สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุุ่ม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกวิกา  อินทะนาม
 
1. นายชัยวัฒน์  แวงหินกอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวภูนิษา   แสวงสินธุ์
 
1. นายชัยวัฒน์  แวงหินกอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยานุช  ศรีพล
 
1. นางสาวอมรรัตน์   สุวรรณศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีนวล
 
1. นางชนัดดา  พรบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุดาพร  ศรีกระทุม
 
1. นางสาวอมรรัตน์   สุวรรณศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวน้ำฝน  โมมา
 
1. นางสาวอมรรัตน์   สุวรรณศรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรพร   ก้อนกั้น
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรแผลง ปลาส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริญาภรณ์  คุยลำเจียม
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรแผลง ปลาส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  แสงชัย
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สาดแล่น
 
1. นางรุ่งฤดี  ศรแผลง ปลาส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดา  แก่นมา
 
1. นางชนัดดา  พรบุญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมกฤษ  คำวังศรี
 
1. นายอุดม   เรืิงโพธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัตติกร  นะที
 
1. นายณัฐพล  ตะพิมพ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชญานิช  บงแก้ว
 
1. นายอุดม   เริงโพธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 6 1. นายปริญญา  ชาบุญเรือง
 
1. นายอุดม  เริงโพธื
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายนัฐชัย  บุญรักษา
2. เด็กชายภูริวัฒน์  หิรัญมูล
 
1. นายณัฐพล  ตะพิมพ์
2. นายอุดม   เริงโพธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายเรืองศักดิ์  ป้องสิงห์
 
1. นางสาวมาลัย  กองลาแซ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  โป้กันยา
3. เด็กหญิงแพรนภา  เดชมาลา
 
1. นางอนงค์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวอิศราภรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายปิยะพงษ์  สุขสบาย
2. นายพงศธร  พิมนาคุณ
3. นางสาวศุภิสรา  พระคุณ
 
1. นางจัดติพร  รัตนมาลี
2. นายอัครเดช  ประโสทะนัง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูมะณี
2. เด็กหญิงพัชราภา  ร้อยทุม
3. เด็กหญิงอรัญญา  อ่อนศรี
 
1. นางสาวลออ  จิตรซ้าย
2. นางอนงค์  เจริญยิ่ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เหลาเภา
2. นางสาวนภธิดี  ปลื้มบุญ
3. นางสาวสิราวรรณ   บัวสระ
 
1. นางจัดติพร  รัตนมาลี
2. นางสาวเกศรินทร์  พรมทา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสัญญาณ  ชาญสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริยากร  กล่อมสังข์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โตภูเขียว
 
1. นางจัดติพร  รัตนมาลี
2. นางสาวอิศราภรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขเสน
2. นางสาวมณฑิชา  แพงสี
3. นางสาววนัสนันท์  อินทะพุฒ
 
1. นางจัดติพร  รัตนมาลี
2. นางสาวอิศราภรณ์  สุวรรณพัฒน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  สายคำปา
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  มัสรินทร์
4. เด็กชายชาคริต  ทองดี
5. เด็กหญิงมลผกา   ปลัดนู
 
1. นางพรรณิภา  สารธิมา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกฤติณ  อินทร์ตระกูล
 
1. นายณัฐพล  พันธ์จำรูญ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  รอดสุโข
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโยศยา  กองกลิ่น
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริยา  เวียงวิเศษ
 
1. นายณัฐพล  พันธ์จำรูญ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารียา  บงแก้ว
 
1. นายณัฐพล  พันธ์จำรูญ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวอุไรวัลย์  ทองเท่า
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ดีอำนวยไพศาล
2. เด็กชายปรวิทย์  เขียวขำ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   กันผง
4. เด็กชายสิทธิชัย  ภูสมบัติ
5. เด็กชายสิทธิพล   พิลาภ
6. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุผู
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
2. นายถีรเดช  วงษ์บุตตะ
3. นายธนาวุฒิ  ศิลคุ้ม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐดนัย   ผิวใส
2. นายธเนศ  คำยอด
3. เด็กหญิงวราพร  พิมนาคุณ
4. นายวีรวัต  ต้นจันทน์
5. นายอินทฤทธิ์  สมัครศรี
6. นายเกียรติศักดิ์  ก้านพลู
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
2. นายถีรเดช  วงษ์บุตตะ
3. นายธนาวุฒิ  ศิลคุ้ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวีรวัฒน์  ต้นจันทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อ่ำศรี
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โสภากุล
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวีรวัฒน์  ต้นจันทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อ่ำศรี
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โสภากุล
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อ่ำศรี
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มัครรินทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวีรวัฒน์  ต้นจันทร์
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  อ่ำศรี
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โสภากุล
 
1. นายวัชชิราธร  สารธิมา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปทิตตา  กลางเสนา
 
1. นางสาวพิราวรรณ  เพชรคุ้ม
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอดิเทพ  ตะตุ้ย
 
1. นางสาวพิราวรรณ  เพชรคุ้ม
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรชานนท์  ภู่มณี
 
1. นางศิรินารถ  ผาจิรวัฒนชาติ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวพิมพ์มณี  เหง้าศรี
2. นางสาวสุวนีย์  แจ่มใส
 
1. นางสาวธัญพร  คงกุทอง
2. นางละอองดาว  ปะโพธิง
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิติพนธ์  จันทลิไสย์
2. เด็กชายพีรภัทร  บริบูรณ์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  สารวงศ์
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  กำแก้ว
2. นายธนันชนัย  พลดงนอก
3. นายพีรพงษ์  กมลศาล
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพล  คำวงษา
2. เด็กหญิงธิยารัศมื์  หาชม
3. เด็กหญิงนัฐพร  โสภากุล
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณา   สีหานารินทร์
2. นางสาวมุนินทร์  บุญล้อม
3. นางสาววรรณวิสา  ศรีพล
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปนัดดา  ใสหาร
2. นายพิศนุ  วิเศษยา
3. นางสาวลัดดาวรรณ  ใจเครือ
4. นางสาววิชุดา  ใสหาร
5. นายอรรถพล  อ่อนตา
6. นางสาวอารญา  สุธาวา
 
1. นางณัฐวดี  นนทโคตร
2. นางศิรินารถ  ผาจิรวัฒนชาติ
3. ดร.กัญญนันทน์  ปัญญาดา
 
54 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  แพงวิเศษ
2. นางสาวประภัสสร  แสวงสาย
3. เด็กหญิงวาริญา  ศรีธรรมมา
 
1. นางเมธาวี  พามี
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววัชติกา  อินทะนาม
2. นางสาวสุดารัตน์  ปลัดลม
3. นางสาวอลิษา  อยู่เย็น
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี