สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยภูมิภักดีชุมพล 102 12 6 0 120
2 สตรีชัยภูมิ 92 11 4 1 107
3 หนองบัวแดงวิทยา 91 16 8 1 115
4 แก้งคร้อวิทยา 91 14 3 2 108
5 ภูเขียว 79 12 5 0 96
6 นายางกลักพิทยาคม 59 9 6 4 74
7 เมืองพญาแลวิทยา 58 14 11 5 83
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 57 13 12 4 82
9 คอนสารวิทยาคม 57 13 8 2 78
10 บ้านแท่นวิทยา 56 14 6 3 76
11 จัตุรัสวิทยาคาร 52 14 11 3 77
12 หนองบัวระเหววิทยาคาร 50 10 6 4 66
13 บ้านเขว้าวิทยายน 45 8 10 3 63
14 ภักดีชุมพลวิทยา 34 8 6 2 48
15 เทพสถิตวิทยา 32 12 12 4 56
16 เจียงทองพิทยาคม 31 14 10 3 55
17 คอนสวรรค์ 30 14 11 4 55
18 หนองบัวบานวิทยา 30 11 8 2 49
19 บ้านค่ายวิทยา 29 11 10 3 50
20 ซับใหญ่วิทยาคม 29 8 11 5 48
21 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 28 12 5 2 45
22 ปัญจดี 25 10 7 0 42
23 คูเมืองวิทยา 24 17 10 2 51
24 โนนสะอาดวิทยา 24 7 10 2 41
25 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 22 16 7 2 45
26 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 22 13 7 3 42
27 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 22 2 2 3 26
28 ละหานเจริญวิทยา 21 9 8 4 38
29 พระธาตุหนองสามหมื่น 21 6 4 4 31
30 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 20 15 9 2 44
31 เพชรพิทยาสรรค์ 18 13 6 4 37
32 นาหนองทุ่มวิทยา 18 9 6 3 33
33 บ้านท่าโป่ง 18 9 5 2 32
34 หนองคอนไทยวิทยาคม 17 8 11 2 36
35 สามหมอวิทยา 16 7 7 3 30
36 บางอำพันธ์วิทยาคม 15 8 5 6 28
37 ปูด้วงศึกษาลัย 15 6 11 0 32
38 ห้วยแย้วิทยา 13 7 6 1 26
39 ภูพระวิทยาคม 12 4 5 0 21
40 บ้านหนองข่า 11 12 8 1 31
41 กุดตุ้มวิทยา 11 8 5 5 24
42 เริงรมย์วิทยาคม 11 7 2 2 20
43 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 9 9 7 1 25
44 เนินสง่าวิทยา 9 0 0 0 9
45 ห้วยต้อนพิทยาคม 4 0 2 1 6
46 ชีลองวิทยา 3 7 3 2 13
47 มัธยมบ้านแก้ง 2 1 0 0 3
48 โนนคร้อวิทยา 2 1 0 0 3
49 บ้านเพชรวิทยาคาร 2 1 0 0 3
50 หนองสังข์วิทยายน 1 1 0 0 2
51 ภูแลนคาวิทยายน 1 0 0 0 1
52 โนนคร้อวิทยา 1 0 0 0 1
53 บ้านหันวิทยา 1 0 0 0 1
54 มัธยมหนองศาลา 1 0 0 0 1
รวม 1,544 463 322 112 2,329