::sm-nki21

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอาทิตญา แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสร สมบุศย์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิพัชชา วงศ์อามาตย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ ลาแพงศรี โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภคพร ชาดา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ นาพังโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัลลี จำปาทองโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเกษราภรณ์ ปัญยางโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนิดา คำภูแก้ว โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สมร่าง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ จันทะวัน โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรุงจิต นาคเสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด โรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ ทองหล่อโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรวิศา พานุรักษ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางปราณี ดันน์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวลักขณา คลังแสง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรนันท์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา จันทะวิสัยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธีระนันท์ ดามะนาวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิรักษ์ วารินทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายจตุรงค์ สอดเสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ชาธิรัตน์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา ปัญหาไชยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ตั้งรัตนไพศาลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธิดาวรรณ ไกรจูมพลโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายพชรดนัย ภูจำเริญโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางเกษร กิจประเสริฐโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ วันทาวงศ์โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรสวัสดิ์ สุมาพรหมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปรียาอร สาริสีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดา โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกรณิการ์ แสนพานโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวปุณญภัส ตระกูลมาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุมิตรา โคตรปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพรพิทักษ์ ยาศิริสพม.๒๑กรรมการ
2. นายอุเทน ทนทานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายพชร ศิริรัตนศรีสกุลโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศรีสังวาลย์ เพ็ญลองตองสพม.๒๑ประธานกรรมการ
2. นายสมโภช บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางปิติยา เศวตธีรมาดาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์ ทูลมี โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางดวงแข นามแสงโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. ดร.พุทธชาด ตุ้มมี โรงเรียนกุดบงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ไชยเดช โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุมะรี ป้องขวาพลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมยุรี สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางชนานุต อุ่นมะดี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิระนันท์ ไตรแสงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุคนธ์ สมรูปโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางนิศากร ทองอร่าม โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา เทพมงคลโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ชูศรีโฉมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลารัตน์ รังโคตร โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสุวรรณ มูลสารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
7. นางสาวสิริกัญญา กันทะสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางชื่นจิต สิงหศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางจาตุพร เลพลโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ทาแก้วโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์ แก้วคำสอนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี นามเสนาะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกฤตยาณี สีสลวยโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอานนท์ นาถมทองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรษชล ภูลวรรณโรงเรียนพรเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเทวี นางามโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเชษฐการ ไชยคำหาญโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทวีพร ปทุมมาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนันทิตา แคนติโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
8. นางรัตติกาล จารุจารีตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนี เบ็ญชูสิทธิ์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายไพริน เสียระหังโรงเรียนศรีวิไลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐสิทธิ รัดรองใต้โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางธาวัลย์มานิดา ไกรรักษ์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภามณี วิบูลย์กุลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิตรามาศ คำดีบุญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางกิ่งเพชร เวทไธสงโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิริยาภรณ์ กัติยบุตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นางภาพิมล บุญภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธนิษฐา ทวีอุทิศโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ สิบหมู่โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สุพรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นายอานนท์ กุลนะลาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทัศภรณ์ ศรีจันดีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
8. นางสาวศศิธร ผาใต้โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นายอุดม วิเศษวิลัยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวประภัสรา ดงจารย์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
11. นายกิตติชัย บุตรโคตรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นางสาวพรเพชร พิศคำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิมล พลทะอินทร์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ นาราษฎร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ พาอยู่สุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา โถปาสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุบล ชูรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญนภา ทองแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายณัฐพล หวานเหยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นางสาวปวีณา เบ้าทองจันทร์โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นายณัฐวัฒน์ สุพรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
10. นางสาวกนกวรรณ พิลาบุตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางดอกแก้ว สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรวิชญ์ เทพนีรมิตรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสมโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรฤดี จันทรัตนาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายสันติ แซงบุญเรืองโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นางพวงเพชร พูลทองโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
7. นางนิศากร บุญญานามโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
8. นางช่อทิพย์ สร้อยสนโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
9. นางวรรณภา ต่อติดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
10. นายพัฒนาการ ศรเสนาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
11. นางมะลิวรรณ รู้เจนทร์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวรัศมี ชาสงวนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
13. นางสาวมณีรัตน์ เพ็งแก่นท้าวโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา ศรีบุญโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ ศรีรักษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ไกยสวนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายภัทรกร วรุตรธนสารโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญชู บุตรทีจักรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นางนินภา การุญโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเยาวภา สาครเจริญโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอภิชาติ คำสวัสดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
9. นางนีรนุช มะยุระยอดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายวิชานนท์ ฝ้ายขาวโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
11. นายอาคม คำภูษาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
12. นายสุริยา ไกรศรีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ พุทธาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ฺ กองพิลาโรงเรียนเซการองประธานกรรมการ
3. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิรินภา วะชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ณดา วังทะพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
6. นายอนนต์ นาใจทนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นางวิรัชยา บุตรสารโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวจรัญญา สีมาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ฯกรรมการ
9. นางพิมลรัตน์ สร้างช้างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
10. นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอภิญญา น้อยแพงโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
12. นางพิชญานี สรรพศิลป์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
13. นางสาวเกษวลี เกษเพชรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
14. นางสาวฉุยฉาย สุริวงขันโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ผูพงษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ จันทะราชโรงเรียนเซการองประธานกรรมการ
3. นายบุรินทร์ พินอุปโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กลมลีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ ชนชิดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอภิญญา มะธุผาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายไวย์โชค พลศรีโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวประกาย เครือเนตรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
9. นายอิทธิพล หันมาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนากร สีขาวโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
11. นายธีรยุทธ ไพจิตรโยธีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายคมกฤษ ศรีโชติโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาววัฒนะ ใบแสนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
14. นางสาวฐิติกาญจน์ สีพาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภวันตรี ศรีดาดิษฐ์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายณดล คุณาคมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุชานาฎ คำพินันท์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอนุสรา ภิรมย์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวณภาภัช ถาไชยลาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
9. นางปนัดดา เนินนิลโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นางสาวกิ่งเพชร วันทองโรงเรียนโพธิ์ตากกรรมการ
11. นางสาวนิภาพร ลุนงามหารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางบัวพิศ ภักดีวุฒิโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวันฉาย โทบุดดีโรงเรียนพรเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอทิณา สุ่มมาตย์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางประภาภรณ์ วรรวิชิตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทรทิพย์ อินธิกายโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
7. นางประนุตร วรรณสาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายสมควร มั่งมีโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
9. นางศรีสว่าง เกษสัญชัยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
11. นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอฝางวิทยาคมกรรมการ
12. นายจักรพันธ์ จันสองคอนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคายกรรมการ
13. นายสุริยา ราศรีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจีระพัฒน์ ศรีน้อยโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเดชศักดา ตาวะสุขโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดมโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัสวดี โพธิรุกข์โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวแสงละวี ลิตรักษ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
7. นางสาวเหมือนไหม ชัยสวัสดิ์โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเปรมฤดี ไทยภักดีโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
9. นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวขวัญฤทัย จอมจันทร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายอธิวัฒน์ แก้ววงศาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาววรรณา อุ่นคำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ ถาไชยลาโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ลำพองโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ สุริยนต์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายไพรวัลย์ พาแสงโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายอรรถพล โฆษิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ฯกรรมการ
6. นายเชาวลิต ไชยขันธุ์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวสายสุณี สุทธิจักษ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวนิภาพร บุตระมะโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเยาวเรศ อาจนาวังโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายพัฒนาการ ศรเสนาโรงเรียนชุมพรโพนพิสัยกรรมการ
11. นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิราชโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาววรรณา อุ่นคำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
13. นางสาวสุภารัตน์ บุญอุดมโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
14. นายเรืองยศ สาระพิมลโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเทวากร ต่างโอฐโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ พรมกลางโรงเรียนปากคาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทินกร ฤทธิศรโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายภาคภูมิ ทองลาดโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ บางพรมบางโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
6. นางสาวพัชรี สอนโก่ยโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางเกษมณี สะอาดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
8. นายรัฐนันท์ สกุลสารทองโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษากรรมการ
9. นางสาวยุวรรณดา พรหมนิวาสโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวเสาวลักษณ์ โพนกระโทกโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
2. นายอนวัช คงประเสริฐโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เนื่องแก้วโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสน่หา ชมภูวงโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ฯกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ อริยะศิริวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอุมารินทร์ สมสอาดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวอภิญญา จตุเทนโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวมยุรี สุวรรณโกโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวฉัตรียา ปัจจวงษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
12. นายวุฒิไกร คำแฝงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย เจริญวัฒนะตระกูลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิรวัฒน์ คล่องดีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา บุนนท์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา ศรีสุจันทร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวณิชตา อังกุรอัชฌาโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายทศพร ดอนแกโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวสุลาวัลย์ กลางแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
8. นางพานิชย์ จันทจรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
9. นายเอนก เกษสัญชัยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
10. นายณัฐวัฒน์ สุพรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนางอุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกูลครูโรงเรียนปทุเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วงศ์ประจิตร์ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ เนืองแก้วครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา โนนวงศ์ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสุวิชา ชาพิทักษ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางนิตยาภรณ์ ศรีภาแลวครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคลครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ทรรศน์ ศรีโยวัยครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายอินทนิล โคตะพันธ์ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ หัดคำหมื่นครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวพักตร์พิริยา ศรีสารครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา บุตรชาติครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายพัชราภรณ์ ท้าวนิลครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางหนูทิศ ทวีลาภโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
