เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 30
ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์การแข่งขัน  
2 นางกมลณัท คลังเงิน โรงเรียนคอนสวรรค์ ศูนย์การแข่งขัน  
3 นายเรืองเดช สุทธิพล ภูเขียว ศูนย์การแข่งขัน  
4 นางลำใย งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ศูนย์การแข่งขัน  
5 นายรชานนท์ โสภณฤทธิเดช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ศูนย์การแข่งขัน  
6 นายวันชัย พลปาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ศูนย์การแข่งขัน  
7 นางอาทิตยา พิมพา โรงเรียนภักดีชุมพล ศูนย์การแข่งขัน  
8 นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ศูนย์การแข่งขัน  
9 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ศูนย์การแข่งขัน  
10 นายธวัชชัย ถาวรกาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์การแข่งขัน  
11 นายทวีศักดิ์ หิรัญ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ศูนย์การแข่งขัน  
12 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ศูนย์การแข่งขัน  
13 นายสังคม สุขสวัสดิ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ศูนย์การแข่งขัน  
14 นางรัชนี กมลเพชร โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ศูนย์การแข่งขัน  
15 นายชัยวัฒน์ ขำหินตั้ง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ศูนย์การแข่งขัน  
16 นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
17 นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
18 นางวนิชา ประยูรพันธ์ุ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
19 นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
20 นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
21 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
22 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
23 นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงาน สพม.30  
24 นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ประสานงาน สพม.30  
25 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
26 นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ประสานงาน สพม.30  
27 นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ประสานงาน สพม.30  
28 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงาน สพม.30  
29 นายกฤตยพงศ์ อิ่มวิเศษ ครู ผู้ประสานงาน สพม.30  
30 นายบรรหาร เจ๊กนอก ครู ผู้ประสานงาน สพม.30  
31 นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ ผู้ประสานงาน สพม.30  
32 นางลำใย งอกนาวัง เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้ประสานงาน สพม.30  
33 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
34 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและรายงานผล  
35 นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ  
36 นายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการ ร.ร.กุดตุ้มวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
37 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
38 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
39 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการดำเนินงาน  
40 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
41 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
42 นางฐิติรัตน์ บุญชัยศิลป์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
43 นางธินิภัทร ขันศิลา ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
44 นายอนุเทพ กุศลคุ้ม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
45 นางธนัฎฐา สวงกระโทก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
46 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
47 นายไพวัลย์ คงโนนกอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
48 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
49 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
50 นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
51 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
52 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
53 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
54 นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
55 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
56 นาวสาวสุวิมล เคลือบคณโท ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
57 นางสาวปวริศา หาทอง ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
58 นางมาลินี จุ้มใหญ่ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
59 นายกฤตชนะชัย วันละพุธ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
60 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
61 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
62 นายพัชรพล รัศมี พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
63 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
64 นายศรายุธ ฦาชา พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
65 นายบุญเรือง กิ่งกนทา เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
66 นางสาวธิดารัตน์ สะแพงน้อย เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
67 นางสาวพรรณนิภา ดวงทองมา เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการดำเนินงาน  
68 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
69 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
70 นางสาวจันทร์ทิมา ดงวัง ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
71 นายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการ ร.ร.กุดตุ้มวิทยา ประธานกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
72 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
73 นายวัชรินทร์ ต่อโชติ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
74 นายพงษ์ศักดิ์ มีภูมิ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
75 นางฐิติรัตน์ บุญชัยศิลป์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
76 นางธินิภัทร ขันศิลา ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
77 นายอนุเทพ กุศลคุ้ม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
78 นางธนัฎฐา สวงกระโทก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
79 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
80 นายไพวัลย์ คงโนนกอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
81 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
82 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
83 นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
84 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
85 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
86 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
87 นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
88 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
89 นาวสาวสุวิมล เคลือบคณโท ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
90 นางสาวปวริศา หาทอง ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
91 นางมาลินี จุ้มใหญ่ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
92 นายกฤตชนะชัย วันละพุธ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
93 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
94 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
95 นายพัชรพล รัศมี พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
96 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
97 นายศรายุธ ฦาชา พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
98 นายบุญเรือง กิ่งกนทา เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
99 นางสาวธิดารัตน์ สะแพงน้อย เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
100 นางสาวพรรณนิภา ดวงทองมา เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
101 นายประวิล ผันกลาง ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
102 นายเดี่ยว ขุนภูเขียว พนักงานขับรถ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
103 นางพรชนก พลแสน ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา กรรมการและเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
104 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
105 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
106 นางสาวจันทร์ทิมา ดงวัง ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
107 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
108 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
109 นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
110 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
111 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
112 นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
113 นางมาลินี จุ้มใหญ่ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
114 นางสาวปวริศา หาทอง ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
115 นายกฤตชนะชัย วันละพุธ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
116 นายศรายุธ ฦาชา พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
117 นางสาวศรัณยา คนคม ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
118 นางสาวพรรณนิภา ดวงทองมา เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
119 นางสาวธิดารัตน์ สะแพงน้อย เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
120 นางสาวสุดสายไหม สีเดือน เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
121 นางสาวเมฑิตา เกณสองคอน เจ้าหน้าที่ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
122 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
123 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
124 นางสาวจันทร์ทิมา ดงวัง ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
125 นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
126 นายพิศิฏฐ์ พึ่งภูมิ ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร  
127 นายประวิล ผันกลาง ลูกจ้างชั่วคราว ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร  
128 นายเดี่ยว ขุนภูเขียว พนักงานขับรถ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจราจร  
129 นายระเด่น ยะใหม่วงศ์ พนักงานขับรถ ร.ร.กุดตุ้มวิทยา กรรมการฝ่ายจราจร  
130 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
131 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
132 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
133 นายกฤตชนะชัย วันละพุธ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
134 นางสาวจันทร์ทิมา ดงวัง ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
135 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
136 นางสาวิตรี ไมตรีแพน ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
137 นางนิยดา ภูคงคา ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
138 นางพรชนก พลแสน ครู ร.ร.กุดตุ้มวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
139 นางสาวศิรินันท์ รูปไธสงค์ ครูอัตราจ้าง ร.ร.กุดตุ้มวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
140 นางสาวชลีรัตน์ คุ้มไพร ครูอัตราจ้าง ร.ร.กุดตุ้มวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
141 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
142 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
143 นายวิจิตร ชิณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
144 นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
145 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
146 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
147 นายเอกชน อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
148 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
149 นางวณิชา ประยูรพันธ์ ศีกษานิเทศ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
150 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
151 นายวรพล ชาวสูนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
152 นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
153 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
154 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
155 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
156 นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
157 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
158 นางเสาวภา ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
159 นางมยุรี สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
160 นายพิทักษ์ เจริญวานิช ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
161 นายสมควร ลีโนนอด ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
162 นายเรืองเดช สุทธิพล ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
163 นายนพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
164 นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
165 นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
166 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
167 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
168 นายสามารถ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
169 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
170 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
171 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
172 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
173 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
174 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
175 นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
176 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
177 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
178 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
179 นายสามารถ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
180 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
181 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
182 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
183 นายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
184 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
185 นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
186 นางจิตติมา เตมินทร์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
187 นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ พนักงานราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
188 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
189 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
190 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
191 นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
192 นายวันเฉลิม หารสูงเนิน เจ้าหน้าที่ห้องดนตรี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
193 นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล ครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
194 นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรม เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
195 นายสมควร ลีโนนอด ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
196 นายมิลินทร์ กำลังเหลือ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
197 นางธัญธร ชัเนตร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
198 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
199 นายวุฒิพงษ์ ชัยแสง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
200 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
201 นายพรชัย สีสังข์ คนสวน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
202 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล พนักงานขับรถ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
203 นายรัศมี พวงทอง ครู ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
204 นายทศวรรษ คำจันทร์ ครู ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
205 นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
206 นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
