รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30
ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธศิริ  ศิริบุญมี
 
1. นางสาววิไลวรรณ   จันทร์น้ำใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ทองวิไล
 
1. นางสาววรารัตน์  กาหลง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวรุจิกานต์  อุดมบัว
 
1. นางสาวศิริพร  สีเมืองเฮ้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวมุกดา  อ่อนสกุล
 
1. นางสาววรารัตน์  กาหลง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวพรประภา  ผิวรักษา
 
1. นางมะลิ  ปัญจไชยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ลอยเมฆ
 
1. นางจุลลดา  ศรีวิพัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วโนนตุ่น
 
1. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนันตกานต์  ม่วงลอด
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพิยะดา  ชนชนะชัย
 
1. นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  แก้วศรีพจน์
 
1. นางวาสนา  โภคาแสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  นานจัตุรัส
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แกมกล้า
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ
 
1. นางธนันภรณ์  จำเริญสรรพ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงนภา  บุราคร
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายสิริชัย  ภิญโญโชค
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณิชา  โชติราษี
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ก้อนภูธร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวลักษิกานต์  ผกามาศ
 
1. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวัน  พิมพ์ปิ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวสุนิษา  กองเกิด
 
1. นางสายสมร   มาฆะเซ็นต์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  ยำเกรง
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ตลับเพ็ชร
 
1. นางนัฐทิยา  วันดี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขึ้นภูเขียว
 
1. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์จรุงโรจน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  วังศรี
 
1. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวพัสพร  วันทาแท่น
 
1. นางสาวสุวคนธ์  พรหมเมตตา
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ทองแม้น
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจตุพล  ชอบค้า
 
1. นางมนธยา  ไชยเดือน
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงรัตนกุล  ดวงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงโสภาพร  ขจรภพ
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นายทิชากร  แสงสาคร
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  การปลูก
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  กระทุ่มทอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงบุญ
 
1. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวธารารัตน์  คุมสระ
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัณนิกา  เกิดจัตุรัส
2. นางสาววาศิณี  กิ่งนอก
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนวัฒน์  เหตุขุนทด
2. นางสาวสมหทัย  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
2. นางนิภา  โคตรชุม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายธนรัตน์  สีวันพิมพ์
2. นางสาวสุวนันท์  ทิพย์พันธ์
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ทองสา
2. นางสาวอรณี  นวนศรี
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  ยอพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
2. นางสาวนวพร  ทูลขุนทด
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ผุยเถิง
2. เด็กชายกิตติภูมิ  พลทา
 
1. นางกาญจนา  แก้วโก๋
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธัญญาเรศ  เศษวิสัย
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวน้อมจิตร  โตมาซา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายสุรสิทธิ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธนวัฒน์   ผ่านบุตร
 
1. นางปาณิตา  อาจวงษ์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แจ่มกระโทก
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐชนน   แคนมี
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ยอดขุนทด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายณัฐกิจ  บุญแจ่ม
 
1. นายสุวรรณ์ชัย  บุตรประพันธ์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญจดี 1. นายฐิติเวทย์  ตั้งใจ
 
1. นายกาญจนดิษฐ์  แก้วคำกอง
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายภูมิพัฒน์   ชุมปลา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย
3. นางสาวอภิญญา  สุกใส
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นางปาณิตา  อาจวงศ์
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงศศินา  คงประโคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  โสรส
3. เด็กหญิงเขมภัทร  อร่ามชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายสิริภัทร  แม็คเคนนา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวภาวริน  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญพิศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาวุธ
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกันทรากร  อินทชื่น
2. นางสาวรัตนาวลี  สร้อยขุนทด
3. นางสาวศศิประภา  ยำเกรง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
2. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวนันทภัค  อิสรานุกิจ
2. นายศรัณย์  วงศ์แก้ว
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  จรรยาศิริ
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายกรเวก  ตรีพัฒน์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทคัต
3. เด็กหญิงณัฐชญาพร  แผ่นผา
 
1. นางขวัญจิตร  ดีหามแห
2. นางปนัดดา  ปิยะวรากร
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเงิน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คำพรม
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
2. นางสาวสิรินาถ  กองศรี
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด
2. เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณรงค์เกียรติ  จันทคัต
2. นางสาวณัฐวดี  ผ่องสนาม
3. นางสาววันวิสา  พลนิกร
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
2. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายปริญญา  สุดชา
2. นางสาวศสิปะภา  หนูสันเทียะ
3. นางสาวสุธาภร  คำพันดุง
 
1. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
2. นายวัฒนนท์  วรรณประเขา
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายญาณพัฒน์   ตั้งขจรโกศล
2. นายณรงค์ศักดิ์  เตชะพกาพงษ์
3. นายแทนภูมิ  คุ้มคง
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิญาดา  เชียวขุดทด
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำทอง
 
1. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กหญิงปวรารัตน์  จตุรานนท์
 
1. นายสมพร  ไชยเดือน
2. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธนวัน  เรืองศรี
2. เด็กหญิงวรเลขา  ภิรมย์กิจ
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางเสาวรักษ์  ป่าเกลือ
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายธาณินทร์  วรรณศรี
2. นายวิชญา  สิทธินนธชัย
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางสาวศิกัญญา  นาทันรีบ
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนัฐภูมิ  วิชาเกวียน
2. นายวีระพงศ์  อับโพธิ์ชัย
 
1. นายขุนพล  ดีหามแห
2. นายธีธัช  กิติคุณ
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  ชัยจันทึก
2. นายสุรศักดิ์  จตุรงค์
 
1. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
2. นายวิทวัช  คำหา
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศักรบุตร
 
1. นางสาวพิลัดดา  ศรีสมบัติ
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  ชำนาญ
 
1. นางอนิสรา  กองศรี
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวอทิตยา  รองพล
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์ภา
 
1. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กาบิน
2. นางสาวคีตภัทร  อาจยางคำ
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
2. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายธนาพล  จูเที่ยง
2. เด็กชายนนทกร  บุญทัย
 
1. นายวิทวัช  คำหา
2. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กลมขุนทด
2. เด็กชายภัทรพล  วัยสุวรรณ
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
2. นางจุฑามาศ  พงสะพัง
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายธีรดนย์  ดอนบัญหา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวเกษราภรณ์  เพชรนอก
 
1. นางธนินทรา  บุญชู
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายอานนท์  ค้าคุ้ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินทรจินดา
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีบัวชื่น
 
1. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายรัฐภูมิ  คำมนตรี
 
1. นายกังวาน  ชำนาญ
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพรทอง  สิทธิเวช
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวมณชนก  ภิรมย์ภักดิ์
 
1. นางพรพิลัย  ณ กาฬสินธุ์
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุภาวดี  ป้องขันธ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สู่หญ้านาง
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางอารีย์  นาสะอ้าน
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายนพวีย์  ภูมลา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงมนฑาทิพย์   ทองนาค
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธนัน  ประยูรชาญ
 
1. นางสาวภนุชพร  ฝักไฝ่
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล
2. เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ
 
1. นางโสภา  สีพั้วฮาม
2. นายภคพล  จุ้มใหญ่
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สารฤทธิ์
2. เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นเมือง
 
1. นางปิยธิดา  สารฤทธิ์
2. นางสาววีรญา  คลังระหัด
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธีรวัฒน์   เครือนิล
2. เด็กหญิงพิยะดา   หกขุนทด
3. เด็กชายวรวิทย์   อ้อมกลาง
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวินิตย์  กุศล
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายปฏิภาณ  โสรัจจ์
2. นายพีระวัฒน์  คำจุมพล
3. นายเจษฎากร  เกษมสำราญ
 
1. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์
2. นายเอนก  หงษ์ทอง
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกฤตพจน์  แทนสันเทียะ
2. นางสาววันสุ  หิรัญเกิด
3. นางสาวอารียา  แก้วมูลมุข
 
1. นางสาวนราภรณ์  ดวงมณี
2. นายชูชาติ  กุดเป่ง
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายชาญณรงค์   ทองดอนเหมือน
2. นายบดินทร์   คลองโป่งเกตุ
3. นางสาวพัชรี   ศรีมงคล
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบำรุง
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   หน่อแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ   ถาแก้วศรี
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมรูป
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  ปรีดีวงศ์
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพวง
3. เด็กหญิงธีรดา  ทองหมี
 
1. นางสาวกุมารินทร์  ชาลีแสน
2. นางสาวภูริชา  ผลทับทิม
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกีรติ  แสงใส
2. นางสาวพิยดา  พันธ์สูงเนิน
3. นางสาวศุทธินี  ด้วงศาลา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวพณิดา   เติมขุนทด
2. นางสาวลักคณา   นาคพันธ์
3. นางสาววนิดา   เพ็งแจ่ม
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์
2. นายณัฐดนัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางสาวสุภาวัลย์  สมมะโน
 
1. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามป้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  คำนกคุ้ม
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยณรงค์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  โคตะแก่นทราย
3. เด็กชายเอเปค  พลสันเทียะ
 
1. นางมนฤดี  สวงโท
2. นางสาวคุณาภรณ์  ธรรมสิทธรัตน์
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที
2. เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ
3. เด็กชายอนุชา  ดาภูเขียว
 
1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นายอนุรักษ์  โคผดุง
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายทัยทัชน์   การปลูก
2. เด็กชายธนวัฒน์   สมศรี
3. เด็กชายพีรภัทร   บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวจุดารัตน์  คณาดา
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายญาณวรุตม์  สะแกแสง
2. นายนิธิศ  นพแก้ว
3. นายศุภฤกษ์  ประพาศพงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นายจตุพล  แสนสุข
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  ฝานคำ
2. นางสาวสุธิดา  ศรีอำไพ
3. นางสาวอินทิรา  แสงศรี
 
1. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
2. นายสดุดี  จีระออน
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวสระ
2. นางสาวคณิศร  เมฆนันทไพศิฐ
3. นายศิริโชค  อ่อนตุ้ม
 
1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นางเกต  ชูสุข
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์   ชนเวียน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สืงห์เเผ่น
3. เด็กชายรัฐภูมิ   ทวีสวย
 
1. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาจุ้ย
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปณิตา  จันหินตั้ง
2. เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงเบญญานิตย์  โชติกรธนาเศรษฐ์
 
1. นางสาวศรินญา  ศรีวงษ์ชัย
2. นางสาวสุนิษา  คำสะอาด
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา   ญาติบำรุง
2. นางสาวพรทิพย์   ปราบคะเชน
3. นางสาววิภาดา   กองทุ่งมน
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วิชยาคุณาสิน
2. นางสาวกัลยกร  พันธุ์โยศรี
3. นางสาวปนัดดา  ศรียา
 
1. นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว
2. นายเกรียงไกร  เอ็งโอภาสนันท์
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษดา  เสริฐจันทึก
2. นายกิตตินันท์  คนฟูม
3. นางสาวศศิประภา  ศิริขันธ์
 
1. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
2. นางสาวกันธิชา  ปักเคระกะ
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญญา   เรืองขันธ์
2. เด็กหญิงพรพิมล   ป้องขันธ์
 
1. นายณรงค์  หาญจันทร์
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกีรติศักดิ์  ไชยชนะ
2. เด็กชายอดิศร  โอวาทวงศ์
 
1. นายดนุภพ  โพธิ์งาม
2. นายประชา  ทวีทรัพย์
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา   ป้อมสุวรรณ
2. นายสุรพิชญ์   ชำนาญ
 
1. นางเกษราภรณ์   วันสุทะ
2. นายวิสาขะ  เยือกเย็น
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายธนาภัทร  กิตติมโนรม
2. นางสาวนภัสสร  โฮมจัตุรัส
 
1. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
2. นายสมควร  ลีโนนอด
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายวรัญญู   ลาพัง
2. นายอนุศร   หงษ์ทอง
 
1. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ป้อมสุวรรณ
2. นายวรพรต  สีกา
 
