3. นายสุริยา  อินหงษา
4. นายอภิชาติ  จันทร์อ้วน
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  สารักษ์
 
1. นายณัฐพล  พงษ์ถาวร
2. MissChi  Qingqing
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภูตินันท์
2. นางสาวพลอยประภา  เวชประสิทธิ์
3. นายศาสตราชัยพงษ์  โสมนัส
4. นางสาวสุพิชญา  ราชรองเมือง
5. นางสาวอัญสุดา  หาบุญมี
 
1. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวธนพร   ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนิปัท   ประชานุรักษ์
3. นางสาวพรฟ้า  หว่างพันธุ์
4. นางสาวมณพณัฐ   สิวาเกษียรวิ
5. นางสาวเจนจิรา    ผาทอง
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุปราณี   หัสสา
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชญานิศ  ตัณฑเกษม
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิราภรณ์   เภ้าสร้อย
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แต่งตั้งรัมย์
2. เด็กชายกีรติ  รูปขันธ์
3. เด็กชายคมสันต์  คุณวงศ์
4. เด็กชายธีรภัทร  วันหอม
5. เด็กชายปิยะพงษ์  ชะโรยศรี
6. เด็กชายภูวดล  ทองกุล
7. เด็กชายเมธา  รักษาเงิน
8. เด็กชายเอกรินทร์  จูใจบุญ
 
1. นายเฉลิม  รัตนชัย
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
3. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกชนิภา  จัสมิน วาเนมนดิ
2. นายจิตรประชา  ดงราษี
3. นายณัฐกานต์  พรมเผ่า
4. นายทัตเทพ  เวทะแว่น
5. นางสาววิราพรรณ  พิณโฮง
6. นายอัษฎาวุธ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
2. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
3. นายส่วน  ทองประเทือง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขวัญนภา  เหลือประสพ
2. นางสาวชลทิชา  เหล่าไทย
3. นายชานนท์  อินทปัทม์
4. นายปฏิพัทธ์  แพงแสน
5. นางสาวพัชชา  สองจันทร์
6. นายวัฒนชัย  แก้วพิมพา
7. นางสาววีระยา  นามสุโน
8. นายสุรวัจน์  ลาวัดพรหม
9. นางสาวสุวิชญา  สุนันทนาม
10. นางสาวเกษมณี  กางนอก
 
1. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
2. นายปฏิพัทธ์  บูชากุล
3. นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันหล่น
2. เด็กหญิงภณิดา  สระโสม
3. เด็กหญิงวรรนภา  ศิลาคม
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หาญรบ
5. เด็กหญิงอารียา  วัจรินทร์
 
1. นางพิกุล  กรมวังก้อน
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกนิษฐา  นพเก้า
2. นางสาวณุญามาศ  จันทชำนิ
3. นางสาวรัตติกาล  โคตรพันธ์
4. นายวัชรชัย  พรนิติพล
5. นางสาวอภิญญา  พิสัยพันธ์
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
2. นางสาวอะธิดา  แสงอรุณ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์  วงษ์หาบุศย์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิรภา  โพธิบัญดิษ
2. เด็กหญิงนิรุชา  สีวันนา
 
1. นายฐณวรัตม์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  อะภัย
2. นายภานุพงษ์  รอดกลาง
 
1. นายนาถดนัย   โชติจำรัส
2. นางสาวพัดชา  ศรียัง
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายปรัชญา  โสภณสา
2. นางสาววราภรณ์  พรมมา
 
1. นางกนกอร  ทิพยโสต
2. นายวัฒนา  อิศาสตร์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายกรกรด  แสนพงษ์
2. นายศุภกิจ  ไชยา
3. เด็กชายศุภวัชร  เสนสอน
 
1. นายยุทธนา  สมจันทร์
2. นายรังสรรค์  เนาวดี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กะลีพัด
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ชมมี
3. เด็กหญิงนิตยา  ยนต์ทองหลาง
4. เด็กชายวรากร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นันตะไชย
6. เด็กหญิงอรัญญา  สายแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
3. นางภานุมาศ  พิมโยธา
 
62 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทุมนา
2. เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์
3. เด็กหญิงวรรณณิศา  มินิชิตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โคตรเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีบัวพันธ์  ศรีพุทธา
 
63 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  อินทร์ทองยศ
2. นางสาวอารีญา  สอนโพธิ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สรรพรอด
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นายธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุริพัฒน์
3. เด็กหญิงอริชา  อุดมชาลี
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะสิลา
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
65 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัสยา   ชื่นใจ
 
1. นางสาวกมลชนก   เลผาย
 
66 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายอนวัช  สิงหาพรหม
 
1. นางเกษม  พิลาดิษฐ์
 
67 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
68 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  พันธลี
2. เด็กหญิงรินลดา  ดิสมินทร์
3. เด็กหญิงศรัญญา  น้ำใส
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
2. นางสมฤดี  สิมงาม
 
69 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย
 
70 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายอนุพงษ์  บุตรมาร
 
1. นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด
 
71 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายวศิน  ผิวบาง
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
72 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทับวิเศษณ์
2. เด็กชายปฎิพล  อุตะมะ
 
1. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช