รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขเสริม
 
1. นางสาวศิริพร  เถือกคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  สารีราช
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ดวงหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นางสาวทัศนา  ชัยแก้ว
 
1. นางสาวภักดิ์วดี  รักษาบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายวิสุทธิมัคน์  หมื่นเรือคำ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์   วงษาพัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพาณิชย์
 
1. นางสาวนิรัตติยากร  กอแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  นครเขต
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   พระชัย
 
1. นางสาวจรุงจิต  นาคเสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวภาวนา  ธนุการ
 
1. นางทิพวัลย์  แก้วกันหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นามวงษา
 
1. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวอภิญญา  ศรีสาระ
 
1. นางสาวลักขณา  คลังแสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปุราโส
 
1. นางสาวธีรนันท์  ไชยเชษฐ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชนสรณ์  ต่ายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรงค์  สอดเสน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  วระบุตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตั้งรัตนไพศาล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวสุภารัตน์  นามแก้ว
 
1. นางสาวจันทิพา  มีชัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววิไลลักษณ์  พรมเลิศ
 
1. นางสาวพรนิภา  ปัญหาไชย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  กองทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนัญตญา  สุโพธิ์
 
1. นางเกษร  กิจประเสริฐ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  บุตรสาระ
 
1. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวรพีพร  ศักดิ์อุดมกุล
 
1. นางสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวศรมณี  ชัยพัฒน์
 
1. นางสาวสุธีธิดา  บรรณารักษ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพรหมพร  บัวพา
 
1. นางสาวรัตติกาล  การุญ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริธร  โวชัย
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุระพร
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงงามวดี  อิติบุตตา
 
1. นางสาวบัวมี  เหนือโพธิ์ทอง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ขวัญทองห้าว
 
1. นางสาวสุเมตตา  ศรีหาวงศ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุกานดา  ตันชมพู
 
1. นางดวงแข  นามแสง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนิรมล   วงศ์พันทำ
 
1. นางอุดมสิน   จันทะวงษ์ศรี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชลิตา  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนา
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายกฤษกร  เปลือยศรี
2. เด็กหญิงวิมณทิพย์  สมคม
 
1. นางปิยะฉัตร  ขาวนอก
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงมานิตา  นันทถิน
2. เด็กหญิงสุพรรธชญา  ศรีลาวรรณ์
 
1. นายภาสกร  หวังหมู่กลาง
2. นายบุญทัน  ชาตรี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววชิราวรรณ  สีเทพ
2. นางสาวสิริกัญญา  จุมพล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สมรูป
2. นางสาวมยุรี  สุวรรณรอด
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายธณภัทร  เหล่าสุวรรณ์
2. นายเจติพงษ์  มาตสี
 
1. นายปรีชา  จำปาทอง
2. นางสาวจันทิพา  มีชัย
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แสงชัย
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทองแท้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกรกนก  นนทสาร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทะถิน
 
1. นางสาวภัทรา  เทพมงคล
2. นายทศพล  ยานหงษ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บำรุงศักดิ์
2. เด็กหญิงศุวมาส  เเสงหิรัญ
 
1. นางสุภารัตน์   จันทะวัน
2. นายวิษณุ  ทองหล่อ
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลาธาร  หงษา
 
1. นางจาตุพร  เลพล
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  เลพล
 
1. นางนิศากร  ทองอร่าม
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายศิริโชค   ศิริวิชา
 
1. นางสาวกฤตยาณี   สีสลวย
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปวิชญา  บุตรสาระ
 
1. นางสาวทวีพร  ปทุมมา
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรียภัทร์   กราบไกรแก้ว
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   นาราษฏร์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธเนศพล  ศรีมังคละ
 
1. นางรัตติกาล  จารุจารีต
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอารีรัตน์  เหล่าหนาด
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  กัติยบุตร
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศิรินทิพย์  พิมสุข
 
1. นางจิตรามาศ  คำดีบุญ
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวอริสรา  ลิ้มรัตน์
 
1. นางภาพิมล  บุญภา
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายจตุรวิตต์  นาคศรี
2. เด็กหญิงชิชาภร  วิริยะภาพ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมวงศา
 
1. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
2. นายสันติ  แซงบุญเรือง
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มีศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา  อินทะวุธ
3. เด็กชายณัฐดนัย  ประชาชัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุพร
2. นางอรฤดี  หอมสมบัติ
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัลยา  เรืองอร่าม
2. เด็กชายนราดร  อุ่นพรมมี
3. เด็กหญิงปวีณา  พรมภักดิ์
 
1. นางสุดารัตน์  อริยะศิริวงศ์
2. นางสาวประภัสรา  ดงจารย์
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายปรเมศวร์  ผงอ้วน
2. นายภูวดล  บุตรสี
3. นายสุวรรณหงษ์  ผิวเหลือง
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นายวิมล  พลทะอินทร์
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจริยาภรณ์  โคตรสมบัติ
2. นางสาวภัทรวดี  มีเลข
3. นายศุภชัย  กิติอาษา
 
1. นายณัฐพล  หวานเหย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแสน
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนภาพร  ดอนขันธ์
2. นางสาวประภาพร  พระนมทิง
3. นายพุทธิพงศ์  ชัยศิริ
 
1. นายณัฐวัฒน์   สุพร
2. นางสาวกนกวรรณ  พิลาบุตร
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุณี  ชัยปัญหา
2. เด็กหญิงชนกชน   แสนหอม
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พันธ์นกแต้
 
1. นางสาวพิชามญชุ์   โยธาสม
2. นางสาวสุลาวัลย์   กลางแก้ว
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  โสดา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ประทุมทิพย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก  จันที
 
1. นายสันติ  แซงบุญเรือง
2. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมาพร  ธินาธุวงษ์
2. เด็กหญิงนุชิตา  เดื่อนา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เตโช
 
1. นายวิชานนท์  ฝ้ายขาว
2. นางวรรณภา  ต่อติด
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายธนธรณ์  อ่อนทอง
2. นายธวัชชัย  แดงนา
3. นายธีระพงษ์  วงศ์เสนา
 
1. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
2. นายวิมล  พลทะอินทร์
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวผไทมาศ  หลานวงษ์
2. นางสาวสุธามณี  หมั่นมี
3. นางสาวสุวรรณี  สิงห์ขรอาจ
 
1. นายอุดม  วิเศษวิสัย
2. นายสมควร  มั่งมี
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวนุชิดาพร  ศิริคุณ
2. นางสาววรรณภาพร  บำรุง
3. นางสาวอัญชลี  พอศรี
 
1. นายอนวัช  คงประเสริฐ
2. นายณัฐพงษ์  แก้วศรีสม
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพชร  แก้วหงษ์
2. นายเอกพล  แข็งแรง
 
1. นางสาวณัฐวดี  วันตา
2. นางสาวสิรินภา  วะชุม
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนากร  สอนสำโรง
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีบุญ
 
1. นายทศพร  ดอนแก
2. นางวิรัชยา  บุตรสาร
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เมืองโคตร
2. เด็กชายจุฑาภัทร  ชาธรรม
 
1. นางปิยนุช  ดวงดี
2. นางสาวชลธิชา  บุนนท์
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวฑิฆัมพร  แสนคำคิด
2. นางสาวสุพนิดา  แก้วอินตา
 
1. นายธนากร  สีขาว
2. นางขนิษฐา  ศรีบุญ
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายชัชพงศ์   บรรเทา
2. นางสาวอัยลดา  บุดดี
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  สีพา
2. นางสาววัฒนะ  ใบแสน
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายศตวรรษ  แก้วกระจ่าง
2. นายสุชาติ  พรพิรุณโรจน์
 
1. นางสาวอภิญญา  มะธุผา
2. นางสาวเสาวณี  ทินรัตน์
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์   จันทร์ชัย
 
1. นายสุพันธ์   ประเสริฐสังข์
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกิตติพศ  พ่อค้าไทย
 
1. นางปนัดดา  เนินนิล
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากรณ์   จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายสุชานนท์  แสงสีอ่อน
 
1. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกฤษฎา  อำนวยการ
2. เด็กชายธราดล  สุขสำราญ
 
1. นายพัฒนาการ  ศรเสนา
2. นางสาวฉัตรียา  ปัจจวงษ์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายทิตภูมิ  หาริกุล
2. เด็กชายภัทรพล  โสภา
 
1. นายณัฐพล  พนันชัย
2. นางสาวชลธิชา  มัสยามาตย์
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายปุณกานฑ์  โกวิทกุล
2. เด็กชายภาคีนัย  บึงหนองอ้อ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
2. นางสาวสมพิศ  อินทร์ชำนาญ
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  สุรินทะ
 
1. นายอิทธิพล  หันมา
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหปัญญา
 
1. นางสาวเยาวเรศ  อาจนาวัง
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายศิริพงษ์  แดนดงยิ่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ลำพอง
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วังบอน
 
1. นางสาวเสน่หา  ชมภูวง
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวศศิชา   ธานีวรรณ
 
1. นางกัญญา   มายูร
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุวิษา  สีดามาตย์
 
1. นางสาวอภิญญา  จตุเทน
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐกรณ์   บัวทิน
 
1. นายนครินทร์   พรมกลาง
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณรงค์ชัย  คำภูแก้ว
 
1. นางสาวธิติสุดา  แก้วหาญ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายสิรวิชญ์   สิงทิศ
 
1. นางสาวเหมือนไหม   ชัยสวัสดิ์
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กชายวรากร  ปัญญารส
 
1. นางสาวอภิญญา  จตุเทน
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหล่ามาลา
 
1. นางสาวมัณฑนา  ศรีสุจันทร์
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วคูณ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์   กลางแก้ว
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา  ประเสริฐไทย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงษา
3. เด็กหญิงพริมา  เปี่ยมการุญรัตน์
 
1. นางสุภาพร  ฐิติธนานนท์
2. นางวันเพ็ญ  คำผิว
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  ไกรรัตน์
2. เด็กชายคมชาญ  วระมูล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมวงศ์
 
1. นางสาวจิราภา  ยวนชื่น
2. นางสาวสวรี  ศรีโยวงค์
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนารักษ์  พานุรักษ์
2. เด็กหญิงนิธินาถ  ฉันดี
3. เด็กหญิงนิรันดร์ฎา  โทอุธทา
 
1. นางจินตนา  โนนวงศ์
2. นางประภาขวัญ  บุญพิมล
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  บุญสิทธิ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  โสภาหัสดร
3. นางสาวอริศรา   โคตรสมบัติ
 
1. นางสาววิยะดา  เกษมสานต์
2. นางสาวฐานิสา  พลายวิเคราะห์
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชาวิน  คงประสงค์ศิริ
2. นายทีปดนัย  สมวงษ์
3. นางสาวธนวรรณ  ตั้งสุวรรณชัย
 
1. นางสาวอนงค์นารถ  กิจสามารถ
2. นางสาวมัสยา  คำใบ
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายนครินทร์  กับบุญ
2. นางสาวนธิชา  วังโพธิ์
3. นางสาวรัตนพร  ศรีสุจิตร
 
1. นางสาวจิราภา  ศิลาคม
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรภูธร
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  คำเชียง
2. เด็กชายตะวัน  ฉาน
3. เด็กหญิงปุณยนุช  สีสุตะ
 
1. นางอรัญญา  บริจาค
2. นางสาวสุดารัตน์  เอนกนันท์
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนกพร  อุตอามาตย์
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โคตรชมภู
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ
 
1. นางสาวพวงชมพู  อยู่งาน
2. นางสาวสุมลรัตน์  แทนโสภา
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  นามวงค์ษา
2. นางสาวนิรามัย  สงคลัง
3. นางสาวสุทธิดา  นามเกตุ
 
1. นายชัยฤทธิ์  ภูอ่าว
2. นางสาวแพรวนภา  องอาจ
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวภูรดา  คำมงคล
2. นางสาวสุมินตรา  ทองเจริญ
3. นางสาวอริยาภา  พานุรักษ์
 
1. นางกาญจนา  ทองจบ
2. นางหนึ่งฤทัย  อุเทศ
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพรพิมล   วงโยธา
2. นางสาวพิชญาภรณ์  บุญมี
3. นางสาวไทยสิริ  ปัญญกุล
 
1. นายวสันต์   พินิจมนตรี
2. นายอภิวัฒน์​  โกสิลา
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนลธวัช  อินทรสุข
2. เด็กชายบูรพา  เสาะสืบงาม
3. เด็กชายอัครวิชญ์  คำภูษา
 
1. นายปรีดา  รัตนเวฬุ
2. นางสาวนันทนา  อู่รัศมี
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กชายจิิตรทิวัส  เดชะกุล
2. เด็กหญิงปวีณา   โยทาธร
3. เด็กชายรัชนาท  ลีละบุตร
 
1. นางสาวสุภาพร  เชื้อคำเพ็ง
2. นายอชิรวัตติ์  ตั้งสมบัติสันติ
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณิรัชชา  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  ป้อมผาลา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ผายชำนาญ
 
1. นางสาวนันทิยาวรรณ  สรสิทธิ์
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐนันท์  ผิวเหลือง
2. นายบรบดี  ศรีลาโท
3. นายไชยวัฒน์  พานแก้วชูวงศ์
 
1. นายศรีธร  มูลมณี
2. นางเขมจิรา  ประทุมชาติ
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายธนพล  ภูผาดวง
2. นางสาวปาลิตา  คัทธะรินทร์
3. นายมนต์รัก  ศรีบุญไทย
 
1. นางพรรณี  หอมทอง
2. นางสาวอริสา  ไชยภูมิ
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนพัฒน์  ผดาเวช
2. นายปิยพงษ์  โสภา
3. นายพงศภัค  ชื่นจันทร์แดง
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นางสาวจิราภรณ์  บงค์บุตร
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจูเรีย   โรสซี่
2. เด็กหญิงศิรภัสสร   ฮังกาสี
3. เด็กหญิงสรัลชนา   วรรณพรามณ์
 
1. นางสาวปวีณา   ดรบันดิษฐ
2. นายสุรชัย  สดไธสง
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวิริยาพร  จันทะราช
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ยวนยี
3. เด็กหญิงไปรยา  รอดจุ้ย
 
1. นางนิตยา  ศรีประดิษฐ์
2. นางสาวสะใบคำ  ทองอุบล
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพงศธร  สูฝน
2. เด็กหญิงพรประภา  พิมพ์พันธ์
3. เด็กหญิงภัคธีมา  หมื่นคำแปง
 
1. นางญานิกา  รอดถาวร
2. นางไพลิน  ประเสริฐศรี
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวจิระพรรณ  ทองสะโคม
2. นายณัฐพล  สมแก้ว
3. นางสาวสุชานาถ  นิลนามะ
 
1. นางสาวดรุณี  ทับโสดา
2. นางสาวอมรรัตน์  ประวิเศษ
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวมลศิริ  เฟื่องคำ
2. นายวิทยา  ปิยะมาตย์
3. นางสาวเกวริน  อวยชัย
 
1. นายวิทวัส  สาเกตุ
2. นางสาวนริศรา  โอชารส
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายจักรพันธ์   บุญคำ
2. นางสาวจิรัฐติกาล  บุญยา
3. นางสาวชนิดา   สารพันลำ
 
1. นายพิทักษ์   เหล่าเจริญ
2. นางณัฏยา   คลังชำนาญ
 
106 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จอมทิพย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สุกามิน
 
1. นางสาวธนิยา  ธรรมวิเศษ
2. นางสาวศุภรดา  สอนสุภาพ
 
107 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นันทะ
2. เด็กชายเอกธวัช  หอมแพงไว้
 
1. นางอภิญญา  โยวะ
2. นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา
 
108 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ 1. นายจักรภัทร  ผักไหม
2. นางสาวสุธาสิณี  กระทู้นันท์
 
1. นายณัฐพงษ์  ตุ้ยกุลนา
2. นางอภิญญา  โยวะ
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายอนุชา  ตอพิมพ์
 