207 นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
208 นางสาววรัญญา ประสานสาย ครูอัราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
209 นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุน ครูอัราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
210 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
211 นายเรืองเดช สุทธิพล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
212 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
213 นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
214 นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
215 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
216 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
217 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
218 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
219 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
220 นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
221 นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
222 นายอนุรักษ์ โคผดุง ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
223 นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
224 นายศักราช ดาวธง ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
225 นายวรพล มาลาวรรณ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
226 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
227 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
228 นางอุดมลักษณ์ เขิมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
229 นางสาวนรินทร์ทิพย์ หวะสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
230 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
231 นางสาวตรีเนตร โทแก้ว ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
232 นางสาวภาวิณี ลาภทวี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
233 นางสาวกฤษรัตฎา นามหนองอ้อ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
234 นางสาวกัญญารัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
235 นางสาววริษฐา บุญโชค พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
236 นางสาวพิริยาพร โสภา ครูอัตราจ้าง ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
237 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรหม ครูผู้ช่วย ฝ่ายเอกสารรับลงทะเบียน  
238 นายวิรัช ขุนสูงเนิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
239 นายมิลินทร์ กำลังเหลือ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
240 นายเกียรติศักดิ์ จรญสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฝ่ายสถานที่  
241 นายธีรเดช ถวิลหวัง พนักงานราชการ ฝ่ายสถานที่  
242 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
243 นายวรพล ชาวสูนย์ รองโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
244 นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
245 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
246 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
247 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
248 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
249 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
250 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
251 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
252 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
253 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
254 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
255 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
256 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
257 นายศักราช ดาวธง ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
258 นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
259 นางวิไลรัตน์ ผุโคตร ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
260 นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
261 นายอาคม โชคบัณฑิต ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
262 นายวรพล มาลาวรรณ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
263 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
264 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
265 นางขนิษฐา นกแก้ว ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
266 นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
267 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
268 นางเสาวภา ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
269 นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
270 นายภักดี คันธี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
271 นางกณิกา นาสูงเนิน ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
272 นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
273 นางมยุรี สุขสนิท ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
274 นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
275 นายอนุรักษ์ โคผดุง ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
276 นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
277 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
278 นางสาววีรญา คลังระหัด ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
279 นางเกต ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
280 นางสาวนิชากร มาลาล้ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
281 นางสาวอรณิชา มากหลาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
282 นางสาวศิริเนตร เกษียร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
283 นางสาวบุษยมาส ฤทธิ์ภู นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
284 นางสาวธันยพร โปร่งทะเล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
285 นางสาวสโรชา สารสมัคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
286 นางสาวธัญญาลักษณ์ ภู่ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
287 นางสาวธีรนาฎ ฝาชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
288 นางสาวรุ่งรวิน ดำบรรพ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
289 นางสาวสุขุมาลย์ พลศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
290 นางบุณณดา เจริญสุข ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
291 นางจีรนุช ฟุ้งสกุล ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
292 นายอเนก หงส์ทอง ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
293 นายกิตติศักดิ์ ศรีหาบุตร ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
294 นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
295 นางสาวฉัตราภรณ์ สงวนรัมย์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
296 นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
297 นายเกรียงไกร จำนงชอบ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
298 นายเอกสิทธิ์ ประคองศรี ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
299 นายพิสิทธิ์ ภาษี ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
300 นายพิทักษ์ เจริญวานิช ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ฝ่ายสถานที่  
301 นายสมควร ลีโนนอด ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายสถานที่  
302 นายเรืองเดช สุทธิพล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายสถานที่  
303 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
304 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
305 นายวุฒิพงษ์ ชัยแสง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
306 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
307 นายสุรัตน์ คงเหมือนเพชร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
308 นายจรัญ ประดับค่าย พนักงานขับรถ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
309 นายพรชัย สีสังข์ คนสวน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
310 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล พนักงาน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