1. นายชัยนุวัฒน์   โชคบัณฑิต
2. นางสาวกวินชิดา   ถือสมบัติ
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์   ผลสุข
2. เด็กชายเชษฏา   ภักดี
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
2. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  ซ้ายสุข
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นายภาสกร  หมื่นสา
2. นายปรีชา  ทาลี
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ต่อทรัพย์
2. เด็กหญิงฐานิสา  แหวนแก้ว
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประคองศรี
2. นายมนัส  ศรีเฉลิม
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายรัฐพล  มณีแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  บดขุนทด
 
1. นายวสวัตติ์  สิงห์อำพล
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายคมสัน  บุญเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อสุรินทร์
 
1. นายวาฬมัจท์  รินทะ
2. นางสาวสุคลทิพย์  ถนอมชีพ
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภัทรดนัย  อนุวุฒิ
2. เด็กชายศิรพงษ์  ทับมะเริง
 
1. นายศักราช   ดาวธง
2. นางสาวเอมอร  ผามี
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายยรรยง  ปลื้มใจ
2. นายยศกร  ชินหงษ์
3. นายอดิศักดิ์  เรืองเจริญ
 
1. นายภาสกร  หมื่นสา
2. นายณัฐพล  ชัยแสง
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนัญชัย  กีบสันเทียะ
2. นายสหทัศน์  กรีดกลาง
3. นายเจษฎา  ยุ่นชัยภูมิ
 
1. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
2. นายชนปกร  สุรนิวงศ์
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวกัลยา  ผลสุข
2. นายสิทธิโชค  ทันสมัย
3. นางสาวเนตรทราย  ผายชำนาญ
 
1. นายสว่างพงศ์  สมัครการ
2. นางตะวัน   กองสูงเนิน
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   มาเที่ยง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พืบขุนทด
3. เด็กหญิงปวีณา  ขยันการ
4. เด็กหญิงภัสสร  พรมพยอม
5. เด็กหญิงอนันตา   มุ่งแก้วกลาง
 
1. นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ
2. นายอุทิศ  หนูเสน
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อัปมะโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบำรุง
3. เด็กหญิงปุณณภา  หมื่นจิตร
4. เด็กหญิงวิลาสินี  โชคบัณฑิตย์
5. เด็กหญิงอาจรีย์  หมู่โอโล
 
1. นางสาวณัฐยา  สบายจิตต์
2. นายพงษ์สิริ  ชาบุตรศรี
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภัสษา  เกตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงมนธิกานต์  อ่อนบุญมา
3. เด็กหญิงวรัชยา  ขันชัยภูมิ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบสาย
5. เด็กหญิงอวิกา  ฆ้องโนนแดง
 
1. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
2. นางปิฏกศร  ศรีจำปา
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  เป็นสุข
2. นางสาวรุ่งเพชร  ทองหนองเป็ด
3. นางสาวสุนิสา  มาตรไตร
4. นางสาวสุรีรัตน์  คุณสมบัติ
5. นางสาวเรืองศรี  เคนโพธิ์
 
1. นางสาวบังอร  จอกนาค
2. นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษภา  วงษ์ปัญญา
2. นายจักรพงศ์  สายราช
3. นางสาวชนนิกานต์  ป้อมสุวรรณ
4. นางสาวพรทิพย์  เวียงดินดำ
5. นางสาวสินาภรณ์  บุญเเหยม
 
1. นางกิติรัตน์  หาญปราบ
2. นางสาวสุปราณี  โชติมลทิน
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  จิริปติสัจจะ
2. นางสาวปริญญา  สุขขุนทด
3. นายวราวุฒิ  ศรีพิลัย
4. นางสาววิมลศิริ  เกษจัตุรัส
5. นางสาวเบญจมาศ  ครองตาเนิน
 
1. นายสุรจิต   เสาโกมุท
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สนธิ
2. เด็กหญิงธีรวรรณ  มะณีจันทร์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลีโนนเขวา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุดเทียน
5. เด็กชายศิลา  ก่อพันธ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ผานาค
2. นางสาวศิรินทิพย์  มูลสาร
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยา  ธนานุรักษ์
2. เด็กหญิงจริญญา  ชาวจันทึก
3. เด็กหญิงธนาพร  ดวงจิตร์
4. เด็กหญิงมารุดา  น้อยวิเศษ
5. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวสิริกร   ประเสริฐกุล
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ต่อชีวี
2. เด็กชายรัฐพงศ์  วิชาพูล
3. เด็กชายรัฐพงษ์  เรืองเจริญ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โป้คอนสาร
5. เด็กหญิงอรพินท์  ปุริสังข์
 
1. นางสาววิชุดา  แก้วคำ
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนบ้านแดง
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมเอี่ยม
2. นางสาวกฤติมา  ตู้ประเสริฐ
3. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติชำนาญ
4. นายพัชรพล  โยธาธรรม
5. นายไตรภพ  เจริญเกียรติ
 
1. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์  บุญศรี
2. นางอรอุมา  กลมเกลี้ยง
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชาลินี  แก้วสุรินทร์
2. นางสาวพิจิตรา  ผดุงจิตร
3. นางสาวรุ่งธิดา  วันจงคำ
4. นางสาวสุกัญญา  รัตนสงคราม
5. นางสาวสุพรรณี  มุ้ยยา
 
1. นางนิภาจิตร  บัวรอด
2. นางสาวญุพาภรณ์  หาญเยี่ยม
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  พับขุนทด
2. นางสาวณัฐริกา  ทยานสิงห์
3. นางสาวน้ำทิพย์  ผาทอง
4. นางสาวปรายฟ้า  เบนขุนทด
5. นางสาวลักขณา  โอโน
 
1. นางสาวสิริกร   ประเสริฐกุล
2. นายเอกพล  อุดมทรัพย์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายจีเนียส  เฉลิมลาภ
2. เด็กหญิงญาณัชชา  ศรีพิมพ์
3. เด็กชายปรัถกร  อาจชัยภูมิ
4. เด็กหญิงภาวนา  สุวะโจ
5. เด็กหญิงอุณาวรรณ  ศรีแสงงาม
 
1. นางจันทร์นิภา  แสนสุโพธิ์
2. นางสาวนรินทิพย์  หวะสุวรรณ
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษธนา  เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  หาญณรงค์
3. เด็กชายพีรภัทร  เจษฎาพงษ์ภักดี
4. เด็กหญิงยุภา  กรมนวล
5. เด็กหญิงศุภกร  พลบูรณ์
 
1. นายบูชิตร์  โมฆรัตน์
2. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวฐิติมา  บึงชัยภูมิ
2. นายภัทรศักดิ์  ทวีทรัพย์
3. นางสาวอายลิน  แก้งทอง
4. นายโสภณ  มีแก้ว
5. นายไกรสร  เลี้ยงพรหม
 
1. นายธนันท์ชัย  ถาวรสิรเวโรจน์
2. นายสุริยา  วิเศษแสง
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวทิพยรัตน์   สมานเพียร
2. นายนิติกร   นานอก
3. นายประกาศิต   คงนาวัง
4. นายพลกฤษณ์   คุ้มไข่น้ำ
5. นายวิศรุต   แซ่ลี้
 
1. นายภูวดล    ขันทอง
2. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายนพเก้า  รุ่งโรจน์
2. นายปริญรวี  เกษจัตุรัส
3. นายพนุพงศ์  บัวบาน
4. นายอาคม  พันวาสนา
5. นายเทอดพิทักษ์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวรุจิรา   สุธรรมมา
2. นางสาววรรณา   วุฒิสมบูรณ์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  เชื้อสาย
2. นายกรวุฒิ  ขุนม่วง
3. นางสาวจิตรานุช  เม้ามีศรี
4. นายธงชัย  สินสวัสดิ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  ทิพโชติ
6. นางสาวนริศรา  โพธิ์นอก
7. นายนเรนทร์ฤทธิ์  ผ้าผิวดี
8. นางสาวบุษบา  เจริญสุข
9. นางสาวพวงชมพู  บัวนพ
10. นางสาวพัชรินทร์  จงใจ
11. นางสาวยุราวัลย์  โคตรแก้ว
12. นายรุ่งตะวัน  พัดมี
13. นางสาวลักษณมี  รองวัฒตะ
14. นางสาววรรณิศา  เทพนรินทร์
15. นายศุภชัย  ดื่มโชค
16. นายสุรัตน์  แก้ววงตา
17. นายอนุพงษ์  ชัยโย
18. นายอิทธิพล  คงสัมพันธ์
19. นางสาวโสภิดา  พระชัย
20. นายไตรภพ  แฝกวิลัย
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
3. นางวรรณภา  ทิพโชติ
4. นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม
5. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  จันทร์ปัญญา
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  หอมวงษ์
 
1. นางลำดวน  แสงสิหค
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธิชานันท์   วงษ์ศิริพันธุ์
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีระพงษ์  เชื้อหนองไฮ
 
1. นายธณภร  ชัยมงคล
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  พรมเสน
 
1. นางสาวจันทิมา  ดงวัง
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวผกามาศ  ลาเกิด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แฉล้มไธสง
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  วานจ่าน้อย
2. เด็กหญิงสุพี  หวังคล่องกลาง
 
1. นายภวพล  หลงพวง
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกฤตภาส  กาชัย
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์  มอญขาม
 
1. นางสุขี  ศรีสกุล
2. นางชุตินิษฐ์  สุทธิบุญ
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงศ์   ผดุงโชค
2. เด็กหญิงอาทิตยา   มังกร
 
1. นายถาวร   อดทน
2. นางชัญญ์ยมล   ทวีทรัพย์
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปวีณา   บัวชัย
2. นายสหรัฐ   กุลแดง
 
1. นางรุ่งรัตน์   เหล่าขวัญสถิตย์
2. นายจักรพงศ์   ทรวงโพธิ์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววนิดา  ป้องขัน
2. นายสิรภพ  นามศิริพงศ์พันธุ์
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางวลิดา  ชาวนา
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  นรเพ็ชร
2. นายธนกฤต  หลักหาญ
 
1. นางนิตยา   รุ่งนภาไพร
2. นางสุจิรา   รุ่งรัตน์ตระกูล
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ฤทธิวงศ์
2. นางสาวกนกพรรณ  หันตุลา
3. เด็กหญิงกาญจนา  ทับทิมศรี
4. เด็กหญิงบุษยา  บุญโยธา
5. เด็กหญิงรัญชิดา  สุขสีนาค
6. เด็กหญิงศิวพร  กองแก้ว
7. เด็กหญิงสิริกานต์  อ่ำปลั่ง
8. เด็กหญิงสุปราณี  เนตรทองหลาง
9. นางสาวอณันธิยาต์  พันธุ
10. นางสาวอาทิตยา  กุมขุนทด
 
1. นางมัลลิกา  วิชาผา
2. นางสาวณดาภา   ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวนินรดา  ทัดเที่ยง
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา   เพ็งปัญจ่า
2. นางสาวกานต์ธิดา   รักษาราช
3. นางสาวฉัตรชมพู   หงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงชญาดา   โนนศิริ
5. เด็กหญิงชนัฏนันท์   พรหมมา
6. เด็กหญิงชลธิชา    สูงภูเขียว
7. นางสาวชลธีทอง   ดีไธสง
8. เด็กหญิงณิชชาอร   ไพรศรี
9. เด็กหญิงวรกมล    เพ็ชรน้อย
10. เด็กหญิงเอเมลี่   ทอมสัน
 
1. นางสรารัตน์   ชำนาญ
2. นายจักรกริช  แก้ววงษา
3. นางเข็มคิด   ครบุรี
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ธรรมวงศ์
2. นางสาวปนัดดา  กิ่งชัยภูมิ
3. นางสาวมนทิรา  รักษาศิลป์
4. นางสาวรุจิรา  คำพาอินทร์
5. เด็กหญิงวริศรา  หาญบุ้งคล้า
6. เด็กหญิงศรัญรัตน์  รอบครอบครบุรี
7. เด็กหญิงศิรประภา  ตั้งใจ
8. เด็กหญิงอัญชุรี  แพลนสัมฤทธิ์
9. นางสาวอุนากรรณ  แกมคำ
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิงห์โนนตาด
 