1. นายวิทวัฒน์  บุตรพรม
2. นางวชิราภรณ์  บุตรพรม
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุพงศ์  สะเทิงรัมย์
2. เด็กชายสุชาติ  อ่วยยือ
 
1. นายกฤษฎา  แก่นท้าว
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชนก  สุชัยคิด
2. เด็กชายวีรพล  วรรณละภา
 
1. นายพลวัฒน์  สาจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผ่านแสนเสาร์
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  ไชยธรรมา
 
1. นางสาวดวงสุดา  สาจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  โสดา
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  พินิจมนตรี
2. เด็กชายอวิรุทธ์  คำสงค์
 
1. นางลำไพร  กวีกรณ์
2. นายทรงศักดิ์   สิงหนสาย
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายธีรพัฒน์   สีทะบาล
2. เด็กชายระพีวิทย์  ศรีเชียงขวาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์  บุญวงศ์
2. นายสิทธิโชค  ประเสริฐศรี
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกัญจนพร  แสนโคตร
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  อัคติ
3. นายนิติรัฐ  แสนพิมพ์
 
1. นายเจษฎา  มหาโคตร
2. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายกษิดิศ  จิตติมงคล
2. นายกิตติคุณ  ผางโคกสูง
3. นายอาทิตย์  เวียงคำ
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิวา  ละครพล
2. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  คำพินันท์
3. เด็กหญิงปณิตา  แก้ววิเศษ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภาพชน
5. เด็กหญิงอภิญญา  คำดี
 
1. นางพิชญภัค  ภูเขม่า
2. นางณธิดา  แสนภูวา
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญนามพิทักษ์
2. นางสาววรากรณ์  หงษ์คำ
3. นางสาววาสนา  พนัส
4. นางสาวสุดารัตน์  ลาหนองแคน
5. นางสาวอริสา  แสนโคตร
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  วันยาปะเตา
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พุฒละ
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิริแสง
4. เด็กหญิงอุ้มบุญ  เลืองยวี
5. เด็กหญิงเบญญาภา  เทียนทิพย์
 
1. นายกรกฏ  ธรรมโหร
2. นางสาวนิลาวัลย์  บุญประคม
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  จิตสำราญ
2. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์แห่ว
3. นางสาวชิดชนก  แสงสุข
4. นางสาวนรินทร   แท่นหิน
5. นางสาวลินดา  บุญเกิด
 
1. นางณธิดา  แสนภูวา
2. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. นางสาวจุติพร  ใจขาน
2. นางสาวนิ่มนวล  คณะติ
3. นางสาวปรียา  พลผา
4. นางสาวพัชรีพร  เพลียรักษ์
5. นางสาวอาทิตยา  ยานสุวรรณ
 
1. นายวิษณุ  รักษาพล
2. นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัชชา  ซานโจเซ่
2. นางสาวนัฐริกา  ขาวสร้อย
3. นางสาวนิโรบล  เปาวะนา
4. นางสาวอรญา  บุญสิทธิ์
5. นางสาวอัจฉรา  บุญตะวัน
 
1. นายกิตติชัย  จันทกอง
2. สิบเอกสมคิด  ศรีสุนาครัว
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติพร  หมื่นสา
2. เด็กหญิงธันยบูรณ์  วานิชย์
3. เด็กชายอนุสรณ์  ไชยมหา
4. เด็กหญิงเมริษา  หารสาร
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำภูแก้ว
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
2. นายสุทธิศักดิ์  พรมดวงศรี
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร   วรขันธ์
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีเชียงสา
3. เด็กหญิงพัชรา    ธรรมวาจารย์
4. เด็กหญิงอมรัตน์   ทองอินทา
5. เด็กหญิงอรวรรณ   จงรักษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
2. นางสาวนฤมล   ผลทิพย์
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำฝน   แสนสอาด
2. นางสาวปริยดา   โบสถ์ดอน
3. เด็กหญิงสุนิชา   กอแก้ว
4. เด็กชายอัฏวราวุฒิ   ไชยะนาน
5. เด็กชายอาณัฐ   บุญคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์   เสถียรภัทรนันท์
2. นายอนุชา    หาสอดส่อง
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกัณทร์นี  ยอดวงศ์
2. นางสาวนุชจิรา   ไสยศาสตร์
3. นางสาวมณีรัตน์   แตงโยธา
4. นางสาววรวรรณ   โพศรีกุล
5. นางสาวอภิญญา  มังคละ
 
1. นางสาวศุภภา   สุวรรณวงษ์
2. นางสาวสงเมือง   ตังทนาม
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  แสงจันดา
2. นางสาวธันยพร  เสนานาม
3. นางสาวปริญญาภรณ์  อองตัน
4. นางสาววรัญญา  ฉลวยศรี
5. นางสาวสุดารัตน์  ศรีลาพัฒน์
 
1. นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  นิยมพงษ์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  พฤติพิรัตน์
2. นางสาวขวัญชนก  ด้วงลา
3. นางสาวญรินดา  บัญดิษฐ์
4. นางสาววิกานดา  พูลเพิ่ม
5. นางสาวแพรวา  พรมดี
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ทำนานอก
2. นางสาวนิระออง  แก้วจันดา
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เจริญผล
2. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายอินทัช  กิจพิทักษ์
4. นางสาวเกษสุดา  โชคเจริญ
 
1. นายฐาปกรณ์  กองแก้ว
2. นางสาวปวีณา  วนะภูติ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชนะหาญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีส่อง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนัติ
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงนิรนิล  สีดวงดี
 
1. นายภัทร  พุทธิวงศ์
2. นายคัมภีรภาพ  วรรณกุล
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐชนน  วอนอก
2. นายนครินทร์  จันปุ่ม
3. นายนฤเบศ  มาดขาว
4. นางสาวศิริอมร  วงศ์สามารถ
5. นางสาวสุกัญญา  โสดาบุตร
 
1. นายทิฏฐานุ  นาคเสน
2. นายจิรวัฒน์  พิลาสา
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายชรินทร์ธร  ชำนิยา
2. นางสาววัลวิษา  ผาสุก
3. นายวีระพล  กัญหารา
4. นายสหภาพ  วุฒิอุทัย
5. นายอาทัวร์  บิทเคิร์ท
 
1. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
2. นายธนากร  จันดา
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ่อนวิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  โลกานินทร์
2. นางสาวณัฐรียา  โยชัยมงคล
3. นางสาวสุภนิตย์  แสงเพ็ชร
4. นางสาวส่องจันทร์  เสมบาง
5. นางสาวแพรวชิตา  พิเศษสุนทร
 
1. นายสมคิด  ศรีประดิษฐ์
2. นายณฤทธิ์   สนั่นเอื้อ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกานต์สิริ   นาถ้ำทอง
2. นางสาวฐิติมา   ต่อชาติ
3. นายณรงค์ชัย   บุญถาวร
4. เด็กหญิงณัฐพร   คุ้มสุวรรณ
5. นายณัฐพล  ไชยวงศ์
6. เด็กหญิงธณิสรา   ผาฤทธิ์
7. นายธนวัตน์   สีหะวงษ์
8. นายนันทพงศ์   อุ่นแก้ว
9. นางสาวนิตยา  คุ้มสุวรรณ
10. นางสาวพัชรินทร์   ชินรัมย์
11. เด็กหญิงพัณณิตา   พิสัยกุล
12. นางสาวภัทรพร   ภารตุ้ม
13. นายภานุวัฒน์  สุทธิประภา
14. นายยุทธพิชัย   ทองเฟื่อง
15. นางสาววิราวรรณ   วิเจดีย์
16. นางสาวศิรารักษ์   สีหานาม
17. นางสาวสาวิตรี  ทิพย์อินพรม
18. นางสาวสุภาภรณ์   มุราพร
19. นางสาวหงษ์ฟ้า   ใสเย็น
20. นางสาวอณัญญา  ดาผา
 
1. นางสาวสุภาพร  อำนาจรัตน์
2. นายทิฏฐานุ  นาคเสน
3. นายธีระศักดิ์   บุตรโคตร
4. นายจิรวัฒน์   พิลาสา
5. ว่าที่ร้อยตรีจเรศักดิ์   สาริศรี
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิตรลดา  ยศไกร
2. นางสาวจิรนันท์  กะสี
3. นางสาวจิราภรณ์  นครภักดี
4. นางสาวชลิดา  พันธุกลาง
5. นางสาวณัฐนรี  ศรีไชย
6. นายนราธิป  พรหมมา
7. นางสาวนันทพร  แผงผล
8. นายนาวิน  อินเสมียน
9. นางสาวบัณฑิติยา  วงสุวรรณ
10. นายประกาศิต  ชาวผาตั้ง
11. นางสาวปั้นหยา  โพธิ์สมบูรณ์
12. นายพิชญุตม์  โคตรชมภู
13. นายภานุวัฒน์  คุณความดี
14. นายภูมินทร์  ภูมิเพ็ง
15. นางสาวรัชนีกร  วังคำ
16. นางสาวอนงค์นาฏ  เรือนจอหอ
17. นายอภิศักดิ์  เพ็ชรยิ้ม
18. นางสาวอริสา  ปราบยุทธ
19. นางสาวเจนริสา  โพธิแสง
20. นายไพบูลย์  ศรีเชียงขวาง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โคตรชมภู
2. นางอนันท์  ศรีโคตร
3. นายพิษณุ  สาระจันทร์
4. นายสุทธิรัตน์  ตันเขียว
5. นางสาวมัทนา  บัวเงิน
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติพงษ์  พาเสน่ห์
2. นางสาวชนิดา  อุดมพันธ์
3. นางสาวชลณี  ชัยศรี
4. นายฐานทัพ  แดนขนบ
5. นายทัศไนย  น้อยยะ
6. นางสาวธนัญญา  อนันตสกุลวงศ์
7. นายธัชพล  น้อยโสภา
8. นายธีรศักดิ์  กำเนิดสิงห์
9. นายนพกร  สันติมุนินทร์
10. นางสาวนฤมล  บุญสาย
11. นางสาวผ้าทอ  ผงพิลา
12. นายพงค์สกร  นินทระ
13. นายภัทรพล  ร้อยแก้ว
14. นางสาววิราวรรณ  วงสุวรรณ
15. นายสุคณิศร์  สายนนท์
16. นางสาวสุชาดา  มั่งมูล
17. นางสาวสุนิสา  มาดี
18. นายอภิศักดิ์  คงแก้ว
19. นางสาวเจริญขวัญ  ป้องคำไหล
20. นายไพโรจน์  วงศ์ธรรม
 
1. นายคำนึง  เลื่อนแก้ว
2. นางอมรรัตน์  โคตรชมภู
3. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน
4. นางสาวกรรณิการ์  ระวิโรจน์
5. นางอนันท์  ศรีโคตร
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคตะปัญญา
 
1. นางศุภารมย์  นกอยู่
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  บุงบุตร
 
1. นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายยสินทร  มีกูล
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายวิทวัส  คำอุ่น
 
1. นางมนัสชนก  อภัยโคตร
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สมคำดัด
 
1. นางสาวดลพร   เพ็ญไพบูลย์เสถียร
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เอมสันต์
2. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ปิยะเศษ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางสาววรัญญา  สุดโลก
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  พรมหันต์
2. เด็กชายภราดร  วงพงคำ
 
1. นางสาวปานตะวัน  ประวิเศษ
2. นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายสุจินดา  เชื้อบ้านไร่
2. เด็กหญิงสุชาฏา  คำใบ
 
1. นางวิมลจันทร์  ปานขาว
2. นางอนันท์  ศรีโคตร
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นายพร้อมศักดิ์  พุทธจง
2. นางสาวสิริอร  วิมาร
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายปาณชัย  ศรีจำปา
2. นางสาวศราวิณี  ประจันติ
 
1. นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี
2. นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพีโชบล  กมลเก่งเรียน
2. นายมาวิน  เชื้อนวน
 
1. นางสาวกฤติยา   แสงสว่าง
2. นางสาววิภาสา  สิทธิสมาน
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  นอบน้อม
2. นางสาวจิราภรณ์  สอนพงศ์
3. นางสาวพัชรินทร์  แปดทิพย์
4. เด็กหญิงภาวิตา  อินเทพมงคล
5. นางสาววิภาดา  ทองมาตย์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  พลที
7. นายศุภกร  โสดารัตน์
8. นายอดุลย์  บุดดีคง
9. นายอนพัทย์  เคณาภูมิ
10. เด็กหญิงอนัญญา  บุญชิ
 
1. นางสุชีรา  ขรรค์แก้ว
2. นางสาวนิศากรณ์  ไชยรัตน์
3. นางสาวธัญลักษณ์  หัสดร
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  เวียงคำ
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง
4. นางสาวพรมยุรินทร์  โยธะวงค์
5. นางสาวพรสวรรค์  สอนเสนา
6. เด็กหญิงยัสมิน  เบิซ
7. เด็กหญิงสิริวิมล  ซุ่นเส้ง
8. เด็กหญิงสุจิรา  พุฒเขียว
9. นางสาวสุนิตา  โยธาคุณ
10. นางสาวอารีรัตน์  พลสุวรรณ
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
3. นางนงเยาว์  อันทรง
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  เครือเกาะ
2. เด็กหญิงยุวธิดา  บัวคำเกิด
3. เด็กหญิงวรนุช  เพชรฤาชา
4. เด็กหญิงวรัญญา  สันทัดการ
5. นางสาวสุจิตา  เหล่าม่วง
6. นางสาวสุดารัตน์  ประทุมสิทธิ์
7. เด็กหญิงอนันตยา  แจ่มใสดี
8. นางสาวอัจฉรา  สิงห์กลาง
9. เด็กหญิงอาภัสรา  วงศ์อ่อน
10. เด็กหญิงเพชรลดา  โสภาใต้
 
1. นายปริญญา  แก้วหาญ
2. นายกุญชร  นำสงค์
3. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
 
152 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายกล้าณรงค์  ภารไสว
2. นางสาวกิตติยา  เสนาลา
3. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงนันทพร  หมื่นหน้า
5. นางสาวนิภาภรณ์   ผลบุญ
6. นายวรศิษฐ์  ไชยกาล
7. นางสาวสุทิษา  ขันติยะราช
8. นายอรรถพล  ลุนธาตุ
9. เด็กหญิงอัจฉรา  วรกุล
10. นายอำพล  ทะนงอาจ
 
1. นายอนุศักดิ์  นะตา
2. นางสาวอัจฉรา  หนูยศ
3. นายปรัชญาพล  จำปากุล
 
153 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายธิชานนท์  หรวงษ์
2. นายธีรพัฒน์  เนื่องมัจฉา
3. นายนครินทร์  สาแก้ว
4. นายภราดร  กลีบเมฆ
5. นางสาวภานุมาศ  อารีรักษ์
6. นางสาววรวรรณ  จันทา
7. นายวีระยุทธ  สวนบุญ
8. นางสาวสาวิตรี  บัวบาน
9. นายอัครพล  ชาดี
10. นายโชคดี  บูรณะพล
 
1. นายชฎากร  สิงหศิริ
2. นายภูริวัฒน์  ชัยอาคม
3. นายกิตติณัฎฐ์  ตั้งอารีอรุณ
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายฉัตรชัย  เพ็ชรยิ้ม
2. นายณัฐพงษ์  บรรหาร
3. เด็กหญิงทิพปภา  ปู่บุตรตรา
4. เด็กหญิงทิพย์พากร  ปู่บุตรตรา
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  กรมวังก้อน
6. เด็กหญิงมานิตา  ทวีสุข
7. เด็กหญิงลภัสรดา  บุตรสาลี
8. เด็กหญิงสุมิตรา  สืบมงคล
9. เด็กหญิงอาวีนัฐ  แก้วรอด
10. เด็กหญิงเมธาพร  แฝดกลาง
 
