สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 55 128 84
2 030 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 40 85 59
3 034 โรงเรียนบ้านหนองข่า 35 68 48
4 035 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 41 69 56
5 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 88 184 125
6 003 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 33 61 46
7 006 โรงเรียนคอนสวรรค์ 63 112 91
8 007 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 84 190 131
9 008 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 60 137 83
10 009 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 88 243 136
11 011 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 122 279 186
12 012 โรงเรียนชีลองวิทยา 21 35 27
13 014 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 46 114 74
14 018 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 48 101 68
15 019 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 81 164 120
16 020 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 49 78 62
17 026 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 35 64 49
18 028 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 55 129 84
19 027 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 69 139 90
20 031 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 88 244 149
21 038 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 37 66 54
22 039 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 37 93 65
23 041 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 57 108 78
24 043 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 24 36 28
25 042 โรงเรียนภูเขียว 102 220 157
26 052 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 45 63 48
27 053 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 117 268 183
28 056 โรงเรียนสามหมอวิทยา 36 105 53
29 058 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 46 89 69
30 060 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 54 83 76
31 061 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 76 136 104
32 059 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 119 329 190
33 065 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 28 41 33
34 010 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 64 160 90
35 015 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 63 144 99
36 040 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 44 70 62
37 050 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 99 197 144
38 051 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 29 50 35
39 005 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 110 290 171
40 024 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 51 88 73
41 025 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 47 73 64
42 037 โรงเรียนปัญจดี 44 71 46
43 045 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
44 049 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 0 0
45 055 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
46 066 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
47 001 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 0 0 0
48 036 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 34 89 49
49 067 โรงเรียนบ้านหันวิทยา 1 1 1
50 029 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม 0 0 0
51 032 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 0 0 0
52 044 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 2 6 2
53 046 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0
54 047 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 4 8 4
55 048 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 0 0 0
56 069 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 1 3 1
57 054 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 0 0 0
58 057 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
59 062 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 2 6 2
60 063 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 10 52 16
61 064 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 0 0 0
62 004 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 48 121 76
63 021 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 20 36 23
64 033 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 4 9 7
65 022 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 0 0 0
66 023 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 1 2 1
67 068 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 5 15 5
68 016 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0
69 017 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 0 0 0
รวม 2662 5752 3877
9629

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]