::sm-cpm30

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายอธิพงษ์ ผลไพบูลย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ สิงห์สนั่นโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงพร วงษ์สิมโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงพร วงษ์สิมโรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการ
6. นางปราณี โฉมมงคลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวนิดา บำรุงโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ สิงห์อุ่นโรงเรียนแก้งร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ กาหลงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร บำรุงภักดิ์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางศรัญญา ถาวรหมื่นโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา นาโพธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ กินขุนทดโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชำนาญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายสมัย ประจวบสุขโรงเรียนหนองบัวบานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐโรงเรียนคอนสารวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือนโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางวาสนา โภาแสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายสุนันท์ กลางพระเนตรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนันภรณ์ จำเริญสรรค์โรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมพิศ กุลรักษาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นางนงเยาว์ บานฤทัยโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการ
6. นางโสภาพรรณ ประดับค่ายโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางผกามาศ เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางธินิภัทร ขันศิลาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัตนาภารณ์ แต่งผิวโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสุจิลา เจริญขวัญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร เนาวะเศษโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุขสันติ์ บัวสระโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา สายสุริยาโรงเรียนคอนสารวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ กำเนดบงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ หินขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภู รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสายสมร มาฆะเซ็นต์โรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนัฐทิยา วันดีโรงเรียนคอนสารวิทยากรรมการ
4. นางนันทิมาศ สื่อสัมฤทธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายมารุจณ์ แก้วทับโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ กันทะวังโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร ดวงวิญญานโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี คงนาวังโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลิดา กาลเขว้าโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
6. นางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกองสิน ชินทะนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน ดักลิชโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสวลี อินทร์อ่อนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายวิรัตน์ พรมกุดตุ้มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ แป้นสุขโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ติยา อุดมทรัพย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางวรรณภา ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภู รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสายสมร มาฆะเซ็นต์โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการ
6. นายอิทธิเบศ ใสแสงโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ สมบูรณ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพจน์พิศาล ฦๅชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรา กล่อมจอหอโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร ต้นกันยาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางธนัฏฐา สวงกระโทกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ศรีภูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ พรประทุมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสมหวัง บำรุงพันธุ์โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการ
6. นางมาลินี จุ้มใหญ่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้งโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
2. นายประยงค์ อภิเมธีธำรงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสาวจิระวดี ยุพงษ์ฉายโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางสมหวัง บำรุงพันธ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้โรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางนงนุช หิรัญเกิดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร ลีพิมพ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทรรศนียา สมญาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางนิจวรรณ เกตขุนทดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
7. นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรเดช พลหาญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นายกัมพล แนบกลางโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
10. นางจันทร์เพ็ญ มงคลจิตโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
11. นายจักรกฤษณ์ สุวรรณกาลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
12. นายบุญรอด นาอุดมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
13. นายสุทธิพจน์ รัตนสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมควร ชนะภูโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย บุตรประพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญผกา เขตจำนันท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวุฒิไกร กองเขียวโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางพรสวรรค์ ทองจำรูญโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววนิดา จันทรประทักษ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นายวิทูร หาดขุนทดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
9. นางสาวประสบ หาญรบโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
10. นางนุตจรี พรหมมาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
11. นางสาวชุติกาญจน์ วชิระฟูกุลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
12. นางอธิตา เปล่งหนองแซงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
13. นางบัวบาน วัฒนาศีลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
14. นางสาวเสาวลักษณ์ เลขาโชคโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวโสภา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
16. นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
17. นางสาวเสาวลักษณ์ เลขาโชคโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
18. นางสาวประสบ หาญรบโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
19. นายชัยยันต์ ทองงามโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชุลี ตาลต้นโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
3. นางสาวจิตตาวัฒนา อ่อนจันทร์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพศ รบศึกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
6. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
7. นางวลัยพร โล่ห์เส็งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นายเอกพงษ์ อยู่ภักดีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฑฐวัฒน์ คลาดโรคโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิศิษฐ์ ตาปราบโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวดุษฎี ยอดอ่อนโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นายก่อพงศ์ ภูมิภักดีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณิดา ทิทาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางปาณิตา อาจวงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวดุษฎี ยอดอ่อนโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
8. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต โภคาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา รอดแก้วโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา ประภาษีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนัญธิดา โภคาศรีโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
6. นางวลัยพร โล่ห์เส็งโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชนัญธิดา โภคาศรีโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
8. นางญาณภัทร ครองถิ่นโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปราณี สีเขียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนิภา นามวิจิตรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัสนียา มารอดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร วงศ์สืบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายวัฒนนท์ วรรณประเขาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางกมลณัท คลังเงินโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปกครอง บุญปลื้มโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา ประยูรพรหมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา เชื้อแอบราชโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปริยากร ครูทำนาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
6. นายกรวิก วงศ์สายโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
7. นางกุลนันทน์ ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
8. นางสาวเกษร คงเมืองโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
9. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
10. นายสุวิทย์ นามวรรณโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางเสาวรักษ์ ป่าเกลือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
12. นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
13. นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา นิธิศดิลกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัยโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายเฉลียว ผิวเผื่อนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายภูษิต สุวรรณราชโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวราตรี นารถสมบูรณ์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นายชารี ถนอมศรีโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางวรรณสุดา โยชัยโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
8. นายขุนพล ดีหามแหโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นายวิทวัช ตาศรีโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