1. นายสรไกร  พรูแล่นเร็ว
2. นายนิคม  เคหฐาน
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. นางสาวชมภูนุช  แพงสุข
2. นางสาวชุติมา  สารพล
3. เด็กหญิงมาริณี  จันทะแสง
4. นางสาวยุพิน  บัวระดี
5. นางสาวลดาวัลย์  โสมชาลี
6. นางสาวสุภาพร  สุุขรี่
7. นางสาวอุมาพร  สิทธิ
8. นางสาวเบญญทิพย์  เจริญดี
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สารณีย์
10. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  ชาวประสัน
 
1. นางสายรุ้ง  กว้างทะเล
2. นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี
3. นายศราวุธ  ปุณริบูรณ์
 
156 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวณัชสุดา  โสมนัส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นันทะ
3. เด็กชายธีรพงษ์  แก้วสมทอง
4. นายธีรพล  โชคโสด
5. นายปฏิมากร  โคตรวุฒิ
6. นายพงษ์นิมิต  งิ้วโสม
7. นายวสันต์  ลิ้มมุ้ย
8. นางสาววิภารัตน์  ขวาของ
9. นางสาวสิริพร  พงษ์ภักดี
10. นางสาวสุชานันท์  คงสม
 
1. นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร
2. นางสาวกัญญาภัค  บับภีร์
3. นางสาววิไลลักษณ์  อ่างแก้ว
 
157 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  พรมสคุ
2. นางสาวปนัดดา  มีศรี
3. เด็กชายภราดร  กิจการ
4. นางสาวมนัฐชญา  สาวก
5. นางสาวรัชนีกร  ปุลาชโต
6. นางสาวศิริรัตน์  ถนอมดี
7. เด็กชายศิวกร  แสนอุบล
8. นางสาวอรวรรณ  ทองน้อย
9. นายอังคาร  สามารถ
10. เด็กชายเอกพล  ปุลาชโต
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นายทรงพล  ทะรังศรี
3. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
 
158 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. นายณัฐพล  สืบนุสรณ์
2. นายณัฐวรรษ  ยมโคตร
3. นายทรนง  เบ้าทุมมา
4. นายธีระวัตน์  ยศสกุล
5. นายนพรัตน์  พระไตรราช
6. นายนิเวช  วงษ์แก้ว
7. นายพรชัย  ปัททุม
8. นายภูชิต  แนบชิด
9. นางสาวศุพัชรา  ไชยวร
10. นายอัฐพงษ์  หาหวย
 
1. นายประสาน  เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ  โยธะการี
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายทศกร   สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  กองธรรม
 
1. นายอนิรุทธิ์  มุงเพีย
2. นายอภิชาติ  ยาเงิน
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายคมปกรณ์  อัคราช
2. เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ตันนรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุทธิประภา
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายทินวัฒน์   คำหารพล
2. เด็กชายธนพล  รูปสวย
 
1. นางนภาพร  แก่นโสม
2. นางสาวพัชรี  หาได้
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลดา  หงษา
2. นางสาวเบญญาภา  ธรา
 
1. นางภาณิดา  ศรีเชียงสา
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  คิอินธิ
2. นางสาวธนภรณ์  ชากัน
 
1. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
2. นายพรรณ  บุทเสน
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวนันทพร  แซ่เติ๋น
2. นางสาววิมลพร  แสวงชัย
 
1. นายสุริยัน  นามมนตรี
2. นางสาวธิติพร  ยศจันทร์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองมหา
 
1. นางวะนิดา  โยธารินทร์
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงพิมญาดา  วงค์พันธ์
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยเนตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์  เนื่องไชยศ
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายชัยยันต์  กามาพร
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวลักษิกา  บรรเทาทุกข์
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาววนิดา  วัฒนาสุข
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายอาทร  พาหลง
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  วิวัฒน์วงตระกูล
 
1. นายเอกชัย  ทองพุ่ม
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจักรพงษ์  อามาตรมนตรี
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชญานี  เพชรรัตน์
 
1. นายพลากร  โสภากา
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวธนวรรณ  ปริปุณณะ
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวพิรุณ  แซ่ลี้
 
1. นายวัชราวุฒิ  บริบาล
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงอลิชา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศุภิตยา  เสนานิกรณ์
 
1. นายวสวัสติ์สกุล  แก้วก่า
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกินณรี  วังสะพันธุ์
 
1. นายฤชุวิญญ์  วงค์ตาขี่
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายพัฒนพล  ศิลพลู
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิสิงห์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกชกร   กองสินแก้ว
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศุภลักษณ์  คงแหลม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นิโรจน์
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรวรรณ   รอดอุดม
 
1. นายวสวัสติ์สกุล  แก้วก่า
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์  บุญคำภา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  จันโนนแซง
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิสิงห์
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายทุติพล  เคนสีลา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  บัวจาน
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกรรธิกา  ศรีสาวัน
 
1. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงดารณี  คำทรัพย์
2. เด็กหญิงสุวิภาวดี  โคตร์ทะแก
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อันทะไชย
2. เด็กหญิงลักษณา  ปะกาสาตัง
 
1. นางสาวอัครวจี  มหาศิริพันธ์ุ
2. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงภาวินี  มีนาดิส
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  อุดามาร
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
2. นางปนิดา  นามนุษย์ศรี
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงฤทธื์
 
1. นายวสวัสติ์สกุล  แก้วก่า
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญชลี  พรมภี
 
1. นายอรรถพล  สาระวงค์
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุชา  คุณเลิศ
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  สุทธิจักร
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวเพชรมณี  โมกข์ไธสง
 
1. นายเจษฎา  อังสนั่น
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายเกียรติศักดิ์  กอนรัมย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พฤคณา
2. เด็กชายทรงพล  เหล่าทองสาร
3. เด็กชายทรงวุฒิ  พันเดช
 
1. นายเอกชัย  ทองพุ่ม
2. นางสาวกัตติกา  พันพรม
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายธีรดล  พลผา
2. เด็กชายสงกรานต์  เกษหอม
3. เด็กหญิงอริยา  แสนรินทร์
 
1. นายอรรถพล  สาระวงค์
2. นายศิลา  อรรถประจง
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธีรยุท  วงษ์สิน
2. เด็กชายวีรวุฒิ  วงศ์ประทุม
3. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  คำศิริ
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
2. นายบึงกาฬ  ทองคำ
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายธีรภัทร  มาตรังศรี
2. นายนาวิน  วิทยา
3. นายอัครพนธ์  งามสันเทียะ
 
1. นายธนากร  นาคโคตร
2. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนวริช  กรินธร
2. นายปัญญา  หมื่นศรี
3. นายภูมินทร์  ใจเอื้อสิน
 
1. นายมนัสธนกรณ์  สาจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  บุพศิริ
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจรรยา  แดงบุญเรือง
2. นางสาวจิรัฐติกาล  ศิริจันทร์
3. นางสาวปราณปรียา  สนิทศิริวิวัฒน์
 
1. นายอนุชา  ยางขันธ์
2. นายวีรยุทธ  เกษร
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาลดา  ศรีโคตร
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวมนทิราลัย  สายสุด
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  จันทาคีรี
 
1. นายไกรยุทธ  พั้วสุข
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวกัญยารัตน์  สระทองกุล
 
1. นายไกรยุทธ  พั้วสุข
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ประภา  ศรีพลน้อย
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  รักษาอินทร์
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  สอนใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงอักษราภัค  รักชาติ
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาภัทร    รังษา
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายบัลลังก์  คำสีทา
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายคุณาธิป  ศรีแก้ว
2. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
3. นายธนพล  สะตะ
4. นายมิณฑดา  ชุนสอน
5. เด็กหญิงอักษราภัค  รักชาติ
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ปัดถาทุม
7. เด็กหญิงเพียงนภา  อินแสง
8. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นางจรรยา  ศรีมังคละ
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายจรัสชัย  ชุยโพธิ์น้อย
2. นายจีระศักดิ์  สาธิวัน
3. นายธนพล  สะตะ
4. นายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
5. เด็กชายพรโกมล  แก้วพรม
6. นายมิณฑดา  ชุนสอน
7. นางสาวหยาดฟ้า  มาตรจรุง
8. นายอนุวัฒน์  ภู่ระดา
9. เด็กหญิงอักษราภัค  รักชาติ
10. นางสาวเบญญาภา  ปัดถาทุม
11. เด็กหญิงเพียงนภา  อินแสง
12. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
2. นางจรรยา  ศรีมังคละ
3. นายอธิวัฒน์  สุริยะ
4. นางพานิชย์  จันทจร
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนันท์  พิมพา
2. นางสาวกรรณิกา  ฟองระย้า
3. เด็กหญิงกาลดา  ศรีโคตร
4. นางสาวจงธิกาญจ์  หงษ์ตัน
5. นางสาวชฎาภา  ชัยเพชร
6. นางสาวชัชฎาภรณ์  ช่างคำ
7. นางสาวธัญญา  ผาสุราษฎร์
8. นางสาวนพรัตน์  เจริญชัย
9. นายบัลลังก์  คำสีทา
10. นางสาวประกายแก้ว  ภูมิสิงห์
11. นางสาวปริศนาพร  ทองพานิชย์
12. นางสาวพิมพิไล  พันธ์เพ็ง
13. นายพีระพงษ์  คำสีทา
14. นายภูวดล  ไทยสา
15. นางสาวสาวิตรี  สายบัว
16. นายสุวัจน์  มาลัยไชยสงค์
17. นางสาวอมราพร  อินทรประสิทธิ์
18. นางสาวอรรถราวดี  ลีเจ้ยวะระ
19. เด็กชายอาทิตย์  โจมรัมย์
20. เด็กหญิงเอมอร  เกษแก้ว
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
2. นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน
3. นายสุริชัย  โพธิ์ศรี
4. นางสุวลักษณ์  สังข์ชัย
5. นางสาวขวัญสุดา  พิมพศักดิ์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  เสมอใจ
2. นายคเชนทร์ชัย  วรรณโสภา
3. นางสาวจุไรรัตน์  ลีพรม
4. นายณัฐดนัย  ใยอิ้ม
5. นายณัฐพงษ์  มุขไชยา
6. นางสาวนริตรา  แสงจันทร์
7. นางสาวนันทิกา  ขันทีท้าว
8. เด็กชายปณชัย  หนูฉ่ำ
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำหงษา
10. นางสาวมัสยา  นามบุญลา
11. เด็กชายยศกร  ดวงแก้ว
12. นางสาววรางคณา  เกื้อธนสกุล
13. นายวีระพงษ์  หล้าพรหม
14. เด็กชายศิริโชติ  กันหาลึก
15. เด็กชายสิทธิพล  หาญธงชัย
16. นายอมรเทพ  จันทาสี
17. นางสาวอังสุฎา  ประทุม
18. เด็กชายอิสระ  สินทะเกิด
19. นายอุทิตย์  พลราชม
20. นางสาวเนตรมณี  มีมานะ
21. เด็กชายเมฆินทร์  กุมภิโร
 
1. นายยุทธนา  ไชยราช
2. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
3. นางสาวณัฐสุดา  น้อยอาษา
4. นางสาวสัตบุษย์  โพธิรุท
5. นางสาวมยุรี  คำสิงห์
6. นางสาวเครือวัลย์  จันแดง
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายจิรทีปต์  อวิรุทธ์ชีวิน
2. เด็กชายณัฐฐกฤษ  ธีระพาพงษ์
3. เด็กชายธนากร  จันทวี
4. เด็กชายพงษ์วิษณุ  กิจติราช
5. เด็กชายภัทรภณ  เปลี่ยนมณี
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
2. นายไมตรี  เย็นวัฒนา
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี
2. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
3. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนมาลี
4. เด็กชายมีคาร์  จันทรา
5. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายคมทวน  บุตราช
3. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายจักรพันธ์  ขอนเต็ง
2. เด็กชายชนสรณ์  วุฒิสาร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองจันทร์
4. เด็กชายถิรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
5. เด็กชายภัทรพล  พรมประพันธ์
6. เด็กชายอริณชัย  สีกวนชา
 
1. นายธวัชชัย  จำปามูล
2. นายศตวรรษ  จันทะคุณ
3. นายกฤษดากร  นิลเกษ
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายปฐพี  นาส่งเสริม
2. นางสาวพัดชฎาภรณ์  ไผ่ป้อง
3. นายวราวุฒิ  นันทะลาด
4. นายอภิชัย  คำศรีพล
5. นายอภิรักษ์  หงษาคำ
6. นายอิทธิพงศ์  ราชหงส์
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายคมทวน  บุตราช
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายขุนธิเดช  ชูศรีโสม
2. นายณัฐพงษ์  วรจักร์
3. นางสาวธนัญญา  ไทยสา
4. เด็กชายพีรพงษ์  เศษจารี
5. นายสุริยา  สุมงคล
6. นายเอกลักษณ์  ภูพิพัฒน์
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
2. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายชัยพัฒน์  วงค์สง่า
2. นายธนชาด  อินทา
3. นายพุฒิเมธ  ลิธรรมมา
4. นายวัชรากร  วังก้อน
5. นายวันชนะ  อ่อนเค
6. นางสาวสุกัญญา  ประวรรณ์
 
1. นายภักดี  วงษาเนาว์
2. นายวรวุฒิ  ใจดี
3. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  นามโคตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รองทอง
3. เด็กชายจักพันธ์  บรรดาศักดิ์
4. เด็กชายจักรรินทร์  พลศรี
5. เด็กหญิงชนิดา  สินสมบัติ
6. นางสาวชนิดาภา  วีระพันธ์
7. เด็กชายธนาคาร  ชำนาญยิ่ง
8. เด็กชายธาดา  สีหามาตย์
9. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์เงิน
10. นางสาวนริศรา  ภูงามเขียว
11. เด็กหญิงนฤมล  ไพฤทธิ์
12. นางสาวนิศาลักษณ์  เจริญสุข
13. นางสาวนุชนาถ  นาหัวนิน
14. เด็กหญิงปณิตา  โสพลพงษ์
15. นางสาวประภัสสร  อุตรา
16. เด็กชายปรเมษฐ์  กองสุข
17. นางสาวผกาวรรณ  ทองตัน
18. นางสาวพรพรรณ  ทองนะ
19. เด็กชายพลกฤษ์  ดอกบัว
20. เด็กหญิงพัชรพร  บำรุงกิจ
21. เด็กชายพันธการต์  พาจำปา
22. เด็กชายภัทรพล  ศรีสามารถ
23. เด็กหญิงภัทราวดี  เสมอใจ
24. เด็กชายยุทธศักกดิ์  หนามหนวด
25. เด็กชายรัชชานนท์  โสดาวิชิต
26. นางสาวรัชนีกร  ระดาฤทธิ์
27. เด็กหญิงรัตนากร  ตันสุ
28. เด็กชายฤทธิไกร  นาคทัส
29. เด็กชายวรรธนะ  โยธาทิพย์
30. เด็กหญิงศศินิภา  คำแสนโคตร
31. เด็กชายศาสตร์ตรา  แถวโพธิ์
32. นางสาวศิริพร  ศิริสมบัติ
33. นางสาวสมฤดี  โพธิ์ศรี
34. เด็กหญิงสรินประภา  ชายสา
35. เด็กหญิงสุนิสา  สุพัฒน์
36. นางสาวอภิญญา  ทองนะ
37. เด็กหญิงอัญชลี  มิเถาวัลย์
38. นางสาวอิศรีย์  มาตรา
39. เด็กชายเจษฎา  ดอนเมือง
40. นางสาวเดือนเพ็ญ  นาคทัส
 
