สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 48 22 11 81 92 11 4 1 107
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 43 34 14 91 102 12 6 0 120
3 แก้งคร้อวิทยา 41 38 16 95 91 14 3 2 108
4 หนองบัวแดงวิทยา 34 25 14 73 91 16 8 1 115
5 ภูเขียว 32 33 17 82 79 12 5 0 96
6 จัตุรัสวิทยาคาร 32 14 11 57 52 14 11 3 77
7 นายางกลักพิทยาคม 29 16 13 58 59 9 6 4 74
8 หนองบัวระเหววิทยาคาร 27 19 11 57 50 10 6 4 66
9 คอนสารวิทยาคม 27 17 18 62 57 13 8 2 78
10 บ้านแท่นวิทยา 26 10 15 51 56 14 6 3 76
11 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 17 2 3 22 22 2 2 3 26
12 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 16 15 13 44 57 13 12 4 82
13 หนองบัวบานวิทยา 16 5 10 31 30 11 8 2 49
14 บ้านเขว้าวิทยายน 14 12 10 36 45 8 10 3 63
15 เมืองพญาแลวิทยา 13 17 13 43 58 14 11 5 83
16 เทพสถิตวิทยา 13 11 5 29 32 12 12 4 56
17 บ้านค่ายวิทยา 12 5 2 19 29 11 10 3 50
18 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 12 5 1 18 28 12 5 2 45
19 ซับใหญ่วิทยาคม 10 11 10 31 29 8 11 5 48
20 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 10 3 8 21 22 13 7 3 42
21 พระธาตุหนองสามหมื่น 9 4 5 18 21 6 4 4 31
22 คูเมืองวิทยา 8 2 6 16 24 17 10 2 51
23 ห้วยแย้วิทยา 7 5 5 17 13 7 6 1 26
24 เนินสง่าวิทยา 7 2 0 9 9 0 0 0 9
25 ละหานเจริญวิทยา 6 10 8 24 21 9 8 4 38
26 นาหนองทุ่มวิทยา 6 4 4 14 18 9 6 3 33
27 เพชรพิทยาสรรค์ 5 6 6 17 18 13 6 4 37
28 ภักดีชุมพลวิทยา 5 4 10 19 34 8 6 2 48
29 บ้านท่าโป่ง 4 10 7 21 18 9 5 2 32
30 หนองคอนไทยวิทยาคม 4 4 4 12 17 8 11 2 36
31 สามหมอวิทยา 4 4 3 11 16 7 7 3 30
32 บ้านหนองข่า 4 3 6 13 11 12 8 1 31
33 ปัญจดี 3 8 4 15 25 10 7 0 42
34 คอนสวรรค์ 3 7 7 17 30 14 11 4 55
35 เจียงทองพิทยาคม 3 6 11 20 31 14 10 3 55
36 โนนสะอาดวิทยา 3 3 7 13 24 7 10 2 41
37 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 2 9 6 17 20 15 9 2 44
38 เริงรมย์วิทยาคม 2 6 4 12 11 7 2 2 20
39 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 5 6 13 22 16 7 2 45
40 บางอำพันธ์วิทยาคม 2 3 7 12 15 8 5 6 28
41 ห้วยต้อนพิทยาคม 2 2 0 4 4 0 2 1 6
42 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1 4 3 8 9 9 7 1 25
43 กุดตุ้มวิทยา 1 1 1 3 11 8 5 5 24
44 มัธยมบ้านแก้ง 1 1 1 3 2 1 0 0 3
45 ชีลองวิทยา 1 0 1 2 3 7 3 2 13
46 โนนคร้อวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
47 บ้านเพชรวิทยาคาร 1 0 1 2 2 1 0 0 3
48 หนองสังข์วิทยายน 1 0 1 2 1 1 0 0 2
49 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 โนนคร้อวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 ปูด้วงศึกษาลัย 0 4 3 7 15 6 11 0 32
52 ภูพระวิทยาคม 0 2 2 4 12 4 5 0 21
53 บ้านหันวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 มัธยมหนองศาลา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 572 435 345 1,352 1,544 463 322 112 2,329