สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 48 21 11 80 91 11 4 1 106
2 แก้งคร้อวิทยา 41 36 16 93 89 14 3 2 106
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 37 33 14 84 95 12 6 0 113
4 หนองบัวแดงวิทยา 32 25 14 71 88 16 8 1 112
5 ภูเขียว 31 31 16 78 75 12 5 0 92
6 จัตุรัสวิทยาคาร 29 14 11 54 49 14 11 3 74
7 คอนสารวิทยาคม 27 17 18 62 57 13 8 2 78
8 นายางกลักพิทยาคม 27 16 12 55 56 9 6 3 71
9 หนองบัวระเหววิทยาคาร 24 19 11 54 47 10 6 3 63
10 บ้านแท่นวิทยา 18 10 15 43 48 14 6 3 68
11 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 17 2 3 22 22 2 2 3 26
12 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 15 15 13 43 56 13 12 4 81
13 หนองบัวบานวิทยา 15 4 10 29 28 11 8 2 47
14 บ้านเขว้าวิทยายน 14 11 10 35 43 8 10 3 61
15 เทพสถิตวิทยา 13 11 5 29 32 12 12 4 56
16 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 12 5 1 18 28 12 5 2 45
17 เมืองพญาแลวิทยา 11 14 11 36 50 14 11 5 75
18 ซับใหญ่วิทยาคม 9 11 10 30 28 8 11 5 47
19 คูเมืองวิทยา 8 2 6 16 24 17 10 2 51
20 พระธาตุหนองสามหมื่น 8 2 5 15 18 6 4 4 28
21 ละหานเจริญวิทยา 6 10 8 24 21 9 8 4 38
22 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 6 3 8 17 18 13 7 3 38
23 บ้านค่ายวิทยา 6 2 2 10 20 11 10 3 41
24 เพชรพิทยาสรรค์ 5 5 6 16 17 13 6 4 36
25 ห้วยแย้วิทยา 5 5 5 15 11 7 6 1 24
26 บ้านท่าโป่ง 4 10 7 21 18 9 5 2 32
27 ภักดีชุมพลวิทยา 4 4 10 18 33 8 6 2 47
28 นาหนองทุ่มวิทยา 4 4 4 12 16 9 6 3 31
29 บ้านหนองข่า 4 3 6 13 11 12 8 1 31
30 ปัญจดี 3 8 4 15 25 10 7 0 42
31 คอนสวรรค์ 3 7 7 17 30 14 11 4 55
32 เจียงทองพิทยาคม 3 5 11 19 30 14 10 3 54
33 หนองคอนไทยวิทยาคม 3 4 4 11 16 8 11 2 35
34 สามหมอวิทยา 3 4 2 9 13 7 7 3 27
35 เนินสง่าวิทยา 3 1 0 4 4 0 0 0 4
36 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 8 6 16 19 15 9 2 43
37 เริงรมย์วิทยาคม 2 6 4 12 11 7 2 2 20
38 บางอำพันธ์วิทยาคม 2 3 7 12 15 8 5 6 28
39 ห้วยต้อนพิทยาคม 2 2 0 4 4 0 2 1 6
40 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 4 4 9 17 16 7 2 40
41 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1 4 3 8 9 9 7 1 25
42 โนนสะอาดวิทยา 1 2 5 8 19 7 10 2 36
43 กุดตุ้มวิทยา 1 1 1 3 11 8 5 5 24
44 มัธยมบ้านแก้ง 1 1 1 3 2 1 0 0 3
45 โนนคร้อวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
46 บ้านเพชรวิทยาคาร 1 0 1 2 2 1 0 0 3
47 หนองสังข์วิทยายน 1 0 1 2 1 1 0 0 2
48 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 โนนคร้อวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 ปูด้วงศึกษาลัย 0 4 2 6 14 6 11 0 31
51 ภูพระวิทยาคม 0 2 2 4 12 4 5 0 21
52 มัธยมหนองศาลา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
53 ชีลองวิทยา 0 0 1 1 2 7 3 2 12
รวม 516 412 335 1,263 1,450 463 322 110 2,235