10. นายกฤษฎา โสมดำครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกผู้อำนวยการโรงเรียนหนอฃนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ อุประครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวรรณ อะวะตาครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางอรัญญา บริจาคครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์ครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
6. นางณัฐกาญจน์ สินธุไสยครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี พันธุ์แวงมนต์ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์ครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย อุเทศครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางอัญชลี ทิพยสุทธิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศรีธร มูลมณีครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ภูมิพื้นครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ทะแยงครูโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญชลี โคดเมืองครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางประภาขวัญ บุญพิมลครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวรสิต คำจันทร์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ โกสิลาครูโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายตรีเทพ ถาบุตรครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางชลธิชา ประเสริฐครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา โพธินักขาครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาขวัญ บุญพิมลครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวบัวหลวง สัจจะครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวนิชา ราชคำครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ศรีประดิษฐ์ครูโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางญานิกา รอดถาวร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายพิทักษ์ เหล่าเจริญครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ป้องกันโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลภัสชวัล วิจิตพรวงศ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางเขมจิรา ประทุมชาติครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสะใบคำ ทองอุบลครูโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายเนติ บุญพิมลครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวนริศรา โอชารสครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ปัตโตครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายธัญวัตร ขอดคำครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายจิตติญา ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ คำผิวครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา วงศ์รัตน์ครูโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา โยวะครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นายกาญจนา ทองจบครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวอิสรีย์ เครือทองศรีครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธการ พลพิลาครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชีวิน พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ฤทธิธรรมครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ เครือแก้วครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนาครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ ก้านกิ่งคำครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายศาสตรา พรหมมาแดครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวสุมลรัตน์ แทนโสภาครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายยุรนันท์ บัวภาโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
6. นางธนาภา คูโพนทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวกมลชนก ชากุทนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นางสาวเมธาพร ณ หนองคายโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายชนาธิป โสภาพลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายกฤษฎา แก่นท้าวโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
12. นางกรรณิกา คำทะริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
13. นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
14. นางสาวจุฑารัตน์ พรมมาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
15. นางศิริพร แพงมาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
16. นายภราดร หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
17. นางสาวกฤติยา จงรักษ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาวอลิศรา พิมพ์จำปาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
19. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
20. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
21. นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายยุรนันท์ บัวภาโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
6. นางธนาภา คูโพนทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวกมลชนก ชากุทนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นางสาวเมธาพร ณ หนองคายโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายชนาธิป โสภาพลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายกฤษฎา แก่นท้าวโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
12. นางกรรณิกา คำทะริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
13. นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
14. นางสาวจุฑารัตน์ พรมมาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
15. นางศิริพร แพงมาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
16. นายภราดร หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
17. นางสาวกฤติยา จงรักษ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาวอลิศรา พิมพ์จำปาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
19. นางสาวศิวรรณ อะวะตาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
20. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
21. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
22. นางสุจิตรา วงศ์รัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
23. นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายยุรนันท์ บัวภาโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
6. นางธนาภา คูโพนทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางสาวกมลชนก ชากุทนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นางสาวเมธาพร ณ หนองคายโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายชนาธิป โสภาพลโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
10. นายกฤษฎา แก่นท้าวโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
12. นางกรรณิกา คำทะริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
13. นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
14. นางสาวจุฑารัตน์ พรมมาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
15. นางศิริพร แพงมาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
16. นายภราดร หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
17. นางสาวกฤติยา จงรักษ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาวอลิศรา พิมพ์จำปาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
19. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย พลเยี่ยมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
20. นางสาวกวินตรา โลกานิตย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
21. นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ คำไสยครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ หัสดรครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภวันรัตน์ เกตุพิลาครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสิรินทร์ญา คงแก้วโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวลัดดาวรรณ แก้วม่วงครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ศิริกัญญาครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสากร ไชยรัตน์ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอดุลย์ เพชรภูมีครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทองม้วน โยธชัยครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาววรรณภา ธรรมขันธ์ครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระมหานันต์ กันตสีโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดสันติธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อำนาจรัตน์ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิศักดิ์ พรมดวงศรีครูโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณราย พิมพ์พันธ์ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุลชา เทศศรีเมืองครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. พระจีรธนวัฒน์ ธัมมาจีเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปีประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตรครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชา หาสอดส่องครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน กางทองครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสรัลชนา มีคำแสนครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติ แก้วบัวครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นายคัมภรีภาพ วรรณกุลครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทิมินกุลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทร พุทธิวงศ์ครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสันติ แก้วบัวครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัลชนา มีคำแสนครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายคัมภรีภาพ วรรณกุลครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอาทิตย์ ทิมินกุลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพักตร์ คณะมะโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นายปิยวุฒิ ข่วงทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายภัทร พุทธิวงศ์ครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐดนัย ท้าวนิลครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยวุฒิ ข่วงทิพย์ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายปิยวุฒิ ข่วงทิพย์ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานะ กองสุวรรณ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ท้าวนิลครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ดวงสิมมาครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา พันธ์เดชครูโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเดือนจรัสฟ้า คำมูลครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา ศรียอดครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุจิรา พันธุ์เดชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรนันท์ วัฒนะการกุลครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ กุลสอนครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ภาษาเวทย์ครูโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาววิไลพรรณ พิมพ์วันครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นางหัสดง สาบ้านบัวครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียรครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บุญรักษ์ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญสุดา พิมพ์ศักดิ์ครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา ขามใจครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปานตะวัน ประวิเศษครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสงเมือง ตังทนามครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวบางครูโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ภูชมศรีครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นาพาครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายบรรพต รู้เจนทร์ ครูโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสุชีรา ขรรค์แก้วครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาสุดา ไชยเพ็ชรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายณัฐพล รักไทยครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ อัมไพ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสากล คล่องดีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรุศน์ พรหมมหาชัยโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา ธิวาศรีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ บูชากุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสิรินทรา ดีมากโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายยุทธพงษ์ โฮมหงษ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายชาติสุพงษ์ ภูลาดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภาคิณ คุณมั่นโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรงเดช เวียงอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สงวนพิมพ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสาน เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
6. นายทรงวุฒิ บุษดีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายประครอง ดวงแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายชาติสุพงษ์ ภูลาดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภาคิณ คุณมั่นโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรงเดช เวียงอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สงวนพิมพ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสาน เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
6. นายทรงวุฒิ บุษดีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายประครอง ดวงแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายชาติสุพงษ์ ภูลาดโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภาคิณ คุณมั่นโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายดำรงเดช เวียงอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สงวนพิมพ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสาน เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
6. นายทรงวุฒิ บุษดีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายประครอง ดวงแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปรัชญาพล จำปากุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะ โยธวงศ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายพรรณ บุทเสนโรงเรียนประชาบดิพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาภาภรณ์ สระอุบลโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายดาม ภูมิพันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
7. นายธนากร สงวนศิริโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายนิยม ศรีนุกุลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
9. นายธีรวัฒ พิทุกษ์กุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
10. นายนิยม ศรีนุกูลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
11. นายดาม ภูมิพันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
12. นายอนิรุทธิ์ มุงเพียโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอนุศักดิ์ นะตาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ตานุชนม์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ สุดวิชัยโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายนิติชัย ขุนจันทร์ดีโรงเรียนประชาบดิพิทยาคมกรรมการ
5. นายสำราญ ทองจีนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ ดงสมบัติโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายศุภัคษร มูลมีโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายอนุชาติ ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายอภิชาติ ยาเงินโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
10. นายนิยม ศรีนุกูลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
11. นายสำราญ ทองจีนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
12. นายชิดณรงค์ การไร่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ชานัยโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐการ พิชัยเชิดโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวีรยุทธ ชานัยโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐการ พิชัยเชิดโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ ชานัยโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐการ พิชัยเชิดโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์สินี สิงหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวีรยุทธ ชานัยโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัฐการ พิชัยเชิดโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวรินรดา บุดดาคำโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ มาตย์นอกโรงเรียนหนองนางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวรินรดา บุดดาคำโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุชิน โพธิวิทย์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพศาล พิลารักษ์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอรัญญา สาริกาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ บัวจานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ แดนขนบโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิโรจน์ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ แดนขนบโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายสรพงษ์ เชยโพธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิโรจน์ นิ่มวิวัฒน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายคมสัน ชัยจักรโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสุทธิศักดิ์ บัวจานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายคมสัน ชัยจักรโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ อุดชาชนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายเอกชัย ทองพุ่มโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสุทธิศักดิ์ บัวจานโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
2. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แป้นแจ้งครูโรงเรียนคำตากล้าราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสวิตรี คะลีล้วนผู้อำนวยการกองการศึกษาตำบลหนองสองห้องกรรมการ
6. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ คงสวัสดิ์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หอมแพนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรมครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวคำใบครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐิกร สุวัฒนะโรงเรียนท่าบ่่อกรรมการ
5. นายสุรชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
6. นายกัลย์นพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศร ภาโนชิตครูโรเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายกฤษฎา คเณทาครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายนันท์สุภา ชนะพจน์ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายอดิศร ภาโนชิตครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
6. นายเสกสรรค์ พิมพ์ผลครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรวุฒิ ใจดีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายอดิศร ภาโนชิตครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
6. นายเสกสรรค์ พิมพ์ผลครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรวุฒิ ใจดีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางน้อมจิต ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐพััชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
6. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายนันท์สุภา ชนะพจน์ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
6. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียร ณหนองคายโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
6. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
6. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
7. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
9. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
11. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
12. นายกัลย์นพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
6. นายกัลย์นพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวคำใบครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายศุภชัย โคตรชมพูครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐิกร สุวัฒนะครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย โคตรชมพูครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสกสรรค์ พิมพ์ผลครุโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ เจียงอินทร์ครูโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นายมาวิน จำปาลอยครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวคำใบโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย โคตรชมพูครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐิกร สุวัฒนะครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ใจดีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายพยัคฆ์ สารพิมพ์พาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย โคตรชมพูครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายณัฐิกร สุวัฒนะครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายพยัคฆ์ สารพิมพ์พาครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายชาญชัย คงสมบัติครูโรงเรียบนศรีชมภูวิทยากรรมการ
7. นายวรวุฒิ ใจดีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
6. นายมนตรี ถาวรโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
7. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
9. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
11. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
12. นายศุภชัย โคตรชมพูครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
13. นายเสกสรรค์ พิมพ์ผลครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวปาริชาติ เจียงอินทร์ครูโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
15. นายมาวิน จำปาลอยครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
16. นายกัลย์นพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี วงษาเนาว์โรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายชาญชัย คงสมบัติครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27กรรมการ
4. นายกัลย์นพงษ์ ขุราศีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรยุทธ พรั้วสุโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายธนากร ทองธิราชครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายวรวุฒิ ใจดีโรงเรียนท่าบ่่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายบัญชา รักษาเมืองโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อกรรมการ
4. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัชฌา จันทร์สุวรรณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเสกสรรค์ พิมพ์ผลครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา คะเนทาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
4. นายพีระพัฒน์ สำราญจิตครูโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการ
5. นายณัฐิกร สุวัฒนะครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายวรวุฒิ ใจดีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ฐานะโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
4. นายพีระพัฒน์ สัตยาธิฐานครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายณัฐิกร สุวัฒนะครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายวรวุฒิ ใจดีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
3. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายสุรชัย นาอุดมครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนากร ทองธิราชครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายณัฐิกร สุวัฒนะครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธเนตร มีรัตน์โรงเรียนกวนวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทภพ บุพศิริโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ สำราญจิตโรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยากรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายอดิศร ภาโนชิตครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
6. นายณัฐิกร สุวัฒนะครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ หนองคา่ยกรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว สรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ณ หนองคายครูโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายชนาวุธ ประทุมชาติผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัสรา กั้งโสมครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
4. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายกันทรากร แหลมกีก่ำครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชนาวุธ ประทุมชาติผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัสรา กั้งโสมครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพชร พูลทองครูโรงเรียนกวนวันวิทยากรรมการ
4. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นายกันทรากร แหลมกีก่ำครูโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางชนาภา ไพศาลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิพร จิรฐานิดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาวชินมนา อินทรักษาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. Mr.Wriglay Scott Anthonyโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ดงเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรียาพรรณ สืบแวงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา สุขรัตน์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Wriglay Scott Anthonyโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา วงศ์ชาลีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ ทองหล่อโรงเรียนนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Patrick Leroy Lynchโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา อาจโยธาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวเฟื่องรัก โพธิ์ไทรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาววิชญาพร พรมสุริย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ทับทิมโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นางมาฆวรรณ คำพูลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. Mr.Patrick Leroy Lynchโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาววิชุดา ภาวงศ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