1. นางสาวสุชาวดี  จันอ่อน
2. นางสาวชะนิตา  พรหมลัทธิศร
3. นางสาวชยานันท์  หาวิชา
 
160 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมประสงค์
2. นางสาวจิราวรรณ  พรหมมานนท์
3. นายชินกร  เครือพิมาย
4. นายณัชชา  ศรีหาวัตร
5. นายณัฐพงษ์  สุขแดง
6. นายพงษ์พัฒน์  พรมเมตตา
7. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ยศรุ่งเรือง
8. นางสาวสกุณกานต์  สวนจันทร์
9. เด็กหญิงสุนิสา  ตรงดี
10. เด็กหญิงสุภาพร  คำมา
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางสาวนวลละออง  อุตสาห์
3. นายอดิศร  คำจันทร์
 
161 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  สีหาวงศ์
2. เด็กชายธานี  ธงภักดิ์
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ใสจูง
4. เด็กหญิงพิมพรรณ  กองจวง
5. เด็กหญิงวรันยา  เกณฑ์พล
6. เด็กหญิงวิจิตรา  วิจิตรจันทร์
7. เด็กหญิงศุภรดา  ละครพล
8. เด็กหญิงศุภิสรา  เที่ยงธรรม
9. เด็กหญิงสิริญญา  ชัยภูมิ
10. เด็กหญิงอรไอลิน  อิทธิศาล
 
1. นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม
2. นางสาวอรอิศรา  กระแสร์
3. นางสุชิรา  พิทักษ์
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนัทยา  เงินจัตุรัส
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ์  เม็ดมะ
4. เด็กหญิงปวีณา  ทดลา
5. เด็กหญิงพรพรรณ  จันแหล่
6. เด็กหญิงพัชรวินทร์  เพลียนอก
7. เด็กหญิงยุพัตรา  เทพโอชา
8. เด็กหญิงรุ้งฤดี  แผนพิมาย
9. เด็กหญิงสุทัตตา   แตงทรัพย์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เศรษฐดา
 
1. นายธิชัย  แสงรัตน์
2. นายอนุพงศ์  ขวัญบุญจันทร์
3. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สาโส
2. นางสาวณัฐรินทร์  รังขันท์
3. นายประสิทธ์  แสนน้อย
4. นางสาววราภรณ์  ทองรัศมี
5. นายศรัญยู  ทานอุทิศ
6. นางสาวศุภทา  แสนสีมนต์
7. นางสาวสรวงณศร  เหิมขุนทด
8. นายสราวุธ  เจิมกลาง
9. นางสาวสุพรรษา  กลิ่นศรีสุข
10. นางสาวสุภาพร  พรหมวงษา
 
1. นายนายณัฐพงษ์  กาบคำ
2. นายพชร  รอดไธสง
3. นางสาวลลิตา  แกมขุนทด
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานี  เสนาพล
2. เด็กหญิงชนากานต์   ศรีมารักษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  นารีจันทร์
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พานพรม
5. เด็กหญิงนัชชา  หิรัญคำ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์ชาลี
7. เด็กหญิงรวินันท์  ระตะนะ
8. นางสาวรินลดา  ก่อกุศล
9. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ประเสริฐแท่น
10. นางสาวไอลดา  ปะวะเสนัง
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
2. นายยุรนันท์  พลภูเมือง
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังฆโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงธัญชนก  คำภิระ
4. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
5. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญคง
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ชะวะลิต
9. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วกาหลง
2. เด็กชายคมเพชร  ฦาชา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  กิ่งมะนาว
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวละคร
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พิลัยพงษ์
6. เด็กชายภูมิทัศน์  สร้อยสุนทร
7. เด็กชายวุฒิชัย  หนูวงค์
8. เด็กชายสหรัฐ  ยืนนาน
9. เด็กชายสุทธินันท์  รองเมือง
10. เด็กหญิงเสาวรส  คงโนนกอก
 
1. นายประครอง  อุดมบัว
2. นางสาวอุษณีย์  ขวางนกขุ้ม
3. นางสาวพรพิไล  ค้ำยันต์
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังฆโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงธัญชนก  คำภิระ
4. เด็กหญิงนภัสสร  สองสี
5. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
6. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพัชรี  ฟุ้งนอก
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ใสหนองเป็ด
10. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชลธาร  งาคชสาร
2. นายณัชพล  ช้างหัวหน้า
3. นายณัฐวัตร  ฐานวิเศษ
4. นายธนพัฒน์  รุ่งรังสี
5. นายปรัชญา  ฐานสมบูรณ์
6. นางสาวปรียาพร  มูลสมบัติ
7. นายวชิรวิทย์  ฉายมายา
8. นายวัชรากร  เรืองสุข
9. นายวิกิจ  ไมล์สูงเนิน
10. นางสาวสุธาศินี  ธรรมชา
 
1. นายอำนวย  แก่นภูเขียว
2. นายปวิชญา  สิงห์นอก
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  วิโรจน์
2. นายธนันชัย  บึดชัยภูมิ
3. นางสาวธัญญรัตน์  เขตเขว้า
4. นายภานุวัฒน์  หาดไชย
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เดชครอง
6. นางสาววรรณวิสา  กำเนิดบง
7. นายวิชัย  สมพงษ์
8. นางสาวสิริวิมล  แก้วชั่ง
9. นางสาวสุกัญญา  เจริญสุข
10. นายอนุชิต  ยอดวิโรจน์
 
1. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
2. นายนัฐกร  ทองงาม
3. นายวิเชียร  แสนน้อย
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตอบกระโทก
2. เด็กหญิงศศิวิภา  แสงนุรักษ์
 
1. นายวิษณุ  สิงห์สกล
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กันภัย
2. เด็กชายบูรภา  ชาตรี
 
1. นางจิรภิญญา  พูนประสิทธิ์
2. นายชวนาถ  มีศักดิ์
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนรกมล  เหล่าพันนา
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วเบ้า
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา่  สิงหบูลย์
2. นายธัญญมงคล  รติธรรมกุล
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายพร้อมเกียรติ์  สัมฤทธิ์บุญ
2. นางสาวสุจารี  นาคคำ
 
1. นายจิระชัย  รังสิยานนท์
2. นางวัลลิภา  รัตนจรัสโรจน์
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวสายสุดา  พรมแดง
2. นางสาวอรอนงค์  ชายศรี
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวทิพาพร  ศรีวรรณ์
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวละอองดาว  มารศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงงาม
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
2. นายไพรัตน์  มีสำราญ
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเดชายศ  ยศติวงศ์
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสังข์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายอนณ  มาตรแสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจิรายุทธ  แสวงชัย
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  กินขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนาดล  มองฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  กาศสันเทียะ
 
1. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล   สังกะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายโยธิน  ชัยจันทึก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายชนะกร  จ่าจำเริญ
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชลธิชา  กลั่นเมฆ
 
1. นายมณฑณัช  บุญปลูก
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิลป์  ฮั้นประเสริฐ
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เท้าเฮ้า
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดียางหวาย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายพฤกษณัฏฐ์  ทรงชุ่ม
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ศาสตร์กลาง
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  คำเป้าเมือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธนากร  หิรัญเขว้า
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนรัตน์  ชำนาญ
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพรรณวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายปิยนัน  ศรีธรรมมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วก่ำ
2. เด็กหญิงศศินิภา  พลชาลี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวธนพร  จ่าบาล
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรณัชชา  ถาวรสุข
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทิพย์โกมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตตะโยธี
2. เด็กชายเจษฎากร  ฐานวิเศษ
 
1. นายมณฑณัช  บุญปลูก
2. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธวชินี   โชตินภาลัย
 
1. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสุธินันท์  ธีรกุล
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  เขตจัตุรัส
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวศิริญาพร  พรมดี
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวนันทวดี  มาดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวลิสา  ภูงามดี
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจรุง
2. เด็กชายณัฐนนท์  เงินจัตุรัส
3. เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
2. นายวงศกร   ศรีสาลาแสง
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  ศรีษะใบ
2. เด็กชายสัญญา  งากุลชร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  นาใจกล้า
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  อยู่สะบาย
2. เด็กหญิงบุษกร  ตราชัย
3. เด็กหญิงโยธิกา  อยู่เกิด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนชัย  เหล่ากนทา
2. นายธีรพล  พลธรรม
3. นายธีระภัทร์  พะวงศ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
2. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนพรุจ  ฝอยวารี
2. นายสมโภชน์  ป้อมสุวรรณ
3. นายไพฑูรย์  ชำนาญ
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
2. นายตชาชาต  ฝอยวารี
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายอภิรักษ์  ปะมะคัง
2. นายอภิเชษฐ์  เลขนอก
3. นางสาวอินทิรา  วงษ์มา
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายภากร  น้อยอยู่นิตย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนโชติ์  ชัยภาคย์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  ฤาชา
 
1. นางสาวอัมรินทร์  เกื้อหนุน
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
 
1. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธร  นาจรัส
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงแพรวา  โคตภูธร
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริธารารัตน์  หมอดง
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสิริมาพร  พริกจำรูญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บำรุงญาติ
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  จันต๊ะวงศ์
 
1. นายจิรวัฒน์  หารคำจันทร์
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงษ์  เหลยชัย
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพิชัย  มาสี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาววดี  อิทธิกุล
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววณิสา  หนันอุดธา
 
1. นางอัจณี  ทองเพิ่ม
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงชัชชา  ไตรคุ้มดัน
4. เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง
5. เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม
6. เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ
7. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
8. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
2. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
3. นายสุระศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
4. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
5. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
6. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
8. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
9. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
3. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธร  นาจรัส
2. เด็กหญิงชริดา  พุทธาศรี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  สำราญสุข
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  มะลิวัลย์
5. เด็กหญิงพรวิภา  คงแสง
6. เด็กหญิงพันนิดา  พากุดเลาะ
7. เด็กชายพิชากร  ตรีรัตนกิตติกุล
8. เด็กชายพีระพงษ์  เหลยชัย
9. เด็กชายภากร  น้อยอยู่นิตย์
10. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  หิรัญพิศ
11. เด็กหญิงวรนุช  วุฒิศรี
12. เด็กหญิงวรัทยา  สาระคำ
13. เด็กชายวันชนะ  ไมทา
14. เด็กชายอัครเดช  ฤาชา
15. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
2. นายสมาน  รังกลาง
3. นางนวรัตน์  จันทราษี
4. นางสาวอัมรินทร์  เกื้อหนุน
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
2. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
4. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
5. เด็กชายธนโชติ์  ชัยภาคย์
6. นางสาวธีร์วรา  แจ้งเนตร
7. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
8. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
10. นางสาวพีชญา  มาด้วง
11. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
12. นายวัชระพล  ถนอมสัตย์
13. นางสาววันวิสา  โขดสันเที๊ยะ
14. นายอดิศร  ประดับหิน
15. เด็กชายเจษฎากร  ประทุมพิมพ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
2. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
3. นางสาวปัทมาภรณ์  บำรุงชัย
4. นายณัฏฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวชกามา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
6. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
7. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
8. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
9. เด็กชายพีรพล  นวลใย
10. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
11. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
12. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
13. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
14. นางสาวสุพรรษา  ฤาชา
15. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
3. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
4. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. นายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา
4. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. นางสาวนัทกานต์  ช่วยชาติ
8. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
9. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
10. นายสหรัฐ  สายโรจน์
11. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
12. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
2. นายสมทรง  สุขขี
3. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
4. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจีรภา  บุญป้อง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผลภิญโญ
3. เด็กหญิงชุติมา  ผลภิญโญ
4. นางสาวณัฐวลัยพร  สุริยันต์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พบความดี
6. เด็กหญิงนุชจรี  บุญกว้าง
7. เด็กหญิงปวีย์สุดา  สุริยันต์
8. เด็กหญิงรักษณาลี  บุตรดีเคน
9. นางสาววันเพ็ญ  คำขวา
10. เด็กหญิงศศิธร  เจริญดง
11. นางสาวอรอุมา  บริสุทธิ์
12. เด็กชายอาทิตย์  วิชัยยา
 