10. นางสาวนภสร บุญเสนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางบงกช เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
12. นางสาวปราณปรียา คุณประทุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
13. นางกรรณิการ์ ชนะหาญโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
14. นายภูษิต สุวรรณราชโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
15. นางอำนวยพร เพิ่มเติมโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตรประภา กาจหาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางมัฑณา โชคเหมาะโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
4. นายนิติพงศ์ กำไรเงินโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายธนกร วรรณชัยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ จุลชีพโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ มณีกุลโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธีรวรรณ พันธุ์จำรัสโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางเบ็ญจมาศ ใบลีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
10. นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
11. นางสาวอัจฉรา นาจำรัสโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิตยา นิลาราชโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
13. นางขวัญทิภาพร รอนศึกโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
14. นางสมฤทัย ปะวะภูทะโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
15. นางสาวพิลัดดา ศรีสมบัติโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
16. นางสาววรรณภา เกิดศิริโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แสนน้อยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นางจันจิรา วงศ์บุตรโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายปรัชญา สุราสาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวอภิวาส โพธิตาทองโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสังวาลย์ อนันเต่าโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ วาริกุดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
8. นางสาวรุจิรา ชาดาโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯกรรมการ
9. นางอชิวะ วรรณขามป้อมโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
10. นางพจนีย์ สมศรีแสงโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
11. นายประพันธ์ วิชาเกวียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีวีระพล แสงคำแหงโรงเรียนเพชรวิทยาคารกรรมการ
13. นางสุดาทิพย์ หมู่หัวนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
14. นายไอศูรย์ พวงมาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการ
15. นายวิเชียร แสนน้อยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
16. นางกัลยกร แก้วโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อินทรจินดาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัฒณา พิลาดาโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรณัฐวัฒน์ ศรีจักร์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ ภวภูตานนท์โรงเรียนกวางโจนศึกษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ ต่อพลโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
7. นางสาววารี ขำหมื่นไวยโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
8. นางเกวดี เกิดมงคลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ จุลยโชคโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
10. นางเยาวภา สมนามโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ พงสะพังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจินตนา ศิลาโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเดช พลหาญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
6. นายมนัส เกตขุนทดโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
7. นางจุรีรัตน์ ระจินดาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางวัฒนา เวียงพลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจิระวรรณ ตั้งใจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเดือนแรม แวงมั่งโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางชลนิกานต์ ต้นตะภาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ชูประยูรโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายคมสัน มณีศรีโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
6. นางสายทอง คาดสนิทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวธนิตา ถาวรผลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางสาวณัฐพร ดำรงชาติโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
9. นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางจิระวรรณ ตั้งใจโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
11. นางสายทอง คาดสนิทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
12. นางสาวศิกัญญา นาทันรีบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางบุญนิษฐ์สา ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกังวาน ชำนาญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นางนวมญสิกานต์ เครือสกุลมงคลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางจินตนา ชำนาญไพรโรงเรียนเพชรวิทยาคารกรรมการ
5. นายณัฐพล โสมาบุตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางวอระพัน เจริญภักดีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านางโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯกรรมการ
8. นางสาววิภารัตน์ คำหงษาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวณัฐพร ดำรงชาติโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
10. นางสาววิภารัตน์ คำหงษาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
11. นายณัฏฐพล ไคขุนทดโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายปริชากร ภาชนะโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวภนุชพร ฝักใฝ่โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ สมภารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ลิกัลตาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มณีจันทร์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางดวงดาว หวะสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นางสาวไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นายไพฑูรย์ มณีจันทร์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการ
10. นางณัฐฐากร ปัตถาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวัย กัณหาไธสงโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัศมี สรสิทธิ์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวินิตย์ กุศลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ศรีโยธีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ มีนารีโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางมะลิ เคนชมภูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวฤทัยรัตน์ บัวพิทักษ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นางสาวรัติยา เจริญผล โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
11. นางปิยธิดา สารฤทธิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
12. นางบุณณดา เจริญสุขโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาววีรญา คลังระหัดโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายภูริ บานทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปักษา จันเหว่าโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา กันชัยภูมิโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพีรชยา ชีหรั่งโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาพร พร้าเพรียงโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฬางพัฒน์ อุทโทโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
9. นางอัมพร ใจจันทึกโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
10. นางอังคณา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
11. นางอังคณา ต่อติดโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการ
12. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
13. นายอเนก หงส์ทองโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
14. นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ศรีสอาดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ วันสุทะโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลินี เกื้อหนุนโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ จิตปรีดาโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุมารินทร์ ชาลีแสนโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภัทรา แสงภักดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
7. นายเดชา จันทร์น้ำใสโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางภัทรปภา ส้มจีนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายวธัญญู สุตาต๊ะโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ เมืองงามโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางเกต ชูสุขโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางพิมลภัส จัตุรัสตระกูลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
7. นางเรณู ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
8. นางเรณู ไพศาลพงศ์โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้มโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ เทพวงศ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคุณาภรณ์ ธรรมสิทธรัตน์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล พลฤทธิ์โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรัณยุ ดียางหวายโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวบุศมาศ พงษ์สระพังโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
7. นายเริงศักดิ์ ต้นตะภาโรงเรียนคูเมืองวิทยา กรรมการ
8. นางขนิษฐา นกแก้วโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นายเกรียงไกร จำนงชอบโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวบรรจบ อินวกูลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสินีนาฎ เติมวุฒิโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม โชคบัณฑิตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ภูสกุลโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการ
7. นายวิชิต ชัยวงษ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
8. นายพิสิทธิ์ ภาษีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัลย์ เหล่าจันทร์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา หาญเวชโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรา พรเติมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวศรัญญา มหาอ้นโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางเมธาพร บุญสมัยโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