311 นางโสภา ประนามตรังค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
312 นางใส อินทิแสง พนักงานทำความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
313 นายวันเฉลิม หารสูงเนิน เจ้าหน้าที่ห้องดนตรี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
314 นายอนุสรณ์ พิทักษ์พล เจ้าหน้าที่ห้องดนตรี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายสถานที่  
315 นายจักรกริช แก้ววงษา ครู ฝ่ายสถานที่  
316 นายชมภู สิงห์อุ่น ครู ฝ่ายสถานที่  
317 นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์ ครูอัตราจ้าง ฝ่ายสถานที่  
318 นายเชิดพงศ์ งอกนาวัง ครูอัตราจ้าง ฝ่ายสถานที่  
319 นายภูวดล ขันทอง ครูผู้ช่วย ฝ่ายสถานที่  
320 นายถาวร อดทน ครู ฝ่ายสถานที่  
321 นางนลินญา ชัยพรมมา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
322 นางปัทมาพร ดำรงแดน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
323 นางอัจฉรา พงษ์จันทร์ ครู ฝ่ายปฏิคม  
324 นางกนกลักษณ์ จันทศร ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
325 นางสาววรัญญา ประสานสาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
326 นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
327 นางสาวปนัดดา ฉายาพันธุ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
328 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
329 นางสาวจิดาภา หาญพยัคฆ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
330 นางสาวนริศรา นาคำรอด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
331 นางสาวศิริยากร ผลประเสริฐ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
332 นางสาวนริศรา ฦาชา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
333 นางสาวสิริลักษณ์ มั่นคง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
334 นางสาวปิลันธนา คุ้มคง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
335 นางสาวพรวนัส มโนธรรม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
336 นางสาวพรสินี โคจำนง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
337 นางสาวจิตติมา วงศ์ประสาท นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
338 นางสาวสุวิมล อุณาศรี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
339 นางสาวพัชราภรณ์ ผึ้งต้นกลาง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
340 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
341 นางสาวชาลิสา พิมพ์สวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
342 นางสาวประภาภรณ์ ไพศาลรัตนานุกูล นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
343 นางสาวสโรชา น้อยพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายปฏิคม  
344 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
345 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
346 นางสาวอัมพิการ์ รัตนศิริมา ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
347 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
348 นางสาวภาวิณี ลาภทวี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
349 นางสาวกฤษรัตฎา นามหนองอ้อ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
350 นางสาวระพีพรรณ สุดชุมแพ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
351 นางโสภา ประนามตรังค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
352 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
353 นางอุดมลักษณ์ เขิมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
354 นางสาววิไลพร หมั่นคำ เจ้าหน้าที่เอกสาร โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายปฏิคม  
355 นางสาวน้ำฝน อยู่เย็น เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายปฏิคม  
356 นางสาวธิดา วรรณแจ่ม ครู ฝ่ายปฏิคม  
357 นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์ ครู ฝ่ายประเมินผล  
358 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครู ฝ่ายประเมินผล  
359 นางสาวอาทิตยา พิไลกุล ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายประเมินผล  
360 นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายประเมินผล  
361 นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายประเมินผล  
362 นางจินตวี ไตรณรงค์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายประเมินผล  
363 นางปัทมาพร ดำรงแดน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ฝ่ายประเมินผล  
364 นายเรืองเดช สุทธิพล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
365 นางเกต ชูสุข ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
366 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
367 นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
368 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
369 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
370 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
371 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
372 นางสาวเอมอร ผามี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
373 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
374 นายศักราช ดาวธง ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
375 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
376 นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี ครูโรงเรียนภูเขียว ฝ่ายประเมินผล  
377 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
378 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
379 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
380 นางสาวกัญญารัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
381 นางสาวนรินทร์ทิพย์ หวะสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
382 นางสาวตรีเนตร โทแก้ว ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
383 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
384 นางสุทิศา ตอสกุล ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายประเมินผล  
385 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ ครู ฝ่ายประเมินผล  
386 นางสาวพุทธิมน หิรัญรัตน์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
387 นางสาวกนกพร สุริยะ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
388 นางสาวณัฐริยา พยัคฆพล นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
389 นางสาวศุจิกา วรรณพงษ์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
390 นางสาวตรีดาว งามสมบัติ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
391 เด็กหญิงภัทรานันท์ อักษร นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
392 เด็กหญิงพนารัตน์ สายวงค์เปีย นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
393 เด็กหญิงพรกนก แสงทอง นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
394 เด็กหญิงณพัชร ปัญญากุล นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
395 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สวยสม นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
396 เด็กหญิงภรณ์ชนก อารยะจันทรจิตร นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
397 เด็กหญิงไอยลิลลา ซูซูกิ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
398 นางสาวจันทนิภา เชื้ออาสา นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
399 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
400 นางสาวไพลิน มาชัยภูมิ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
401 นางสาวสุชาดา แก้วนารี นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
402 นางสาววิภาวดี บุญสนธฺิ์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
403 นางสาวธรรมรัตน์ ศรีสมบัติ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
404 นางสาวชลธิชา เกษนอก นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันครอสเวิร์ด  
405 นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรศร นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
406 นางสาวอัญกร คนซื่อ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
407 นางสาวเกศแก้ว จันทร์เจริญ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
