เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายนราวุธ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายทวีศักดิ์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายวิทยา อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายประพันธ์ โคนุตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายเมธากุล อุระภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายบุญถม ปุระพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางชนานันท์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
13 นายศุภชัย จันทระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
14 นางศิริพร ตริยาวธัญญู ศึกษานิเทศก์ สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
15 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
16 นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
17 นายวิทยา พันธุระ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
18 นางกัญญา โทสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
19 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.21 กรรมการอำนวยการ  
20 นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ  
21 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการอำนวยการ  
22 นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยา กรรมการอำนวยการ  
23 นายทวีศักดิ์ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
24 นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
25 นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการอำนวยการ  
26 นายวินิจ ชานุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา กรรมการอำนวยการ  
27 นายบุญมี พาพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา กรรมการอำนวยการ  
28 นายพงษ์พร อินพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา กรรมการอำนวยการ  
29 นายนุชา อินทรสุต ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
30 นางชมพูนุช โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ  
31 นายธเนตร มีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวนวันวิทยา กรรมการอำนวยการ  
32 นายชนาวุธ ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา กรรมการอำนวยการ  
33 นายอารมณ์ ศรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
34 นายคมสัน ชัยจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
35 นายไพรัตน์ แดนขนบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ กรรมการอำนวยการ  
36 นายวิษณุ อึ้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
37 นายสุริยา มะโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
38 นายชาตรี เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
39 นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
40 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา กรรมการอำนวยการ  
41 นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
42 นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการอำนวยการ  
43 นายวิสิทธิ์ คำพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
44 นายอาทิต กันทินาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการ  
45 นายสมพงษ์ นารีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ กรรมการอำนวยการ  
46 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
47 นายรังสรรค์ จันทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
48 นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
49 นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
50 นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
51 นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
52 นางศศิธร วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
53 นายชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา กรรมการอำนวยการ  
54 นายโชคชัย ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
55 นายธวัชชัย เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการ  
56 นายสุรชัย ไกรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
57 นายเดชา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร กรรมการอำนวยการ  
58 นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา กรรมการอำนวยการ  
59 นายอมรเทพ วิภาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ  
60 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา กรรมการอำนวยการ  
61 นายไสว จันทร์อ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา กรรมการอำนวยการ  
62 นายวิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
63 นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
64 นายเถลิง ศรีนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา กรรมการอำนวยการ  
65 นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
66 นางอุบลวรรณ ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา กรรมการอำนวยการ  
67 นายไสว พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
68 นายประทิน ไชโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ  
69 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
70 นายรังสรรค์ จันทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
71 นายศุภกิต ถิ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
72 นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
73 นายเจริญ แดงเจริญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
74 นายสมแพง อินอาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการอำนวยการ  
75 นายเฉลิม นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
76 นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
77 นายกมลพันธ์ แก้วโชติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการ  
78 นางศิริรัตน์ เพ็งธรรม ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
79 นางชลธิชา นามวงษ์ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
80 นายสุภกริษฐ์ แก้วรอด ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
81 นายพัฒนา พฤกษชาติ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
82 นางสาวอุราพร ผลบุญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
83 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
84 นางรัชนี ดุลย์แสง ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
85 นางเจนจิรา แสนไชย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
86 นางนัฐนันท์ มาลา ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
87 นายณัฐดนัย ท้าวนิล ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
88 นายวิทยา มูลเมือง ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
89 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานสนามแข่งขัน  
90 นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ประธานสนามแข่งขัน  
91 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ ประธานสนามแข่งขัน  
92 นายสมพงษ์ โสภิณ โรงเรียนท่าบ่อ ประธานสนามแข่งขัน  
93 นายณัฐพล พลฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ รองประธานสนามแข่งขัน  
94 นายรุ้งศักดิ์ พันธ์เดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ รองประธานสนามแข่งขัน  
95 นางปาริฉัตร เทียนทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รองประธานสนามแข่งขัน  
96 ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์ วงษ์หาบุศย์ ครู โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
97 นางสาวอารีรัตน์ ข่วงทิพย์ ครู โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
98 นางสาวมันทนา ศรีวาที ครู โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
99 นายณัฐวัฒน์ สุพร ครู โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
100 นางสาวทิพนาถ พระนคร ครู โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
101 นายอุดมนิล นิลไสล ครู โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
102 นายรังสิต บุญภา ครู โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
103 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก์ สพม.21 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