1. นางสุชาดา  ศิริกัญญา
2. นางนงค์คราญ  ชายสา
3. นางสาววาสนา  ศรียอด
4. นางสาววารุณี  นิลมาตร
5. นางสุนภา  อุปทุม
6. นางสาวพัชรี  สอนโก่ย
7. นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล
8. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรราช
2. เด็กชายกฤตพัฒน์  พลศรี
3. นางสาวจิราพร  อัยรา
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  สังข์ไข
5. นางสาวชลดา  สิทธิพิทักษ์
6. นายชัยวุฒิ  ปักกาโส
7. เด็กหญิงชุติปภา  ออดไธสง
8. เด็กหญิงทิพย์นารี  แสนโคตร
9. เด็กหญิงธนัญชนก  คำตา
10. เด็กชายธนากร  เนื่องแก้ว
11. นายธรินณ์นิภา  อนุลุน
12. นางสาวนภสร  พรมสาขา ณ สกลนคร
13. นางสาวนิศากร  เขจรรักษ์
14. นายปฐพี  นาส่งเสริม
15. นางสาวปิยพร  อุตรธรณ์
16. เด็กหญิงพรรวินท์  ปทุมวัน
17. นางสาวพัดชฎาภรณ์  ไผ่ป้อง
18. นางสาวพิมพิสุทธิ์  ชัยวรรณ
19. เด็กชายพีระพัฒน์  รัตนมาลี
20. นางสาวภัทราพร  ศรีสาร
21. เด็กชายมีคาร์  จันทรา
22. เด็กหญิงรัตนากร  พรมเมือง
23. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
24. นายวราวุฒิ  นันทะลาด
25. นายศรีพร  ไชยวงศ์
26. นางสาวสริดา  ประสงค์สุข
27. นายสหรัฐ  เรืองตระกูล
28. นางสาวสิริขวัญ  วันทาหัด
29. นางสาวหงส์หยก  วรไวย์
30. เด็กชายอธิชา  สีอ่อน
31. เด็กชายอนุชา  ปิกสุวรรณ
32. นายอภิชัย  คำศรีพล
33. นายอภิรักษ์  หงษาคำ
34. นายอิทธิพงศ์.   ราชหงส์
35. เด็กหญิงอินธิรา  พลดวงนอก
36. นางสาวเกศรา  คำทอง
37. เด็กหญิงเรืองรัศมี  ทองนอก
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
2. นายอดิศร   ภาโนชิต
3. นายธนาวุฒิ  ศรีเทพ
4. นายฤชุวิญญ์  วงค์ตาขี่
5. นางยุพาภร  ศรีโคตร
6. นางสาววิชุลดา.   พันจำปา
7. นางสาวรมย์รวินท์  เชื้อพันธ์
8. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกมลชนก  จันใด
2. นางสาวกาญจนา  ทิพชัย
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา   จันทะพิมพ์
4. นายขจร  คุณจันทร์
5. นางสาวขนิษฐา  เจียมตน
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มูลคำสุข
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มูลคำสุข
8. เด็กชายชยพล  ศรีสุรัตน์
9. นางสาวชยาภรณ์  ผิวเหลือง
10. นางสาวชินานาง  อินทะชัย
11. เด็กหญิงณัชชา  วงศ์คำคูณ
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  ชัยเทศ
13. นายดลลัชนัย  แสนกระจาย
14. นายธนาธิป  เตชะ
15. นายนราธิป  โคตรชมภู
16. นางสาวนานามิ  รังแก้ว
17. เด็กชายปฏิมากร  ผดุงเวียง
18. นายปภาวิชญ์  เจริญสุข
19. เด็กหญิงปรางทิพย์  พันธุกลาง
20. นางสาวพรทิพย์  ไชยเดช
21. นางสาวพัชรี  วงศ์พุดศรี
22. นายภาณุวิชญ์  โมรา
23. เด็กชายภูวนัย  โคตรมณี
24. นายวรทัต  บัวหลวง
25. นางสาววรนุช  บัณหาราช
26. เด็กหญิงวริศรา  เชียงคำ
27. นางสาววาสนา  พรมเทพ
28. นางสาววิชชญา  ธรรมวงศ์
29. เด็กชายวีรวัฒน์  เขตภักดิ์
30. เด็กชายศรวัสย์  แสนพัมธุ์
31. เด็กหญิงศศิกานต์   สมศรี
32. นางสาวศศิกานต์  กาจู
33. นางสาวศศิธร  ตระการไทย
34. เด็กชายสิรวิชญ์  ประเสริฐ
35. เด็กหญิงสุธิตา  โยคิน
36. เด็กชายอนวัฒน์  เวินน้อย
37. นางสาวออมทรัพย์  ศิริเทียน
38. นายอาณาเขต  แพงพุทธ
39. เด็กหญิงอาภาศิริ  สกุลคุณภัทร
40. นางสาวไพลิน  สาลี
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
2. นายวรวุฒิ  ใจดี
3. นายภักดี  วงษาเนาว์
4. นายณัฐิกร  สุวัฒนะ
5. นายธนพล  ศิริภา
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  เสนจันทร์ที
 
1. นายชาญชัย  คงสมบัติ
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. เด็กชายวีระพล  วรรณศิริ
 
1. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนครินทร์  สีหานาม
 
1. สิบเอกธันวา  สุพรรณราช
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายเลิศสุบิน  เหลือขัน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดีพี้
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายเทอดไท  ทารด
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นรทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  อาศักดา
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพณิดา  นาคเหลือง
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  เหลาเเสง
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวอริษา  บุตรวงค์
 
1. นายสมพล  ทัดเทียม
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายคีตกานท์  ศรีสรณ์
 
1. นายวราวุฒิ  จุลลาศรี
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  แกมใบ
 
1. นายนันท์สุภา   ชนะพจน์
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายพลาดล  พลเนตร
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายพลกฤษ  หยอกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุดา  นรทัต
 
1. นายจรูญ  อูปจันทร์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสรวีย์  ตุ่มภา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสิริกาญจน์  สมทิพย์
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวธรพร  รอดจุ้ย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ดีพี้
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายภัทรพล  พันธ์การ
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายปวริศน์  พงษ์ทองเงิน
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  พิสัยพันธ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. นายนฤเบศ  วันทาพงษ์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกรชนินทร์  บุญพิเชฐ
 
1. นางสาวกีรติ  คุณทรัพย์
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายพลกฤษ  หยอกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิพันธุ์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปณิตตา   ติหะปัญโย
 
1. นางสาวปรีชญา   ไชยคุณ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาววรัญญา  เลาหะประภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวปิยากร  ตติยวงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวมุกดา  อันภักดี
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนัญญา  ไทยสา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายอันดา  เย็นใจ
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายสิรวิชญ์  พิสัยพันธ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ศรีบุญ
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายอนิรุธ  ภูผาสูง
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายพงษ์พันธ์  ธาตุไพบูรณ์
 
1. นายสมพล  อาษาพล
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อุปถานา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชนชิต
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงเจติยา  ศรินันท์
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ยลวิลาศ
 
1. นายสุภกริษฐ์  แก้วรอด
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพัดชฎาภร  ไผ่ป้อง
 
1. นายคมทวน  บุตราช
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวพฤกษา  แจ่มกลิ่น
 
1. นายกานต์  จอดนอก
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤต  พลศักดิ์
2. เด็กหญิงกัลยกร  ภานุรัตน์
3. เด็กชายจิรพัส  ลี้ตระกูลนำชัย
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันดี
5. เด็กหญิงชมพูนุท  เวชประสิทธิ์
6. เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีคำ
7. เด็กชายณรงพล  ชาภา
8. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทนะชาติ
9. เด็กชายธนสรณ์  พิพัฒนพูนพล
10. เด็กชายประดิพัทธ์  ไชยไธสง
11. เด็กชายพิทะวัส  ประโกทะสังข์
12. เด็กหญิงภัคชัญญา  สุวรรณรินทร์
 
1. นายอภิชาต  ฐานะ
2. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
3. นายวราวุฒิ  นวลคำสิงห์
4. นายพลากร  โสภากา
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุพโต
2. เด็กชายกฤษนัย  อสุรินทร์
3. เด็กหญิงจัสมิน  ทร็อทมัน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์ศิริ
5. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เวียงคำ
6. เด็กหญิงรวิสรา  หงษ์ษา
7. เด็กหญิงวริศรา  นวลออน
8. เด็กหญิงศิริณธร  เหลาทอง
9. นางสาวอภิภาวดี  สมบูรณ์
10. เด็กหญิงอรรัมภา  จันทหงษ์
11. เด็กหญิงอาภรณ์  ศรีจักร
12. นางสาวเมทิกา  มณีเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร  สัตยาธิฐาน
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายจักราช  ชัยยันต์
2. นายจิตเสน  จันทมาลี
3. นายจุลจักร  จิตติรัตน์
4. นายดุริยะ  เที่ยงมา
5. นายธนดล  เหลืองตระกูล
6. นายธาราวุฒิ  วงศ์ประกรณ์กุล
7. นายนวมินทร์  เวชประสิทธิ์
8. นางสาวปาติมา   เดชสุทธิ
9. นายพิสทวัส  ดอกกุหลาบ
10. นายพีรพงษ์  วิริยะ
11. นายสหรัฐ  โคธิเสน
 
1. นายอภิชาต  ฐานะ
2. นายอัชฌา  จันทร์สุวรรณ
3. นายวราวุฒิ  นวลคำสิงห์
4. นายพลากร  โสภากา
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ   ชัยรินทร์
2. นายชัยธวัช  โฆสิต
3. นายชีวะ   สมบัติบุญสวน
4. นายธนกาญจน์  ศรีสร้างคอม
5. นางสาวพิพัฒน์  ทิพย์อาสน์
6. นางสาวพีรยา  สายบัวเพ็ชร
7. นายวิศรุต   เครือเพียกุล
8. นางสาวศุภิสรา  เอกวงค์ษา
9. นางสาวอารียา   ถิ่นมะนาว
10. นางสาวเปรมศิริ   ประทุมวัน
 
1. ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร  สัตยาธิฐาน
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เพ็ญกุลกิจ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงกมนียา    วิมาร
2. เด็กหญิงกมนียา    วิมาร
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีจันทะเนตร
4. เด็กหญิงงธัญญารัตน์   ศรีโยธะ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  สังข์สิงห์
6. เด็กหญิงชฎาพร  ชาญอาวุธ
7. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พัชรัตน์
8. เด็กหญิงชลธิชา  เหล็กจาน
9. เด็กชายณัฐพงงศ์  ทองทาบ
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ร้อยแก้ว
11. เด็กชายทักษิณ  อุตะมะ
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโยธะ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิ์สิงห์
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจตรง
15. เด็กหญิงนภาพร  สาครสุด
16. เด็กหญิงนภาพร  จุนจันทร์
17. เด็กหญิงปลิสา  หาญจางสิทธิ์
18. เด็กหญิงพิมพร  เจียมสมพร
19. เด็กชายรุ่งไพลิน  ดาศรี
20. เด็กชายวทัญญู  แสงโสม
21. เด็กชายวรเมธ  ทิพชัย
22. เด็กชายวัฒนา  ลิจันทร์
23. เด็กหญิงศรัญญา  ไก่แก้ว
24. เด็กหญิงศศิธร  กาบบัวไข
25. เด็กชายศิรสิทธิ์  ศึกษา
26. เด็กหญิงศุดานันท์  วิวิธศิริ
27. เด็กชายศุภวิชญ์   จันทฤทธิ์
28. เด็กชายศุภวิชญ์   จันทฤทธิ์
29. เด็กหญิงสกาวใจ  เทพอินทร์
30. เด็กหญิงสิริโสภา  กมลเดช
31. เด็กหญิงสุนันทา  ปาละพันธ์
32. เด็กชายอนันดา  ฐานสันโดษ
33. เด็กชายอภิวัฒน์  ผลจันทร์
34. เด็กหญิงอริยา  สิงห์คีประภา
35. เด็กหญิงอรไพลิน  ปัดชัย
36. เด็กหญิงอาริยา  สารมะโน
37. เด็กหญิงอิสรีย์  หอมตา
38. เด็กหญิงโสภิตนภา  ล้อมวงษ์
 
1. นายไกรรวี   สุวรรณชัยรบ
2. นางสุมิยาภรณ์   พรมสวัสดิ์
3. นายสุวัฒนรังสรรค์  จันสุตะ
4. นายธานินทร์   มุกเสือ
5. นายเตชสิทธิ์  คล่องชัยนันต์
6. นางสาวดรุณี  ทับโสดา
7. นางสาวสุวินันท์  จันทร์ชัย
8. นางสาวกาญจนี  ตะวัน
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อยู่สวัสดี
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณ
3. เด็กหญิงกฤติยา   คำพิลา
4. เด็กชายชนินทร์  เจริญสว่าง
5. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆคุณ
6. เด็กหญิงดุษิตา  ดาวเรืองสวน
7. เด็กชายธนสิทธิ์  พิมพ์จันทร์
8. เด็กชายธีรภัทร  แก้วอุดม
9. เด็กชายธีวรา  ทองยศ
10. เด็กชายปัฐพี  ศรีหาทับ
11. เด็กหญิงปียาพร  เถื่อนอุดร
12. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีหาทับ
13. เด็กหญิงพัชริดา  โคตรวงศ์ทอง
14. เด็กหญิงพันธิตา  เข็มเครือ
15. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุศล
16. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญมาก
17. เด็กหญิงวรรณิภา  ดวงขวาง
18. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ฮาดชมภู
19. เด็กหญิงสิริยากร  โชตมลทิน
20. เด็กหญิงสุรัสวดี  สว่างแสง
21. เด็กชายสุวิจักขณ์  นันทะชัย
22. เด็กชายอชิระ  ทุมพร
23. เด็กชายอนุรักษ์  กลับกลาย
24. เด็กหญิงอรสา  ชุมพลรักษ์
25. เด็กชายอัครเดช  เกณพล
26. เด็กชายอัษฏาวุธ  อินทร์ทอง
27. เด็กชายเอื้ออังกูล  ติมา
28. เด็กชายไตรภพ  ทองกุล
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายจรัญ  มืดคำบง
3. นายวัชระ  เพชรรัตน์
4. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
5. นางสาวหฤทัย  ไชยวรรณ
6. นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
8. นางสาวกิตติยา  ดอนสามารถ
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ขันสะพัฒ
2. นางสาวกัลยาณี  อินทร์ทอง
3. นายกิตติศักดิ์  ทุงจันทร์
4. นางสาวกิมิทา  จันทร์เทศ
5. นางสาวจันทนา  รูปคง
6. นางสาวจิตรลดา  นามกลาง
7. นางสาวจินตนา  หมึกสี
8. นางสาวจิราภา  แก่นพล
9. นางสาวจีรนันท์  โคตรหนองบัว
10. นายชัยวัฒน์  มาดสีหา
11. นายทศพร  คำพลทัน
12. นางสาวธนิษฐา  ทองดี
13. นายธีรพงษ์  บัวพุด
14. นายธีรวัฒน์  จูงนาง
15. นางสาวนฤมล  จิตรปรีดา
16. นางสาวนิตยา  สุตินันท์
17. นางสาวนิลรัตน์  จันทพิบูลย์
18. นายปรัชญา  แคนปา
19. นางสาวปัณฑิกา  เครือแก้ว
20. นางสาวปิยฉัตร  แสงทอง
21. นางสาวปิยนุช  สว่างแสง
22. นางสาวพรชิตา  ศรีหาปัญญา
23. นางสาวภัทราวดี  ศรีสุวรรณ
24. นางสาวรัชฎา  พิมวันนา
25. นางสาวรัชนิพร  รัตนะ
26. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีลือ
27. นายวรพล  วงษ์ผาบ
28. นางสาววรรณิศา  ชินบุตร
29. นายวรันธร  หนองผือ
30. นางสาววราภรณ์  เซนตะคุ
31. นายวันชนะ  คำพิลา
32. นางสาวศิรินภา  ไชยเดช
33. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์คำวงค์
34. นางสาวสุมิตรา  ต้นกัลยา
35. นายหัสดินทร์  พรมพันธ์
36. นางสาวอรดา  รัตนพลแสน
37. นางสาวอุษา  แสงมาศ
38. นายเทวฤทธิ์  อาจศักดิ์ดา
39. นางสาวเมธาวี  ร้อยแก้ว
40. นายเสกสรรค์  ผุยเพชรปุ้ย
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายประวิน  แก้วดวงแสง
3. นายไสว  วรรณพรามณ์
4. นางบรรจง  ศรีสุนทร
5. นางนิภารัตน์  การุญ
6. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
7. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
8. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกมลชนก  จิตติพิมพ์
2. นางสาวคนัสนันท์  คำก้อน
3. นายจักรภัทร  ศศิประภาพร
4. นายจักรภัทร  อนันตสกุลวงศ์
5. นางสาวจิดาภา  จันทาคีรี
6. นายจีรวัฒน์  เกิดเงิน
7. นางสาวชินานาง  อินทะชัย
8. นางสาวญานิกา  มุสิกะ
9. นางสาวณัฏฐณิชา  เพ็ชรบุรี
10. นางสาวดวงสุดา  กุลชรน้อย
11. นางสาวธนัชพร  คณะโท
12. นายธันวา  ปัญญาใส
13. นายธีรพันธ์  ธีรโชติชาญสิริ
14. นางสาวนนท์วดี  ปู่บุตรชา
15. นางสาวผกามาศ  ดวงดาวงษ์
16. นายพิทักษ์  การจิตร
17. นางสาวพิมพ์ศิริ  เพ็งสวัสดิ์
18. นางสาวภัทรจีรา  กุลรัตน์
19. นางสาวภัสนีกร  อุปทอง
20. นางสาวมินตรา  พรมคุมพล
21. นายศรัญยู  ภักดีพันดอน
22. นางสาวศุธิตา  วงษ์สมบัติ
23. นางสาวสายชล  บุญยืน
24. นางสาวสุธัญญา  หนันต๊ะ
25. นางสาวสุภาวดี  มานะเสียว
26. นางสาวอัจจิมา  กองศิลป์
27. นางสาวอาธิตยา  สีหาบุตร
28. นางสาวอารียา  สาริมาตย์
29. นางสาวอาลีนดา  รำงาม
30. นางสาวอินทิรา  คำพรมมา
31. นางสาวเจษฎาพร  ฝ่ายสงฆ์
32. นางสาวเบญจวรรณ์  จันดาบุตร
33. นางสาวเพ็ชรรินทร์  น้อยปากดี
34. นางสาวเอเชีย  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
2. นายภักดี  วงษาเนาว์
3. นายวรวุฒิ  ใจดี
4. นายณัธิกร  สุวัฒนะ
 