1. นายณัฐพล  เจริญบุตร
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นายตชาชาต  ฝอยวารี
4. นายอนุชา  ทวีสินธ์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
4. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
5. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
6. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
7. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
8. นายภัทรพงศ์  แซ่ลิ้ม
9. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
10. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
11. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
12. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
3. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
4. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกฤติน  พฤตินพดล
2. เด็กหญิงญารินดา  บุปผา
3. เด็กหญิงพัชราภร  ไคลศรี
4. เด็กชายอัคราดร  คำตุ้ย
5. เด็กชายเขมรินทร์  สุดหล้า
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุระ
2. เด็กชายพีระชัย  กลิ่นศรีสุข
3. นายภูธเนตร  พาเชื้อ
4. เด็กหญิงวรินทร  แพะขุนทด
5. นายสิทธิราช  เฝ้าหนองดู่
6. เด็กชายอิศรา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
2. นางสาวจิรา  ชาญนอก
3. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกฤชฏิพาน  โคตรนาวัง
2. นายชินวัฒน์  สลิดกุล
3. เด็กชายปิลันธน์  แปรโคกสูง
4. นางสาวลลิตวดี  โชติจิรศิริกุล
5. นายศุภณัฐ  วรรณชาติ
6. นายสรศักดิ์  พรมสุคนธ์
 
1. นายจักรกฤษ  สร้อยเพ็ชร
2. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
3. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายขวัญชัย  จันทร์ชัย
2. นางสาวชญานิศ  เจริญดี
3. นายชุณหโรจน์  ธรรมศิลป์
4. นายธีรพันธ์  ภาพสิงห์
5. นายธีรภัทร  ภาพสิงห์
6. นายเชิดศักดิ์  วิเศษทรัพย์
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธ์
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นายณัฐพล  เจริญบุตร
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  จินดาเพชร
2. นายทิพากร  โตชมพู
3. นายภคภัทร  พรามจร
4. นายภาคภูมิ  หาญเวช
5. นายสุระศักดิ์  ภู่ประกิจ
6. นายเจตริน  มณีวงษ์
 
1. นายธนากร  ประเสริฐศรี
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุสาพรม
2. นายกรประเสริฐ  ชำนาญ
3. เด็กชายกฤติชัย   พันธกนก
4. นายกฤษดา  กุลสุวรรณ์
5. นางสาวกัณณิกา  ธรรมิภักดิ์
6. เด็กชายกิตติพงษ์  เวียงชัยภูมิ
7. นายจักรพันธ์   คำมะนะ
8. นายชนะภูมิ  ทาสูงเนิน
9. เด็กหญิงณัฐวิภา  คณาเจริญกุล
10. นายธนพล  เวียงชัยภูมิ
11. นายธนวัฒน์   ยันมาลัยทอง
12. นายนนทพัทธ์  สิมมาวงศ์
13. นายนนทวัฒน์  ยิ่งชนะ
14. นายนัชนัย  บำรุงชาติ
15. นางสาวนิธิศตรา  ช่วยนา
16. นางสาวน้ำหอม  สว่างตา
17. นายบัณฑิต   วิชิ
18. นายบุรนัน  ระดากุล
19. เด็กหญิงปทุมวัน  สาดี
20. เด็กหญิงพรนิติ  ลาดเส
21. นางสาวพราวนภา   ยิ่งกล้า
22. นายพิชิตชัย  แสงฤทธิ์
23. นายยุทธการ   การัมย์
24. นางสาวรวิวรรณ   ขวัญยืน
25. นายวรรณลภย์  โง๊ะบุดดา
26. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทะนัด
27. เด็กหญิงวราภรณ์  เขียวบัว
28. เด็กหญิงวริศรา  โคตะ
29. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขอสูงเนิน
30. นายวุฒิชัย  ดวงทิพย์
31. นางสาวศศิกานต์  แต่งพงษ์
32. นายศิวพงษ์  ทบแก้ว
33. เด็กชายสถิต  คามตะสิลา
34. นายสมประสงค์  เวียงชัยภูมิ
35. นายสุทธิพงษ์  เบญจวนิช
36. เด็กหญิงสุภาวดี  หงษ์ทอง
37. นายสุวิทย์  อุปมา
38. นายอดุลย์  คุ้มหนองแดง
39. เด็กหญิงอุไรพร  ผ่องครบุรี
40. นายเจษฎาพงษ์  กงชัยภูมิ
 
1. นายประพัฒน์  ชาบำเหน็จ
2. นางศศิธร  พรหมณี
3. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
4. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
5. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
6. นางสาวพรปวีย์   คงสัมพันธ์
7. นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ   นาคสุข
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายผดุงเดช  คาดสนิท
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายพิชญณัฐ  ศรีชาติ
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  มีดินดำ
 
1. นางรวงทอง  ประยูรคำ
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายภาณุพงศ์  ทิชัย
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายธนกร  นาคนิล
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรหมพร  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นายถาวร  ดีอ่อน
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา  อรรคฮาต
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงอนันตญา  กิ่งชัย
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  อลิศ สตีเฟ่น
 
1. นายประเสริฐ  ซีกพุดซา
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวมะลิดา  ขันบุตร
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  เจริญดี
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายภูริภัทร  เวียงไกร
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำนึงผล
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายวรวัฒน์  ดีรักชาติ
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  หนูดำ
 
1. นางสาวโสภิตนภา  กำลังมาก
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายชินวัฒน์  สลิดกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ยืนยงค์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวมะลิดา  ขันบุตร
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  บุตรพรม
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายเมธัส  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพลอธิป  ทองดี
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายวรวิชย์  หวะสุวรรณ
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายพานิช  ทิ้งแสน
 
1. นายณัฐนนท์  จันทร์ประแดง
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จวบสมบัติ
 
1. นางนวลจันทร์  เข็มทอง
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายอมรรัตน์   ชะโยมชัย
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงอรุชิดา  แก้วลัดดา
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวเกษราวรรณ  คำนาแซง
 
1. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวกฤษตรัตน์   หมวดคำ
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลพัชร  มงคลจิต
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายเดชบดินทร์  ตู้คำ
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ธงอาจ
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศิริประภา  ทรงชุ่ม
 
1. นายทิชากร  แสงสาคร
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวดวงเดือน  เคนเหลื่อม
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชญาดา  เรืองเจริญ
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายจามร  คุณมั่ง
2. เด็กชายธเนศ  บุญญานุสนธิ์
3. เด็กชายนนท์ปวิธ  พลเรือง
4. เด็กหญิงนริศรา  วรรณชาติ
5. เด็กชายปนาพันธ์  นิยมพร
6. เด็กหญิงพุทธรักษา   เหลืองวันทา
7. เด็กชายภานุ  หาญกุดตุ้ม
8. เด็กชายภูมิรพี  ชัยมงคล
9. เด็กชายวันฉัตร์  ศรีคำพันธ์
 
1. นายจักรกฤษ  สร้อยเพ็ชร
2. นางปิยะนาถ  กวางซี
3. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  ชาตินุช
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วกัณหา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ไพ่ขุนทด
4. เด็กชายธันวา  กัวหา
5. เด็กชายนครินทร์  โสมขุนทด
6. เด็กชายนันทวัฒน์  กลิ่นสมภาร
7. เด็กชายประกฤษฎ์  ปัดภัย
8. นายพัชระ  ชั้นขุนทด
9. เด็กชายพันธการณ์  สุขสำราญ
10. เด็กชายภูมินทร์  มูลอาษา
11. เด็กชายยงศักดิ์  แถวประภัย
12. นางสาวศรีพลอย  ก้อนเจริญ
 
1. นางสาวจิรา  ชาญนอก
2. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
3. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
4. นายทวนชัย  กุลจันทร์
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจรรย์กมล  เตชะชมภูเวทย์
2. นางสาวจิรสุตา  รัตนจันทร์
3. นายชัยวัฒน์  แซ่ย่าง
4. นายทัตชา  ลุนกุดเลาะ
5. นางสาวธิดารัตน์  กุลมอญ
6. นางสาวปวีณา  นวลลือชา
7. นายพงศธร  บุญสง่า
8. นายพรณรงค์  นามวงษา
9. นางสาวภัศรา  คงโนนกอก
10. นายสรภัทร  ใจสุนทร
11. นายอชิตพล  บุราณ
12. นางสาวเทวี  แก้ววงษ์ศรี
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดาช่วย
2. นางสาวบุญศรี  พ่อค้า
3. นายรุ่งตะวัน  ทัดโท
4. นางสาววิไลวรรณ  สุขดี
5. นายศิวะกร  แก้วพรม
6. นายสุธีย์  สาสังข์
7. นายอดิเทพ  มหาชัย
8. นางสาวอรสา  จำเริญใจ
9. นางสาวอักษิพร  ศรีสังข์
 
1. นายอดุลย์  บำรุงนา
2. นายธีระศักดิ์  รัตนะ
3. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มขุนทด
 
313 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ขวกเขียว
2. เด็กชายกฤษดา  เฟื่องฟูผล
3. เด็กชายคัมภีร์  แวงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงจิรนันท์  พันธสาร
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  วงศ์เอี่ยม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขึ้นนกขุ้ม
7. เด็กชายภานุพงษ์  จำเริญทิพย์
8. เด็กหญิงมลธกานต์  อำนาจรัตน์
9. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชัยเลิศ
10. เด็กชายสิทธิพงศ์  สมานมิตร
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
314 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  สุทธิมา
2. เด็กหญิงจุลัยภรณ์  ละวิรส
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชมนาวัง
4. เด็กชายชินวุฒิ  ง้าวชัยภูมิ
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ภักดี
6. เด็กชายธีรภัทร์  เวียงชัยภูมิ
7. เด็กหญิงปิยะวดี  พงษ์จันทร์
8. เด็กหญิงศลิษา  ชาวนาวัง
9. เด็กชายสรชัช  ปัฐพี
10. เด็กชายอานนท์  หมุยเฮบัว
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
2. นายวิโรจน์   ภูสีลิต
 
315 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  ผลมาตร
2. นางสาวชลิตา  มวลชัยภูมิ
3. นางสาวนิจจารีย์  คุณแพง
4. นายลัทธพล  นอกสระ
5. นางสาวศิริวรรณ  อุตะโว
6. นายสุรศักดิ์  สีหาคม
7. นายหนึ่ง  ภูจันมา
8. นายอรุณลักษ์  สาดมุณี
9. นางสาวเปรมฤดี  เพ็ชรนอก
10. นายไตรภพ  จันรอด
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายคมสัน  งาคชสาร
2. นายณัฐธราดล  ใจสว่าง
3. นายธนวัฒน์  อินลม
4. นางสาวธนากานต์  เทพคุณ
5. นายธีรพงศ์  พรหมเมตตตา
6. นางสาวนภัสสร  สิงห์ชา
7. นางสาวพีรยา  คำชัย
8. นายภัทรศักดิ์  พยัคฆพล
9. นางสาวมินตรา  ดีดขามป้อม
10. นางสาวรจนา  จรัสพันธ์
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมี้ยนกลาง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเสงี่ยม
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  โงมสันเทียะ
6. เด็กหญิงสิริฉาย  ดงทอง
7. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโยธา
8. เด็กหญิงอโณชา  เจริญพล
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
 
318 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  ทานอุทิศ
2. นางสาวลักขณา  แจ่มเพ็ง
3. นางสาววริศรา  นพสันเทียะ
4. นางสาววารุณี  พริกขุนทด
5. นางสาวอภิภาวดี  หาญณรงค์
6. นางสาวอาทิตยา  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
319 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ซิเซ็ง
2. นางสาวธรรมชาติ  แสนซิว
3. นางสาววาฎิฐี  เหลาสา
4. นายศุภกิจ  แสนสุริยวงษ์
5. นายเขมทัต  มงคลล้ำ
6. นายเอกลักษ์  เลขนอก
 
1. นายสันติราษฎร์  จันทร์เพ็ง
2. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
3. นางสาวอรณี  นวนศรี
4. นางสาวนลินรัตน์  ทองสา
 