408 นางสาวศิริพร ชาลีเปรี่ยม นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส  
409 นางสาวณัฐกานต์ ผวงผกา นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
410 นางสาวศิริทรา ประสานศักดิ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
411 นางสาวพิชญาภา สินสุพรรณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
412 นางสาวสุรีย์ฉาย สิทธิ์วงศ์ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
413 นางสาวธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
414 นางสาวอิสริยาภรณ์ ศรีฮาด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
415 นางสาววิลาวันย์ กาศสันเทียะ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
416 นางสาวชลธิชา หอมสุวรรณ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
417 นางสาวญาณิศา ฟักบาง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
418 นางสาวพรศิรินทร์ ปะกะตัง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
419 นางสาวพัชริดา ประยูรพรหม นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
420 นางสาววิยาดา ศรีบุญ นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
421 นางสาวพิชชาอร บัวผาง นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
422 นางสาวพิมพ์มาดา มาขุมเหล็ก นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
423 นางสาวธัญารัตน์ หกขุนทด นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
424 นางสาวณัฐนาฏ อยู่ภักดี นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
425 นางสาวพรรณเพียงเดือน แก้ววิชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
426 นางสาวพักต์เพียงเพ็ญ แก้ววิชัย นักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
427 นางสาวณัฐฑา ช่วงรังษี นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาเกาหลี  
428 นางสาวรัชดาภรณ์ เกี้ยมภูเขียว นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาเกาหลี  
429 นางสาวไพรวรินทร์ เกิดผล นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาเกาหลี  
430 นางสาวนชากร วิลัยปาน นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาเกาหลี  
431 นางสาวกชกร สมัครมิตร นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
432 นางสาวคัทลียา ชัยวิรัตน์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
433 นางสาวปราณีนิตย์ ชวาฤทธิ์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
434 นางสาวกชพร สมัครมิตร นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
435 นางสาวสุจิตรา เชิญชัยภูมิ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
436 นางสาวธนัญชนก พุ่มประพัฒน์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
437 นางสาวภานุมาศ แซลีม นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
438 นางสาวณัฎฐณิชา มีกรไทย นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
439 นางสาวศิริพร ลาดบัวบาน นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
440 นางสาวญาดา สนั่นเมือง นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
441 นางสาววาสนา สุภสร นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
442 นางสาวอรทัย เสมา นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
443 นางสาวกษมา สมขุนทด นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
444 นางสาวปัญญตา แสงวุธ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
445 นางสาวยอดชีวัน ผาทอง นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
446 นางสาวชนม์นิภา ปัญญายิ่ง นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
447 นางสาวณัฐนันท์ ชมพูพัน นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
448 นางสาวอภันตรี หงส์อุดม นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
449 นางสาวจิรัชญา บุญคง นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
450 นางสาวมาตาสิริ ทวีเสริญมีเหง้า นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
451 นางสาวนวพร พร้อมสันเทียะ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
452 นางสาวนิลรนาถ ไม่โศรก นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
453 นางสาวณัฐกานต์ ประเสริฐ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
454 นางสาวศศิกานต์ รัตนา นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
455 นางสาวสุปรียา แสงทอง นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
456 นางสาวภิชนาถ สายรัตน์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
457 นางสาวชัชฎาภรณ์ ต่อศักด์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
458 นางสาวหนึ่งฤทัย ฐานวิเศษ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
459 นางสาวรัชนันทร์ สังขรอาสน์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
460 นางสาวธนาภรณ์ จิตตวัฒนานนท์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
461 นางสาวลัญญุตา ทรายงาม นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
462 นางสาวสรชา คงชื่นจิตร์ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
463 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฉางชัยภูมิ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
464 นางสาวอัญชิสา ตาปราบ นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
465 นางสาวปรมา ไตรสงคราม นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
466 นางสาวลลิตา ภูมิสถาน นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาอังกฤษ  
467 นางสาวธัญชนก เจือหนองแวง นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
468 นางสาวศิริฉาย คาดสนิท นักเรียน STAFF ผู้ช่วยคณะกรรมการการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น  
469 นายนพดล กาญจนางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
470 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
471 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
472 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
473 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
474 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
475 นางสาวกัญญารัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
476 นางสาวริญญาทิพย์ ศิริมนตรี ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
477 นางสาวนรินทร์ทิพย์ หวะสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
478 นางสาวตรีเนตร โทแก้ว ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
479 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
480 นางสาววริษฐา บุญโชค พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ฝ่ายดำเนินงาน  
481 นางสาวธันญา ตีรชาติ ครู ฝ่ายดำเนินงาน  
482 นางเข็มคิด ครบุรี ครู ฝ่ายดำเนินงาน  
483 นางสรารัตน์ ชำนาญ ครู ฝ่ายดำเนินงาน  
484 นางทิพย์วรรณ นามสุข ครู ฝ่ายดำเนินงาน  
485 นางสรวีย์ แสงสง่า พนักงานราชการ ฝ่ายดำเนินงาน  
486 นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์ ครู ฝ่ายดำเนินงาน  
487 นายอธิคม ศรีใส ครู ฝ่ายดำเนินงาน  
488 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
489 นางกัลฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
490 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
491 นางกัลฑลักษณ์ บุญชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
492 นายวงกฎ เหง่าชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
493 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
494 นายธีรยุทธ ศรีตระกูล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
495 นายธีรพล ปาวะรีย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
496 นางสาวจิราพร นระพิมพ์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
497 นางสาวพัชราพร คำอ้วน ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
498 นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
499 นางปาริฉัตร วงศ์พรหม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
500 นางปาริชาติ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
501 นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