288 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ไชยรักษ์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีสังเวช
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  ภาษาเวช
4. เด็กชายธีรเดช  ดวงอาสา
5. เด็กชายนภัทร  ชื่นนอก
6. เด็กหญิงนิภาพร  สร้อยอุดทา
7. เด็กหญิงปีย์รดา  นามมงคล
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทียนเครือ
10. เด็กหญิงอังคณา  ชุมเสน
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
289 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรพรม
2. เด็กหญิงทัศพร  งามละออ
3. เด็กชายธนากร  รินทอง
4. เด็กชายธีรโชติ  สำราญใจ
5. เด็กชายธเนศ  มีอำนาจ
6. เด็กหญิงปรียาวรรณ  หงษ์ตัน
7. เด็กหญิงภัชราพร  คำบอน
8. เด็กชายวิโรจน์  สอนไชย
9. เด็กหญิงอภิญญา  สุดารส
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภาบุตร
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
290 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายพิทวัส  รัตนติสร้อย
2. เด็กหญิงภัทติมา  ทองแดง
3. เด็กหญิงภัทรดา  ทองแดง
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ปัญญาวรรณ
5. เด็กหญิงรุจิราพร  ไชยสิทธิ์
6. เด็กชายวิทวัฒน์  แก้วคำแสน
7. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  อยู่นุ้ย
8. เด็กชายสันติ  ราบรื่น
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
2. นางสาวยิ่งลักษณ์  บุตรเจริญ
3. นางสาวสุดารัตน์  พันพิลา
 
291 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขิมญารัตน์  พรมสีหา
2. นายณัฐพงษ์   พิมพากุล
3. นางสาวณัฐริยา  อ่อนจิตต์
4. นายธนวุฒิ  บัวคอม
5. นายธนากร  สีชมพู
6. นายพงษ์ศธร  เหรียญทอง
7. นางสาวพิยดา  ฆ้องแก้ว
8. นางสาวสุจิตราภา  เพียศรี
9. นางสาวสโรชา  ประณีจิตต์
10. นายอภิวัฒน์  เจริญธรรม
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
292 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายฉานพล  ลอยหา
2. นายธวัฒน์ชัย  คำควร
3. นางสาวบงกช  ภูดินแดน
4. นางสาวบังอร  วงค์อินอยู่
5. นางสาวปิ่นประภา  เขียวเชย
6. นายพัฒณะพงษ์  สุขรักษา
7. นายภูริชช์ธาร  ยศอ่อน
8. นางสาวศิราณี   ธรรมรังษี
9. นางสาวสิริยากร  ปุยะบาล
10. นายสุริยา  พนอมสาท
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
293 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  เดชไกร
2. นางสาวจิราภรณ์  โกสิลา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  จอมคำสิงห์
4. นางสาวทยิดา  จันทะศักดิ์
5. นายธีรวัฒน์  กว้างกวาง
6. เด็กชายวรเมธ  วรรณรักษ์
7. นายวิทยา  จันทร์มาลา
8. นายศุภชัย  อุณาสิงธ์ุ
9. นางสาวสุทะาภรณ์  มิรินทร์
10. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
294 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายฉานพล  ลอยหา
2. นายธวัฒชัย  คำควร
3. นางสาวบังอร  วงค์อินอยู่
4. นางสาวปิ่นประภา  เขียวเชย
5. นายภูริชช์ธาร  ยศอ่อน
6. นางสาวศิราณี   ธรรมรังษี
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
295 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาววัชลาวลี  ยอดมงคล
2. นางสาววิญาดา  โคตรตาล
3. นางสาวสุกัญญา  พรมสีหา
4. นางสาวสุภาภรณ์  เอติปา
5. นางสาวอรดา  ศรีพนม
6. นางสาวโยธิกา  ศรีวงษา
 
1. นางสาวณัฐฐามาศ  คุณดิลกคงคา
2. นายวิชชากร  บัวป่า
 
296 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สาริยา
2. เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม
3. เด็กหญิงนุสรา  อนงค์ชัย
4. เด็กหญิงปทุมทิพย์  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงพรรษกร  อ้นนิตร
6. เด็กหญิงมุกตาภา  เข็มเพ็ชร์
7. เด็กหญิงวิลัยวรรณ์  พิมพเสน
8. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วรอด
9. เด็กหญิงสุนันญา  แววไธสง
10. เด็กหญิงอาริศา  ภูจารึก
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
297 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิราภรณ์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
4. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
5. เด็กหญิงนรินทรทิพย์  กันระดก
6. เด็กหญิงฟาติฮา  ราจ้า
7. เด็กหญิงยุมาวรรณ  ท้าวนัน
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีภักดี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
298 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  รัตนสีหา
2. เด็กหญิงจิราภา  พลนันท์
3. เด็กหญิงธิดา  ราชปี
4. เด็กหญิงปวีณ์นุช  รัตนสีหา
5. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วกาหลง
6. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวพล
7. เด็กหญิงวริษา   บุญขันธ์
8. เด็กหญิงสุชานันท์   สุนทะโร
 
1. นางสาวกนกรัตน์   วรรณสี
2. นางจินตนา   อึ้งตระกูล
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
299 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวทิพย์พาพร  กล้าหาญ
2. นางสาวทิพาพร   พามาตร
3. นางสาวทิพาพร  พามาตร
4. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีสุธรรม
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ดวงเกษ
6. เด็กหญิงรสริน  สดใส
7. เด็กหญิงวัชราพร  ศิริโส
8. นางสาววาศิตา    กอโพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงเพียงฟ้า  เทพรักษ์
 
1. นางสุมิยาภรณ์   พรมสวัสดิ์
2. นายพิชัย  ไชยเดช
 
300 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชพร  บูชากุล
2. นางสาววชิรชา  ทองตาม
3. นางสาววิยะดา  มารศรี
4. นางสาวศศิธร  บูรณะกิตติ
5. นางสาวศุลีพร  เขยไชย
6. นางสาวสุนันทา  วันนะศร
7. นางสาวหงส์นภา  ไชยมล
8. นางสาวอริสสา  ค่อมพันธ์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
301 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวธิดา  ราชปี
2. นางสาวธิติมา  จิตนาม
3. นางสาวบงกช  ภูดินแดน
4. นางสาวบังอร  วงค์อินอยู่
5. นางสาวปิ่นประภา  เขียวเชย
6. นางสาวมาตาวี  โทบุตรดี
7. นางสาววริษา  บุญขันธ์
8. นางสาวศิราณี   ธรรมรังษี
9. นางสาวสิริยากร  ปุยะบาล
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
2. นางสาวกนกรัตน์  วรรณสี
3. นางสาวชนาภา  ฤชาบุตร
 
302 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐถา  หมีคำ
2. เด็กหญิงธราทิพย์  ตรีเดช
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  กำแพงพล
4. เด็กหญิงนฤมล  โอ้อุ้ย
5. เด็กหญิงปนัดดา  จันมณี
6. เด็กหญิงประภาวรรณ  ขันธบุตร
7. เด็กหญิงภคพร  พาพันธ์
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  อุ้ยปัดฌาวงค์
9. เด็กหญิงยอดฤดี  สิงห์ขอนอาจ
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ไชยราษรี
11. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  เพ็งพิทักษ์
12. เด็กหญิงศิริกัญญา  เอสเวคมาร์
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชินาคำ
14. เด็กหญิงสุนิษา  ทุงจันทร์
15. เด็กหญิงสุวพัชร  อยู่เพชร
16. เด็กหญิงอนงค์พร  อุ้ยปัดฌาวงค์
 
1. นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี
2. นายอิทธิพร  บำรุงภักดี
3. นางสาวสุมนมาศ  ไพบูลย์
4. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
5. นายเอกชัย  ทองพุ่ม
 
303 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยแสน
2. เด็กหญิงฐานวรรณ  เหม็งสูงเนิน
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  วงษ์รินยอง
4. เด็กหญิงธิญาดา  ชัยยุราช
5. เด็กหญิงนนทิชา  กุมพิโล
6. เด็กหญิงนิชา  พิกุล
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  กุมพิโล
8. เด็กหญิงวารุณี  ครุฑนิตย์
9. เด็กหญิงอภิญญา  สุดพนัส
10. เด็กหญิงอรทัย  สายคำ
11. เด็กหญิงอรษา  สุรคาย
12. เด็กหญิงเกตุสุดา  สุวิจิตร
13. เด็กหญิงเพชรลดา  ดำเนิน
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางพัชราภรณ์  ทัศมาลี
3. นายเชวงศักดิ์  มาตะวงค์
4. นายเชวงศักดิ์  บุญเรืองจักษ์
5. นางสาวอุทุมพร  รอดขันเมือง
 
304 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญหนอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  จิตรประสงค์
3. นางสาวณัฐวดี  ชาภักดี
4. นายทนงศักดิ์  สิงห์งาม
5. นายทวีชัย  ค่อมสิงห์
6. นายธนวัฒน์  วิชัยยนต์
7. นายธวัชชัย  แสนจันทร์
8. นายธีทัต  พลภักดี
9. นางสาวปิยะธิดา  ประสิทธิ์
10. นางสาวพนิดา  แก้วใส
11. นางสาวพนิดา  ธรรมขันธ์
12. นางสาววรรณิภา  บุรสิทธิ์
13. นางสาวอภิญญา  แสนสุข
14. นายอภิพล  ภูแม้นวาส
15. เด็กชายเจษฎาพร  แก้วลี
16. นางสาวเบญจวรรณ  แสดงจิตร
 
1. นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ
 
305 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวจินตนา  บัวชุม
2. นายชราธิป  ทวาภพ
3. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
4. นางสาวธมณวรรณ  สิงทิศ
5. นายนรินทร์  บุตรสมบัติ
6. นางสาวนริศรา  ชอบธรรม
7. นายปฏิเวช  พิกุลทอง
8. นางสาวประกายแก้ว  หลวงหลาก
9. นางสาวพิมภสร  พรรณา
10. นายภานุ  โยวาศรี
11. นายรัฐธรรมนูญ  เผ่าคง
12. นางสาวศศิชา  ยิ่งแก้ว
13. นางสาวอัญธิญา  หว้านเครือ
14. นางสาวอารีรัตน์  เรืองอร่าม
15. นายเจษฎา  ดาลม
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นายจักรพรรดิ์  สวยสะอาด
2. นายชินวัตร  อุปวงค์ษา
3. นายวิชยุตม์  สารกุล
4. นายอนุชิต  สีสุรีย์
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายวิทวัส  ชาวนา
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ  อุตมะ
3. เด็กชายอินทชัย  ชัยชมภู
4. นายโกเมนทร์  หล้าวงศา
 
1. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ
2. นายธนพล  ศิริภา
 
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พิจารโชติ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  ขวัญมา
3. เด็กหญิงนิกันยา  สมเสียง
4. เด็กหญิงสิทธิพร   ลีนาแค
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  แววศรี
 
1. นายกิตติยา  วงชาชม
2. นางสาวจินตหรา  หลักคำ
 
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายกฤษณพงศ์   โสชัย
2. นายวีระศักดิ์   สอนเสน่ห์
 
1. นางสุภาพร   พลพุทธา
2. นายสิงโตทอง   โสภาพรม
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงพิชชาภรณ์   กระทู่นันต์
 
1. นางนริศรา  นิลแสงศรี
 
311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววริสรา  รุ่งโรจน์
 
1. นางชนาภา  ไพศาล
 
312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวสุพัตรา  แทนหาญ
 
1. นางสาวชินมนา  อินทรักษา
 
313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวมนทิราลัย  อ้นพรม
 
1. นางสาวศุภสุตา  เทพรักษ์
 
314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวศศิธร  บูชากุล
 
1. นางสาวสาลินี  แสนสุข
 
315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนับทอง   กองสมบัติ
 
1. นางสาวนางสาวอิสรี   รักไทย
 
316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  หอมสมบัติ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  สีหาภูธร
 
317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจา  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์
 
318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายธราธร  แก้วสิงห์
 
1. นางสาวชุติมันต์   ยาวะระ
 
319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววริศรา  กรมนันทร
 
1. นางมาฆวรรณ  คำพูล
 
320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัชชา   ณ หนองคาย
 
1. นางสาวลดารัตน์   แท้สูงเนิน
 
321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  สร้างยานาง
 
1. นางสาวเกศวรินทร์   ราชคำ
 
322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกีรติ  ตะมะนัน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บุญตา
 
323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กวีกรณ์
 
1. นางสาวเกษวลี  ศรีชัยชู
 
324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวลภิศรา   ไกรวีระเดชาชัย
 
1. นางสาวอภิญญา   น้อยสุวรรณ
 
325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวพรพรรณ  คำพิพากษ์
 
1. นายประดิษฐ์  โพธิ์นักขา
 
326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กองทอง
2. เด็กชายชวลิต  นวลสุข
3. เด็กชายธนพัฒน์  เนตรพรหม
4. เด็กหญิงนันทพร  แสนจันแดง
5. เด็กชายเดชาธร  พลแก้ว
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  สีประสม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  บุตรอินทร์
 
327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจันธิมา   วรกา
2. เด็กหญิงชลธิชา   โภคาแสงสวัสดิ์
3. เด็กชายธเรศ  คลังกลาง
4. เด็กชายปฐมพงษ์   พันธุสันต์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุขคุ้ม
 