320 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนริศรา  แก่นพรม
2. นางสาวปณิสรา  โชคเหมาะ
3. นางสาวปริญดานรินี  ผาสุขเลิศ
4. นางสาวพัชรภรณ์  จำปาสี
5. นางสาวพิมพ์มาดา  มาขุมเหล็ก
6. นางสาวรุ่งฟ้า  คำมาดี
7. นางสาววรัญชนก  ภักดิ์จรุง
8. นางสาวศันสนีย์  ขวัญถาวร
9. นางสาวอภิชญา  หอมเสด็จ
10. นางสาวอารีย์  จำประยูร
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
 
321 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวัณ  ทองศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บำรุง
3. เด็กหญิงประภัสสร  วิเซีย
4. เด็กหญิงพิชญาณี  เจริญกุล
5. เด็กหญิงภัทริดา  บุญส่ง
6. เด็กหญิงรุจจิรา  เณรชู
7. เด็กหญิงศิริเทพ  ชำนาญกุล
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ่งผล
9. เด็กหญิงอภิญญา  เปรี้ยวกุดเราะ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คามวัลย์
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
 
322 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาติมา  แพงสุดศรี
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ชานนท์เมือง
3. เด็กหญิงชลธิดา  คำสามปอนดิ์
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงอนงลักษณ์  อาจเวทย์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยศักดิ์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะนิตย์
8. เด็กหญิงเนตรดาว  แสงจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน
 
323 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยพิมาย
2. เด็กหญิงธัญวลัย  เสนอกลาง
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ดอนหัวบ่อ
4. เด็กหญิงพิยะดา  ดวดไชสง
5. เด็กหญิงพุทธรักษา  คงปัญญา
6. เด็กหญิงวศินี  จิตพิลัย
7. เด็กหญิงวิรัญญา  ภูพันนา
8. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญศักดิ์
 
1. นายสันติราษฎร์  จันทร์เพ็ง
 
324 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายกฤษณะ  ทาศรี
2. นางสาวกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
3. นางสาวชลิตา  คุณาพรม
4. นายชินวัฒน์  บุญทัศน์
5. นายณัฐติพงษ์  ถนัดพงษ์
6. นายธนทร  ผดุงขวัญ
7. นางสาวพจนีย์  น้อยเดชา
8. นายวีรนนท์  เชื้อท้าว
9. นางสาวสุมิตตรา  ปอสูงเนิน
10. นางสาวอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
3. นางสาววนิดา  พลแสน
 
325 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกัญญนันท์  ยาวัน
2. นางสาวกัลญา  ยอดทองหลาง
3. นางสาวชนิตกานต์  มูลวงษ์
4. นางสาวทองจันทร์  อุ่นเรือน
5. นางสาวทัศวรรณ  ลอยกระโทก
6. นางสาวปภัสสร  มิกขุนทด
7. นางสาวสุภาพร  วิจารย์
8. นางสาวอ้อมใจ  แสงสันเทียะ
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
3. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
4. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
326 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เติมวุฒิ
2. นางสาวณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
3. นางสาวบุษบา  ศรีณรงค์
4. นางสาวปนัดดา  บาลี
5. นางสาวลลิดา  บัวทุม
6. นางสาวอรกัญญา  อรรคบุตร
7. นางสาวอาภัสรา  มาตรา
8. นางสาวเกสริน  จำรัสบุญ
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
2. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. นางสาวชนิดาภา  บ่อดินดำ
 
327 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์ขุนทด
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงกัณณิกา  งอกชัยภูมิ
4. เด็กชายธนพล  สุวรรณโค
5. เด็กหญิงนารินทร์  หมื่นบุญมี
6. เด็กหญิงนิศาชล  ขันมา
7. เด็กหญิงปริตา  อธิธาดา
8. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์สิงห์
9. เด็กหญิงพรรพษา  พรมโลก
10. เด็กชายรัฐภูมิ  สายอาภรณ์
11. เด็กหญิงวันวิสา  ดาวละลม
12. เด็กหญิงศิริกานต์  งอกชัยภูมิ
13. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญวงศ์
14. เด็กชายเทพทัต  คบขุนทด
15. เด็กหญิงเนตรทราย  ทับทิมทอง
16. เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรเสนีย์
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี
2. นางนิตยา  แพงคำดี
3. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
4. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
5. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล
 
328 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวตรีญลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวบุษยา  สุวรรณลา
3. นางสาวบุสิตา  จันทะหาร
4. นางสาวผุสดี  หวังเหนี่ยวกลาง
5. นางสาวภานุมาศ  ทวีฤทธิ์
6. นางสาวสมฤทัย  เขียนสำโรง
7. นางสาวสุภาวิณี  มูลจันทร์
8. นางสาวอภิยดา  สูขแจ่ม
9. นางสาวอมรรัตน์  หมายต่อกลาง
10. นางสาวเนตรปรีดา  กิ่งนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
2. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
3. นายฉกาจ  ภูถมทอง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยศสรัล   ชื่นอารมณ์
 
329 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจิราพร  โตสิงห์
2. นายชาญชล  รักษ์มณี
3. นางสาวญดาพร  ชัยแสง
4. นายณัฐชา  ศรีสิงห์
5. นายณัฐวุฒิ  ขึ้นกันกง
6. นายนภดล  เงินจัตุรัส
7. นายนิธี  แดงสูงเนิน
8. นางสาวปาลิดา  ฤทธิ์กำลัง
9. นางสาวพิมศิริ  พลทะสี
10. นายรัฐธรรมนูญ  หาญรักษ์
11. นางสาววรรณิษา  ประยูรหาญ
12. นายศุภกร  ลิ่มเสรีกุล
13. นางสาวศุภัสลดา  อุตส่าห์
14. นางสาวสุพัตรา  คลังสิน
15. นางสาวสุภาพร  เพ็งพล
16. นายสุวิทย์  จรัสพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี
2. นางนิตยา  แพงคำดี
3. นางวันเฉลิม  หารสูงเนิน
4. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
5. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล
 
330 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์   สินคุณ
2. นางสาวชลธิชา  เติมวุฒิ
3. นางสาวณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
4. นายนัฐธินัย  ตู้ประเสริฐ
5. นายนัฐพงศ์  จิตรกล้า
6. นางสาวบุษบา  ศรีณรงค์
7. นางสาวปนัดดา  บาลี
8. นายภาณุวัฒน์  ศรีถาวร
9. นางสาวมลฤดี   ศรีละ
10. นางสาวลลิดา  บัวทุม
11. นายศตวรรษ  วงศ์ลา
12. นายสุริยา   บุญอาจ
13. นางสาวอรกัญญา  อรรคบุตร
14. นางสาวอาภัสรา  มาตรา
15. นางสาวเกสริน  จำรัสบุญ
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
2. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณนิสา   แก้วดำ
5. นายเอ็ม  สุขขา
 
331 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวทิวารัตน์  สนิทสนม
2. นายธรรมศักดิ์  เขื่องสถุ่ง
3. นางสาวนวนันท์  จุลนันท์
4. นายรัฐกร  ชัยรัตน์
5. นายวัชรพล  มีชัย
 
1. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
2. นายวิทวัส  นาบำรุง
 
332 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัสกา
2. เด็กชายพิเชษฐชัย  ชูเนตร
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เกยสันเทียะ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีไตรภพ
5. เด็กชายเสกสรรค์  พรโสภณ
 
1. นายศรไกร  หินนอก
2. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
 
333 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวดาวประกายพฤกษ์  บอมขุนทด
2. เด็กหญิงธนิดา  ซาเขียว
3. เด็กชายปัญญา  ศึกษากิจ
4. นางสาวมริสา  มะโนคำ
5. นายศิริวุฒิ  ผลสุข
 
1. นายจักรี  สันประภา
2. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
334 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นายบุญชวน  บุญชู
2. นางสาวศศิภา  ตะเภาพงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่ายห้างหว้า
 
1. นางพิสมัย  เคนโพธิ์
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์
 
337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
 
1. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวฐิตาภา  บางนางเกร็ง
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวสลิลเกตน์  เอื้อเปรมจิต
 
1. นางนัยเนตร  อภัยนอก
 
340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวปทิตญา  ปิ่นประสงค์
 
1. Mr.RODOLFO SANTOS   DOMINGO
 
341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สิริรัตน์
 
342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬามณีเนตร  ตู้บุดดา
 
1. นางสาวธีรดา  ชาติสุภาพ
 
343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ธเนศเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุชาวดี  ศรีวงษ์ชัย
 
344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวฑิตฐิตา  สมัตถะ
 
1. ดร.ฐาปนี  วงศ์พรหม
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวสิริปัญญา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายเสรี  ออไธสง
 
346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นายสุธินันท์  เงินภูเขียว
 
1. นางสาวมยุรี  นาทองคำ
 
347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงเอเชีย  ชูเลอร์
 
1. นางอุบลนุช  อิทรสมพันธ์
 
348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ประทุมเกษ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศรีชะตา
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางสาวพัชรา  รอดเวียง
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวฐิติวรดา  หาญแท้
 
1. นางสุนันทา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกุลวัชร  วิลาวรรณ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กชายคริสเตียน  เพชรมณี
2. เด็กหญิงบัณยดา  รวิสานนท์
3. เด็กหญิงศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  เนาวะเศษ
5. เด็กหญิงเจสซี โจ  เทียร์นี่ย์
 
1. นางจินตวี  ไตรณรงค์
2. นางสาวอิสราภรณ์  ยงเพชร
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
2. เด็กชายปฏิพล  แลตรง
3. เด็กหญิงภูมินทร์  ภูปองนา
4. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ณรงค์
5. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์เรือง
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
2. นางจิตนภา  ปลื้มโชค
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงงามสิรี  เจนบุรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  สรรพช่าง
3. เด็กหญิงธนิดา  บุผู
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
5. เด็กหญิงศิริมา  แทนสันเทียะ
 
1. นางสาวภัคพิชา  คำมูลมี
2. Mr.John Loviano  Acday
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  ชาติชนะ
2. นางสาววิภาดา   นกแก้ว
3. นางสาวอรวรรณ  จันบัวลา
4. นายอังกูร  ประกิจ
5. นายเชิดศักดิ์  เหล่าเจริญ
 
1. นางนิยา  ชาลี
2. นางสาวสุภาวดี  สันเทพ
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  สอนจ้อย
2. นายธนากร   กำเนิดศรี
3. นางสาวบุษยมาศ  หินประกอบ
4. นายพงษ์พิทักษ์  ทบแก้ว
5. นางสาวอิสริยา  เสนาสุข
 
1. นางพรพรรณ  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุมาลี  สีลา
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวชนิตา   ปานาเขียว
2. นายชานนท์  เดชหนุน
3. นางสาวธินิพร   ปะนันโต
4. นายวีรสิทธิ์  มะกูล
5. นางสาวอารีย์  อินนาราช
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  วิชัยระหัด
2. นางสาววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญา  เฮงสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยาพ  รุ่งเจษฎาวณิช
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissWu  Yue
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ติสันเทียะ
2. เด็กหญิงอทิตยา  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวปาจรีย์  วงษ์ไกร
2. นางสาวเมธาวี  กุศลมา
 
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวี  มั่นหาญ
2. เด็กหญิงรัชฎา  โครตบึงแก
 
1. นางสาวนวลละออ  ฝูงใหญ่
2. นางสาวพรรณิกา  แก้วเบ้า
 
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายบุญญฤทธิ์  ชัยสิทธิ์
2. นายปฏิเวธ  หลักวิชา
 
1. นางสาวกษมา  เกตุวิเศษกูล
2. นางสาวอรศรี  เดี่ยวผา
 
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวภาพิมล  โทนโต๊ะ
2. นางสาวเกวลิน  โยคาวัต่ร
 
1. นางสาวณิชานันท์  แสนตา
 
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณวิสา  ปรีดีวงศ์
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  งามประเสริฐ
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญมาก
2. นางสาวช่อผกา  หงษ์บินมา
 
1. นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง
 
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวบุษบา  ชื่นสบาย
2. นางสาวพิลัยวรรณ  อำนวยพร
 
1. นางสาวชนิภรณ์  จอมไพรศรี
2. นางสาววรรณวิภา  เผือดนอก
 
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐณิชา  ชูช่วย
2. นางสาวธิดารัตน์  อารีชาติ
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
2. MissYANG  SU YEON
 