8. นายกิตติศักดิ์ วังคีรีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ หาญรบโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พุแคโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ อนันเต่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางเลอลักษณ์ เจริญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางเพลินทิพย์ หงษ์หินโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวสมใจ วนไทยสงค์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
7. นางสาววรรณภา ร้อยทุยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุกัญญา หงอกภิลัยโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวมณีกาญจน์ เต็มหลวงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง ประทุมชาติโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางสาวนิสา นามเดชโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวอำพร วิชาชัยโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางวัชรีพร กางการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
6. นางสาวพชร ยั้งระหัดโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฐานิตา น้อยบำเหน็จโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ กรรมการ
8. นายวรพล มาลาวรรณโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นายณัฐพงศ์ มณีโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเวชยันต์ ศรีชัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ คำทองโรงเรียนชีลองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ถนอมผลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ โคตรภูเขียวโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
7. นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการ
8. นายภักดี คันธีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
9. นายสมควร ลีโนนอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายเชวงศักดิ์ สุขสนิทโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางประนอม แก้วสวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ประครองศรีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายสัญญา วุฒิสารโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา ทาลีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเอมอร ผามีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
7. นางกณิกา นาสูงเนินโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ วงศ์ศรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคลทิพย์ ถนอมชีพโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ชัยแสงโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชิต ศรีลาเคนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายศักราช ดาวธงโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
6. นายมนัส ศรีเฉลิมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ ชาสอนตาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ ยอดขุนทดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายภาสกร หมื่นสาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จันทร์ดีโรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
5. นายบุญเกิด ยศรุ่งเรืองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ หล้าศักดิ์โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปิฎกศร ศรีจำปาโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัตถยา ปุ้งโพธิ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์สิริ ชาบุตรศรีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวกรกช กุนาโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายพัฒนสิทธิ์ วงษ์พรมโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวดุจดาว พงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
8. นายชัยนาท พลอยบุตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
9. นายเอกรัตน์ สุทธยดิลก โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นายจักรกริช แก้ววงษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไชยา พันธ์งาม โรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหาพรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเนโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
4. นางแสงธรรม วงษ์วัติ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางทิพย์วรรณ นามสุข โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวธิดา วรรณแจ่มโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมนต์ไพร สังข์จตุรงค์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายพชรดนัย มนชะอุ่มโรงเรียนละหานเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์พร สมวงษ์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์ สีไชยโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา เกลี้ยงกลมโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ พาลีโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิฑูรย์ ตะติฉิมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุชาวดี จันอ่อนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นางภควรรณ พรมเมตตาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
10. นางสาวพิมพ์ชนก แก่นพรม โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ส.ต.ท.หญิงมนวรรณ์ บุญศรีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภาจิตร บัวรอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายวันชัย คงสมบูรณ์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นางปุณิกา จินะขามโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางสำเนียง เอ็งโอภาสนันท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นายสุรเชษฐ์ คำงามโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธันญา ตีรชาติ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
10. นายทศวรรษ คำจันทร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอังค์ริสา ช่างหล่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบูชิตร์ โมฆรัตน์ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
4. นางสาวนันทนาพร ชัยชาญรัมย์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นายวรปรัชญ์ ยินดี โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ แสงศรีเรืองโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นายภูวดล ขันทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นายวัชรพล แสงสุระโรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พัฒน์ สุนนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุตโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สุธรรมมา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธนพร จ่าบาลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชุติกาญจน์ ปกติ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
6. นายภูวดล ขันทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายพงศธร จันเจียวใช้โรงเรียนโนนคูณวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายราชภักดิ์ นาคดีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
10. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสิรพัชร์ ปิตุพรหมพันธุ์โรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ พบชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ ทิพโชติโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายฐนาทิตย์ ลานขามป้อมโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายกฤษณ์พีรัช พรมภาโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภัควลัญชญ์ แท่นนอกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางสาวพิริยาพร โสภาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายรัศมี พวงทองโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิริยาพร โสภาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำดวน แสงวิหค โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวันทนาพร วาดสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสุทธิรักษ์ แคภูเขียวโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ บาลธนจักร์โรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. นางหทยา สิงห์อำพล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นายสุชาติ ตุงชีพ โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวชาลินี สีม่วง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวชยานันท์ หาวิชา โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
10. นางสาวนันทกานต์ จอกสูงเนิน โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
11. นายเชิดพงษ์ งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
12. นางลำดวน แสงวิหคโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการ
13. นางสรวีย์ แสงสง่าโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเอน่ง คุ้มคง โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายกัณฑ์อเนก ชำนาญโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายธณภร ชัยมงคลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาววิชชุดา เทพปฏิมาพร โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ชมนาวัง โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายวรัญญู งวดชัย โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางสาวจันทร์จิรา แฉล้มไธสง โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นางลำใย งอกนาวัง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ สุดตะนา โรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศุภศักดิ์พัฒน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วันทาโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา ประจงค้า โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางชุติมา สุราสาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวบังอร บำรุงเก่าโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
8. นางวิลาสิณี ปิ่นสุววรณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
9. นายอุทิศ หนูเสนโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
10. นางสาวกฤษณา คงบุ่งค่าโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
11. นายถาวร อดทนโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ใจดีโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชูชีพ ถนอมพันธ์ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสุพร ตอพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวลิดา ชาวนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสุขี ศรีสกุล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสาวอมราวดี งานประเสริฐโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
7. นางรจนา ฦาชาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุภาวดี พงษ์อุดทาโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการ
9. นายภวพล หลงพวง โรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
10. นางพรทิพย์ ค้ำยาง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นายจักรพงศ์ ทรวงโพธิ์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
12. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
13. นายภวพล หลงพวงโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการ
14. นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
15. นางพรทิพย์ ค้ำยางโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการ
16. นางรุ่งรัตน์ เหล่าขวัญสถิตย์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางผาณิต ตั้งใจ โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางเข็มคิด ครบุรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุปรียา วงษ์จักษุ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางปราณี ปิยะวรากร โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางฉอ้อน ทองแดงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ ถนอมสัตย์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
7. นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
9. นางสรารัตน์ ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ ศิริมนตรีโรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ เกียนแก้งโรงเรียนภูเขียวกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ ภูถมทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวบังอร อินทร์สำราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บึงอ้อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉกาจ ภูถมทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอริยพล อุดมอภิญญาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ หินประกอบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวบังอร อินทร์สำราญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นายธีรยุทธ ศรีตระกูลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พลแสนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางรวงทอง ประยูรคำโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปทุม แพวขุนทดโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ คิดถี่โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา พลแสนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
4. นางรวงทอง ประยูรคำโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปทุม แพวขุนทดโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางมาลินี อาบสุวรรณ์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช เจริญวนวิจิตรโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสาวนิรัชรา มาฆะเซนต์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต บอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ หิตาพิสุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาถ กวางซีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช เจริญวนวิจิตรโรงเรียนบ้านท่าโป่งกรรมการ
5. นางสาวนิรัชรา มาฆะเซนต์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต บอขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ดงวังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ แพงสายโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายมณฑณัช บุญปลูกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุลโรงเรียนบ้านแท่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระ เลิศอาวุธโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ดงวังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ แพงสายโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายมณฑณัช บุญปลูกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายวันนัด โพธิ์กะต้นโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายขจร ไกรสกุลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ฉั่วรัตนกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษ กกกลางโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางประภัสสร คิดบรรจงโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางสาวธีรินทร์ ใบลีโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักราวุธ ไหลหาโคตรโรงเรียนคอนสารวิทยากรรมการ
4. นายดุสิต ทองวรรณโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
6. นางณัฐนี ศรีสุขโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ดร.รชานนท์ โสภณฤทธิเดชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ ญาณะนันท์โรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักราวุธ ไหลหาโคตรโรงเรียนคอนสารวิทยากรรมการ
4. นายดุสิต ทองวรรณโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นายวสันต์ ชัยโสมโรงเรียนห้วยแย้วิทยากรรมการ
6. นางณัฐนี ศรีสุขโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายภุชงค์ โฆษิตธนสารโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ ลุมไธสงโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจักรี สุนทรียานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุลโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นายตชาชาต ฝอยวารีโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายนัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ศึกษานิเทศ สพป.ชย.3กรรมการ
7. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางอัจณี ทองเพิ่มโงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ศึกษานิเทศ สพป.ชย.3กรรมการ
7. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ศึกษานิเทศ สพป.ชย.3กรรมการ
7. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ศึกษานิเทศ สพป.ชย.3กรรมการ
7. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางวิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวอัมพร ดีพรมโรงเรียนยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
6. นายรวีวรรณ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
7. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวอัมพร ดีพรมโรงเรียนยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
6. นายรวีวรรณ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
7. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวอัมพร ดีพรมโรงเรียนยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
6. นายรวีวรรณ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
7. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวอัมพร ดีพรมโรงเรียนยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
6. นายรวีวรรณ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
7. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนชุมชนหนองบัวแดงกรรมการ
7. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
6. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนชุมชนหนองบัวแดงกรรมการ
7. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
6. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
6. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ศึกษานิเทศ สพป.ชย.3กรรมการ
4. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
5. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
7. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายรวีวรรณ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
10. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
11. นางสาวอัมพร ดีพรมโรงเรียนยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
12. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนชุมชนหนองบัวแดงกรรมการ
13. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
14. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องรองประธานกรรมการ
3. นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ศึกษานิเทศ สพป.ชย.3กรรมการ
4. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายมัชพล สาคริชานนท์โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยากรรมการ
6. นายรวีวรรณ แก้วเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านเพชรกรรมการ
7. นางสาววิภาวี คะชะเนตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
10. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
11. นางอัจณี ทองเพิ่มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
12. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนชุมชนหนองบัวแดงกรรมการ
13. นางสาวอัมพร ดีพรมโรงเรียนยางเกี่ยวแฝกกรรมการ
14. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอุ้มพร จำเริญสุขโรงเรียนเพชรวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐกิตติ์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการ
7. นายชาญณรงค์ เรืองทองโรงเรียนสาคริชวิทยากรรมการ
8. นายวิรัตน์ โฉมจังหรีดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
9. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
10. นายนิติพงษ์ กัณหาเขียวโรงเรียนชุมชนหนองบัวแดงกรรมการ
11. นายณัฐพล เจริญบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประเทือง ชัยสุวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายพิชิต กิจวาสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายนฤนาท เรือนรื่นโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัทมวรรณ วงศ์พรหมโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายศุภชัย ทองทับโรงเรียนบ้านหนองปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ สีเสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพชรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
8. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
9. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
10. นายวุฒิชัย มุ่งวิชาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
11. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ สีเสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพชรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
8. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
9. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
10. นายวรวุฒิ มุ่งวิชาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
11. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธีรยุทธ สีเสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพชรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
8. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
9. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
10. นายวุฒิชัย มุ่งวิชาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
11. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรยุทธ สีเสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอ็ม สุขขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริพงษ์ ประยูรหาญโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นายจักร์กฤษ สร้อยเพชรโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
8. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
9. นายวุฒิชัย มุ่งวิชาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
10. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