1. นางสาววาสนา   วิเจดีย์
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายคงกระพัน  ลือชา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทิพราช
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  พิมพ์พันธ์
4. เด็กหญิงปีณาวรรณ  เสมอสมัย
5. เด็กหญิงพุธนิภา  ทองประเทือง
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ศรีกะภา
2. นายธนภัทร  แทนทุมมา
3. นางสาวพนิฏา  ศรีณองค์การ
4. นางสาวรัตติญา  สีหาชาติ
5. นายเขตชัย  สุวะคุณ
 
1. นางสุภาพร  ทับทิม
2. นางสาวญาณนี  ทองเพชร
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจุฑามาศ  พระโพธิ์
2. นายชาญกฤต  นามวงค์
3. นางสาวปณิธาน  แก้วก่า
4. นางสาววจี  พาที
5. นางสาวสิริมาศ  อาจหาญ
 
1. นางสาวยุภาพร  แวดล้อมธนบุญ
2. นางภิญญาพัชญ์  ชัยกิจธนพัฒน์
 
331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจักรภัทร  ภูอ่าว
2. นายพีรภัทร  พรมมีเดช
3. นางสาววิยะดา  คงแสนคำ
4. นายอนันต์  บุญไชย
5. นางสาวเพ็ญนภา  มาลาสาย
 
1. นางสาวนุจนาฏ   พลสันต์
2. นายศุภกร  ขวัญมา
 
332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกีรติ   สีหไตร
2. เด็กหญิงวรดนู   มงคลสวัสดิ
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
2. MissZihan    Niu
 
333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถุงแก้ว
2. เด็กชายสิรภัทร  แสงดี
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
2. MissGou   Mengying
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม
 
1. นางสาวศิรัญญา  พลรักษา
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวรักษณาลี   จันทะกิจ
2. นางสาวสุพรรษา   บุตรเสน
 
1. MissNiu  Zihan
2. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์รัตน์   สวัสดิ์เมือง
2. นางสาววรรณภา   สารีราช
 
1. นางสาววราภรณ์   สีตะบุตร
2. นางเพ็ญพักตร์  อุระภา
 
337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์   ธรรมรักษา
2. นายโชติพัฒน์   กิจวัฒนาถาวร
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissMai  Tsutsumi
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  กลางนอก
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ  วีระศักดิกุล
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
2. Mr.Shogo   Teramoto
 
339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  พลชัยยา
2. เด็กหญิงวรินทร์ธิรา  ศรีนิกร
 
1. นางสาวระวิวรรณ  คำทะริ
2. นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์  วิชาเกวียน
 
340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพัชราภา   เครือเกาะ
2. นางสาวศุภาพิชญ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissMai  Tsutsumi
 
341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวอริสา   แก้วกลมรัตน์
2. นางสาวอริสา   โขพิมพ์
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
2. นางสาวมันทนา  ศรีวาที
 
342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา    มาติยา
2. นางสาวอริศรา  ใสภิรมย์
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวญาณิน   ปัญญาวงศ์
2. นางสาววาธิณี  พรหมเขจร
 
1. MissLi  Wang
2. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชพรรณ  พรหมโคตร
2. นางสาวสุพัตรา  อามาตรมนตรี
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
2. Miss Jia  Ming
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวทิพากร  นครชัย
2. นางสาวสุทธิดา  เข็มศิริ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุทะนันท์
2. นางสาวพัทธานันท์  วงศ์ศิริยานนท์
 
346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวนุจิราภรณ์  โพธิ์ศรีลา
2. นางสาวศิริรัตน์  กะมุทะเสน
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
2. นางสาวมวมุข  จันทร์โคตร
 
347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวนันทิชา   เสนาสนะ
2. นางสาวอารยา  ราชบุรี
 
1. นางสาวรัตติยา  ศรีจันทร์
2. Mr.Shogo   Teramoto
 
348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายจิรานุวัวัฒน์  แสงดาว
2. นายสุรศักดิ์  สาระคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์  วันโสภา
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวปริสา  สาลีรัตน์
2. นางสาวศันสนีย์   ดาวเรือง
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
2. นางสาวประไพ  พาหา
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวจตุพร    ณ หนองคาย
2. นางสาวชนนิภา    ไกยวงษ์
 
1. นายเอกชัย  สุขขวด
2. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติรัตน์   สวนิตจำเรียง
2. นางสาวณัฎฐ์ณริน   แข็งแรง
3. นางสาวสุภารักษ์   สุยะก๋อง
4. นางสาวอภิญญา  พลยะมาตย์
5. นางสาวอาทิตยา  ผาทอง
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโคตรจันทร์
2. MissLiangjie  Song
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายจักรกฤษณ์  ทองอินทร์
2. นายตะวัน  ศรีสร้างคอม
3. นายบริพรรดิ์  มาพร
4. นางสาววิพร  อนงค์ชัย
5. นายวีระพล  ยามมา
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
2. Miss Gou   Mengying
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนวิชญ์   สายศรี
2. นางสาวสุนิตา  ค่ายสูงเนิน
3. นายสุริยา  อินหงษา
4. นายอภิชาติ  จันทร์อ้วน
5. นางสาวเฟื่องฟ้า  สารักษ์
 
1. นายณัฐพล  พงษ์ถาวร
2. MissChi  Qingqing
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวน้ำทิพย์   วงษ์เพชร
2. นางสาวฟ้าสกาว   สอนใจ
3. นางสาววัชราภรณ์   ขวานทอง
4. นายสดุดี   พวงศรี
5. นายอรรถนนท์   จุลฑา
 
1. นางสาวอรวรรณ  พุทธโคตร
2. MissMai  Tsutsumi
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวกันย์สุดา  วงศ์สุรีย์
2. นางสาวพัชราภร  เฟื่องสำรวจ
3. นางสาวภัทรวรรณ  ครองยุทธ
4. นางสาวศิริประภา  ศรีประสงค์
5. นางสาวอัญชิสา  พระภูมิ
 
1. นางสาววันวิสาข์  วันโสภา
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาววรินธร  มะตาล
2. นางสาววลัยพร  ขันธชัย
3. นางสาวศุภธิดา  วงละคร
4. นางสาวสุทธิรัตน์  ผายชำนาญ
5. นางสาวอัจฉริยา  สืบศรี
 
1. นางสาววรัญชรี  มั่นสนธิ์
2. นางสาวจันทนา  กลมาศ
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภูตินันท์
2. นางสาวพลอยประภา  เวชประสิทธิ์
3. นายศาสตราชัยพงษ์  โสมนัส
4. นางสาวสุพิชญา  ราชรองเมือง
5. นางสาวอัญสุดา  หาบุญมี
 
1. นายตั้งปณิธาน  ลับไผ่
2. นางสาวสุนิสา  บุตรกัณหา
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวธนพร   ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนิปัท   ประชานุรักษ์
3. นางสาวพรฟ้า  หว่างพันธุ์
4. นางสาวมณพณัฐ   สิวาเกษียรวิ
5. นางสาวเจนจิรา    ผาทอง
 
1. นายพงษ์ศิริ  ประสมสิน
2. นางสาวจิรนันท์  เสียงใส
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวชลธิชา  ศรีวรษา
2. นางสาวดวงพร   บุญเกิด
3. นางสาวนภัสกร  โพธิ์คำ
4. นายวิชิตชัย   เชียงคำ
5. นายอัมรินทร์   เส้นเศษ
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์   อุปภา
2. นางสาวมลิสา  พรหมพิทัก
 
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุปราณี   หัสสา
 
1. นางสาวปวีณา  ศรีโครตจันทร์
 
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  จันทราเสวี
 
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวชญานิศ  ตัณฑเกษม
 
1. นางสาวกนกพร  เสติ
 
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาววทันยา   ทะแพงพันธ์
 
1. นายเอกชัย  สุขขวด
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจิราภรณ์   เภ้าสร้อย
 
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
 
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธนวัตร  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายภูผา  อินทนิล
 
1. นายประทุมเทพ  อ้วนทา
 
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายศุภกร   ฝ้ายขาว
2. เด็กชายเอกรัฐ   แต้สุวรรณ
 
1. นางประดับพร   จันปัดชา
2. นางสุเนตรา   พงษ์เสรี
 
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ยอดแก้วพิสัย
2. เด็กหญิงอัญญานี  ไชยคำ
 
1. นางละอองทิพย์  พลทะรักษา
2. นายนิติคุณ  พลแสน
 
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายศักดิ์สิทธิ์   ศิริศักดา
 
1. นางสาวเบญจพร   ผลผดุง
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวอุลัยวรรณ  บุญเวิน
 
1. นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพรสุดา  มารศรี
 
1. นางสาวรัชนีพร  วัฒนะการกุล
 
371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร์   ปานเหลือ
2. เด็กชายชัชวาล  พลทะรักษา
3. เด็กชายดนุพล   จันทะโร
4. เด็กชายธนากร    โพธิจร
5. เด็กชายปฏิภาณ  อินทร์ม่วงไทย
6. เด็กชายพีลพล  ประชาราช
7. เด็กชายวรสิทธื์  พูนกลาง
8. เด็กชายอนุพงษ์    คำบุญ
 
1. นายนิติเวทย์    จิตรวิขาม
2. นายประเสริฐ   โลหิต
 
372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายกัปตัน  นิศากรสกุล
2. เด็กชายคุณากร   สมปิตะ
3. เด็กชายน้ำพุ  เบ็ญจขันธิ์
4. เด็กชายพสธร  ระวังนาม
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  ยะสุนทร
6. เด็กชายศาสตราวุธ  เกษาพันธ์
7. เด็กชายอิสระ  ใจปานแก่น
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์ทวีนนท์
 
1. นายวิทยา  จอมทอง
2. นายชัชวาลย์  สาครเสถียร
3. นายธีรยุทธ  ตุ้มมี
 
373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แต่งตั้งรัมย์
2. เด็กชายกีรติ  รูปขันธ์
3. เด็กชายคมสันต์  คุณวงศ์
4. เด็กชายธีรภัทร  วันหอม
5. เด็กชายปิยะพงษ์  ชะโรยศรี
6. เด็กชายภูวดล  ทองกุล
7. เด็กชายเมธา  รักษาเงิน
8. เด็กชายเอกรินทร์  จูใจบุญ
 
1. นายเฉลิม  รัตนชัย
2. นายวุฒิกร  เติมประชุม
3. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ
 
374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกชนิภา  จัสมิน วาเนมนดิ
2. นายจิตรประชา  ดงราษี
3. นายณัฐกานต์  พรมเผ่า
4. นายทัตเทพ  เวทะแว่น
5. นางสาววิราพรรณ  พิณโฮง
6. นายอัษฎาวุธ  คุ้มสุวรรณ
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
2. นายเฉลิม  ลิชัยมุล
3. นายส่วน  ทองประเทือง
 
375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายจิตรติศักดิ์  สุตตะนนท์
2. นายทัตพงษ์  ชายันติ
3. นายธีรภัทร  โสภากุล
4. นายพงศกร  ปุรินันท์
5. นางสาวศุทธินี  วรรณรุณ
6. นางสาวสุพัตรา  แก้วสะอาด
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
 
376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจตุพร  ธรรมสุข
2. นายณรงค์  ศรีเรือง
3. นายธรพล  หอมประเสริฐ
4. นายบัลลพ  บุญสวัสดิ์
5. นายศิริชัย  โพธิ์ศรี
6. นายสุทธิชัย  ไสยะลา
 
1. นายกีรติ  ไพรสณฑ์
2. นายไพศาล  แพนสมบัติ
 
377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวขวัญนภา  เหลือประสพ
2. นางสาวชลทิชา  เหล่าไทย
3. นายชานนท์  อินทปัทม์
4. นายปฏิพัทธ์  แพงแสน
5. นางสาวพัชชา  สองจันทร์
6. นายวัฒนชัย  แก้วพิมพา
7. นางสาววีระยา  นามสุโน
8. นายสุรวัจน์  ลาวัดพรหม
9. นางสาวสุวิชญา  สุนันทนาม
10. นางสาวเกษมณี  กางนอก
 
1. นายรชานนท์  ลีเพ็ญ
2. นายปฏิพัทธ์  บูชากุล
3. นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว
 
378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกรมณี  พรมราช
2. นางสาวกาญสุดา  พงพาลาด
3. นางสาวณัฐฐาภรณ์  วงศ์คำจันทร์
4. นางสาวนันทาศิริ  อินทร์เลี้ยง
5. นายบัณฑิต  สูงสนิท
6. นางสาวปานตะวัน  เกียรติประเสริฐ
7. นางสาวพิมพร  ยินดี
8. นายพิริยะ  จันทร์ประทัศน์
9. นางสาวศศิพรรณ  รัตนศรี
10. นางสาวหัทยา  ธรรมอารีย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. นางสาวพิจิตรา  รุ่งภาษา
 
379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวจิรัชยา  ธุระพระ
2. นางสาวนริศรา  วรราช
3. นางสาวพัชรินทร์  ถินแดง
4. นางสาวพิมมาดา  วงค์เมทา
5. นางสาวสร้อยฟ้า  กินารัก
6. นางสาวอรณี  ไชยโวหาร
7. นางสาวอรอุมา  หารินไสล
8. นางสาวเกวลิน  ใจเดิน
9. นางสาวเมวิกา  ไชยโวหาร
10. นางสาวเย็นฤดี  ตาตะมิ
 
1. นางภัสรา  กั้งโสม
2. นางสาวนิลเนตร  นาสมโภชน์
 
380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันหล่น
2. เด็กหญิงภณิดา  สระโสม
3. เด็กหญิงวรรนภา  ศิลาคม
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หาญรบ
5. เด็กหญิงอารียา  วัจรินทร์
 
1. นางพิกุล  กรมวังก้อน
2. นางพิทธยาภรณ์  มาตา
 
381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซงราช
2. เด็กหญิงปภัสรา  นิโรจน์
3. เด็กหญิงปวีณา  นิโรจน์
4. เด็กหญิงวันนา  ไกรยะสา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีสมบา
 
1. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
2. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
 
382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกนิษฐา  นพเก้า
2. นางสาวณุญามาศ  จันทชำนิ
3. นางสาวรัตติกาล  โคตรพันธ์
4. นายวัชรชัย  พรนิติพล
5. นางสาวอภิญญา  พิสัยพันธ์
 
1. นางสาวสุภลักษ์  เสมอสมัย
2. นางสาวอะธิดา  แสงอรุณ
 
383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ขันสะพัฒ
2. นางสาวธนิษฐา  ทองดี
3. นางสาวนฤมล  จิตรปรีดา
4. นางสาวภัทราวดี  ศรีสุวรรณ
5. นางสาวรัชฎา  พิมวันนา
 
1. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
2. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
 
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  ภูเภา
2. เด็กหญิงปัญญารัตน์  อภัยโส
3. เด็กหญิงวริศรา  เคนมี
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  แก้วคำสอน
2. นางสาวกัณฐมณี  มีทา
 
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงธีราพร  กรพันธ์
2. เด็กหญิงปรินทร  สุกทน
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ผุริจันทร์
 
1. นางผานิตย์  ปงสนิท
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายชวศิษฐ์  ลุนรักษา
2. เด็กชายธนพล  สลวยแสง
3. เด็กหญิงลักษิกา  แพงคำอ้วน
 
1. นางพรศิริ  พิมพ์พา
2. นางอามร  คำเสมอ
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพรรณวษา  มุงคุณ
2. นางสาวรพีพร  มณุรีย์
3. นางสาวสวรรยา  อัครชาติ
 
1. นางผานิตย์  ปงสนิท
2. นายสำเริง  ระกานอก
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วอินตา
2. นางสาวปพัศรา  สุขสำราญ
3. นางสาวอักษร  คุณความดี
 
1. นางอามร  คำเสมอ
2. นางพรศิริ  พิมพ์พา
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ทุ่งจันทร์
2. นางสาวจิราภา  แก่นพล
3. นางสาวนิลรัตน์  จันทพิบูลย์
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
2. นายจรัญ  มืดคำบง
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมถึง
2. เด็กหญิงกิตติมา  นาคศรี
3. เด็กหญิงวณิดา  คำผอง
 
1. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
2. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายปัญญพนต์  ไม่แพ้
2. เด็กหญิงภัณทิรา  คำสรดี
3. เด็กหญิงเกสรา  สุวรรณแสง
 
1. นางสาวศิริพร  มีศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  สานชุม
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  สีใส
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  พรมศรี
3. เด็กหญิงสิริยากร  เจียมพลับ
 
1. นางสาวจรรยวรรธน์  วงศ์ชาญศรี
2. นางสาวประกาย  เครือเนตร
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวประภา  มาจิตรตรา
2. นางสาวปรียา  มาจิตรตรา
3. นางสาวศรัญญา  อ่างมัจฉา
 
1. นางสาววารุณี  มิหิม
2. นางสาวยุภาพร  ยอดคีรี
 
394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. นางสาวปวิณา  เครือศรี
2. นางสาวอารียา  ด้วงต่าย
3. นางสาวเนตรนภา  พลเรียงแก
 
1. นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์
2. นางกนกวรรณ  ป้องขวาพล
 
395 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์  วงษ์หาบุศย์
 
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นายนันทวุฒิ  จุดมี
2. นายสหรัฐ  ซองสาร
 
1. นายสุริชัย  โพธิ์ศรี
2. นางสุวลักษณ์  สังข์ชัย
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  คะเนนิน
2. นายธเนตร  สีสะอาด
 
1. นายศุภวุฒิ  ใหญ่สาร
 
398 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปิยาพรรณ  ลาชะเลา
2. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  อุ่นวิเศษ
 
1. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
2. นางกัญญา  โยธิกุล
 
399 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิรภา  โพธิบัญดิษ
2. เด็กหญิงนิรุชา  สีวันนา
 
1. นายฐณวรัตม์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
400 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ชัยจันทา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองทิพย์
 
1. นางสาววิภาดา  คำผาย
2. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
 
401 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายธัญพงศ์  กุลชาติ
2. เด็กชายปวิตร  วรรณหัด
 
1. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
2. นางสาวศรัญญา  สุขล้าน
 
402 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  อะภัย
2. นายภานุพงษ์  รอดกลาง
 
1. นายนาถดนัย   โชติจำรัส
2. นางสาวพัดชา  ศรียัง
 
403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายฤกษ์ชัย  โพธิ์ศรี
2. นายเกษมสิทธิ์  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
2. นางสาวศรัญญา  สุขล้าน
 
404 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวปภัสสร  แฮด
2. นายปราบดา  ป้องกัน
 
1. นางวาสนา  หากันได้
2. นางกัลยา  วิชัยโย
 
405 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวปพัทร์สิรี  ชุติวรานันท์
2. นางสาวปภัสร์สินี  ชุติวรานันท์
 
1. นายณัฐพล  กันพล
2. นายนนทชัย  พิมพิสนธ์
 
406 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายชนาธิป  นนทลีวรดา
2. เด็กชายปฏิภัทร  ตะระชู
 
1. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี
2. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
 
407 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  เผ่าผา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  นามคันที
 
1. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
2. นางสาวณภัชนันท์  สังหา
 
408 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธร  ขันรัฐบาล
2. เด็กชายวายุ  ก่องขันธ์
 
1. นายดนัย  เฉิดฉาย
2. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
 
409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวนิศารัตน์  ก้อนต๊ะเสน
2. นายโรนี่ปีเตอร์  แคปเพิลล์
 
1. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี
2. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
 
410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายนราวิชญ์  สอนเสนา
2. นายรัฐมนตรี  วสันต์
 
1. นายชัยยา  ตามชัย
2. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
 
411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายนนทนันท์  นายกชน
2. นายอภิสิทธิ์  ผลชอบ
 
1. นายอนุวัตร  เทศศรีเมือง
2. นายดนัย  เฉิดฉาย
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกฤษณา  อุยะพิตัง
2. นายพุฒิชิพงษ์  สอนสำโรง
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายปรัชญา  โสภณสา
2. นางสาววราภรณ์  พรมมา
 
1. นางกนกอร  ทิพยโสต
2. นายวัฒนา  อิศาสตร์
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวจันทราภรณ์  เสาร์ทอง
2. นางสาวสุมิตรา  วงศ์ผาบุตร
 
1. นายชัยยา  ตามชัย
2. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงธัญชนก   ลีลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อุตมะ
 
1. นายกฤษดากร  บุษปฤกษ์
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งนภา  บุญไชยดุ้ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปียจำปา
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
2. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  วรกุมมาร
2. เด็กหญิงเอเธนส์  อุลเวล
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฝั้นถา
2. เด็กหญิงธนศิริ  อรชุน
 
1. นางวนิดา  ศรีตาแสน
2. นางสาวจริยา  เกษบึงกาฬ
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษฎิน  อุยะพิตัง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ผาสุก
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินทวงษ์
2. เด็กหญิงอารยา  หงษาวงษ์
 
1. นางสาวชนิดา  พรรณรังษี
2. นางกนกอร  ทิพยโสต
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  นามเสนา
2. นายปฏิภาณ  ทิพเนตร
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายวิชิต  แก้วไวยุทธ์
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายภูมิศักดิ์  ศรีสุนะ
2. นายสุริยา  อุดชาชน
 
1. นางศรุตยา  รัตนติสร้อย
2. นายปริญญา  อันภักดี
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวนันท์นภัส  แซ่ตั๊น
2. นายภานุเดช  อ้อมกอกุล
 
1. นายสันติ  นันทจันทร์
2. นางสาวนัฐติยา  เย็นละออง
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวศิรินทิพย์  ศรศิริ
2. นายอิสราพงษ์  เมืองทา
 
1. นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง
2. นางสาวจิรารัตน์  จองบุดดี
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายจิรายุทธ  วงศ์เหม
2. นายภูเบศ  ศรีประสงค์
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
426 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายภีรพัฒน์  แสนงาม
2. เด็กชายภูตะวัน  หายักวงษ์
3. นายอภิสิทธิ์  นาหัวดง
 
1. นางสาวสุวรรณา  สายบุญมี
2. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
 
427 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุริวิภา  ไชยโภคา
3. นายอนุวัฒน์  เทพรักษ์
 
1. นายศิลา  อรรถประจง
2. นางสาววิลัยลักษณ์  คำวงค์ศา
 
428 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวธีรดา  ซุยโพธิ์น้อย
2. นางสาววรนุช  คำพองชัย
3. นางสาวอารียา  ศรีหานาด
 
1. นางสาวทิพย์วัล  ถือศิล
2. นางสาวสุรนุช  ประชุมชน
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายสิริชัย  เคณาภูมิ
2. นายเอกพจน์  สอนเครือ
 
1. นายอภิวัตร์  มีศรี
2. นางเทียนทอง  แสงกล้า
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรเทวัญ  เทศไทย
2. นายอลงกรณ์  ชุมแสง
 
1. นางวาสนา  หากันได้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวกรศิริ  พลบำรุง
2. นางสาวมัสยา  ดอนเหลือม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กะกุลพิมพ์
2. นางสาววิชชุดา  พั้วสุข
 
432 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนพรม
2. เด็กชายวรินทร  กัณฑิศักดิ์
3. เด็กชายวัชระพงศ์  อ่อนสิงห์
 
1. นายนายอนุชา  บุญแสนแผน
 
433 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกวิลพล  พิลาอาจ
2. เด็กชายรณกร  เบื้องสูง
3. เด็กชายวรวัส  วัลลา
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
2. นายกฤษกร  วรรณชู
 
434 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายขวัญ  เพชรมณีจันทร์
2. เด็กชายชนาธิป  ไพคำนาม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีบุญแสง
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
 
435 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายดนย์  อาจอำนวย
2. นายอภิวัฒน์  สังข์เมือง
3. นายเอกลักษณ์  ชัยภา
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสงัด  ดงพงศ์
 
436 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายธีรภพ   ณ หนองคาย
2. นายประวิทย์  ชัยรินทร์
3. นายวิษณุรักษ์  ศรีวรรณภูมิ
 
1. นายนายอนุชา  บุญแสนแผน
 
437 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายฐิติกร  งามเลิศ
2. นายปฏิพัทธ์  ยศม้าว
3. นายรัฐธรรมนูญ  ศรีครซ้าย
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
2. นางสาวสุรนุช  ประชุมชน
 
438 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายมารุต  เอี่ยมศิริ
2. นายวิศณุพงค์  มีเพียร
3. นายเกียรติศักดิ์  ทองทัน
 
1. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
2. นายภวิษ  ขุนใหญ่
 
439 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  ดวงบุญมี
2. เด็กชายภัคพล  เปรมประสพโชค
3. เด็กชายสุทธิชาติ  อักษรพิมพ์
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
440 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายพีรภัทร  สยมชัย
2. เด็กชายฟิสิกส์  กุลอาสา
3. เด็กชายเพรชรัตน์  ฮุเจ
 
1. นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว
2. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
 
441 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายธนกร  แก้วมณี
2. นางสาวภูวนิดา  บุญคำ
3. นางสาวสุดารัตน์  โคตะบุญมี
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์  ไตรแก้ว
 
442 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นายชัชวาล  ชารัมย์
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีทะวงค์
3. นางสาวไพลิน  แสงพรมชาลี
 
1. นางเพลินใจ  ขุนใหญ่
2. นายภวิษ  ขุนใหญ่
 
443 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายชานนท์  ภาคีนุยะ
2. นายรชต  บรรเทิงจิตต์
3. นายอรช  รัชตเมธี
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
444 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  ชัยเจริญ
2. เด็กชายธิติ  ตุลยวรรธน์
3. เด็กชายสาริน  ทวีกิจถาวร
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
445 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันที
2. เด็กชายอภิวิชญ์  อัมพะวา
3. เด็กชายอมรเทพ  รังศิริรักษ์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
446 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงชลิตา  ชัยจันทร์
2. เด็กชายชินกฤต  จตุเทน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วใส
 
1. นายสงัด  ดงพงศ์
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
447 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  เจือไธงสง
2. นายตะวัน  แสนกุล
3. นายอลงกรณ์  แสนจำลา
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายณัฐพล  กันพล
 
448 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณัฐวุฒิ  ชาภิรมย์
2. นายธราเทพ  อินทร์นอก
3. นายวัฒน์นันท์  สีสุข
 
1. นายพลนิกร  สุกรรณ์
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
449 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายณฐชล  วงษ์คำหาญ
2. เด็กชายธนวัต  สุริษา
3. เด็กชายพิษณุุพงษ์  พาดี
 
1. นายนายอนุชา  บุญแสนแผน
 
450 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายตรัยรัตน์  พรมมี
2. เด็กชายปรเมศม์  จันทะรัตน์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  อัมพะวา
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
451 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธราดล  สุวรรณคำภู
2. เด็กหญิงมุกตาภา  ภูนุภา
3. เด็กหญิงวรางคณา  ชัยชนะ
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
452 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายกริชชนะ  ลาภไธสง
2. นายธีรนาท  ประดับจิตร
3. นายฤทธิพร  วันทอง
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสมบัติ   ตันนารัตน์
 
453 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายนราธิป  ทดสอน
2. นายฤทธิพล  โคตะวัน
3. นายศิรศักดิ์  สมเสมียน
 
1. นายนายอนุชา  บุญแสนแผน
 
454 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาวงศ์
2. เด็กชายธันวา  วงศ์กัลยา
3. เด็กชายฟ้าประทาน  อินทร์บุญญา
 
1. นายปํญญา  โคตะวินนท์
2. นายจาตุรงค์  สิงห์ดา
 
455 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นายกรกรด  แสนพงษ์
2. นายศุภกิจ  ไชยา
3. เด็กชายศุภวัชร  เสนสอน
 
1. นายยุทธนา  สมจันทร์
2. นายรังสรรค์  เนาวดี
 
456 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายศุภัชชัย  ทักศรี
2. เด็กชายอนุชา  แสนประสิทธิ์
3. เด็กชายอรรถชาติ  นันบุญ
 
1. นายอาทิตย์  สุขันชา
2. นายเดชา  กุลฉะวะ
 
457 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวจรัญญา  ผาบเสี่ยน
2. นายปัญญา  บุตรศรี
3. นางสาวอรพรรณ  ยะสุนทร
 
1. นางสาวมัตติกา  ริยะนิจ
2. นายสมบัติ  พุฒนอก
 
458 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  โตสงคราม
2. นายธีรโชติ  โลกธาตุ
3. นายพิทักษ์ภูมิ  คงกระพัฒน์
 
1. นายนวพล  เอนไชย
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ
 
459 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายชลิต  ศรีสถาน
2. นายยศวริศ  ยืนยั่ง
3. นายสายฟ้า  แสงอุบล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง  พินิจมนตรี
2. จ.ส.อ.จักรี  ศรีวะรมย์
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญาดา   รอดอุุดม
2. เด็กหญิงตัณติรัตร์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงทยิดา  สิงห์ภูกัน
 
1. นางอัชรา  สุวรรณรอด
2. นางสาวสุกัญญา  ราศรี
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปรีพูล
2. เด็กหญิงปัทมา  เวียงคำ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจบุญ
 
1. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
2. นางกัลยา  วิชัยโย
 
462 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  เจริญดง
2. เด็กหญิงฑิตยา  สุภาวัลย์
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  จอมคำสิงห์
 
1. นายปฏิพัทธ์  วรรณพงศ์
2. นางสาวสายฝน  กาลเนตร
 
463 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ผาสำโรง
2. นางสาวปิยธิดา  นามวงศ์
3. นางสาวอัญญพร  อินทร์กอง
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
464 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายพิชิตชัย  ทองอาสา
2. นางสาววิญาดา  ศรีสมสุข
3. นางสาวสุภิดา  จันทร์เหลือง
 
1. นางอัชรา  สุวรรณรอด
2. นางสาววาสนา  ธนูนิล
 
465 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  บุตะเดช
2. นายอดุลย์  ตราเงิน
3. นางสาวอรพรรณ  แก้วมะ
 
1. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ขีดโนนโจด
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  สมคุณ
2. เด็กหญิงธันญาพร  ปีนาโพธิ์
3. เด็กหญิงนพัสสร  สุวัตถุดี
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุ้งทอง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุตรโคตร
6. เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์คำ
 
1. นายวิษณุ  ทองหล่อ
2. นายบรรพต  รู้เจนทร์
3. นางสาวชลธิชา  ชื่อนิรันดร์
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีทารัตน์
2. เด็กหญิงนวมินทร์  โคตรธาดา
3. เด็กชายปรเมธ  พิลากุล
4. เด็กหญิงวาสนา  สาคร
5. เด็กหญิงวิภาภร  กาบบัวไข
6. เด็กชายอนุชา  ส่องใส
 
1. นายปํญญา  โคตะวินนท์
2. นางแสงจันทร์  คันธภูมิ
3. นางสาววิลาวัณย์  โพธิ์ศรีขาม
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กะลีพัด
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ชมมี
3. เด็กหญิงนิตยา  ยนต์ทองหลาง
4. เด็กชายวรากร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นันตะไชย
6. เด็กหญิงอรัญญา  สายแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์
2. นางสาวชลธิชา  ซื่อนิรันดร์
3. นางภานุมาศ  พิมโยธา
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกพร  เวธิตะ
2. นางสาวณัฐริกา  เทพธานี
3. นางสาวพรนภา  ไวยวรณ์
4. นางสาวพัชริดา  เดชพลมาตย์
5. นางสาวพิมพ์พร  เมฆมนต์
6. นางสาวศิริลักษณ์  ทุมรี
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นางอัญชลี  โคดเมือง
3. นางสาววรรณิศา  ลีเพ็ญ
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวฉันทิกา  ท้าวน้อย
2. นางสาวฑีฆานันท์  สุวิธรรมมา
3. นางสาวนารีรัตน์  บุตรมาร
4. นายประเสฐิฐศักดิ์  ชาธิรัตน์
5. นางสาวปิยะฉัตร  สมศรี
6. นางสาวอรวี  กาบบัวไข
 
1. นายปํญญา  โคตะวินนท์
2. นางแสงจันทร์  คันธภูมิ
3. นางสาววิลาวัณย์  โพธิ์ศรีขาม
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาว อพัชชา   มากะฐิน
2. นางสาวจิตสุภา  ลืออำนาจ
3. นายวัณชัย  จันทโคตร
4. นางสาวศิรินภา  พสุธาเลิศ
5. นางสาวเพชรรัตน์  อุดมกัน
6. นายเมธาสิทธิ์  โคตรสะขึง
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ
2. นายสุชาติ  ลักษณะศรี
 
472 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กับบุญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  อายุยืน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหนือโพธิ์ทอง
 
1. นางธัญญา  วังคะฮาด
2. นายสำราญ  สมทิพย์
 
473 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แทนโหมก
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน  สุวรรณชาติ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทับทิมหิน
 
1. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
2. นางสาวพาณิชย์  เบ้าแก้ว
 
474 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพงศพัศ  ทิมจันทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  สัตย์ซื่อ
3. นายไพทูลย์  ศรีทิน
 
1. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร
2. นายสุพจน์  พิศวิมล
 
475 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  บุญคำภา
2. นางสาวอรดา  โพธิ
3. นางสาวเพ็ญนภา  เหมือนคิด
 
1. นางวีระวรรณ  เถาว์ชาลี
2. นางอังคนางค์  โชคสารพัฒน์
 
476 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. นางสาวปิยะวรรณ  โองขากาศ
2. นางสาววิมล  ชาวยศ
3. นางสาวอาริญา  ถากันหา
 
1. นางอัญชลี  โคดเมือง
2. นายวุฒิพงษ์  บุดดีคำ
 
477 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวภรณ์ทิพย์  มีธรรม
2. นางสาวสุภาพร  เชี่ยงเจ้น
3. นางสาวอภิญญา  ชาธิรัตน์
 
1. นางสาวธัญญารักษ์  ศรีไสย์
2. นางศริญญา  ทหารนะ
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงสิริณัฐฐา  สุทธิ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พาโนมัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วศิลา
 
1. นางสาววัลภา  ศรีภูธร
2. นายธนายงค์  จำปาศรี
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กชายคงคา  ศรีสุพล
2. เด็กหญิงจุฑามาส  จันธิบดี
3. เด็กหญิงอรุณพร  ลุนวงษ์
 
1. นางทัศนนันท์  เหลืองอิงสุต
2. นางสาวจีรภาภรณ์  อินศรีเชียงใหม่
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายชลธี  ศิริสมบัติ
2. เด็กชายสุธิมนต์  สิมสา
3. เด็กชายเจษฎา  สีดาแจ่ม
 
1. นายนิรุต  บุญชาญ
2. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. นางสาวนฤมล  สลับศรี
2. นางสาวอินทิรา  หล้าสวย
3. นางสาวเจตสุภา  กลมเกลียว
 
1. นางภัทรานิษฐ์  มุมธุรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อินธิปีก
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายจักรินทร์  เวชิตะ
2. นายจิรวัฒน์  เทศศรีเมือง
3. นายอนุชา  จันทะชาติ
 
1. นางสมพร  ผมไผ
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. นางสาวคัทลียา  กันญา
2. นายธันวา  นำปา
3. นางสาวธิติยาพร  สุขะ
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
2. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี
 
484 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชกร  ประเทศสิงห์
2. เด็กชายภูมิรพี  สิงสถิตย์
3. เด็กหญิงลลิตา  กรมทำมา
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
2. นางสาวสุกัญญา  ราศรี
 
485 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ทุมนา
2. เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์
3. เด็กหญิงวรรณณิศา  มินิชิตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โคตรเพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีบัวพันธ์  ศรีพุทธา
 
486 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  พรมสมบัติ
2. เด็กหญิงดวงนภา  แสนราช
3. เด็กหญิงอรดา  แทนจำรัส
 
1. นางชญานิศ  มงคุณแก้ว
2. นางสุภาพร  ทับทิม
 
487 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายฉัตรมงคล  บรรดาศักดิ์
2. นางสาววิชญาดา  ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวสุพรรษา  ผิวไธสง
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
2. นางสาวสุกัญญา  ราศรี
 
488 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวจันฑิกา  วิไลย์
2. นางสาวพิยดา  เนื้อแท้ทอง
3. นางสาววิชุดา  แก้วพิลา
 
1. นางอุษณีย์  ดีแป้น
2. นางพัชริษา  เงินโพธิ์กลาง
 
489 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาววิไลวรรณ  อินทร์ทองยศ
2. นางสาวอารีญา  สอนโพธิ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สรรพรอด
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นายธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  พิมพ์สาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญแสงส่ง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เทพรักษ์
 
1. นายวิหาร  จันทรฤทธิ์
2. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงพิชาดา  แสนเสนยา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อนนท์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เจริญวงศ์
2. เด็กหญิงนุชราภรณ์  ปุ้ยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงรัตติมา  ดาแลบ
 
1. นางสาวสุพัฒน์ศร  ศรีรุ่งเรือง
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  วรรณกุล
2. นางสาวภัสรา  มะกุล
3. นางสาวศุภการ  โต๊ะขุขันธ์
 
1. นายวิษณุกรณ์  บุญเฮ้า
2. นายชัยวิชิต  ทองคำ
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวนวันวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  บุตระ
2. นางสาววรรณวิสา  สุนทร
3. นางสาวสุจิตรา  วันทา
 
1. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
2. นางสาวพาณิชย์  เบ้าแก้ว
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  เพชรสมบัติ
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสนวงษา
3. นางสาวภัทราภรณ์  นาชัย
 
1. นางกฤตยา  ชมภูเขา
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุริพัฒน์
3. เด็กหญิงอริชา  อุดมชาลี
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะสิลา
2. นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงมุทิตา  สุขใส
2. เด็กหญิงสุชาสินี  เสนาสุธรรม
3. เด็กหญิงสุนิตา  ดวงจันทร์
 
1. นางพรศิริ  พิมพ์พา
2. นางวราภรณ์  แสงแก้ว
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวดรุณี    นามขันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์    บุญอาจ
3. นางสาวรุจิรา    นาคหงษ์
 
1. นางสุภาพร   เฮสสลีย์
2. นางสาวปิยนุช    คำพูล
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ไชยยะ
2. นางสาวบุษบา  เพ็งโสภา
3. นางสาวภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 1. นางสาวพิสมัย  หนันต๊ะ
2. นางสาวมุทิตา  สมสนุก
3. นางสาวอินทิรา  เครือแก้ว
 
1. นางอามร  คำเสมอ
2. นางวราภรณ์  แสงแก้ว
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนีรชา  ประทุมมา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  หลวงสมบัติ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชีพจำเป็น
 
1. นายวิษณุ  ทองหล่อ
2. นายปริญญา  กล้าหาญ
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทาสี
2. เด็กหญิงปวีณา  อาจตา
3. เด็กหญิงพรนภา  อบเชย
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  มงคลนำ
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  อรศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือหาญ
 
1. นางเพ็ญแข  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวอรุณี  คงเกษม
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา    บูชากุล
2. เด็กชายพรพรรณ    ตามพันธ์
3. นางสาวสุวนันท์    หาญสงคราม
 
1. นายปกรณ์ทรรศน์    ศรีโยวัย
2. นางสุภาพร   เฮสสลีย์
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. นางสาวจริญพร  วงศ์อดุลฤทธิ์
2. นางสาวจิตริยา  โสบรรเทา
3. นางสาวดวงเดือน  ทานัง
 
1. นางสาวมะลิจันทร์  อรรถพร
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายชนะชล  โชติกมาศ
2. นางสาวอัฐภิญญา  บริสุทธิ์
3. นายเชิดศักดิ์  บุศดี
 
1. นางนิลรัตน์  ส่งศรี
2. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
 
507 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัสยา   ชื่นใจ
 
1. นางสาวกมลชนก   เลผาย
 
508 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายอนวัช  สิงหาพรหม
 
1. นางเกษม  พิลาดิษฐ์
 
509 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ดอนโสม
 
1. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
510 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายณัชพล  พันธลี
2. เด็กหญิงรินลดา  ดิสมินทร์
3. เด็กหญิงศรัญญา  น้ำใส
 
1. นางกัลยา  ทุ่งลา
2. นางสมฤดี  สิมงาม
 
511 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนา  กลางไชย
2. เด็กหญิงวรัญชลี  ยืนสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมโคตร
 
1. นายไชยนันท์  ประวันตา
2. นางสาวตรงจิตร  ชาวะหา
 
512 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. นายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย
 
513 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายปรียากรณ์  น้อยนันท์
 
1. นางมริดา   สุขะหา
 
514 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. เด็กชายอนุพงษ์  บุตรมาร
 
1. นายอัคคเสฏฐ์  อังคะฮาด
 
515 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายวศิน  ผิวบาง
 
1. นายบัญชา  ทองสา
 
516 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทับวิเศษณ์
2. เด็กชายปฎิพล  อุตะมะ
 
1. นางสาวฐิติภา  วะหาโล
2. นางสาวจิตราภรณ์  ชาเรืองเดช
 
517 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระ  พรหมมา
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
518 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงดวงพร  พลวงค์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
519 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรยุทธ  บุญไทย
 
1. นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงค์
 
520 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  สุทธิดี
 
1. นายธเนตร  สูนหอม
 
521 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโส
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
522 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
523 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
 
1. นายอิทธืิศักดิ์  บัวจันทร์
 
524 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. เด็กชายเกษมศักดิ์  ชำนิสาร
 
1. นายสุทธิพงษ์  คฤหัส
 
525 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเจษฎา  นามมูล
 
1. นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา
 
526 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพัทรพล  วังวน
 
1. นายวิทวัส  สุสานันท์
 
527 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายอิศรา  ศรีจันทร์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
528 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายเอกรัตน์  วงชารี
 
1. นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงค์
 
529 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
530 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายรัชพล  พัดพรม
 
1. นายนัฐธิกร  สุวัฒนะ
 
531 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  วิจันทร์แก้ว
 
1. นายสิทธิราช  สรรพทรัพย์
 
532 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายศักดิ์ดา  จำปานิล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีดอน
 
533 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
 
534 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายธนรัฐ  สุริยมาตย์
 
1. นางสาวกชภัส  ศรีต้นวงค์
 
535 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายเจษฎากรณ์  วรรณกุล
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
 
536 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายเจษฎา  ดาลม
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
537 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  เดชไกร
2. เด็กชายกุลนิษฐ์  ดวงคำผุย
3. นางสาวจิราภรณ์  โกสิลา
4. เด็กหญิงจุฑากร  หล้าสวย
5. นายชลชาติ  โพธิเสน
6. นางสาวณัฏฐนิชา  จอมคำสิงห์
7. นายณัฐวุฒิ  แก้วสาร
8. นางสาวทยิดา  จันทะศักดิ์
9. เด็กชายทิวทัศน์  ตะเพาพงษ์
10. เด็กหญิงธนภรณ์  ริยะบุตร
11. นายธีรวัฒน์  แก้วกลาง
12. เด็กชายธีรเดช  ดวงอาสงฆ์
13. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  กันระดก
14. เด็กชายนัทธพงศ์  วรวงษ์
15. นางสาวปนัดดา  ทาขันทอง
16. เด็กหญิงปรีย์รดา  นามมงคล
17. เด็กชายพรชนก  พันธศรี
18. เด็กชายพศวัต  สมนา
19. เด็กชายภานุวัฒน์  สักเสริม
20. เด็กหญิงยุพาวรรณ  ท้าวนัน
21. นายวรเมธ  วรรณรักษ์
22. เด็กชายวิทยา  จันทร์มาลา
23. เด็กชายวีรเทพ  สีบอ
24. เด็กชายวุฒิพงษ์  อุดมขันธ์
25. เด็กหญิงศศิธร  อนุสนธ์
26. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรณารักษ์
27. นางสาวสุทธาภรณ์  มิรินทร์
28. เด็กหญิงสุรัสวดี  เทียนเครือ
29. เด็กหญิงอังคณา  ชุมเสน
30. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
2. นายอิทธืิศักดิ์  บัวจันทร์
 
538 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  หงษ์ตัน
2. นางสาวจินตนา  บัวชุม
3. นายชราธิป  ทวาภพ
4. นายชลธี  ทิพมณี
5. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
6. เด็กหญิงทัศพร  งามละออ
7. นางสาวธนวรรณ  สิงทิศ
8. นายธนวัฒน์  หอมหวล
9. นางสาวนริศรา  ชอบธรรม
10. นายนัฐกานต์  สุทธิบุตร
11. นางสาวประกายแก้ว  หลวงหลาก
12. นายปริเยศ  จรดิฐ
13. เด็กหญิงปรียาวรรณ  หงษ์ตัน
14. นางสาวพิมพสร  พรรณา
15. เด็กหญิงภัสชราภรณ์  คำบอน
16. นายภานุ  โยวาศรี
17. นางสาวรัตนา  ดีลุนไชย
18. นายรุ่งโรจน์  ปาทะวงศ์
19. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์สูงเนิน
20. นางสาวศศิชา  ยิ่งแก้ว
21. เด็กชายสัญญา  ชนะหาญ
22. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโส
23. เด็กหญิงอภิญญา  สุดารส
24. นางสาวอัญธิญา  หว้านเครือ
25. นางสาวอารีรัตน์  เรืองอร่าม
26. นายอิสรา  ศรีจันทร์
27. เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภาบุตร
28. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยเลิศ
29. นายเจษฎา  ดาลม
30. นายเดชวิฑูร  มูลคร
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
2. นายบัญชา  ทองสา
3. นายวสันต์  วอแพง
4. นายเจริญ  ไชยแสง
5. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
6. นางผานิตย์  ปงสนิท
7. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
539 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกชพร  มุทขอนแก่น
2. เด็กชายกฤษฎา  สุขรักษ์
3. เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว
4. นายชญานนท์  พรมที
5. นางสาวชลธิชา  กัลยาลัย
6. นายณัฐพล  พรมดวงดี
7. นายติณณภพ  นามวงศ์
8. เด็กชายธีระ  พรหมมา
9. เด็กชายนภดล  ทิพวัฒน์
10. นางสาวนันทนัท  เกษางาม
11. นายนันทวัฒน์  นามวงศ์
12. เด็กหญิงปิยทัช  ห้วยทราย
13. นางสาวพรพรรณ  ครองยุทธ์
14. นางสาวภัทธิฌา  ทองแดง
15. นางสาววรรรญา  โสดากุล
16. นางสาววันวิสาข์  แก้วเทพ
17. นางสาววิภาวรรณ  อินแสง
18. นางสาวศริญญา  หมอผึ้ง
19. เด็กชายศิริชัย  ชมชิด
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  วังสพันธ์
21. เด็กชายศิวกร  อนันตวุฒิ
22. เด็กชายศุภวิชญ์  นันทรักษ์
23. นางสาวสุดรีรัตน์  บางประดง
24. นายอนันตศักดิ์  บรรผนึก
25. นายอานนท์  เหล่าโดน
26. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภูกัน
27. นางสาวเพชรลัดดา  พระนคร
28. นางสาวเศรษฐคณิศร  พรมวัง
29. เด็กชายโกศล  โอบอ้วน
30. นายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอัษวนนท์  ชัยบิน
2. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
3. นางสาวรมย์รวินทร์  เชื้อพันธ์
4. นางสาววิภาภรณ์  บุญม่วงมา
5. นางสาวเสาวลักษณ์  โพนกระโทก
6. นางสาวยิ่งลักษณ์  บุตรเจริญ
7. นางสาวสุดารัตน์  พันพิลา