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ปิณฑะคุปต์
2. นางสาวสุชานรี  แซ่ตั๋น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวพอหทัย  พันธุ์จิตราภรณ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยรัตน์
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissYue  Wu
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธารทิพย์  รักษ์มณี
2. นางสาวปนัดดา  ชนะชัย
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  ชูสอน
2. นางสาวณัฐวรา  เกื้อหนุน
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นายพงศกร  แก้วใส
2. นางสาวรินลณี  วงค์วันดี
 
1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
2. นางสาวนิภาพร  ทองมหา
 
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจริญาพร  เสโส
2. นางสาวธัญญ์นลิน   เจริญชัยธีมากุล
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัลย์กมล  แขขุนทด
2. นางสาวพรรณแสงรุ้ง  กิติจันวานิตย์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวธาริณี  ยศรุ่งเรือง
2. นายปฏิพล  เนียมชัยภูมิ
3. นางสาวศิริขวัญ  พินโยวงค์
4. นายสรศักดิ์  สุวรรณพิทักษ์
5. นางสาวเจนจิรา  ลาดชัยภูมิ
 
1. นายโพธิวัชร  สิทธิวงษา
2. นางพรทิพย์  สิทธิวงษา
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจักรพันธ์  มีอิสระ
2. นางสาวชุติมา  ชินอ้วน
3. นางสาวนัชนิภา  บุญปลูก
4. นางสาววนันญา  ต่อโชติ
5. นายสุวิชา  สอนนอก
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissYue  Wu
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกันทิชา  เชื้อเจริญ
2. นายธนกฤต  ไปปอด
3. นางสาวธันยชนก  สืบสวน
4. นางสาวนิภารัตน์   บุญเสริม
5. นางสาววริศรา  ลองจำนงค์
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ดีบ้านโสก
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอารยา  ซาตัน
 
1. นางสาววิลาสินี  แก้วตา
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทรัง
 
1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  รักมณี
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ  เสาวโกมุท
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรประไพ
 
1. นางสุณิสา  จักรชัย
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  แบ่งคอนสาร
2. เด็กหญิงกุลระธิดา  ผู้นวนงาม
 
1. นางนภณัฐ  คำทองเขียว
2. นางสาวมัทยา  นามมันต์
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วิริยบุรานนท์
2. เด็กหญิงอภิญญา  พูดี
 
1. นางวนิดา  เสลานอก
2. นางอรทิพา  นันทะปัตย์
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤษณา  ง้าวชัยภูมิ
 
1. นางนลินญา  ชัยพรมมา
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวศิรภัสสร  จันทร์อุบล
 
1. นายธงชัย  ทวดสุวรรณ์
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวลลิตา  รังษา
 
1. นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนตานา
2. เด็กชายธีระวัฒน์  สุปะมา
3. เด็กชายนครินทร์  ศรีสุระ
4. เด็กชายพรหมเทพ  กิมประพันธ์
5. เด็กชายภาคภูมิ  หมากสุข
6. เด็กชายศุภชัย  ฤทธิบุญ
7. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใจเร็ว
 
1. นายวุฒิชัย  รักหินลาด
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
3. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธรณินทร์  จิตพิลัย
2. เด็กชายธรรมธิป  นามพันดุง
3. เด็กชายธิเบศน์  มงคล
4. เด็กชายธีรภัทร  อักษร
5. เด็กชายธีรภัทร  พูนขุนทด
6. เด็กชายภัทรพงษ์  หมู่โสภิญ
7. เด็กชายวรภัทร  ก้อนเงิน
8. เด็กชายเอกราช   สุขังสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นางธัญญรัตน์  ขวัญประเสริฐ
3. นายอริยะ  ขวัญทรง
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชลธี   บัวนวน
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  พงษ์สุภา
3. เด็กชายฐิติพงศ์  เคียงสันเทียะ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยศกลาง
5. เด็กชายณัฐพล  สร้อยนาค
6. เด็กชายธนากร  มาสำโรง
7. เด็กชายนำ้เงิน  จันดา
8. เด็กชายสนทยา  ไม้สูงเนิน
 
1. นายกิตติวัฒน์  เลิศบัวบาน
2. นายสดุดี  จีระออน
3. นายสิริโชค  วงราชา
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ทวีลาภ
2. นายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์
3. นางสาวนพรัตน์  ภิญโญวัย
4. นายปฐมพงษ์  ดีแป้น
5. นายสุรสีห์  จันทร์เสน
6. นายอภิรัตน์  ประจำเมือง
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายสมพร  โกศิริสัญต์
3. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายชาญณรงค์  แสนสระ
2. นายทานตะวัน  เขียวงาม
3. นายพิทักษ์  สีหาวัตร
4. นายมานัส  ลายภูเขียว
5. นายยุทธนา  กล้วยไธสง
6. นายศราวุฒิ  กล้วยไธสง
 
1. นายชวดล  คำมูลคร
2. นายเริงศักดิ์  ต้นตะภา
3. นายอนันต์  เติมพันธุ์
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  มอญจัตุรัส
2. นายธนวัฒน์  จันทร์เพ็ชร
3. นายปิยะพงษ์  แก้วไทย
4. นายวัชรินทร์  อาญาเมือง
5. นายสหรัฐ  อุ่นสวัสดิ์
6. นายสันติ  เวิดสูงเนิน
 
1. นายสดุดี  จีระออน
2. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
3. นายยุทธกานต์  โพธิ์หนองคูณ
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวขจีพรรณ  อยู่คล้าย
2. นางสาวจิรัชญา  กุลแก้ว
3. นายจิรายุ  มณีโนนโพธิ์
4. นางสาวชนกนันท์  หลินศรี
5. นางสาวนัทธ์หทัย  ปาทา
6. นางสาวนัทธ์หทัย  ปาทา
7. นายสิทธิพล   หมวดเมืองกลาง
8. นางสาวสุดารัตน์  ประหยัดทรัพย์
9. นางสาวอนันตญา  อุตราช
10. นายอภิสิทธิ์  ขันชาลี
11. นางสาวแพรพรรณราย  ฝ่ายอุประ
 
1. นายเอกลักษณ์  นักทำนา
2. นายปรีชา  ดงวัง
3. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริกา  ชาแท่น
2. นางสาวทิพย์ธิดา  ภิรมชม
3. นางสาวธิติมา  สีบัว
4. นายนันทกร  อบมา
5. นายพงศ์ธร  ประจวบมอญ
6. นางสาวพรชิตา  โฮนอก
7. นายภูริทัต  กัลยาณี
8. นางสาวมยุรี  เพียแก้ว
9. นายวรันธร  พุทธแสน
10. นายสันติ  พลนิกร
 
1. นายใหม่  พิไลกุล
2. นางศิริวัลย์  ศรีสะเทียน
3. นายศรัณยุ  ดียางหวาย
 
394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  จำปาหวาย
2. นางสาวธิดารัตน์  สนธิสัมพันธ์
3. นายนัฐพล  หาญเงิน
4. นางสาวนันทพร  ทุมบุญมา
5. นายบุญมา  ผาเงิน
6. นางสาววนิดา  คชเผือก
7. นางสาววิชญาดา  ชำนาญ
8. นางสาวศรัญญา  เจ๊กสูงเนิน
9. นางสาวศิริญญา  ก้านแก้ว
10. นายเจษฎาภรณ์  อ้นเวียง
 
1. นายสิงหะ  ปิ่นวิเศษ
2. นายภูริทัตน์  มีเงิน
3. นางสาวเณตรทิพญ์  สำราญทิพย์
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวทนาพร  พรามจร
2. นางสาวนิศารัตน์  บุญสำลี
3. นางสาวพิยดา  จันทุภา
4. นางสาววรพรรณ  ดงงาม
5. นายศุภกฤต  บุญคร
 
1. นายปรัชญา  หมื่นขันธ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เงินมาก
 
396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสนนาม
2. นายต้องตา  ช้างถม
3. นางสาวภิภาวรรณ  เกษทองมา
4. นางสาววราภรณ์  ชัยวิเศษ
5. นางสาวอภัสดา  รุ่งโชติ
 
1. นางสาวนิภาวันต์  ติพอง
2. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุทธขิน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยูรสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตพิไล
 
1. นางวรรณภา  มัททวีวงศ์
2. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ชิตแก้ว
2. เด็กหญิงวิราวัลย์  โพธิญาณ
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ครองเค
 
1. นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์
2. นางธนัฏฐา  สวงกระโทก
 
399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุชาวดี  โสชัยยันต์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงอริสรา  บางจั่น
 
1. นางณัฐศิรี  เชิดชูณรงค์
2. นางสาวกัญญานัท  เชิดชูณรงค์
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชมพู่  จิรปลั่งสุวรรณ
2. นางสาวนันทยา  สอนฤทธิ์
3. นางสาววัชราภรณ์   อุปโก
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืิองปัก
2. นายธีระวัฒน์  จันทนาม
 
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐริกา  ธารแม้น
2. นางสาวบุศกร  จรูญศรี
3. นางสาวอนุชษรา  นาโควงศ์
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
2. นายพงษ์พัฒน์  วอทอง
 
402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวพราวฤดี  หงษ์ษาวงศ์
2. นายศักดิ์ดา  นอนชา
3. นางสาวสายธาร  พลศรี
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางสาววิชุลดา  พรมเดื่อ
 
403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ฦาชา
3. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีทองอนันต์
 
1. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาพร  มุ่งลือ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชูวังวัด
3. เด็กหญิงศกุนิขญ์  จำรูญจิตร
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจิร์ชญา  มิตร์มาก
2. เด็กชายนภัสกรณ์   เวียงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   เอชัยภูมิ
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
2. นางสาววันวิสาข์   สิงห์อุ่น
 
406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เจริญผล
2. นางสาวศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
3. นางสาวศิริกัญญา  หลินศรี
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
 
407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ทับทิมพรรณ
2. นางสาวพรประภา  คงพิษ
3. นายสว่าง  ศรีบุญไทย
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปวีณ์นุช   เรืองศรี
2. นางสาวรมิดา  จัดสุวรรณ
3. นางสาวศศิกานต์   ขันชัยภูมิ
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
2. นางสาวปราณปรียา   คุณประทุม
 
409 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์   มิสา
2. เด็กหญิงสมฤทัย   ชัยเดช
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางชุลีพร   สังข์ทอง
 
410 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณัฏชนน  นิลทะการ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วสีแดง
 
1. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
2. นายประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์
 
411 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  กอเกิดพาณิชย์
2. เด็กชายธรรณธรณ์  หาญกำลัง
 
1. นายอมรินทร์  แก่งสันเทียะ
2. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ   เบียดนอก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สยมชัย
 
1. นายอภิสิทธิ์  โอฬารรัศมี
2. นางสาวไรวินท์เวธนี   เผ่าชัย
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายพงศ์วิษณุ  ผามะนาว
2. เด็กชายพลพรรค  สาคูณ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ
2. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  จวบสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จวบสุข
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ
2. เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ
2. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายพชร  ทวงจันทึก
2. เด็กชายภูริภัทร  วงเวียน
 
1. นายยุทธนา  บุญพุฒ
2. นายนุกูล  บุญหาญ
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชาย ก้องเกียรติ  ต่อชีวัน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ตลับแก้ว
 
1. นางสาวโชคดี  โนนหิน
2. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวบรมพร  ทวดสุวรรณ์
2. นางสาวไปรยา  พันธุ์ภิญโญ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ
2. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจีราวรรณ  ภูบุญอิ่ม
2. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ษา
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ทุมมา
2. นายสมชาย  เหงขุนทด
 
1. นายยุทธนา  บุญพุฒ
2. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ
2. เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายปิติภัทร  ศรีสุข
2. เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว
 
1. นายอนุรักษ์  โคผดุง
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพร  อาบสุวรรณ์
2. เด็กชายเทพรัตน์  วงษ์มา
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายวรพล  ตราทิพย์
2. นายอัครพงษ์  ต้านศัตรู
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ปู่เหลือง
2. นายอภิลักษณ์  ภู่ชัยภูมิ
 