7. นางสาวมันทนา ศรีวาทีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ คิอินธิโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ บุญตาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางปิยวรรณ หอมสมบัติโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. MissLynne ฺฺBeverlay VanZylโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอารีรัตน์ ข่วงทิพย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ บุญตาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษวลี ศรีชัยชูโรงเรียนพรเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissLynne Beverlay VanZylโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวเกศรินทร์ ราชคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ ข่วงทิพย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภลักษณ์ เสมอสมัยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา ศรีภูมิพฤกษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. MissCharity Eve Burnsโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ศรีมุลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายมังกร คำภิลาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ ชัยกิธนพัฒน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ หาชารีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ นิลวัลย์โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. MissCharity Eve Burnsโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวปรียาพรรณ สืบแวงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศุภสุตา เทพรักษ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
7. นายมังกร คำภิลาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดาภรณ์ จันทราเสวีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. MissLiu Qianpingโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายมงคล แสวงนามโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิตกรรมการ
5. นายณัฐพล พงษ์ถาวรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธิดาภรณ์ จันทราเสวีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. MissLiu Qianpingโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายมงคล แสวงนามโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิตกรรมการ
5. นายณัฐพล พงษ์ถาวรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววันวิสาข์ วันโสภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เสติโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Masaru Okadaโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ คำทะริปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา แวทไธสงพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันรัฐ สอนสิทธื์โซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร เสติโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Masaru Okadaโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ จันทะริปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ วันโสภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรฎิญาภรณ์ อุปภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ พาหาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายเอกชัย สุขขวดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ ประสมสินโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมลิสา พรหมพิทักโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ โพธินักขาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชวกร ชัยหงษาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา บุญกัณหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุพรรณิการ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปวีณา ศรีโคตรจันทร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธานันท์ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. MissJia Mingโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ จุทะนันท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ คำทะริโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Katsumi Iidaโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจรรยวรรณ์ วงค์ชาญศรีโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชนีย์ อุบลรัตน์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ วันโสภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์ อุปภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ พาหาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายพงษ์ศิริ ประสมสินโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิรนันท์ เสียงใสโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมลิสา พรหมพิทักษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายตั้งปณิธาน ลับไผ่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุตรกัณหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจันทนา กลมาศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรัญญา พลรักษาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สีตะบุตรโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. MissGou Mengyingโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. MissChi Qingqingโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายณัฐพล พงษ์ถาวรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวระวิวรรณ คำทะริโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Masau Okadaโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัชณีย์ อุบลรัตน์นาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันรัฐ สอนสิทธื์โซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยวรรช วงค์ศรโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ วันโสภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายตั้งปณิธาน ลับไผ่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา บุตรกัณหาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจันทนา กลมาศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิการ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์ อุปภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ พาหาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายเอกชัย สุขขวดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ ประสมสินโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมลิสา พรหมพิทักษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววราวรรณ จันทรประเทศโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายมงคล แสวงนามโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิตกรรมการ
4. MissLiu Yanfeiโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ จันทะนันท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. Mr.Katsumi Iidaโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัคณัฎนันท์ วิชาเกวียนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราพร ศรีรักษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์ อุปภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ พาหาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายเอกชัย สุขขวดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ เสียงใสโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมลิสา พรหมพิทักโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายนิติคุณ พลแสนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายชวดล ศรีนวลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระชัย เนาว์แก้งใหม่โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นายประทุมเทพ อ้วนทาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ์ ศรีนาทมโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยดา สุวรรณจิตโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางบุษยา บุญประคมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นายประทุมเทพ อ้วนทาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ พรมเมืองครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พงษ์มิตรครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สาครเสถียรครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายวิทยา จอมทองครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายประเสริฐ โลหิตครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ พรมเมืองครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พงษ์มิตรครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ครูโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สาครเสถียรครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นายวิทยา จอมทองครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายประเสริฐ โลหิตครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา ขามรัตน์ครูโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายอานุ พลทะรักษาครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์ สุทธิประภาครูโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางภัสรา กั้งโสมครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพรศิริ พิมพ์พาครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัยครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล กรมวังก้อนครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาพัฒน์ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวอะธิดา แสงอรุณครููโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางปราณี จันทะแจ่มครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ มืดคำบงครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรนุช พิศมัยครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรศิริ พิมพ์พาครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัยครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางพิกุล กรมวังก้อนครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาพัฒน์ครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอะธิดา แสงอรุณครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางปราณี จันทะแจ่มครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจรัญ มืดคำบงครูโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววีรนุช พิศมัยโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววีรนุช พิศมัยครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ พลลาภครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา โคตรธรรมครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางเจริญรัตน์ ชนะพันธ์ครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุศรา แจ่มบานครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนงคราญ พลลาภครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุกัญญา โคตรธรรมครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางเจริญรัตน์ ชนะพันธ์ครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุศรา แจ่มบานครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต ช่วยแสงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ ใหญ่สารครูโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริชัย โพธิ์ศรีครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์ วงษ์หาบุศย์ครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวชนิดา พรรณรังษีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายนนทชัย พิมพิสนท์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวชไมพร วรรณสุทธะครูโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายชาตรี พะยิครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางครูโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐพล กันพลครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ อินทมาตย์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสงครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสัตบุษย์ โพธิรุทครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิกา อินทริงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ กุลโฮงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ชัยแสงครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสัตบุษย์ โพธิรุทครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณิกา อินทริงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา บุญแสนแผนครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพล นามแสงครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพุทธิทรง บุญทวีครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล กันพลครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายพุทธิทรง บุญทวีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นายนนทชัย พิมพิสนท์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
2. นายธีรพล นามแสงครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายพุทธิทรง บุญทวีครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายนนทชัย พิมพิสนท์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายธีรพล นามแสงครููโรงเรียนกุดบงพิททยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิ่วครูโรงเรียนนาดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายราชนาวี อุทุมมาครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวชมภูนุช โสภาพรมครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรชา ศรีสุวรรณครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ อินทมาตย์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวภา ยอดทุมครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเจนจิรา แสนไชยครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรุตยา รัตนติสร้อยครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ สัพโสครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย โพธิ์ศรีครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแสงเดือน จันทร์ศรีครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายธีรพล นามแสงครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อันภักดีครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
3. นางฤทัย ศรีภูมิครูโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร แวดล้อมครูโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิตรยา สุวรรณเพ็งครูโรงแรมเซิมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสรชา ศรีสุวรรณครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางชมัยพร ถิ่นสำราญครูโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพนาถ พระนครครูโรงเรียนบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วรรัตน์ครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวชนิดา พรรณรังษีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางชมัยพร ถิ่นสำราญครูโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพนาถ พระนครครูโรงเรียนบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ วรรัตน์ครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวชนิดา พรรณรังษีครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต ช่วยแสงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุริชัย โพธิ์ศรีครูโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลดา กองพิลาครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายสายัณห์ อินทมาตย์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบลพิทยาคารกรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
11. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
14. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
16. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายชาตรี เจริญสุขโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ไตรแก้วโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายสมบัติ ตันนารัตน์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายภวิษ ขุนใหญ่โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพล กันพลโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมวิทยากรรมการ
9. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
11. นายปริญญา อันภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นายนนทชัย พิมพิสนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
13. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
15. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
16. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
17. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
18. นางสาววิภาดา คำผาย โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
19. นายวัฒนา อิศาสตร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
20. นายศักดาวุฒิ เหียงแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเจริญ แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยา กรรมการ
3. นายสมพร กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวิชิต ทองคำโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค บับภีร์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิทยา จอมทอง โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ
3. นางแสงเทียน ซุยโพธิ์น้อยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกระจ่าง พินิจมนตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยา กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค บับภีร์โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ถาวรโรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ
3. นางวีชญา สุวรรณรอดโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ
4. นางอารีวรรณ จุลโสม โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายวิสุทธิพจน์ วรรธนะคุณาสินโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ วรรณพงศ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา กรรมการ
3. นายสราวุธ ถาวรโรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ
4. นางอารีวรรณ จุลโสม โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายปัญญา โคตะวินนท์โรงเรียนฝางพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวรนุช ศรีเข็มโรงเรียนบึงกาฬ ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ยามดี โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชฯ กรรมการ
3. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม กรรมการ
4. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางแสงจันทร์ คันธภูมิโรงเรียนฝางพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชฯ กรรมการ
3. นางวรนุช ศรีเข็มโรงเรียนบึงกาฬ กรรมการ
4. นางจีรนันท์ ละครโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ กรรมการ
5. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้ว โรงเรียนสังคมวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิสรา มุ่งมาตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ
3. นายสมบัติ พุดนอก โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก ปาระศรี โรงเรียนกวนวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้ว โรงเรียนสังคมวิทยา กรรมการ
3. นางสาวอภิสรา มุ่งมาตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ
4. นางศริญญา ทหารนะโรงเรียนน้ำสวยวิทยา กรรมการ
5. นางสาวเนตรชนก ปาระศรีโรงเรียนกวนวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางทัศนนันท์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ โฆษิตโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชฯ กรรมการ
3. นายสุระใสย์ คำคลี่โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ กรรมการ
5. นางสมพร ผมไผโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพร ผมไผโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ โฆษิตโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชฯ กรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ กรรมการ
4. นางทัศนนันท์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธ์ตากพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ
3. นางสาวมวลมาศ บึงราษฏร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ
4. นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรีโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม กรรมการ
5. นางวาริน วรรณาวงศ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข เพชรฤทธิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ
3. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม กรรมการ
4. นางธิดาภรณ์ ละม้ายศรี โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม กรรมการ
5. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ แสนบัวโรงเรียนท่าบ่อ ประธานกรรมการ
2. นางยาจิตร์ เบนเนตต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ
3. นางวัฒนา โคตรชมภู โรงเรียนถ่อนวิทยา กรรมการ
4. นายวิษณุกรณ์ บุญเฮ้าโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางยาจิตร์ เบนเนตต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ แสนบัวโรงเรียนท่าบ่อ กรรมการ
3. นางวัฒนา โคตรชมภู โรงเรียนถ่อนวิทยา กรรมการ
4. นายวิษณุกรณ์ บุญเฮ้าโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชณีย์ อุบลรัตน์ โรงเรียนนาดีพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวริฏฐา ภูษิตวิทย์โรงเรียนกวนวันวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อัตพงษ์ โรงเรียนเซกา กรรมการ
4. นางยาจิตร์ เบนเนตต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชณีย์ อุบลรัตน์ โรงเรียนนาดีพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวริฏฐา ภูษิตวิทย์โรงเรียนกวนวันวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อัตพงษ์ โรงเรียนเซกา กรรมการ
4. นางยาจิตร์ เบนเนตต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ศรีนนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกา กรรมการ
3. นางศิริวรรณ คามตะศิลาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม กรรมการ
4. นางพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยนุช คำพูลโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ศรีนนท์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกา กรรมการ
3. นางศิริวรรณ คามตะศิลาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยนุช คำพูลโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พร อินทร์พินิจโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ พิลาดิษฐ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นางไพรรัตน์ ศรีจักรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววาทิณีศรี ธรรมโมโรงเรียนบุ้งคล้านครกรรมการ
7. นางเกษม พิลาดิษฐ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พร อินทร์พินิจโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางไพรรัตน์ ศรีจักรโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพรรณ พิลาดิษฐ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาววาทิณีศรี ธรรมโมโรงเรียนบุ้งคล้านครกรรมการ
7. นางเกษม พิลาดิษฐ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พร อินทร์พินิจโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรรัตน์ ศรีจักร์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายสุพรรณ พิลาดิษฐ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
6. นางสาววาทิณีศรี ธรรมโมโรงเรียนบุ้งคล้านครกรรมการ
7. นางเกษม พิลาดิษฐ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมฤดี สิมงามโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา ธิโสภาโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร ธีระสารโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ รักไทยโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสมฤดี สิมงามโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร บุตระมะโรงเรียนหินโงมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศริญญา ทหารนะโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางสาวกุลจิรา โพธิพรหมโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา ธิโสภาโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุกิตรา บุภู่โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
7. นางจิราพร ธีระสารโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอาภรณ์ รักไทยโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสนิท คำสมหมายโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี คำเมืองคุณโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย กองหล้าโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสนิท คำสมหมายโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร สาริมาตย์โรงเรียนหินโงมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐพร สายทองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร เกษรโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร โมครัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิชารัศม์ อินทร์ชั้นศรีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายปริยะ ศรีทาโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร เกษรโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร โมครัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิชารัศม์ อินทร์ชั้นศรีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายปริยะ ศรีทาโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ พิสัยสวัสดิ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร เกษรโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร โมครัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิชารัศม์ อินทร์ชั้นศรีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นายปริยะ ศรีทาโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนุชา อินทรสูตโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกบุรุษ จันทวงศ์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นางฤทัย ศรีภูมิโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายพิพัฒพงษ์ สุวรรณโสภาครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายมาวิน จำปาลอยครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายพิพัฒพงษ์ สุวรรณโสภาครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายมาวิน จำปาลอยครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
9. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางสาวชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางสาวชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสาวชมพูนุช โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร วิเศษสุนทรครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา อึ้งตระกูลครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โคตรสะขึงครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
6. นางฐิติพร ชาญรอบรู้ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสวิตรี คะลีล้วนผู้อำนวยการกองการศึกษาตำบลหนองสองห้องกรรมการ
8. นางสุดาพร ผลาจันทร์ครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]