งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2561   5 ต.ค. 2561   6 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 326,327 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
2 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 326,327 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
3 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 312,313 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
4 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 316,317 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
5 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตฯ 1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตฯ 2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ม.6/1 ,ม.6/2 ,ม.6/3 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
3 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 - ห้อง 426 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 1 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
6 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
7 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 811/814/822/824/825 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
6 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ โดมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง โดมเฉลิมพระเกียรติ 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2, สนามฟุตบอล ห้อง ห้องโสต 2, สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 3 ห้อง 236 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 3 ห้อง 238 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 626 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 617,618 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 615,616 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 611,612 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 613,614 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 7 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 537,538 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 533,534 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 736 -738 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง MEP 1-3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 733 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 525 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 735 5 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
8 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 5 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
9 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง ฟ้าแดง 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00
3 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00
6 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 613 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 613 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
9 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
3 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
5 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 14.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]