11. นายพิสิฐชัย บุญหนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ธีรัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ธีรัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ธีรัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ธีรัช กีรติชยานนท์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายประวัติ ปรือทองโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บุตรโคตรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
4. นายประเสริฐ ซีกพุดซาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
4. นายประเสริฐ ซีกพุดซาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
4. นายประเสริฐ ซีกพุดซาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร แคนคลองโรงเรียนท่ามะไฟหวานกรรมการ
4. นายประเสริฐ ซีกพุดซาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางดาวรุ่ง ศิริภูมิโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายชูสกุล ทราบพรมราชโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายชูสกุล ทราบพรมราชโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายชูสกุล ทราบพรมราชโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ทองสาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ จันทร์วงค์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
3. นายอดิเรก ศักดาจรัสโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายชูสกุล ทราบพรมราชโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชัชชัย มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจีรวัฒน์ หาญคำจันทร์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชัชชัย มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจีรวัฒน์ หาญคำจันทร์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชัชชัย มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจีรวัฒน์ หาญคำจันทร์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรวุฒิ สำราญใจโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภูมิ รักษาชนม์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชัชชัย มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจีรวัฒน์ หาญคำจันทร์โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ สีเสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
6. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายวุฒิชัย มุ่งวิชาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
8. นายเอ็ม สุขขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ สีเสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายดิลก เมธามานะศิลป์โรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. นายระวิทย์ ครองสถานโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นายองอาจ บุญสระบัวทองโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
6. นายวรวุฒิ วิหงษ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายวุฒิชัย มุ่งวิชาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
8. นายเอ็ม สุขขาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ พานอนันทต์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นายวันเฉลิม หารสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นายกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ พานอนันทต์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นายวันเฉลิม หารสูงเนินโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
5. นายกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.ศุภรัตน์ ทองพานิชย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเพียวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการ
3. นายสุรเดช เนียมคำวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจิรกานต์ คำโมงโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล บุญสนองโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภา บ่อดินดำโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายภีมพัฒน์ โสงขุนทดโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางเตือนใจ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยาฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางรัตน์ประณี คู่กระสังข์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา พิมพาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เพชรสายโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นายอัครพล นาส้มกบโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นายภีมพัฒน์ โสงขุนทดโรงเรียนภูพระวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยธิดา นามวิจิตรโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชชา ภูริธรโรงเรียนคอนสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สันเทพโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. MissJennica Palabricaโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางพิสมัย เคนโพธิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทร์จารี วินทะไชยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
7. นางกนกลักษณ์ จันทศรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวกัลยา มีหมู่โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพวงพยอม สุดประเสริฐโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
3. MissRonoh Dinahโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางนัยเนตร อภัยนอกโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายบุญชนะ อุปฮาตโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพัชยา เกตุกลางโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางกรณิการ์ คันธาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นรองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์ปณต ขาวพาโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
4. MissJonahly Ann B.Lagrimasโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นางสาวสุธาสินี กิจสุขสันต์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวพัชรา รอดเวียงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวอาทิตยา พิไลกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวเธียรสิรา คงนาวังโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมเพียร ถิ่นชีลองโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Nilo Braza JRโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ หาญณรงค์โรงเรียนภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสาวประภัสสรา ธรรมปานโรงเรียนหนงคอนไทวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวน้ำนวล เทศทองโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ทาท่าหว้าโรงเรียนคอนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ เข็มทองโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ พิทักษาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. Mr.Jame Barrioโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวกมลพร หมู่พรหมมาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
6. นางราณี โครมิตรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางรวยริน เจริญสลุงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนิตยา พงษ์พังโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางศรีสุภางค์ ประยูรพันธุ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางิพิลาสลักษณ์ จำรัสแนวโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายวันฉัตร ทับทิมแท้โรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
4. Mr.Anthony Reysenโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ เที่ยงกินรีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวจารุลักษณ์ บัวภาเรืองโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
8. นางธัญญารัตน์ มีศักดิ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
9. นายสมนึก เนียมไธสงโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา โทราชโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจรียงพร อาจประจันทร์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. Mr.Alfredo S.Rosales Jr.โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวกัญญา บุญโยธาโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชรโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนุศราวรรณ อ่อนวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา ชัยภูมิกรรมการ
2. นายราชู เจริญเกียรติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จูมจะนะโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jacque Vander Waltโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางพรพรรณ ตรีธัญญาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางจินตวี ไตรณรงค์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางอุมาพร ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนตฤนปภัสร์ วรทรัพย์ภางการโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. MissMa Yuhuiโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกษมา เกตุวิเศษกูลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอุมาพร ชำนาญโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนตฤนปภัสร์ วรทรัพย์ภางการโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. MissMa Yuhuiโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกษมา เกตุวิเศษกูลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิภรณ์ จอมไพศรีโรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิภรณ์ จอมไพศรีโรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร กิ่งช้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. MissYang Su Yeonโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิตติมา เตมินทร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเสาวพรรณ ทองประสมวิทยากรภายนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณ์วิทยากรภายนอกรองประธานกรรมการ
3. MissWirba Christinaโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางสาววรัญญา ประสานสายโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุไรรัตน์ ศิริเถียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ วงษ์ไกรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. MissWu Yueโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางสาววิลาวรรณ ธีระเศวตโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิภรณ์ จอมไพศรีโรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร กิ่งช้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. MissYang Su Yeonโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิตติมา เตมินทร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเสาวพรรณ ทองประสมวิทยากรภายนอกประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณ์วิทยากรภายนอกรองประธานกรรมการ