1. นายธีรพล  ปาวะรีย์
2. นายดุลย์  สีมา
 
426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวีรภัทร   แซ่ไหล
2. นายศักดิ์ชัย   สนณรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธนาภรณ์  เศวตอาคเนย์
2. นายภานุวัฒน์  หาญรบ
 
1. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวประติภา  ศรีบัว
2. นางสาวยอดชีวัน  ชมเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกรานต์ชนก  บุญบำรุง
2. นายวุฒิศักดิ์  บุญบำรุง
 
1. นางสาวโชคดี  โนนหิน
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เขียวปาน
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายศรัณย์  รู้ปัญญา
2. เด็กชายเมธิชัย  นรมาตร
 
1. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
2. นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ์
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจาติกาญจน์  นาเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลปชีวสันติ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลาเขียว
2. เด็กหญิงอภิญญา  ตาแสงสา
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกุสุมา  แย้มพุชชง
2. เด็กหญิงชัชชญา  หวดสันเทียะ
 
1. นางสาวกฤติมา  โชคโชติวัต
2. นางสาวรัตนากร  ลิ้มอำนวยลาภ
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา   หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงมีนา   พรรณวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชาคริต  งามสกุล
2. นายธีร  ลาบุญ
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ   ชัยศิลป์
2. นายรัฐพงษ์   ตอมสันเทียะ
 
1. นายประสิทธฺิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชวินโรจน์  พิบูลภาณุพัฒน์
2. นางสาวญาธิฌา  เพชรนอก
 
1. นายปริญทร  ทิพย์สมบัติ
2. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  กองศรี
2. นางสาวพิราวรรณ   สู้ศึก
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  วงษ์สา
2. นายเทพพิทักษ์  เวหา
 
1. นายนุกูล  บุญหาญ
2. นางสาวกัญญภัทร  ศุภมาตย์
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกานต์  แก้วหานาม
2. นายชุมพล  สุพิพัฒนโมลี
 
1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
2. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
 
442 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาหอม
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  งามดี
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
2. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
 
443 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  ชัยมีเขียว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวนาค
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสงชัยภูมิ
 
1. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
2. นางศศิธร  พรหมณี
 
444 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงฉันทนา  รักงาน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ระดาดาษ
3. เด็กหญิงภณิตา  ฤาชา
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
445 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฏฐไตร  ไพสานต์
2. เด็กชายณัฐฐากร  สินอำนวยผล
 
1. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
2. นายวฤธ  อุมารังษี
 
446 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจินดารัตน์  งามใส
2. นางสาวธันยมัย  คงสมัย
3. นางสาวรุ่งไพลิน  เถินมงคล
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
2. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
 
447 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกชกร  ลาทัพ
2. นางสาวชรันญา  เสนมา
3. นางสาวนภเกตน์  ลาภทวี
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางสาวนภัสศรณ์  ต่อโชติ
 
448 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายวิศรุต  แซ่ลี้
2. เด็กชายเผดิมชัย  ตั้งศิริไพบูลย์
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางอุไรวรรณ  บัวสิม
 
449 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวช่อผกา   ทีบัวบาน
2. นางสาวฐิติพร   สวงโท
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
450 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกิตติยา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวคัทลียา  ชัยวิรัตน์
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
451 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  วงศ์ศิริ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  คุณอุตส่าห์
3. เด็กชายวัชรชัย  คำไพ
 
1. นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง
2. นางรัชนี  กมลเพชร
 
452 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายฉายแสง  โชติชัย
2. เด็กหญิงธิติยาพร  พลนิกร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  โชคบัณฑิต
 
1. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
2. นายองค์อาจ  บำรุงสุข
 
453 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  สิงห์คะบูลย์
2. นายภานุวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
3. นายศรายุทธ  ปานหว่าง
 
1. นายปรมัตถ์  สวงโท
2. นายปรีชา  ทาลี
 
454 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายกิตติชัย  ประสานศักดิ์
2. นายพูลผล  แสงปาก
3. นายสมหวัง  บุญทัศน์
 
1. นายสนธยา  เหิมหาญ
2. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
 
455 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1. นางสาวขวัญฤทัย  กุจันทร์
2. นายสหัสฐชัย  ชำนาญ
3. นางสาวเวทิตา  สถิตชัย
 
1. นายธนาศักดิ์  อาสาสู้
 
456 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายรวิกานต์  พงษ์ประเทศ
2. เด็กชายอภิเดช  พรมรอด
3. นายโคตะ  โอโนเดระ
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร  แนวสุภาพ
 
457 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 1. เด็กชายตรงชัยชนะ  ขั้นชัยภูมิ
2. เด็กชายภูตะวัน  สมบัติดี
3. เด็กชายอภินันท์  สว่างใหญ่
 
1. นายทศพล  ตาปราบ
 
458 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายชนะชล  อ่อนนุ่ม
2. นายนันฐวัตร  งามภูเขียว
3. นายสุวัตร  สิงห์น้อย
 
1. นายวิษณุ  สาระนันท์
2. นางรุ่งลาวรรณ  สาระนันท์
 
459 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
2. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
3. นายศุภวิชญ์  บัวแพง
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
460 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย
2. เด็กชายพีรณัฐ  ชัยเนตร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  พงษ์จะโปะ
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายเดชา  จันทร์น้ำใส
 
461 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายกรอมร  โหล่คำ
2. เด็กชายวรดิศฐ  บุดดาหลู่
3. นายเอกราช  ไชโย
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร  แนวสุภาพ
 
462 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 1. เด็กชายณภัทร  พวกดอนเค็ง
2. เด็กชายอนุภัทร  นิลบรรพต
3. เด็กชายเสกสรรค์  อ่อนอุทัย
 
1. นายอธิวัฒน์   สกุลพิชญะศักดิ์
2. นายอรุณ  นิลบรรพต
 
463 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
2. นายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
3. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
464 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 1. นายสุวสันต์  มะโนแป๊ก
2. นางสาวแสงประวี  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางลินดา  พงษ์ศักดิ์
 
465 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพีรพล  แฝงธานี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  องอาจ
3. เด็กชายเชษฐ์กวิน  สุพล
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
466 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายธนดล  คำจุมพล
2. เด็กชายธนบัตร  วงศ์แก้ว
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางรัตนาภรณ์  ปะหุสี
 
467 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายปราบดา  เรืองจินดา
2. เด็กชายภัทรกร  สุขขี
3. นายศีลทรัพย์  ชำนาญ
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
468 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
2. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
3. นายศุภวิชญ์  บัวแพง
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ม่วงไม้
2. เด็กชายณัฐพล  สิงห์ยะเมือง
3. เด็กชายวัชรินทร์  จำละคร
 
1. นางสาวรัศมี  สีเขียว
2. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพงศกร  คำขุนทด
2. เด็กชายพีรภัทร  นิ่มขุนทด
3. เด็กชายเกียรติกุล  กลิ่นมาลัย
 
1. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
2. นายกิตติศักดิ์  มีทอง
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพันธ์  บรรจงงาม
2. เด็กชายพงษ์เพชร  ฉิมนอก
3. เด็กชายวิชิตพงษ์  สุวรรณเตชา
 
1. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
2. นายธนเมศฐ์  ธรรมนลินธรณ์
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธาดา  ป้อมสุวรรณ
2. นายภราดร  แผ่นทอง
3. นายอภิสิทธิ์  สายแก้ว
 
1. นายภูธเรศ  เงาะเศษ
2. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ทองจำรูญ
2. นายธนวัฒน์  ปิงขุนทด
3. นายศุภเศรษฐ์  วงศ์นรา
 
1. นางกันยกร  โนนแวง
2. นายอภิชาติ  โตแก้ว
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤช  ฟอกสันเทียะ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ก่องนอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ฤทธิสิงห์
 
1. นายสาธิต  ศรีระทัต
2. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงนรารัตน์   หลาวเหล็ก
2. เด็กหญิงสิริวรรณ   จิตนิยม
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดวงตา
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายคณานนต์  จำนงศ์ศรี
2. เด็กหญิงจิรกิตติ์  ผาดจันทร์
3. เด็กชายโกสินทร์  หลักม่วง
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจุไรรัตน์  จำนงศ์ศรี
2. นายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร
3. นายวันมงคล  ทองระย้า
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ชำนาญ
2. นางสาวประภาพร  ดวงสุด
3. นางสาวรัตน์ติพร  คึขุนทด
 
1. นายสว่างพงศ์  สมัครการ
2. นางตะวัน   กองสูงเนิน
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายฉัตรชัย  คำสมาน
2. นายวัชรพงษ์  ดวงวิญญาณ
3. นายศุภวิชญ์  พากเพียร
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางนิตยา  วันนา
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นันทพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มเงิน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันโทศรี
4. เด็กหญิงวริศรา  รักงาน
5. เด็กชายศุกลภัทร  ฤาชา
6. เด็กหญิงอสมา  ดาวเรือง
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นายพยุงศักดิ์  นรานอก
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชานนท์  บุญกุล
2. เด็กชายธนายุทธ  มุ่งสมัคร
3. เด็กชายพิพัฒน์  เขียนเขว้า
4. เด็กหญิงวินิดสรา  ศรีพิไล
5. เด็กหญิงสุลาวัลย์  ศรีศักดิ์นอก
6. เด็กหญิงสโรชา  สุริย์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นางสมพร  โสวิชัย
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยศรี
2. เด็กหญิงชัญญา  คำบุญเรือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรเทากุล
4. เด็กหญิงพิยดา  ศรีกุดเวียน
5. เด็กหญิงศุภนิตา  กล้ารอด
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุราย
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางราณี  มงคลศิริ
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกฤตชัย  ลาวิชัย
2. นางสาวชลธิชา  บุญเคหา
3. นายปฐมมินทร์  อาจชัย
4. นางสาวฤดี  ศรีพิลัย
5. นางสาววันวิสาข์  กองรักษา
6. นางสาววิราภา  ชีชัยภูมิ
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นางสมพร  โสวิชัย
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เรืองทอง
2. นายธนธรณ์  เหล็กพรม
3. นายศรชัย  เฮ้ากอก
4. นายสหัสวรรษ  แก้ววิชัย
5. นายสิทธิโชค  เข้าใจการ
6. นางสาวอลิตชา  ชิดชอบ
 
1. นางสายสมร  คงโนนกอก
2. นายกฤษณะ  คำฟัก
3. นางกุสุมา  วีระชัยณรงค์
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชนาภา  เอื้อศรี
2. นางสาวทิพรัตน์  ดีอ่อน
3. นางสาวปิยวรรณ  สังวิกิจ
4. นางสาวลักขณา  บรรเทากุล
5. นายศรายุทธ  มาลา
6. นางสาวโยษิตา  งามขุนทด
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางราณี  มงคลศิริ
 
486 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อผกา  จงรัตน์กลาง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ตลับเพ็ชร
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นางสาวนิภาพร  เพชรกอง
 
487 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แห้วเพชร
2. เด็กหญิงกิตติมา  เดือนไธสง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขปาน
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
488 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พืบขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐวีร์  วอนทองหลาง
3. เด็กหญิงพิชชามญธุ์  ตุ้มสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
 
489 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายณภัฏ  ถิ่นชีลอง
2. นางสาวธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
3. นางสาวสุพิชญา  ภิรมจิตร
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
490 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  กิ่งจำปา
2. นางสาวธารารักษ์  หวังรวมกลาง
3. นางสาวธิดารัตน์  นุยแฮบัว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นายคุณากร  อุเทนสุต
 
491 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  สบู่ทอง
2. นางสาวปฐมา  เลิศคอนสาร
3. นายวงศกร  อำท้าว
 
1. นายประสิทธิ์  บุญซื่อ
2. นายชติพนธ์  คนหมั่น
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรณิภา  บำรุงฤทธิ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สันโดด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ครองถิ่น
 
1. นายณรงค์  พรสันเทียะ
2. นางรัชยา  พรสันเทียะ
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุมา
2. เด็กหญิงพจมาน  ประทุมไทย
3. เด็กหญิงอารียา  โอวาทวงษ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงวริศรา  โจทย์พิมาย
2. เด็กชายศิริวรีรัตน์  ยันจัตุรัส
3. เด็กหญิงสศิตรา  นวลทะคำจันทร์
 
