สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 102 12 6 0 120
2 สตรีชัยภูมิ 93 11 4 1 108
3 หนองบัวแดงวิทยา 91 16 8 1 115
4 แก้งคร้อวิทยา 91 14 3 2 108
5 ภูเขียว 79 12 5 0 96
6 นายางกลักพิทยาคม 59 9 6 4 74
7 เมืองพญาแลวิทยา 58 14 11 5 83
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 58 13 12 4 83
9 คอนสารวิทยาคม 57 13 8 2 78
10 บ้านแท่นวิทยา 56 14 6 3 76
11 จัตุรัสวิทยาคาร 52 14 11 3 77
12 หนองบัวระเหววิทยาคาร 50 10 6 4 66
13 บ้านเขว้าวิทยายน 45 8 10 3 63
14 ภักดีชุมพลวิทยา 34 8 6 2 48
15 เทพสถิตวิทยา 32 12 12 4 56
16 เจียงทองพิทยาคม 31 14 10 3 55
17 หนองบัวบานวิทยา 31 11 8 2 50
18 คอนสวรรค์ 30 14 11 4 55
19 บ้านค่ายวิทยา 29 11 10 3 50
20 ซับใหญ่วิทยาคม 29 8 11 5 48
21 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 28 12 5 2 45
22 คูเมืองวิทยา 25 17 10 2 52
23 ปัญจดี 25 10 7 0 42
24 โนนสะอาดวิทยา 24 7 10 2 41
25 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 23 16 7 2 46
26 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22 13 7 3 42
27 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 2 2 3 26
28 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 21 15 9 2 45
29 ละหานเจริญวิทยา 21 9 8 4 38
30 พระธาตุหนองสามหมื่น 21 6 4 4 31
31 บ้านท่าโป่ง 19 9 5 2 33
32 เพชรพิทยาสรรค์ 18 14 6 4 38
33 นาหนองทุ่มวิทยา 18 9 6 3 33
34 หนองคอนไทยวิทยาคม 17 8 11 2 36
35 บางอำพันธ์วิทยาคม 16 8 5 6 29
36 สามหมอวิทยา 16 7 7 3 30
37 ปูด้วงศึกษาลัย 15 7 11 0 33
38 ห้วยแย้วิทยา 13 8 6 1 27
39 บ้านหนองข่า 12 12 8 1 32
40 ภูพระวิทยาคม 12 4 5 0 21
41 กุดตุ้มวิทยา 11 8 5 5 24
42 เริงรมย์วิทยาคม 11 7 2 2 20
43 เนินสง่าวิทยา 10 2 3 0 15
44 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 9 9 7 1 25
45 ห้วยต้อนพิทยาคม 4 0 2 1 6
46 ชีลองวิทยา 3 7 3 2 13
47 มัธยมบ้านแก้ง 2 1 0 0 3
48 โนนคร้อวิทยา 2 1 0 0 3
49 เพชรวิทยาคาร 2 1 0 0 3
50 หนองสังข์วิทยายน 1 1 0 0 2
51 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 0 1
52 โนนคร้อวิทยา 1 0 0 0 1
53 บ้านหันวิทยา 1 0 0 0 1
54 มัธยมหนองศาลา 1 0 0 0 1
รวม 1,554 468 325 112 2,459