3. MissWirba Christinaโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ถ้ำกลางโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอาชวิน วิลัยกล้าโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissZhao Yuanyuanโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิภรณ์ จอมไพศรีโรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณิภา พงษ์สุพรรณ์วิทยากรภายนอกประธานกรรมการ
2. นางเสาวพรรณ ทองประสมวิทยากรภายนอกรองประธานกรรมการ
3. MissWirba Christinaโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณีโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร กิ่งช้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. MissYang Su Yeonโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิตติมา เตมินทร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชานันท์ แสนตาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ พุทโธโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissShao Yuchenโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสาวณัฐวรา เกื้อหนุนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิภรณ์ จอมไพศรีโรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสารชา พิมพาคุณโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิรดา สุวรรณชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร กิ่งช้างโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. MissYang Su Yeonโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิตติมา เตมินทร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน ดลประสิทธิ์โรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ขวาไทยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา ชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์วรรณ สิริรัตน์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา เสลานอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งจิตร เกลอสูงเนินโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิภาภรณ์ พรมชัยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสาววรรณวิสา สุระขันตีโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรเดช ภวิลหวังโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่งโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญญารัตน์ กันตะวงศ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์กิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา ชัยภูมิกรรมการ
4. นายวรวุฒิ คุณประทุมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
5. นางสิริธิดา บุญโฮมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
6. นางชรินทร์ทิพย์ ยุทธเศรษฐสิริโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางดาวเรือง วงศ์ภาคำโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
8. นางนลินญา ชัยพรมมาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวานิส เพียนอกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คงสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรักษ์ เที่ยงธรรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายอาทิตย์ อันตาละโลกโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์ สีไชยโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นายสมพร โกศิริสัญต์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
7. นายวุฒิชัย รักหินลาดโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
8. นายอนันต์ เติมพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
9. นางสาวลัดดาวัลย์ สมภารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
10. นางสาวสุภาพร แสนแก้วโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นายพัชรพล รัศมีโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ นาคมูลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพดล พิทักษ์พลโรงเรียนเมืองพญาแลรองประธานกรรมการ
3. นายธีธัช กิติคุณโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายชาญวิทย์ ไพโรจน์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นายสันติ สิงหาพรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นายชวดล คำมูลครโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
7. นายอนุเทพ กุศลคุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุวิมล ทองเทียมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นายไพวัลย์ คงโนนกอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพงศธร โต๊ะงามโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ใจจันทึกโรงเรียนจัสตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางศิริวัลย์ ศรีสะเทียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นายภูริทัตน์ มีเงินโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางเบ็ญจมาศ ใบลีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิกรรมการ
7. นายกฤตชนะชัย วันละพุธโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นายศรายุธ ฦาชาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นางสาวรัญชิดา จันทราชโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
10. นายเอกลักษณ์ นักทำนาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ อาจนิยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชรา ถิ่นชีลองโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางดวงสมร คะณาเนปะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายปรัชญา หมื่นขันธ์โรงเรียนซับใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวปวริศา หาทองโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวพรรณิภา ดวงทองมาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุวิมล เคลือบคณโทโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ รักษาชนม์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ กินขุนทดโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐศิรี เชิดชูณรงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
4. นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียวโรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
5. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางอาภรณ์ กันทะวังโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวจินตนา โชติเสนโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางสาวนิตยา นามโสมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
9. นางสาววิชุลดา พรมเดื่อโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธิดารัตน์ สะแพงน้อยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
11. นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ สีเสนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปักโรงเรียนเทพสถิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยุวเรศ ราชานนท์โรงเรียนสามหมอวิทยากรรมการ
4. นางสาววีณา อาจนาเสียวโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวละมัย หมู่หัวนาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นางธนัฏฐา สวงกระโทกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นางมาลินี จุ้มใหญ่โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
9. นางสาวกัญญานัท เชิดชูณรงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุจิลา เจริญขวัญโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
11. นางธินิภัทร ขันศิลาโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศศิธร รักษาชนม์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี โฉมมงคลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา มัททวีวงศ์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางบุญจิรา วงศ์แสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
6. นายแสงทอง อุ่นแก้วโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นางสาวศิรินทิพย์ มูลสารโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
8. นางวัลลิกา รัตนจรัสโรจน์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย บัวจูมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังศุมิณย์ พรหมรินทร์โรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นางสาวปุณยาพร จิตภิลัยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจัทร์ทิมา ดงวังโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้งโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
8. นางสาวสุธารัตน์ พิทยาวัฒชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
9. นายศรเพชร งานยางหวายโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ ชาลีเครือโรงเรียนละหานเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ชัย ไพศาลธรรมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โคผดุงโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นายปริญทร ทิพย์สมบัติโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา บุญพุฒโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเสาวนีย์ คลาดโรคโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
7. นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวฤธ อุมารังสีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
3. นายธิติ บุ่งนาแซงโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายปรพนธ์ งามประเสริฐโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวมญช์สิการณ์ แสงพรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสาวพัชรินทร์ ขวามาโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นายศิริสิทธ์ จุลนันโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียวโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ กาจหาญโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เพิ่มพูลโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
5. นางสาวระพีพรรณ ทามูลโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
6. นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
8. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางปิยพร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ คลาดโรคโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
3. นายจิระพันธ์ นาเจริญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางอุมาพร ศรีสารคามโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางนริศรา เหล่าภักดีโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่าโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
7. นางสาวณัฐกฤตา บึงอ้อโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
8. นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสงโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม บัวสิมโรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนัยวิชญ์ เหล่าขวัญสถิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี กุลหนองแดงโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายวันชัย บุตรดีเหมือนโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้มโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ ภูสิตลิตโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา กิ่งรังกลางโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวโชคดี โนนหินโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ โอฬารรัศมีโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ไมตรีแพนโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ สีหาแสนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