502 นายดุลย์ สีมา ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
503 นายวิเชียร แสนน้อย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
504 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
505 นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
506 นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียว ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
507 นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
508 นางสาวนิภาวันต์ ติพอง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
509 นางสาวสิริภา พุทธชู ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
510 นางหทยา สิงห์อำพล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
511 นายยศกร อ่อนจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
512 นางสาวภัทร์จารี วินทะไชย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
513 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
514 นายสงบ ชัยวิเชียร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน  
515 นางศศิธร รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการดำเนินงาน  
516 นายอภิชัย อาจประจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
517 นายสงบ ชัยวิเชียร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
518 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม. 30 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
519 นางขันตรี ส่งศิริ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
520 นางศศิธร รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
521 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
522 นายโกศล เพชรประไพ รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
523 นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
524 นายวันชัย คงสมบูรณ์ ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
525 นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง ครู ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
526 นายกฤตชนะชัย วันละพุธ ครูผู้ช่วย ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
527 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
528 นางสาวจันทร์ทิมา ดงวัง ครูอัตราจ้าง ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
529 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
530 ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
531 นายอนุเทพ ค่าเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
532 ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
533 นางเครือดาว ขำหินตั้ง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
534 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
535 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
536 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
537 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
538 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
539 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
540 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
541 นางสุภาพันธ์ ประสานศักดิ์ ศึกษานิเทศ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
542 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
543 ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
544 นายอนุเทพ ค่าเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
545 นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
546 นายพงศธร โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
547 นางเครือดาว ขำหินตั้ง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
548 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
549 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
550 ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
551 นายอนุเทพ ค่าเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
552 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
553 นางสาวพลอยรสา แสงลุน ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
554 นายวิรัช ขุนสูงเนิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
555 นายวฤธ อุมารังษี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
556 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
557 ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
558 นายสมทรง สุขขี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
559 นางอธิตา เปล่งหนองแซง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
560 นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์กิ่ง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
561 นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
562 นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
563 นางอุมารินทร์ จำนงอบ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
564 นางสาวยุพาพร ศรีโยธา ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
565 นางทิติยา แฝงฤทธิ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
566 นางอนุลักษ์ เพ็งชัยภูมิ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและอาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
567 นายวฤธ อุมารังษี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
568 นางสุธปรียา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
569 นางสาวสุทธาสินี ไทยแท้ ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
570 นางสาวอาทิตยา พิมพา ครู โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
571 นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์ ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
572 นายวันชัย พลปาน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
573 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
574 นายราชศักดิ์ ฐานมั่น ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
575 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
576 ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
577 นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
578 นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
579 ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดช ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
580 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
581 นายวีรพงษ์ เหง่าทอง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
582 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
583 นายวิรัช ขุนสูงเนิน ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
584 นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
585 นายธวัธชัย เพ็ชรเขียว พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
586 นางสาวเหมวดี เวียงวงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
587 นายธีรยุทธ บุตรโคตร ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
588 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
589 นางอธิตา เปล่งหนองแซง ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
590 นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
591 นางอุบล ช่วยคุณ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
592 นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
593 นางธารารัตน์ โชคเหมาะ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
594 นางสาวอโณทัย ประจวบมอญ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
595 นางเสาวลักษณ์ ป่าเกลือ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
596 นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้ม ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
597 นางสาวศิกัญญา นาทันรีบ พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
598 นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
599 นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
600 นางสาวพัชรินทร์ บำรุงญาติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
601 นางสาวชุลีพร บุญโยธา พนักงานราชการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]