1. นายธีรพงศ์  วาทโยธา
2. นายบัญชา  การนอก
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปวันรัตน์  สีสา
2. นางสาวรุจิเรข  จิวะนนท์
3. นางสาวศิรินดา  พันธ์แสนชา
 
1. นางรัชยา  พรสันเทียะ
2. นายณรงค์  พรสันเทียะ
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัญญาวีร์  รบไพรินทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทะสี
3. นายสุรศักดิ์  ขวัญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรพงศ์  ก้อนมณี
2. นางสาวภาวิณี  คำตุ้ยเครือ
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีสิงห์
 
1. นายสมส่วน  ใจจันทึก
2. นางสาวณิชากร  นววรพันธ์ุ
 
498 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิรัชญ  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงทักษพร  คุ้มไพร
3. เด็กชายนรบดี  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
499 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิดาภา  หิรัญเกิด
2. นางสาวนุตปวีย์  สมใจ
3. นางสาวพัฒลดา  บุญเกิน
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  พิพิธกุล
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงอาชิรญา  เอียงสูงเนิน
 
1. นางคำพอง  ชัยมีแรง
2. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธันยพร  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาดี
3. เด็กหญิงเบญจกัลยานี   คำหงษา
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงคริษฐา  หงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงณิชนันท์  รุ่งกระจ่าง
3. เด็กชายภูริภัทร  อาจวงษ์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนลินี  โยธาธร
2. นางสาวศศิธร  แก้วคอนไทย
3. นางสาวสิริยากร  รัตนวิชัย
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัญญพัชร   ด้วงปัญญา
2. นางสาวดวงกมล  กล่อมจอหอ
3. นายศิรศักดิ์  โพธิ์พัน
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายทองเจริญ  ผายเงิน
2. นางสาวปัทมา  ศกภูเขียว
3. นางสาวอรไพลิน  สีเนหะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะคำจันทร์
2. เด็กหญิงดุษณียา  คลังชำนาญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  จันดารัตน์
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   พรมมีเดช
3. เด็กหญิงณิรนันท์  พีระพันธ์
 
1. นางราณี  มงคลศิริ
2. นางจารุณี  คงสตรี
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  บุญหาตา
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลาศ
3. เด็กหญิงวรรัตน์  แก่นไทยสงค์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวชุลีพร  ธรรมกุล
2. นางสาวปริยากร  สวัสดิ์รักษ์
3. นางสาวศวิตา  กะจันต๊ะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาลา
2. นางสาวอัจฉรา  สีกลม
3. นายเกียรติศักดิ์  จิตรตะคุ
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางราณี  มงคลศิริ
 
511 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจริยา  ศรีวงชัย
2. นางสาวสุดารัตน์  บุตรแสน
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชูสกุล
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
512 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี
3. เด็กหญิงมณฑวรรณ  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
2. นางสาววีระกานต์  คุ้มหมู่
 
513 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
2. เด็กชายธนะกร  ยาธะนะ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  กล้าพังเทียม
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา
 
514 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงชุติมา  วิลาวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  คงโนนกอก
3. เด็กหญิงศศิวมล  สิงหามแห
 
1. นายศรศักดิ์  เหลือสูงเนิน
2. นางอนงค์นาถ  คงโนนกอก
 
515 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นางสาวจารุกัญญ์  ถือราบ
2. นางสาวดวงแก้ว  โสเก่าข่า
3. นายทิมากร  บุราณ
 
1. นายธนาการ  อ่างชิน
2. นางสาวปริตา  ชนะภู
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปรารถนา  สัตมิตร
2. นางสาวพรพิมล  เย็นอนงค์
3. นางสาววิชญาพร  ยาธะนะ
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัณฐิกา  พลพิลา
2. นายธนากร  พลพิลา
3. นางสาวนฤมล  ใจภักดี
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
518 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
519 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงอมิตา  ณรงค์สูงเนิน
 
1. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี
 
520 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ไวดี
 
1. นางประภัสสร  เด็ดแก้ว
 
521 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญจันทร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  นาดี
3. เด็กชายสุรพัศ  พิมพ์ศิริ
 
1. นางสาวประภัสสร   ศรีโยธา
2. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
522 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แผนวิชิต
2. เด็กหญิงบังอร  สุวรรณ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมงาม
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
523 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
3. นางสาวอริสรา  พงษ์สาคร
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
524 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวปลื้มจิตร  หล่าปัญญา
2. นางสาววิลัยพร  มอญใหม
3. นางสาวศรัญญา  บุดดีหล้า
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  บุญปก
2. นางสาวกัญญภัทร  อินทรอักษร
 
525 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มหนองแดง
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
526 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติ  แก้วพะเนาว์
 
1. นางสายทอง   คาดสนิท
 
527 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายศิโรฒ  โมคมุล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภิรมย์ภักดิ์
 
528 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายมาเปรียว  กลีบกลาง
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
 
529 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาดี
 
1. นางสาวประภัสสร   ศรีโยธา
 
530 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  โนนโชติ
 
1. นางสาวโสภิตนภา  กำลังมาก
 
531 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขตบำรุง
 
1. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
 
532 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายยศกร  วังยาว
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
533 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์จักษุ
 
1. นางสาวสุมาลี  สิทธิวงศ์
 
534 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายชัยชาญ  กุสุมภ์
 
1. นางสาวปิยะดา  มีสูงเนิน
 
535 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายสถาพร  ทุ่มนอก
 
1. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล
 
536 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายนฤนาท  สาวิถี
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
537 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นายฤกษ์ดี  ชัยประสิทธิ์
 
1. นายสมกลิ่น  ชินรัตน์
 
538 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
539 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  ชัยศรี
 
1. นางสาวนิจรี  นะโนนชัย
 
540 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวตวรรณ  เทียนชัย
 
541 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
542 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจิรภา  โอษคลัง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
543 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  ชุมชัย
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
544 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายอัครเดช  บุญกลาง
 
1. นางสาวปิยะดา  มีสูงเนิน
 
545 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
546 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวจิระพันธ์  นามวิจิตร
2. นายเกียรติศักดิ์  เบ้าหิน
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
547 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพล  ผลขาว
2. เด็กชายศราวุธ  มีเพชร
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
2. นางสาววิภารัตน์  คำหงษา
 
548 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายทิตินันท์  มุ่งเจียกลาง
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  แพงอ่อน
 
1. นางสาววริษฐา  บุญโชค
2. นายสายัณห์  จ่าทัน
 
549 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายธัญญธรณ์  สุขโข
2. นายสิริวัติ  เกิดพิทักษ์
 
1. นางสาวกัญญภัทร  อินทรอักษร
2. นางนุช  สงคราม
 
550 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอุกฤษฏ์  มะลิวรรณ์
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
551 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  สินชัยภูมิ
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
552 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวสุดามิน  อินอ่อน
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
553 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
554 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
555 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
 
556 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
557 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายปฏิภาณ  ผาดี
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
558 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายวรพต  คุณบัวลา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
559 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
560 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
561 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สิทธิโคตร
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
562 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายธวัธชัย  พลอยกันหา
 
1. นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ
 
563 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
 
564 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายเอกสิทธิ์   มูลมณี
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
565 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  โวหาร
 
1. นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ
 
566 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลแสงแก้ว
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
567 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  หลาบมาลา
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
568 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
569 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายศิวกร  สิงห์เผ่น
 
1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
 
570 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายอาทิตย์  รินลา
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
571 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  กุดแสน
2. เด็กชายชินวัตร  หลาบมาลา
3. นายณัฐพล   ประสมเพชร
4. เด็กชายณัฐวิทย์  สิทธิโคตร
5. เด็กชายธนกร  ชาวนา
6. เด็กหญิงนิชา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
7. นายบุญโชค   นาบำรุง
8. นางสาวปริญญา   เสมาเพชร
9. นางสาวพรกมล  จันทะคัด
10. นางสาวพรพิมล  จันทะคัด
11. นางสาวพรรณพษา   ผาดำ
12. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
13. นายพีรพล  ศรีลางค์
14. นางสาวมัสทการณ์   ประโยชน์มี
15. นางสาวยลดา   ลาทา
16. นางสาวยศมล   สีราช
17. นายวนาสันฑ์  สมจิตร
18. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญแสง
19. เด็กชายวิศาล  เอียการนา
20. เด็กชายศตวรรษ  สินชัยภูมิ
21. เด็กหญิงสิริรัตน์  เทพจันทร์
22. เด็กหญิงสุกัลยา  สิงห์สา
23. นางสาวอนงค์นาถ  ผาทอง
24. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
25. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
26. นายอภิรักษ์   โสดร
27. เด็กหญิงอลิสา  กุลธรรมโม
28. เด็กชายอัครพล  ทองยา
29. นายเอกสิทธิ์   มูลมณี
30. เด็กหญิงเอมอร  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
2. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
3. นายสุธิวัฒน์  แจ่มใส
4. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
5. นายณัฐพล  เจริญบุตร
6. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
7. นายตชาชาต  ฝอยวารี
 
572 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญวรา  บุษราคัม
2. นายกิตติพงศ์  อุดโนนตาด
3. นายคมกริช  แดงสูงเนิน
4. นายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
5. นายฐิติพงศ์  นาคคำ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
7. นางสาวดวงกมล  อำนาจ
8. นางสาวตะวัน  ซายเขว้า
9. เด็กชายธนภูมิ  ทรายงาม
10. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
11. นายนิติธร  ทวีชีพ
12. เด็กชายปรัชญา  ขลังวิชา
13. นางสาวพรพิมล  โคบาล
14. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ธีรวรรณพินิจ
15. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
16. นายภูวพล  ดิเรกศิลป์
17. นายยชญ์อนันต์  ผุดผ่อง
18. นางสาวรัญชนา  ประจญหาญ
19. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
20. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
21. นางสาววานิลา  รักษาศีล
22. นางสาวศรุตา  มาภักดี
23. นายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
24. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
25. เด็กหญิงอธิชา  ปุระหล่า
26. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์ชัย
27. นายอภิเชษฐ์  วิสุทธิสาย
28. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
29. เด็กหญิงแสนรัก  เงินจัตุรัส
30. เด็กหญิงไอรดา  ภูมิภักดี
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นายมณฑณัช  บุญปลูก
4. นางประภัสสร  คิดบรรจง
5. นางประสานพันธ์  พลทะยาน
 
573 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ขึงพิมพ์
2. นายกันตพัฒน์  สุธรรมา
3. นางสาวกัลยา  แพนชัยภูมิ
4. เด็กชายคณิน  ยอดธรรมา
5. นายคุณากร  สุขสำราญ
6. เด็กหญิงจิตราวดี  สุริยะเย็น
7. เด็กชายจิราวุฒิ  วงสอง
8. เด็กหญิงชนัญญา  โนนนก
9. นายชยพล  ปิ่นสุวรรณ
10. เด็กหญิงชาลิสา  คุณประเสริฐ
11. นายณัฐพงษ์  แดงดา
12. เด็กชายณัฐพนธ์  อินดี
13. เด็กหญิงธนพร  ประสพหมู่
14. เด็กหญิงธนพร  เงินประมวล
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองศรี
16. นางสาวธัญญลักษณ์  ชำนาญกุล
17. เด็กชายธันวา  คำนึงผล
18. เด็กชายนราวิชย์  คนที
19. นายปฏิพล  ปาเบ้า
20. นายปฏิภาณ  ผาดี
21. เด็กหญิงพรทิพย์  ลีใส
22. เด็กชายพาทิศ  สิงห์วิเศษ
23. นายภานุเทพ  เบ้าสอน
24. เด็กชายวรภัทร  ขันสร้อย
25. นายวรากร  ธงเค็ง
26. เด็กหญิงวุฒิพร  พิสันเทียะ
27. เด็กชายสิทธินนท์  ท้าวกอก
28. นายอดิศักดิ์  ศรีสะเทียน
29. นายอาทิตย์  รินลา
30. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดังโพนทอง
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
2. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
3. นายรัฐศาสตร์  มานิมนต์
4. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
5. นางสาวณิชากร  นววรพันธุ์