8. นางสาวลลิดา งอกคำโรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ขันศรีนวลโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเยาวภา นพคุณโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ กองศรีโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
4. นายโชคปฏิพัธน์ ศิริภูมิโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
5. นางสาวจิตรานันท์ เกิ้นโนนกอกโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ มีหมู่โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
7. นายบรรหาร เจ๊กนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวอุษา ชัยอาสาโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
9. นายวงกฎ เหง่าชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางนุช สงครามโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา โขหานามโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสิริพร เป็นไทยโรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤติมา โชคโชติวัตโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นางกันยนา ภักดีนอกโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์โรงเรียนภูเขียวกรรมการ
8. นางสาวอัญญรัตน์ ร่วมกระโทกโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
9. นางสาวจิราพร นระพิมพ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายโยธิน งามสกุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมนทรรศน์ ภิรมย์ชมโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
3. นายสามารถ ไตรณรงค์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการ
4. นายณัฐติพงษ์ เสียงเย็นโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูลโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นายวงกฎ เหง่าชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายดวงดี โชติสุภาพโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
3. นายทินกร วิปัสสาโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุลโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐณิฐ รัตนพนังสกุลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
6. นายอภิชาติ ป้องสีดาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายนุกูล บุญหาญโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
8. นายคำโพธิ์ ศรีสุพรรณโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
9. นายวงกฎ เหง่าชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายดนุพล ดวงวิญญาณโรงเรียนสามหมอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ เกณพลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี จำเริญชัยโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นายธณกริช อือชัยภูมิโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ บัวสิมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายกิตติภพ กุลจันทร์โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสิริพร มงคลกำธรโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณธิดา กำเนิดบุญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุภา บุญสระโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอาภาพร เพิ่มพูลโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ เสี้ยมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นายชวดล คำมูลครโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ พึ่งภูมิโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายทศพล แต้มชายสงค์โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรวุฒิ ชาติศรีโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
6. นายอธิคม ศรีใสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นายประสิทธิ์ สุจำนงค์โรงเรียนหนองบัวบานวิทยากรรมการ
8. นายธีรพล ปาวะรีย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายอธิคม ศรีใสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทศพล ตาปราบโรงเรียนภูแลนคาวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ สาระนันท์โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชา จันทร์น้ำใสโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายธนาศักดิ์ อาสาสู้โรงเรียนเพชรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ สาระนันท์โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา จันทร์น้ำใสโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายธนาศักดิ์ อาสาสู้โรงเรียนหนองสังข์วิทยายนกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีใสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
5. นายทศพล ตาปราบโรงเรียนภูแลนคาวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ทาลีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ ตะวันโรงเรียนห้วยต้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัชพร ปีกชัยภูมิโรงเรียนห้วยต้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมนฤดี สวงโทโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสันติ ตะวันโรงเรียนห้วยต้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธกานต์ นาคหมื่นไวยโรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนฤดี สวงโทโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา ทาลีโรงเรียนคอนสารวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธนัชพร ปีกชัยภูมิโรงเรียนห้วยต้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ สุขขีโรงเรียนมัธยมหนองศาลาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ จำรัสโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคมกฤษ ไพศรีโรงเรียนเนินสง่าวิทยากรรมการ
4. นายปรมัตถ์ สวงโทโรงเรียนคอนสารวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุธากรณ์ ชาติเสนาโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายปรมัตถ์ สวงโทโรงเรียนคอนสารวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอธิวัฒน์ สกุลพิชญะศักดิ์โรงเรียนเพชรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ สุขขีโรงเรียนมัธยมหนองศาลากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ จำรัสโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายคมกฤษ ไพศรีโรงเรียนเนินสง่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ถาวรกายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. นายคมกฤษ ไพศรีโรงเรียนเนินสง่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวยกุ่มประธานกรรมการ
2. นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย ถาวรกายโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางอรพรรณ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนบ้านหัวนาคำกรรมการ
5. นายอธิคม ศรีไสโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพัชนี ทองเจริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ บุญชื่อโรงเรียนคอนสารวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสาธิต ศรีระทัตโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัศมี สีเขียวโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ปานเนาว์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นายณัภทร พงษ์ไพบูลย์โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
7. นายอำนาจ บุญเหลือโรงเรียนมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ สมมะโนโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ จำเริญสุขโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภูธเรศ เงาะเศษโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
4. นายศิวัฒน์ แกมจินดาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นายอนุเทพ กุศลคุ้มโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นายธนะเมศฐ์ ธรรมนลินธรณ์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษา ส่งแสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ผลภิญโญโรงเรียนภูเขียวรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมิตร ตลับเพ็ชรโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นางเสริมศรี บุญเกื้อโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายบุญส่ง ผาสุขมูลโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเย็นใจ วงษ์ศิริโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายสุขุม ขุนพลโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นรองประธานกรรมการ
3. นายใหม่ พิไลกุลโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารกรรมการ
4. นางชนานันท์ ทองแสงโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นายชติพนธ์ คนหมั่นโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสะไกร โสมาศรีโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ผลสนองโรงเรียนกุดตุ้มวิยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ถิ่นชีลองโรงเรียนบ้านค่ายวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ เสียมแหลมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวกรกนก เจนชัยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ แกมคำโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางนภา นรานอกโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายฝน เจริญสมบัติโรงเรียนภูเขียวกรรมการ
4. นางนิตยา วันนาโรงเรียนคอนสวรรค์กรรมการ
5. นางกันยกร โนนแวงโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วิเศษชาติโรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ชยันตรดิลกโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณากร อุเทนสุตโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
5. นางนุจลินพร สุขพันธ์โรงเรียนนางแดดวังชมพู ฯกรรมการ
6. นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
7. นางสาววาลีนา วิจิตรจันทร์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้วโรงเรียนเทพสถิตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
3. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร เพชรกองโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ โลนะลุนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นางยุภา บุญสระโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมส่วน ใจจันทึกโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
8. นายวชิรยุทธ อิศวเวคินโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนินโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ วิลัยพิศโรงเรียนเทพสถิตวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร พลธรรมโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิชัย กระจายพันธ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวเกียรติสุดา คำมาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ วงศ์สุขสินโรงเรียนหนองบัวระเหวฯประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร นววรพันธุ์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ประธานกรรมการ
3. นายสมชาย พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนแก้งคร้อวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางรัชยา พรสันเทียะโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นายอภิชาติ โตแก้วโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยากรรมการ
6. นางรัชยา พรสันเที๊ยะโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
7. นางสาวพัชราพร คำอ้วนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมมุ่ง นาสมตรึกโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอโณทัย ฤทธิ์จรูญโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
3. นางสาวอโนทัย ฤทธิ์จรูญโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
4. นางนัฐภรณ์ มลัยแก้วโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางณัชยา เศรษตานนท์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสุวรรณ ตั้งประเสริฐวงศ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลโรงเรียนละหานเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางราณี มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารกรรมการ
5. นางมยุรี กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
6. นางสมพร โสวิชัยโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
3. นางชุติภา เชิดสกุลโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นรองประธานกรรมการ
4. นางคำพอง ชัยมีแรงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
5. นางสาวลลิตา ชนะชัยโรงเรียนจตุรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมพร แก่นร้านหญ้าโรงเรียนหนองบัวระเหวฯประธานกรรมการ
2. นางมานิตา สมรรถชัยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
3. นายนนทวัฒท์ ชนะบุตรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวอโนทัย ฤทธิ์จรูญโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
5. นางสาวลลิตตา ชนะชัยโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
6. นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางเอื้องไพร กิ่งปรุโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
3. นางชมพูนุท สงวนศักดิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯรองประธานกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุญประคมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารกรรมการ
5. นางราณี มงคลศิริโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการ
6. นางศรียากุล ขุนสูงเนินโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จอกสถิตย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ
3. นางคำพอง ชัยมีแรงโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี ขุนเดชโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นกรรมการ
5. นางกฤษณา ญาติสมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี คงสตรีโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลัคนา พงศ์พิมลโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิริธนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
4. นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิรธนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปณัสรา ภิรมจิตรโรงเรียนสตรีชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางดรุณี โพธิรุกข์โรงเรียนกุดตุ้มวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิริธนาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการ
4. นางรัชนี สุภานันท์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ หินขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมใจ วนไทยสงค์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษรัตฎา นามหนองอ้อโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ หินขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมใจ วนไทยสงค์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษรัตฎา นามหนองอ้อโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ หินขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมใจ วนไทยสงค์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษรัตฎา นามหนองอ้อโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ หินขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสมใจ วนไทยสงค์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษรัตฎา นามหนองอ้อโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ ก้อนเงินโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ หินขุนทดโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยารัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมใจ วนไทยสงค์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี บุญเหลือโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤษรัตฎา นามหนองอ้อโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพรรณ เย็นสุวรรณโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุบผา นันโทโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรประภา เพียกขุนทดโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
4. นางเสาวภา ชนะหาญโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
5. นางโสภาพรรณ ประดับค่ายโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ แสนเภาโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา นามโสมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนียวรรณ จ่าทันโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางสาวธีรินทร์ ใบลีโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ลาภทวีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายธนากร ราชาเดชโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายธนากร ราชาเดชโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายธนากร ราชาเดชโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายธนากร ราชาเดชโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชัยวุฒิ มาด้วงโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา สายรัมย์โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กลางวงค์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายธนากร ราชาเดชโรงเรียนคูเมืองวิทยากรรมการ
5. นายจักรี สุนทริยานนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา กาลเขว้าโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ตันแผ้วโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้วโก๋โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ หาชัยภูมิโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา กาลเขว้าโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ตันแผ้วโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้วโก๋โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ หาชัยภูมิโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา กาลเขว้าโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ตันแผ้วโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้วโก๋โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ หาชัยภูมิโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา กาลเขว้าโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ตันแผ้วโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้วโก๋พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ หาชัยภูมิโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา พลแสนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา พลแสนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา พลแสนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา พลแสนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวชลิดา กาลเขว้าโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ
6. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางลัดดา มหาชัยโรงเรียนคอนสารวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา พลแสนโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ เติมผลโรงเรียนเจียงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางนัฐทิญา สุขจันทร์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณธิดา กำเนิดบุญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญภัทร อินทรอักษรโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนโคตรโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสายัณห์ จ่าทันโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณธิดา กำเนิดบุญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญภัทร อินทรอักษรโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนโคตรโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายรบพล กมลเพชรโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณธิดา กำเนิดบุญโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกัญญภัทร อินทรอักษรโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัณณพรณัฏฐ์ พรมเมตตาโรงเรียนชีลองวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ แสนโคตรโรงเรียนโนนสะอาดวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ วรรณะวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ วรรณะวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณพงษ์ ทาภักดีโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
3. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายจักกรี อบมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนบ้านหันวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายจักกรี อบมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ สาลีธีรวัฒน์โรงเรียนหนองคอนไทวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายชัชชัย มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายประจงฤทธิ์ พลราษฎร์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
3. นายชัชชัย มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรศร หินนอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ ซีกพุดซาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรศร หินนอกโรงเรียนบ้านค่ายวิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ ซีกพุดซาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอนุสรณ์ วรรณะวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายโสโชค สู้โนนตาดโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายจักกรี อบมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางชลกานต์ ชาลีเครือโรงเรียนละหาญเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัวโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
7. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนบ้านหันวิทยากรรมการ
8. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นายวันชัย พลปานโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]