104 นายกมลพันธ์ แก้วโชติ ศึกษานิเทศก์ สพม.21 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
105 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ สพม.21 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
106 นายกิตติรงค์ บุญคง ศึกษานิเทศก์ สพม.21 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
107 นางปัญชลิกา นามมณทา ศึกษานิเทศก์ สพม.21 เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
108 นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้ง ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
109 นางไพจิตร สุขเกษม โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
110 นางสาวกิตติญา สมรูป โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
111 นายสำรวย วิเศษเรียน โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
112 นายวีรยุทธ วาทยะจินดา โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
113 นายสรไกร พรูแล่นเร็ว โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
114 นายธรรมนูญ ผ่านสำแดง โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
115 นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
116 นายธีรยุทธ ตุ้มมี โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
117 นายเทพฤทธิ์ สุดจริง โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
118 นายสมสุข ศรีเมือง โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
119 นายนิคม เคหะฐาน โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
120 นายสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
121 นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
122 นายนพพร ศรีทองอินทร์ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
123 นางชมัยพร ถิ่นสำราญ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
124 นางสาวจุฑารัตน์ พรมมา โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
125 นางน้ำทิพย์ แสนบัว โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
126 นางนิตยา ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
127 นางสาวณัฐริยา วงศ์โยธา โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
128 นายจีรชัย แก้วผาบ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
129 นางสาวรัชฎา เหล่าฆ้อง โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
130 นางสาวสุรีย์ฉาย ชำบุญมี โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
131 ว่าที่ รต.ประสงค์ บุญวงศ์ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
132 นายสุชิน โพธิวิทย์ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
133 นางสาวญาฐิตา วงศ์ก่อ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
134 นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
135 นายสุทธิศักดิ์ บัวจาน โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
136 นายรชา องอาจ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
137 นายปฏิภาณ คุณจันทร์เถื่อน โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
138 นางสาวธาดา วงศ์สุวรรณ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
139 นางนันทรัตน์ เข็มอุทา โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
140 นางสาวศิริญญา สุวัฒ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
141 นางสาวศรัญยา อุ่นจารย์ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
142 นางไพรินทร์ สีลาคำ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
143 นางศีริลักษณ์ ผิวนวล โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
144 นางสาวพรศิริ ทองเพชร โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
145 นางศุภลักษณ์ ผิวนวล โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
146 นางชฏาวัลย์ กาญจน์แก้ว โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
147 นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์ โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
148 นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้ว ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
149 นางวิลาวัณย์ ลาแพงศรี ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
150 นางสาวนิภา วันทองสุข ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
151 นายเชษฐการ ไชยคำหาญ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
152 นางดาหวัน มูลเมือง ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
153 นายไวย์โชค พลศรี ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
154 นายธวัชชัย กุนเสน ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
155 นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
156 นางสาวอรวรรณ โคตรสวรรค์ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
157 นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
158 นางสาวสงเมือง ตังทนาม ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
159 นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียร ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
160 นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุข ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
161 นายพรรณ บุทเสน ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
162 นายนิติชัย ขุนทร์จันทร์ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
163 นายชาคายัน จำปากุล ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
164 นายภูมิทร์ คำอ้อ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
165 นายสมโชค เพ็งธรรม ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
166 นายสุทธิเมธ สิงห์ทิศ ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
167 นายวัชการ เจริญชัย ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
168 นางนวลปรางค์ หลักมี ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
169 นางธมลวรรณ แก้วรอด ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
170 นางเพ็ญพักตร์ อุระภา ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
171 นางสาววราภรณ์ สีตะบุตร ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
172 นางสาวกรรณิกา พรมเขต ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
173 นางสาววรินทร ศรีสร้อย ครู โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
174 นายสุรพล บุทเสน ลูกจ้างประจำ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
175 นางมะลิ ระย้าจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
176 นายสุพิศ สีกงหัน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  
177 นายวุฒิไกร คำแฝง ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
178 นายภาคภูมิ ค่อมสิงห์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
179 นายปรวิทย์ จันทร์ดี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
180 นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ประสานงาน  
181 นางสาวอรพิณ คำยา ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ประสานงาน  
182 นายเอกภพ เฟื่องสำรวจ ครูโรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
183 นางสาวพรเพชร พิศคำ ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
184 นางสาวรัศมี ชาสงวน ครูโรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
185 นางสาวเกษวลี เกษเพชร ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
186 นางสาววัฒนะ ใบแสน ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
187 นายสุริยา ราศรี ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
188 นางสาวเสาวลักษณ์ โพนกระโทก ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
189 นายประทุมเทพ อ้วนทา ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
190 นางสาวเพ็ญนภา วงศ์ชาลี ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
191 นางสาวเฟื่องรัก โพธิ์ไทรย์ ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
192 นายณัฐพล พงษ์ถาวร ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
193 นางสาววันวิสาข์ วันโสภา ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
194 นางสาววาสนา วิเจดีย์ ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
195 นายพีรพัฒน์ พิทักษ์วาปี ครู โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
