งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (สพม.21) ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2561   5 ต.ค. 2561   6 ต.ค. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 323,324 4 ต.ค. 2561 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 326,327 4 ต.ค. 2561 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 326,327 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 326,327 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 312,313 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 316,317 5 ต.ค. 2561 09.00-10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 312,313 4 ต.ค. 2561 09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารจุมพล ห้อง 316,317 4 ต.ค. 2561 09.00-10.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 625 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 627 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 622,623 4 ต.ค. 2561 09.00-10.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 642,643 4 ต.ค. 2561 09.00-10.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตฯ 1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง โสตฯ 2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ม.6/1 ,ม.6/2 ,ม.6/3 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ม.6/1 ,ม.6/2 ,ม.6/3 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโดมราชป้องขันธ์ หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 - ห้อง 426 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 - ห้อง 426 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 1 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 1 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ม.6/6,ม.6/7,ม.6/8 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 811/814/822/824/825 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 811/814/822/824/825 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ลานเข้าแถวหน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานเข้าแถวหน้าเสาธง 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ โดมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง โดมเฉลิมพระเกียรติ 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2, สนามฟุตบอล ห้อง ห้องโสต 2, สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 121 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 123 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 3 (ประชาบดี) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 3 (ประชาบดี) ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ห้อง ห้องประชุมอาเซียน 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ห้อง ห้องประชุมอาเซียน 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โรงพลศึกษา ห้อง โรงพลศึกษา 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม โรงพลศึกษา ห้อง โรงพลศึกษา 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 126 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 1 (เปงจาน) ชั้น 2 ห้อง 128 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 3 ห้อง 236 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 3 ห้อง 238 4 ต.ค. 2561
5 ต.ค. 2561
09.00 เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม อาคาร 2 (โพนแพง) ชั้น 2 ห้อง 221 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา ห้อง หอประชุมนาคา 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา ห้อง หอประชุมนาคา 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา ห้อง หอประชุมนาคา 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง ห้องโสต 1 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคารพิสัยสรเดช ห้อง ห้องโสต 2 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 626 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 626 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 617,618 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 617,618 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 615,616 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 615,616 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 611,612 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 611,612 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 613,614 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง 613,614 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 6 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค 1 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค 1 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 1 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 1 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 1 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 2 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 2 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 2 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ศาลาไม้อเนกประสงค์ 2 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร3 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 7 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 7 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 7 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 7 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
46 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
47 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
48 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม นค.1 ห้อง หอประชุม นค.1 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น 6 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 535,536 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 537,538 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 531,532 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 533,534 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 736 -738 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 736 -738 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง MEP 1-3 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง MEP 1-3 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 731 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 732 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 523 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 523 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 623,624 4 ต.ค. 2561 13.00 - 14.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 634 4 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 733 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง 525 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 625,626 4 ต.ค. 2561 11.00 - 12.00
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 635 4 ต.ค. 2561 09.00 - 10.00
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 735 5 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 5 ต.ค. 2561 13.00 เป็นต้นไป
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 636 4 ต.ค. 2561 11.00 - 12.00
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 621,622 4 ต.ค. 2561 15.00 เป็นต้นไป
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 7 ห้อง 734 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 4 ต.ค. 2561 09.00 น.เป็นต้นไป
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 642 4 ต.ค. 2561 09.00 - 10.00
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง ฟ้าแดง 4 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ห้อง ฟ้าแดง 5 ต.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 108 ล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 108 ล 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม หอประชุมใหญ่ ห้อง หอประชุมใหญ่ 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคม อาคาร 216 ล ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 413 4 ต.ค. 2561 09.00-14.00
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 425 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 4 ต.ค. 2561 09.00-14.00
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 613 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร6 ชั้น 1 ห้อง 613 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 5 ต.ค. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 4 ต.ค. 2561 08.30-16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 4 ต.ค. 2561 08.30-16.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 4 ต.ค. 2561 08.30-16.00
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 08.30-16.00
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 6 ต.ค. 2561 08.30-16.00
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 6 ต.ค. 2561 08.30-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 1 4 ต.ค. 2561 08.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 1 4 ต.ค. 2561 13.00-17.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 2 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 2 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นบน 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นบน ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 3 ชั้นบน 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 2 ห้อง หอประชุม 2 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น หอประชุม 3 ชั้นล่าง ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 3 ชั้นล่าง ชั้น หอประชุม 3 ชั้นล่าง ห้อง หอประชุม 3 ชั้นล่าง 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง ห้อง อาคารคหกรรม เวทีคนเก่ง 4 ต.ค. 2561 13.00-16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2561 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 1 ห้อง หอประชุม 1 5 ต.ค. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมต้นแดง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
2 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมต้นแดง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
4 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมต้นแดง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมต้นแดง 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
6 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 4 ต.ค. 2561 09.00-15.00
7 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ห้อง เวทีใต้โถงนิทรรศการ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ห้อง เวทีใต้โถงนิทรรศการ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ห้อง เวทีใต้โถงนิทรรศการ 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
-
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 4 ต.ค. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 09.00-13.00
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 5 ต.ค. 2561 14.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]