196 นางกนกอร ทิพยโสต โรงเรียนท่าบ่อ ประสานงาน  
197 นางกฤติยา จงรักษ์ โรงเรียนท่าบ่อ ประสานงาน  
198 นางสาวอริศรา พิมพ์จำปา โรงเรียนท่าบ่อ ประสานงาน  
199 นางสาวภัคนันท์ โพธิสัตย์ ครูโรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
200 นายเจนวิทย์ ป้องเรือ ครูโรงเรียนบึงกาฬ ประสานงาน  
201 นายบุญถม ปุระพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
202 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
203 นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
204 นางสาวเวทิดา เรืองเดช ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
205 นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
206 นางสาววิยะดา เกษมสานต์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
207 นางสาวแคทลียา เคนทุม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
208 นางสาวนีรนุช สลอดสุข ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
209 นางสาวนิศากรณ์ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
210 นางสาวมัลลิกา หงษ์ชุมแพ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
211 นางสาวจินตนา ทองผา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
212 นางสาวจินตนา ทองผา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
213 นางสาวณัฐธิดา อินนะระ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
214 นางสาวบังอร บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
215 นางสาวสุขุมาลย์ ตันลา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
216 นางสาวสุพัตตรา ฆราวาศ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
217 นายณัฐสิทธิ รัดรองใต้ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
218 นางสาวอัจฉราวดี เมืองบาล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
219 นางสาวอัจฉรา หนูยศ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
220 นางรจนา ซื่อดี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
221 นางซ่อนกลิ่น กาหลง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
222 นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการลงทะเบียนและรวมคะแนน  
223 นายเมธากุล อุระภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
224 นายเจริญ แดงเจริญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
225 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
226 นายสากล คล่องดี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
227 นายนครินทร์ พรมกลาง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
228 นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
229 นายจเรศักดิ์ สาริศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
230 นายอนุศักดิ์ นะตา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
231 นายมาวิน จำปาลอย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
232 นายสุรชัย สดไธสง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
233 นายปรัชญาพล จำปากุล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
234 นายเสน่ห์ ไม้แสนดี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
235 นายธงไทย ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสภาพแวดล้อม  
236 นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
237 นายสุชาติ พาอยู่สุข ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
238 นายวุฒินัย วังหอม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
239 นายศรายุทธ ชนะศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
240 นายทิฏฐานุ นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
241 นายดำรงค์เดช เวียงอินทร์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
242 นายธงไทย ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ  
243 นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
244 นางสุวาทิณี คำสา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
245 นางสาวชัญญา สายโน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
246 นางกิติยา ชาวหนอง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
247 นายชวดล ศรีนวล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
248 นางสาวพิชามญชุ์ โยธาสม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
249 นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
250 นางสาวจรรยา ศรีภูมิพฤกษ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
251 นางสาวสุลาวัลย์ กลางแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
252 นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
253 นางสาววัชราภรณ์ พลราช ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
254 นางสาวกัญญาภัคณัฏนันท์ วิชาเกวียน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
255 นางสาวปิยดา เทียงแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
256 นางสาวสุวรีย์ แก้วอาษา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
257 นางสาวชนาการ อินทขีณี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
258 นางสาวอภิญญา บุตรศรีภูมิ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
259 นายณัฐพล เสมอสมัย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
260 นางสาวพัชนี เคหฐาน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
261 นางสาวอาทิตญา แดงเจริญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
262 นายปิยณัฐ แก้วหานาม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
263 นางสาวกฤตยาณี สีสลวย ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
264 นางสุภาพร เอสสลีย์ ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
265 นายเมธากุล อุระภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
266 นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
267 นางเจนจิรา แสนไชย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
268 นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
269 นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
270 นางสาวอรนุช ศรีวัตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
271 นางสาวธนพร อุดรเขตร์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
272 นางสาวณัฐธิดา อินนะระ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
273 นายเสนีย์ เชื้อดวงผุย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
274 นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
275 นางวาริน วรรณาวงค์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
276 นางวาริน วรรณาวงศ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ภาพถ่าย/เครื่องเสียง  
277 นายบุญถม ปุระพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
278 นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
279 นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
280 นางสุชีรา ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
281 นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
282 นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
283 นางสาวกิรณา แสงไสย์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
284 นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการต้อนรับและกรรมการสำรอง  
285 นายสุรชัย จำปาบาล คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
286 นายธนวุฒิ พุดปอ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
287 นายสุรศักดิ์ บางเพ็ชร คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
288 นายเทอดศักดิ์ จักรพรม คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
289 นายจิระชัย ชนมาสุข คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
290 นายพัชรพงศ์ จีนมหันต์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
291 นายอนุพงษ์ เทพจิต คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
292 นายณฐชา สิงทิศ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
293 นายสถาพร ประแป้ง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
294 นายภานุวัฒน์ ชัยมัง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
295 จ.ต.สุริยนต์ นามวงษ์ สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
296 นายเมธากุล อุระภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
297 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
298 นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
299 นายนครินทร์ พรมกลาง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
300 นายสากล คล่องดี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
301 นายศรายุทธ ชนะศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
302 นายวีระชัย วะชุม ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
303 นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
304 นายจิรวัฒน์ พิลาสา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
305 นายจเรศักดิ์ สาริศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
306 นายธงไทย ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและงานจราจร  
307 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
308 นางรัชนีกร ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
309 นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
310 นางสาวณิชาภา มิ่งบุญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
311 นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
312 นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
313 นางสาวสุเนตรา วิชัยวงษ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
314 นางสาวกันยา น้อยพูล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
315 นางเจนจิรา แสนไชย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานระหว่างกรรมการกลางกับสนามแข่งขัน  
316 นางสาวอุราพร ผลบุญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการธุรการ  
317 นางสาวดารารัตน์ ชนชิต ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการธุรการ  
318 นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการธุรการ  
319 นางสาวสุวรีย์ แก้วอาษา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการธุรการ  
320 นางสาวชนากาน อินทขีณี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการธุรการ  
321 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
322 นางสาววิยะดา เกษมสานต์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
323 นางสาววัชราภรณ์ พลราช ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
324 นายเจริญ แดงเจริญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
325 นางสาวณัฐธิดา อินนะระ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
326 นางสาวจินตนา ทองผา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
327 นางสาวณัฐกฤตา ศรีเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
328 นางสุวาทิณี คำสา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
329 นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
330 นางสาวศศิธร สอนเวียง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
331 นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
332 นางสาวณิชาภา มิ่งบุญ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
333 นางสาวรจนา ซื่อดี ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
334 นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
335 นางละเอียด ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
336 นางสาวกันยา น้อยพลู ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
337 นางบุญญาพร อุทุมมา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
338 นางสาวนฤมล ผลทิพย์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
339 นางวาริน วรรณาวงศ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
340 นางสาวนิศากรณ์ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
341 นางสาวสุลาวัลย์ กลางแก้ว ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
342 นายพีรฉัตร แสงคุณที โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง เจ้าหน้าที่พยาบาล  
343 นางสาวสุกัญญา พินธุวงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง เจ้าหน้าที่พยาบาล  
344 นางรัชนีกร ไชยคำภา ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เจ้าหน้าที่พยาบาล  
345 นางสาวธนพร อุดรเขตร์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เจ้าหน้าที่พยาบาล  
346 นายธัชร คำมงคล ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เจ้าหน้าที่พยาบาล  
347 นางสาวนฤมล ผลทิพย์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม เจ้าหน้าที่พยาบาล  
348 นายบุญถม ปุระพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
349 นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
350 นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์ ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
351 นางสาวดารารัตน์ ชนชิต ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
352 นางสาวอรนุช ศรีวัตร ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
353 นางสาวเนตรนภา ทวิยานนท์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
354 นางสาวมัณฑนา ศรีสุจันทร์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
355 นางประนุตร วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
356 นางสาวลัดดาวรรณ แก้วม่วง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
357 นางสาวศิริรัตน์ บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
358 นายสราวุธ ตรีโรจน์พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
359 นางสาวจันทร์เพ็ญ โคตรภูธร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
360 นางพิมลรัตน์ สร้างช้าง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
361 นางสาวประภัสรา ดงจารย์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
362 นางสาวทวีพร ปทุมมา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
363 นางสาวมานิตา ขาวผ้วน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
364 นางมาฆวรรณ คำพูล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
365 นายบุญถม ปุระพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
366 นางพานี นาคเสน ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
367 นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
368 นางเจนจิรา แสนไชย ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
369 นางซ่อนกลิ่น กาหลง ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม คณะกรรมการสรุปและรายงานผล  
370 นางสาววรรณภา แก้วตา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
371 นางสาวธาริณี โพพะนา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
372 นางสาวสุภาพร จินดามล คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
373 นางสาวปนัดดา สะสมธรรม คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
374 นางสาวจิกามาศ แซ่ฝู คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
375 นางสาวธนัชพร คงกะนันท์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
376 นายพงศธร สิงทิศ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
377 นายอานุภาพ สีสา คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
378 นางสาวพรพรห์ม โยริบุตร คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
379 นางสาวเอ ปะติตัง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
380 นางสาวอารยา บุตรสาฤทธิ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
381 นางสาววลินีย์ ทองขันธ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
382 นางสาวพัชรีญา ทองไวย์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
383 นางสาวอลิษา ฮงทอง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
384 นายภูมิพิพัฒน์ กันทะวงศ์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
385 นายณัฐกิต แสนดี คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
386 นางสาวนัฐปรียา คำกุลมี คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
387 นางสาวน้ำฝน ฐานสีมี คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
388 นางสาวศารินทร์ วรรณวงค์ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  
389 นางสาวนิชาดา คำเหลือง คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ผู้ช่วยคณะกรรมการประจำสนามแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]